logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Redakcja Biuletynu
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   minus Urząd Miasta Opola
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2018
      minus REGULAMIN NABORU
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2018 r.
      minus DRUKI DO POBRANIA
      minus ARCHIWUM NABORÓW
         plus REKRUTACJE 2005 R.
         plus REKRUTACJE 2006 R.
         plus REKRUTACJE 2007 R.
         plus REKRUTACJE 2008 R.
         plus REKRUTACJE 2009 R.
         plus REKRUTACJE 2010 R.
         plus REKRUTACJE 2011 R.
         plus REKRUTACJE 2012 R.
         plus REKRUTACJE 2013 R.
         plus REKRUTACJE 2014 R.
         plus REKRUTACJE 2015 R.
         plus REKRUTACJE 2016 R.
         minus REKRUTACJE 2017 R.
            plus WYNIKI KOŃCOWE REKRUTACJI 2017 R.
            minus OGŁOSZENIA 2017 r.
               minus Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
               minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Organizacyjny
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Oświaty
               minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
               minus Wydział PolitykiSpołecznej
               minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Organizacyjny
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Zamówień Publicznych
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Transportu
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Promocji
               minus Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Wydział Zamówień Publicznych
               minus Wydział Transportu
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Transportu
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Informatyki
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Wydział Sportu
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Organizacyjny
               minus Wydział Zamówień Publicznych
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Biuro Obsługi Inwestorów
               minus Biuro Rady Miasta
               minus Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Biuro Rady Miasta
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Promocji
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Informatyki
               minus Pełnomocnik ds. społecznych
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
            plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2017 r.
            minus AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2017
         plus REKRUTACJE 2018 R.
   plus Miejskie Jednostki Organizacyjne
   minus Obowiązek informacyjny
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


URZĄD MIASTA OPOLA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

ds. ewidencji mienia Miasta Opola (2)

(nazwa stanowiska pracy)

1.

Wymagania niezbędne

Wymagane dokumenty

a) obywatelstwo polskie

Oświadczenie

b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

Oświadczenie

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Oświadczenie

d) nieposzlakowana opinia

Oświadczenie

e) wykształcenie wyższe ekonomiczne

 

Kserokopia dyplomu lub oryginalne zaświadczenie o ukończeniu studiów (w przypadku obrony pracy dyplomowej do momentu wystawienia dyplomu przez uczelnię, ważność zaświadczenia 1 m-c)

2.

Wymagania dodatkowe

Wymagane dokumenty albo zapisy w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzające spełnienie wymagań

a) znajomość ustawy o samorządzie gminnym

Zapis w liście motywacyjnym lub CV

 

b) znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego

Zapis w liście motywacyjnym lub CV

 

c)  znajomość Statutu Miasta Opola

Zapis w liście motywacyjnym lub CV

 

d)znajomość Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola

Zapis w liście motywacyjnym lub CV

 

e) znajomość ustawy o rachunkowości

Zapis w liście motywacyjnym lub CV

f) znajomość ustawy  o finansach publicznych

Zapis w liście motywacyjnym lub CV

g) znajomość zagadnień dotyczących ewidencji środków trwałych

Zapis w liście motywacyjnym lub CV

 

h) umiejętność obsługi komputera oraz znajomość aplikacji biurowych (Word, Excel)

Zapis w liście motywacyjnym lub CV

 

i) dyspozycyjność zdolność analitycznego myślenia, rzetelność, systematyczność, operatywność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole

Zapis w liście motywacyjnym lub CV

 

