logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   minus2021
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenia: 2021 > maj

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2021-05-05, Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULCP dla inwestycji: budowa hali sportowej namiotowej przy ul. Nyskiej w Opolu

» 2021-05-05, Obwieszenie o wydaniu postanowienia nr UAB.6733.10.2020.AD dotyczące decyzj o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr UAB.6733.10.2020.AD

» 2021-05-07, zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wyd. dec. środ. dla przeds. Podwyższenie rzędnych składowiska odpadów w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69

» 2021-05-07, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 103815 O ul. Zwierzyniecka

» 2021-05-10, OGŁOSZENIE o wynikach naboru wniosków o udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Miasta Opola w 2021 roku

» 2021-05-10, Obwieszczenie PMO o wsczęciu postepowania i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew z terenu przy ul. Wilsona 26-28

» 2021-05-11, zawiadomienie stron postępowania o wydaniu postanowienia w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Przebudowa rzeki Ryjec”, na odcinku 6050 m, tj. o

» 2021-05-11, Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji: Budowa sieci - linii elektroenergetycznej sN i nN wraz z kontenerową stacją transfo

» 2021-05-14, Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULIC nr UAB.6730.13.2021.AD dla rozbudowy sieci wodociągowej przy ul. Królowej Jadwigi w Opolu

» 2021-05-14, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ULICP dla inwestycji: Rozbudowa sieci wodociągowej przy ulicy Migdałowej

» 2021-05-14, Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w związku z prowadzonym postępowaniem o stwierdzenie nieważności decyzji PMO z dn. 23.11.2020 nr UAB.6733.42.2018.AW

» 2021-05-17, OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów niezbędnych do wydania decyzji o warunkach zabudowy nr UAB.6730.97.2021.KI

» 2021-05-19, Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego dla rozbudowy sieci elektroenergetycznej na dz. nr 566/129, 568/129, 565/129 k.m. 4, obr. Wrzoski, w Opolu

» 2021-05-19, Zawiadomienie STRON postępow. WYDANA DECYZJA_Budowa hali produkcyjno-magazynowej przy ul. Wschodniej

» 2021-05-20, Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.16.2021.KI dla inwestycji: rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Adama na terenie cz. dz. nr 1640, 1636, 1637, 1659, obręb Malina, ul. Adama w Opolu

» 2021-05-20, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzewa przy ul. Dubois 39-47w Opolu

» 2021-05-20, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew przy ul. Wilsona 9-11 i ul. Orzechowej 10-26

» 2021-05-20, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzewa przy ul. Chabrów 145-197 w Opolu

» 2021-05-20, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie usunięcia drzew z terenu przy ul. Wilsona 26-82

» 2021-05-21, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 103542O- ul. J. Bytnara Rudego

» 2021-05-24, Zawiadomienie stron postępowania o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa skrzyżowania ulic Bohaterów Monte Cassino i Plebiscytowej (DW435) z

» 2021-05-24, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew przy ul. Pużaka 30A, 32C i 32D ( dz.nr 1316 am 21 obręb Gosławice ) oraz terminie przeprowadzenia oględzin

» 2021-05-24, Zawiadomienie stron postępowania o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa rzeki Ryjec”, na odcinku 6050 m, tj. od kilometra rzeki 0+750 (

» 2021-05-26, obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadeniu dowodu z oględzin drzewa przy ul. Popiełuszki 90 A-B

corner   corner