logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Redakcja Biuletynu
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
Znak sprawy: RAG.271.1.2018.BM
 „Świadczenie usług ochrony osób i mienia na rzecz 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu”

ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Strona internetowa: www.mopr.opole.pl

ADRES DO KORENSPONDENCJI:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu 
ul. Armii Krajowej 36, 45-071 Opole                                             
e-mail: rag@mopr.opole.pl

I. Zasady prowadzenia postępowania
Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne prowadzone jest zgodnie z art. 138o ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.
Do postępowania mają zastosowanie przepisy art. 138o ust. 2-4 ustawy Pzp.
Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze Ogłoszenie.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.


II. Opis przedmiotu zamówienia;
CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 79710000-4   -  usługi ochroniarskie

A. Przedmiotem zamówienia jest usługa bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia  w obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu.
Szczegółowe warunki sprawowania ochrony reguluje ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.2014.1099 j.t. ze zm.)

OBIEKT  1        
1. Ochrona fizyczna  obiektu  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu przy ul. Armii Krajowej 36:
ochrona kasy, konwojowanie wartości pieniężnych  z banku na terenie miasta Opola do ochranianego obiektu
i ochronę kasjera oraz ochrona mienia i pracowników.
2. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie ochrony  obiektu Zamawiającego w Opolu przy ul. Armii 
Krajowej 36, należy w szczególności:       
 1)   Ochrona budynku Zamawiającego w Opolu ul. Armii Krajowej 36 oraz znajdującego się w nim mienia.
 2)   Ochrona kasy  i kasjera w chronionym obiekcie.
 3)   Konwojowanie wartości pieniężnych  z banku na terenie miasta Opola przez pracownika ochrony - 4 razy 
       w tygodniu, a   z  wykorzystaniem grupy  interwencyjnej -  2 razy w miesiącu (w ilości do jednej jednostki 
       obliczeniowej) oraz ochrona  kasjera.
 4)   Udostępnianie pracownikom pomieszczeń poprzez wydawanie kluczy po uprzednim otwarciu 
       obiektu i  sprawdzeniu stanu  zabezpieczeń.
 5)   Udzielanie informacji pracownikom oraz klientom w sprawach dotyczących rozmieszczenia komórek 
       organizacyjnych zlokalizowanych na terenie obiektu.
 6)   Reagowanie na wszelkie przypadki zakłócania porządku publicznego na terenie obiektu i przed budynkiem. 
       Wyprowadzanie z budynku Zamawiającego osób nietrzeźwych, agresywnych, naruszających  ład 
       i   porządek  publiczny.
 7)   Ochrona pracowników Zamawiającego przed osobami agresywnymi.
 8)   Dokonywanie obchodu budynku w godzinach pracy – co 2 godziny.
 9)   Wzywanie  w razie potrzeby jednostek Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego oraz zawiadamianie
       o tym fakcie przedstawiciela Zamawiającego.
3.  Wykonawca zapewni obecność jednego pracownika ochrony (1 osoby stałej) w chronionym obiekcie w dniach: 
od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:15 – 15:15. 
Pracownik ochrony, w godzinach pracy, winien dysponować samochodem w celu konwojowania kasjera do banku i z banku 4 razy w tygodniu.
4. Wykonawca wyposaży pracowników ochrony w estetyczne umundurowanie, środki przymusu bezpośredniego przewidziane prawem oraz  środki łączności bezprzewodowej.
OBIEKT 2
  1. Ochrona fizyczna obiektu: budynku, pracowników i mieszkańców budynku Ośrodka Readaptacji Społecznej „SZANSA” przy ul. Małopolskiej 20A w Opolu.
  2. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie ochrony fizycznej obiektu: budynku, pracowników i mieszkańców ORS „SZANSA” w Opolu ul. Małopolska 20A,  należy w szczególności:       
  1)  Monitorowanie budynku przy pomocy istniejącego systemu monitorowania. 
  2)  Nadzorowanie i sprawdzaniu uprawnień osób wchodzących do  przebywania na terenie Ośrodka.
  3)  Prowadzenie dziennika dyżurów (zapisywanie wszelkich zdarzeń zaistniałych w czasie dyżuru).
  4)  Przeprowadzanie interwencji w przypadku zakłócania ustalonego porządku - wyprowadzanie z 
       budynku osób nietrzeźwych, agresywnych, naruszających spokój, ład i porządek publiczny.
  5)  Wzywanie odpowiednich służb uprawnionych do interwencji w zależności od zaistniałej 
        sytuacji ( Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe), oraz powiadamianie o tym fakcie przedstawiciela
        Zamawiającego.   
   6)  Dokonywanie obchodu budynku w godzinach pracy - co godzinę.
3. Wykonawca zapewni  obecność jednego pracownika ochrony (osoby stałe) w ochranianym obiekcie codziennie  
( od poniedziałku do niedzieli)  w godzinach od 22:00 do 6:00.
4.  Wykonawca wyposaży pracowników ochrony w estetyczne umundurowanie, środki przymusu bezpośredniego przewidziane prawem, oraz  środki łączności bezprzewodowej.

B. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób  wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. 
      Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:  
        -  czynności bezpośredniej ochrony fizycznej osób, budynku i mienia,
-  konwojowanie wartości pieniężnych.

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Prawa;
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu co najmniej jeden ze wskazanych poniżej dowód, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób oddelegowanych do realizacji przedmiotu zamówienia:
a) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu 
oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy,
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 
do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, 
 o których mowa w art. 29 ust.3a Prawa, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań:

W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób oddelegowanych do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania 
    ich oceny,
b)żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
    ww. wymogów.
Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób oddelegowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów 
w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób oddelegowanych do realizacji przedmiotu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

III. Zamawiający nie określa, które części zamówienia można powierzyć podwykonawcom.
      Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający w 
      formularzu oferty żąda wskazania przez Wykonawcę tych części i podania nazw firm Podwykonawców.

IV. Termin realizacji usługi : od  dnia 01.03.2018r.  do dnia 29.02.2020r.
V. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne.
1. O udzielenie zamówienia na usługi społeczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają nw. warunki  udziału w postępowaniu:
  1) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj.: ważną
    koncesję wydaną przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na prowadzenie działalności
    objętej zamówieniem wydanej na podstawie ustawy z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia
    (Dz.U.2014.1099 j.t.),
  2) znajdują się w sytuacji finansowej lub ekonomicznej pozwalającej na realizację przedmiotowego
      zamówienia, tj. posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny  dokument  potwierdzający,
      że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie  prowadzonej działalności
      związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł.
3) posiadają zdolność techniczną lub  zawodową pozwalającą na realizację zamówienia, tj: w okresie
   ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania  ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
   krótszy  - w tym okresie   należycie wykonali lub    wykonują   co najmniej 2 usługi  z zakresu ochrony
   osób i  mienia  na terenie obiektów użyteczności publicznej o  łącznej wartości co najmniej  80.000,00 zł
   brutto każda.

Przez obiekt użyteczności publicznej rozumie się budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, usługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania innych funkcji, za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny (Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz. 690)

2. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w Oświadczeniach i dokumentach  wyszczególnionym w rozdziale VI niniejszego ogłoszenia, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków, o których mowa w rozdziale V zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia.


   VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w    postępowaniu.

    1. Na potrzeby potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany złożyć  wraz z ofertą:
     1)  aktualne na dzień składania ofert w formie oryginału oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia) 
   2) kopię ważnej    koncesji wydanej przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na prowadzenie
  działalności     objętej zamówieniem wydanej na podstawie ustawy z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i
  mienia (Dz.U.2014.1099 j.t.),
   3) kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument  potwierdzający, że  Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł.
   4) oświadczenie -Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do ogłoszenia) oraz załączenie dowodów określających, czy wykazane usługi zostały wykonane należycie lub są nadal wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są nadal wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 
  W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyższej;
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców ww. oświadczenia   w formie oryginału, składa każdy z nich lub oświadczenie mogą oni złożyć także wspólnie na jednym dokumencie (oświadczenie podpisane przez ustanowionego Pełnomocnika lub każdego z ww. Wykonawców). Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postepowania.
3. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia i dokumentów, o którym mowa w pkt 1 lub złoży oświadczenia, dokumenty niekompletne, lub oświadczenia, dokumenty  zawierać będą błędy lub budzić będą wątpliwości, Zamawiający wezwie do uzupełnienia, poprawienia lub wyjaśnienia tego oświadczenia lub dokumentu w terminie przez siebie wskazanym, pod rygorem uznania oferty jako niespełniającej wymogów niniejszego 
ogłoszenia. Nie złożenie Formularza Ofertowego lub brak podpisu Wykonawcy na ww. Formularzu, lub podpisaniu ww. Formularza przez osoby nieuprawnione nie będzie podlegało uzupełnieniu.

4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji, za pomocą dowolnych środków, oświadczenia i dokumentów złożonych przez Wykonawcę w sytuacji, gdy będą budzić wątpliwości.
5. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa Zamawiający wezwie go do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym , chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

VII. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
    Oferta musi zawierać:
    a)  Formularz OFERTA, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
    b)  oryginał oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI niniejszego ogłoszenia,
    c)  dokument, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy; jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik – dokument pełnomocnictwa lub dokument, z którego wynika uprawnienie dla osoby udzielającej pełnomocnictwa, do dokonania takiej czynności, jeżeli takie umocowanie nie wynika z dokumentów ogólnie dostępnych w bazach CEiDG lub KRS. 
          Jeżeli dokumenty rejestrowe mogą być pobrane z ogólnie dostępnych baz danych np. CEiDG lub KRS Zamawiający sam je pobierze i Wykonawca wówczas nie jest zobowiązany do ich złożenia. 
         
         W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo
         rodzajowe do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo         
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo rodzajowe do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. Ofertę należy sporządzić w oryginale w całości w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Treść złożonej oferty musi odpowiadać wymaganiom określonym w  niniejszym Ogłoszeniu.
4. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Cenę oferty należy wyrazić w złotych.
6. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy stanowiących integralną część niniejszego ogłoszenia. Dopuszcza się złożenie w ofercie formularzy opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem jednak, że ich treść będzie odpowiadać wymaganiom Zamawiającego określonym w niniejszym Ogłoszeniu.
7. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, opatrzone pieczęciami imiennymi osoby upoważnionej i trwale ze sobą połączone (zszyte lub zbindowane).
8. Wszystkie dokonane korekty, skreślenia i poprawki powinny być parafowane (w miejscu wniesienia tych poprawek) przez osobę/osoby podpisującą/podpisujące lub osobę/osoby upoważnioną / upoważnione do jej podpisania.
9. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Wymagane, a niezłożone lub wadliwe pełnomocnictwa podlegać będą uzupełnieniu.
10. Oferta ma być złożona w zamkniętym opakowaniu.  Opakowanie ma być zaadresowane na adres Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu  ul. Armii Krajowej 36,  45-071 Opole 
     z dopiskiem: Oferta na zadanie pn.:  „Świadczenie usług ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu”.
    11. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.


VIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

1.  Ceną oferty jest cena brutto przedmiotu zamówienia, podana w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia), obliczona  za całość zamówienia w sposób wskazany w Formularzu Ofertowym.
2. Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i jednoznaczną i stanowić całkowite wynagrodzenie Wykonawcy na całość zamówienia, tj. obejmować łączną wycenę wszystkich elementów przedmiotu zamówienia, wskazanych w niniejszym ogłoszeniu, wzorze umowy.
3.  Cena podana w ofercie musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

IX. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferty należy składać w:
 Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu 45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 36 -  sekretariat  I piętro     
do dnia  15 lutego 2018 r. do godziny 10:00.
2. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie  10:10  w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu 45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 36  pok. 18.
3. Otwarcie ofert jest jawne.       
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na  sfinansowanie zamówienia.
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oferty. 
6. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekaże informacje dotyczące:
- kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
- ceny ofert złożonych w terminie.  
7. Oferty złożone po terminie lub złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone i zostaną zwrócone na adres Wykonawcy.

X. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami .

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje, Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt 2.
2. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami muszą być złożone w formie pisemnej.
3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać się numerem sprawy oraz tytułem zamówienia określonym w niniejszym Ogłoszeniu.
4.  Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną należy przesłać na adres:  rag@mopr.opole.pl  lub b.mucha@mopr.opole.pl,   lub faksem na 
nr 77 4005952.
5.  Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
6.  Wykonawca może się zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia.
Zamawiający udzieli wyjaśnień  nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert
Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono niniejsze ogłoszenie.
     7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego ogłoszenia, w tym zmiany terminu składania i otwarcia ofert. Informację o zmianie Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono niniejsze Ogłoszenie.

XI. Zasady odrzucenia ofert.
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku:
 a)  Wykonawca, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszym
      Ogłoszeniu zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta zostanie odrzucona,
 b)  jest niezgodna z wymaganiami określonymi w Ogłoszeniu,
 c)  zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek
      rachunkowych bądź błędów rachunkowych,
 d)  Wykonawca nie złoży wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny lub gdy Zamawiający stwierdzi, że
      złożone wyjaśnienia  potwierdzają rażąco niską cenę.
 e)  została złożona po wyznaczonym terminie i/lub w niewłaściwym miejscu.

     XII. Opis kryteriów wyboru oferty i sposób oceny ofert.

1. Kryteria oceny ofert
1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym  kryterium przedmiotowym – cena=100%.
    Do oceny ofert będzie brana pod uwagę cena za całość zamówienia.
    Ocena punktowa w kryterium cena zostanie przyznana w oparciu o przeliczenie wg poniższego wzoru:
              
      C = Cn / Co x 100 pkt
               
C – ocena punktowa w kryterium cena
Cn  – najniższa cena ofertowa brutto 
Co – cena oferty ocenianej brutto

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium cena – 100 pkt.
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów   Zamawiający uzna za najkorzystniejszą. 
3. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający zwróci się do Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w ofertach.
4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnienia treści złożonych ofert.
5. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszym ogłoszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
6. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postepowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień.
7. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, która spełnia wszystkie wymogi zawarte w niniejszym ogłoszeniu.
8. Zamawiający przekaże każdemu z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu informację o wyborze oferty najkorzystniejszej na poszczególne zadania, podając:
        a)  nazwę  i adres  Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
        b)  nazwy  i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.
        c)  punktację przyznaną Wykonawcom.
        d)  nazwę i adres Wykonawców, których oferty zostały odrzucone wraz z podaniem przyczyn,
oraz zamieści informację o wyborze najkorzystniejszej oferty  na stronie internetowej.
9. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie poinformowany o miejscu i terminie podpisania umowy.
10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

XIII. Unieważnienie postępowania.

1.  Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli: 
-    nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
-   oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie      zamówienia i Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty,

XIV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełna treść wzoru umowy znajduje się w Załączniku Nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

Załączniki: 
1. Załącznik Nr 1 - Formularz Ofertowy.
2. Załącznik Nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 
3. Załącznik Nr 3 – Oświadczenie  - Wykaz usług.
4. Załącznik Nr 4 – Wzór Umowy.

Zatwierdzam do stosowania:
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  w Opolu
Zdzisław Markiewicz

Opole, dnia 06.02.2018r

Nazwa dokumentu: Świadczenie usług ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu
Podmiot udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Mucha Bogumiła
Osoba, która odpowiada za treść: Mucha Bogumiła
Osoba, która wprowadzała dane: Dariusz Dzierżak
Data wytworzenia informacji: 2018-02-06 08:13:45
Data udostępnienia informacji: 2018-02-06 08:13:45
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-06 08:50:40

Wersja do wydruku...

corner   corner