3.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Przestrzeganie przepisów prawa związanych z wykonywanymi zadaniami, a w szczególności ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, itp.
 2. Przestrzeganie Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Opola, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola.
 3. Kompletowanie i przekazywanie akt do archiwum zakładowego, zgodnie z rzeczowym wykazem akt i instrukcjami: kancelaryjną i archiwalną.
 4. Sprawdzanie pod względem formalno – rachunkowym dokumentów przyjęcia środka trwałego oraz przekazania środka trwałego.
 5. Prowadzenie ewidencji księgowej:
  1. podstawowych i pozostałych środków trwałych, które zgodnie z przepisami ustaw ewidencjonowane są w Urzędzie Miasta Opola, w podziale na poszczególne Wydziały Urzędu Miasta,  jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w Opolu i innych dysponentów majątku rzeczowego,
  2. wartości niematerialnych i prawnych, które zgodnie z przepisami ustaw ewidencjonowane są w Urzędzie Miasta Opola,
  3. materiałów, w szczególności w Magazynie Przeciwpowodziowym w Luboszycach i w magazynach materiałów promocyjnych, magazynów drewna.
  4. akcji i udziałów w spółkach.
 6. Prowadzenie ewidencji pozabilansowych, w szczególności obcych środków trwałych w dyspozycji Urzędu Miasta Opola, i budynków wycofanych z eksploatacji (ruin).
 7. Prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej Wydziału Finansowo-Księgowego oraz jednoosobowych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Opola.
 8. Naliczanie i ewidencjonowanie amortyzacji i umorzenia składników majątkowych, które jej podlegają.
 9. Przejmowanie środków trwałych z inwestycji (środków trwałych w budowie) na podstawie otrzymanych dokumentów rozliczających – dokonywanie analiz zapisów kont inwestycyjnych i współpraca z wydziałami w zakresie rozliczania zakończonych inwestycji rzeczowych i zakupionych środków trwałych.
 10. Ewidencja zmiany miejsca użytkowania środków trwałych oraz środków trwałych w budowie.
 11. Współpraca z wydziałami merytorycznymi Urzędu Miasta Opola, jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych w Opolu, i innymi dysponentami majątku w zakresie ewidencjonowanego mienia.
 12. Współpraca z Referatem Inwentaryzacji w zakresie inwentaryzacji składników majątkowych i rozliczaniu inwentaryzacji, w tym udział lub współudział w inwentaryzacji  w terminach i na zasadach uregulowanych przepisami wewnętrznymi.
 13. Prowadzenie ewidencji kaucji mieszkaniowych i im pokrewnych sum złożonych do depozytu, oraz prowadzenie spraw związanych z wypłatą tych kaucji byłym najemcom lokali komunalnych.
 14. Naliczanie obowiązkowych, ustawowych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, sporządzanie deklaracji w tym zakresie.
 15. Analiza i sporządzanie bieżących informacji z majątku trwałego miasta dla dysponentów majątku i na potrzeby przełożonych.
 16. Kontrola, dekretowanie i księgowanie dowodów księgowych dotyczących prowadzonych ewidencji księgowych, a także sporządzanie własnych dowodów księgowych z tego zakresu.
 17. Kontrola zgodności wniosków o likwidację składników majątku z ewidencją majątku.
 18. Analiza i weryfikacja zapisów kont księgowych dotyczących realizowanego zakresu obowiązków.
 19. Miesięczne uzgadnianie zgodności kont księgowych Księgi Głównej z ewidencją prowadzoną w module Majątek.
 20. Okresowe uzgadnianie ewidencji analitycznych i syntetycznych, w tym krzyżowa weryfikacja z ewidencjami analitycznym prowadzonymi przez inne komórki organizacyjne lub podmioty.
 21. Sporządzanie okresowej sprawozdawczości z prowadzonych ewidencji, w szczególności sprawozdawczości statystycznej.
 22. Dbałość o mienie znajdujące się na wyposażeniu stanowiska pracy, ład i estetykę miejsca pracy.
 23. Wykonywanie innych zadań zleconych przez zwierzchnika.

4. Warunki pracy na stanowisku:

Praca w budynku Urzędu Miasta Opola, Rynek – Ratusz, na II piętrze (brak dostępu do windy) w pełnym wymiarze czasu pracy, poniedziałek - środa w godz. 7.30 – 15.30, czwartek w godz. 7:30 – 17:00, piątek w godz. 7:30 – 14:00. Praca siedząca z przewagą wysiłku umysłowego, z obsługą komputera i innych urządzeń biurowych.

5. W miesiącu grudniu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia  osób niepełnosprawnych,w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł 2,06 %.

6.        Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:

a)  dokumenty wymienione powyżej;

b) życiorys, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902 ze zm.)” i podpisem;

            c) list motywacyjny;

            d) kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej (www.bip.um.opole.pl) oraz w Referacie Kadr Urzędu Miasta Opola;

             e) dokument potwierdzający niepełnosprawność. *

Kompletne aplikacje należy składać w Urzędzie Miasta Opola, Rynek – Ratusz, pokój nr 424, III półpiętro z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. ewidencji mienia Miasta Opola (2) w terminie do dnia 29 stycznia 2018 r., decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu.                   

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.opole.pl ), na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Opola oraz na tablicy informacyjnej w jednostce innej niż Urząd Miasta, w której jest prowadzony nabór.

W związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922) informuję, że administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach aplikacyjnych jest Gmina Miasta Opola – Prezydent Miasta Opola - z siedzibą w Opolu 45-015, Rynek-Ratusz. Dane osobowe, o których mowa powyżej, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę. Dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom. Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.         

* W przypadku osób niepełnosprawnych

Nazwa dokumentu: Wydział Finansowo-Księgowy
Skrócony opis: stanowisko ds. ewidencji mienia Miasta Opola(2)
Osoba, która wytworzyła informację: Jolanta Początko
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksander Sienkiewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Jolanta Początko
Data wytworzenia informacji: 2018-01-17 09:34:24
Data udostępnienia informacji: 2018-01-17 09:34:24
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-17 09:37:18

Wersja do wydruku...

corner   corner