logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   minus2021
   plus2022
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenia: 2021 > sierpień > 2021-08-24
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Wilsona 9-11, Orzechowa 10-26 dz. nr 544, am 6, obręb Kolonia Gosławicka ) oraz terminie przeprowadzenia oględ

 

                                                                                              Opole, dnia 24 sierpnia 2021 r.

Nr OŚR.6131.384.2021.MKA

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

o wszczęciu postępowania administracyjnego  i przeprowadzeniu oględzin

 

Działając zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735)  – cyt. dalej jako Kpa, w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1098)

zawiadamiam strony postępowania,

że na wniosek Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” z siedzibą : 45-061 Opole, ul. Katowicka 23 z dnia  27.07.2021 r. (data wpływu do tut. Organu dnia 11.08.2021 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzewa gat. modrzew europejski, rosnącego na nieruchomości przy ul. Wilsona 9-11, Orzechowa 10-26 w Opolu, stanowiącej działkę nr 544, a.m.6, obręb Kolonia Gosławicka.

Wniosek wraz z dokumentacją znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Opola, ul. Krawiecka 13, pok. 108.  Z uwagi na wprowadzone ograniczenia kontaktów osobistych, wynikające z wprowadzonego stanu epidemii COVID-19,  w celu zapoznania się z wnioskiem prosimy o kontakt mailowy pod adresem osr@um.opole.pl, telefoniczny pod nr tel. 77 446 10 82  lub za pośrednictwem platformy EPUAP, PEUP.

Na podstawie art. 79 § 1 i w związku z art. 85 § 1 Kpa zawiadamiam, że w dniu 17.09.2021 r. w godz. 1030 – 1200 (podane godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianie) na ww. nieruchomości odbędą się oględziny drzewa wnioskowanego do usunięcia. 

Stosownie do art. 10 § 1 Kpa strony postępowania mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania  oraz zgodnie z art. 79 § 2 Kpa mają prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, mogą zadawać pytania świadkom, biegłym i stronom oraz składać wyjaśnienia.       

   Jednocześnie na podstawie art. 36 § 1 Kpa zawiadamiam, że wniosek  w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie ww. drzewa nie może zostać załatwiony w terminie określonym w art. 35 Kpa.  Przyczyną zwłoki jest konieczność zaopiniowania wycinki drzewa przez Komisję ds. zieleni miejskiej oraz  zachowania terminów, wynikających z zawiadamiania stron postępowania o decyzjach   i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie publicznego obwieszczenia poprzez udostępnienie pisma w BIP na stronie podmiotowej organu, zgodnie z art. 49 Kpa. Z uwagi na powyższe  informuję, że przedmiotowa sprawa zostanie rozpatrzona do dnia 30.11.2021 r. 

Zgodnie z art. 37 § 1 k.p.a., stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:                                                                                                                     

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w  terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, a więc zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości
w dniu 24.08.2021 r. poprzez zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.um.opole.

Zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, czyli z dniem 08.09.2021 r.  

               z up. Prezydenta Miasta

                   Marzena Kasprzak

                   Główny Specjalista

w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Ilość odwiedzin: 57
Podmiot udostępniający: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Osoba, która wytworzyła informację: Marzena Kasprzak
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Kasprzak
Osoba, która wprowadzała dane: Marzena Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2021-08-24 08:43:14
Data udostępnienia informacji: 2021-08-24 08:43:14
Data ostatniej aktualizacji: 2021-08-24 09:47:24

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner