logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


                                                                                                                          Opole,  dnia 17 lipca 2019 r.

OŚR.6220.27.2019.MKb

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Opola

O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa oraz art. 49 ustawy Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zwanej dalej ustawą OOŚ, zawiadamiam strony postępowania prowadzonego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci cieplnej wysokich parametrów od ul. Ozimskiej w rejonie ul. Głogowskiej – KOP-13, na działkach o numerach: 88/4, 1/4, 88/94, 88/95, 98, a.m. 57 oraz nr: 137, 280/9, a.m. 56; jednostka ewidencyjna: miasto Opole, obręb ewidencyjny: 1.0103 Opole, że:

  • uzyskano opinie organów współuczestniczących w przedmiotowym postępowaniu, w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko, tj. od:
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, zwany dalej PPIS w Opolu – w piśmie OPINIA nr NZ.4315.2.38.2019.EK z dnia 11.06.2019 r. (data wpływu do UM Opola w dniu 14.06.2019 r.), w którym stwierdził, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, zwany dalej RDOŚ w Opolu – w piśmie                            nr WOOŚ.4220.166.2019.DF z dnia 24.06.2019 r. (data wpływu do UM Opola w dniu 24.06.2019 r.), w którym stwierdził, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. RDOŚ w Opolu po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, analizując opisane cechy przedsięwzięcia, stwierdził, że przy uwzględnieniu uwarunkowań określonych
    w art. 63 ust. 1 ww. ustawy OOŚ nie będzie ono negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.
  • Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – w piśmie nr GL.ZZO.3.435.122.1.2019.MO z dnia 19.06.2019 r. (data wpływu do UM Opola w dniu 2.07.2019r.) wyraziło opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
  • po uzyskaniu ww. opinii organów współuczestniczących w postępowaniu, Prezydent Miasta Opola jako organ prowadzący przedmiotowe postępowanie, postanowieniem nr OŚR.6220.27.2019.MKb  z dnia 16.07.2019 r., na które nie przysługuje zażalenie, stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko;
  • zakończone zostało postępowanie dowodowe w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia jw.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie położone jest, w części, na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ul. Głogowskiej i Rejtana w Opolu”, przyjętym uchwałą Rady Miasta Opola nr LXIX/784/06 z dnia 31 sierpnia 2006 r. Realizowane będzie na terenie oznaczonym na rysunku ww. planu symbolami: 1 KDG oraz 5 KDZ - przeznaczonych na drogę publiczną - ulicę zbiorczą 1/4. Pozostała część terenu, na którym realizowane będzie planowane przedsięwzięcie, nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Niniejsze zawiadomienie stron postępowania o czynnościach organu, realizowane zgodnie z art. 49 ustawy Kpa, uważa się za dokonane w dniu 31.07.2019r., tj. po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Ponadto, informuję wszystkie strony tego postępowania o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie, znajdującym się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, w Referacie Pozwoleń i Uwarunkowań Środowiskowych, ul. Krawiecka 13, pok. nr 6, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia skutecznego dokonania niniejszego zawiadomienia.

z up. Prezydenta Miasta

Monika Czech-Tańczuk

Z-ca Naczelnika Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

Nazwa dokumentu: Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci cieplnej wysokich parametrów od ul. Ozimskiej w rejonie ul. Głogowski
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Opola
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Kubis
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Kubis
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Knap
Data wytworzenia informacji: 2019-07-17 13:47:33
Data udostępnienia informacji: 2019-07-17 13:47:33
Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-17 14:58:56

Wersja do wydruku...

corner   corner