logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   minus2021
   plus2022
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenia: 2021 > marzec > 2021-03-10
zawiadomienie stron dot. postępowania o wyd. dec. środ. dla przeds. polegającego na budowie instalacji do produkcji środka poprawiającego wł. gleby

ZAWIADOMIENIE

Prezydenta Miasta Opola

Działając na podstawie art. 10 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa oraz art. 49 ustawy Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 247), zawiadamiam strony postępowania o czynnościach prowadzonych przez Prezydenta Miasta Opola w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do wytwarzania organicznego środka poprawiającego właściwości gleby w Opolu, dzielnica Brzezie na działkach nr 650/164 i 743/161, które zostało wszczęte na wniosek MAXCALC Sp. z o.o. z siedzibą w Antoniowie przy ul. Ozimskiej 11.

Prezydent Miasta Opola wszczął przedmiotowe postępowanie, o czym Strony były informowane zawiadomieniem z dnia 16.12.2020r., a następnie pismami nr:

  • OŚR.6220.51.2020.MKU z dnia 16.12.2020r.,
  • OŚR.6220.51.2020.MKU z dnia 01.02.2021r.,
  • OŚR.6220.51.2020.MKU z dnia 09.03.2021r.

wezwał Spółkę do uzupełnienia ww. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Inwestor w pismach nr 2021/01/02 z dnia 04.01.2021r. oraz nr 2021/02/69 z dnia 12.02.2021r. udzielił odpowiedzi na powyższe wezwania.

Ponadto informuje się, że pismami nr OŚR.6220.51.2020.MKU z dnia 11.01.2021r. oraz nr OŚR.6220.51.2020.MKU z dnia 09.03.2021r., działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) zawiadomiono Spółkę o tym, że toczące się postępowanie nie może zostać załatwione w terminie określonym w art. 35 ustawy Kpa i wyznaczono nowy termin załatwienia przedmiotowej sprawy, tj. do dnia 09.05.2021r.

Informuje się wszystkie strony tego postępowania o uprawnieniach, wynikających z art.10 ustawy Kpa, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, jak również o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie tut. Organu, tj. w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, pok. 320, nr kontaktowy 77 45 11 876, e-mail:  osr@um.opole.pl.

Z uwagi na wprowadzony stan epidemii i wynikające z tego stanu ograniczenia w organizacji pracy urzędów, w celu zapoznania się z wnioskiem i pozostałymi dokumentami dotyczącymi przedmiotowej sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub za pośrednictwem platformy PeUP i ePUAP.

Informuję również, że:

  • zgodnie z art. 35 § 5 Kpa – do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postepowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.
  • zgodnie z art. 49 ustawy Kpa – o czynnościach organu strony mogą być zawiadamiane w inny sposób publicznego ogłaszania, np. poprzez zawiadomienie jw., przy czym zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
  • zgodnie z art. 74 ust. 3d ustawy ooś – gdy po wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie nastąpi zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, lub w skutek innego zdarzenia prawnego nastąpi przeniesienie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, nabywca i zbywca są obowiązani do niezwłocznego zgłoszenia tut. Organowi danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego.

Z up. Prezydenta Miasta

Monika Czech-Tańczuk

Z-ca Naczelnika Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Ilość odwiedzin: 114
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Kucab
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Kucab
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Kucab
Data wytworzenia informacji: 2021-03-10 09:01:18
Data udostępnienia informacji: 2021-03-10 09:01:18
Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-10 10:10:34

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner