logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   minus2021
   plus2022
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenia: 2021 > sierpień > 2021-08-23
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w postępowaniu dotyczącym ponownego nałożenia obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych przy ul. Szarych Szeregó

OŚR.6131.328.2021.AP                                                                          Opole, dnia 23. sierpnia 2021 r.  

 

 

OBWIESZCZENIE 

PREZYDENTA  MIASTA OPOLA

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 – zwanej dalej kpa, w związku z art. 83a ust. 7 i art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)

zawiadamiam

o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego (wszczętego z urzędu w dniu 20.07.2021r.) w sprawie stwierdzenia zachowania żywotności nasadzeń zastępczych w ilości 2 szt. drzew gatunku surmia bignoniowa zrealizowanych przy ul. Szarych Szeregów 4-14 w Opolu, zgodnie z decyzją nr OŚR.6131.207.2017.AP z dnia 27.07.2017r. Prezydenta Miasta Opola oraz ponownego nałożenia obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych.

            Podczas oględzin przeprowadzonych w dniu 20.08.2021r. przez Komisję ds. zieleni miejskiej stwierdzono, że 2 surmie bignoniowe zachowały żywotność (po 3 latach od upływu terminu wskazanego w zezwoleniu), o czym świadczy ich pełne ulistnienie i dobry stan zdrowotny.

Na zasadzie określonej w art. 10 § 1 kpa, przed wydaniem decyzji, strony postępowania mogą zapoznać się z całym materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie i w ciągu 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych żądań. Dokumenty znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7/8, pok. 320 w godz. pracy Urzędu, tj. poniedziałek, wtorek, środa 07.30-15.30, czwartek 07.30- 17.00 oraz w piątek 7.30-14.00.

W przypadku niewniesienia nowych uwag i dowodów w wyznaczonym terminie, tut. Organ umorzy postępowanie w sprawie ponownego nałożenia obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych, z uwagi na zachowanie, w wymaganym terminie, żywotności posadzonych drzew.

Z uwagi na zagrożenie zakażeniem koronawirusem i wprowadzone w związku z tym ograniczenia kontaktów osobistych w trosce o zdrowie klientów i pracowników Urzędu Miasta Opola, w celu zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym prosimy o kontakt mailowy, telefoniczny lub za pośrednictwem platformy EPUAP, PEUP. Wykaz kontaktów dostępny jest na stronie internetowej Miasta Opola www.opole.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub w formie elektronicznej na adres e-mail: osr@um.opole.pl.

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zatem zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody oraz art. 49 kpa – zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu  23. sierpnia 2021r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.um.opole oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola,  Pl. Wolności 7-8.

 

Zgodnie z art. 49 kpa, doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, czyli z dniem 07.09.2021r.                                                                

 

z up. Prezydenta Miasta
Sebastian Smoliński
Kierownik Referatu Ochrony Zasobów
Naturalnych i Edukacji Ekologicznej
w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa


 

           

Ilość odwiedzin: 57
Podmiot udostępniający: Wydział Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Osoba, która wytworzyła informację: Alicja Puchowska
Osoba, która odpowiada za treść: Alicja Puchowska
Osoba, która wprowadzała dane: Alicja Puchowska
Data wytworzenia informacji: 2021-08-23 12:33:27
Data udostępnienia informacji: 2021-08-23 12:33:27
Data ostatniej aktualizacji: 2021-08-23 13:36:56

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner