logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
minusPrzetargi
   plus0
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2019 > październik > 2019-10-09
Rozwój placówek wsparcia dziennego w Opolu – Prowadzenie terapii w ramach projektu pn. "Trudny start, lepsza przyszłość" – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście w Opolu ....

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  NA USŁUGI SPOŁECZNE

pn. Rozwój placówek wsparcia dziennego w Opolu – Prowadzenie terapii w ramach projektu pn. "Trudny start, lepsza przyszłość" – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście w Opolu realizowany w ramach Osi priorytetowej VIII – Integracja społeczna RPO WO 2014-2020 z działania dz. 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych – wsparcie osób niesamodzielnych, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 138o ust. 2 - 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 poz.1986), zwanej dalej ustawą, na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu oraz Regulaminie udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro do kwoty mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 750 000 euro wprowadzonym  Zarządzeniem nr OR.I.0050.858.2017 r. Prezydenta Miasta Opola z dnia 28 grudnia 2017 r., zwanym dalej regulaminem.   

Pliki do pobrania:

Regulamin

Ogłoszenie

Załączniki do Ogłoszenia:

Formularz OFERTA

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 2 - Oświadczenie - wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia

Wzór umowy

Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

 

Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu

Nazwa dokumentu: Rozwój placówek wsparcia dziennego w Opolu – Prowadzenie terapii w ramach projektu pn. "Trudny start, lepsza przyszłość" – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście w Opolu ....
Podmiot udostępniający: Wydział Zamówień Publicznych
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Galka
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Galka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Galka
Data wytworzenia informacji: 2019-10-09 12:37:00
Data udostępnienia informacji: 2019-10-09 12:37:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-17 12:27:33

Wersja do wydruku...

corner   corner