logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


          1. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

               

                           Inspektor  w dziale Utrzymania Zieleni i Czystości – 1 etat

.................................................................................................................................

(nazwa stanowiska pracy)

 

 

 

1. 

 

Wymagania niezbędne

 

 

Wymagane dokumenty

a) obywatelstwo polskie

Oświadczenie

b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

Oświadczenie

c) brak skazania za przestępstwo  umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne

Oświadczenie

d) nieposzlakowana opinia

Oświadczenie

e) wykształcenie : wyższe

Kserokopia dyplomu

f) staż pracy : minimum  5 lat pracy

Kserokopia świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu  w przypadku trwania stosunku  pracy  

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Wymagania dodatkowe

 

 

Wymagane dokumenty albo zapisy w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

a)   Znajomość KPA

 Oświadczenie w liście motywacyjnym lub CV potwierdzające spełnianie    wymagania

b) znajomość ustawy o drogach publicznych

 Oświadczenie w liście motywacyjnym lub CV potwierdzające spełnianie    wymagania

c) znajomość ustawy o samorządzie gminnym oraz prawa miejscowego związanego za zakresem wykonywanych zadań

 Oświadczenie w liście motywacyjnym lub CV potwierdzające spełnianie    wymagania

d)bardzo dobra umiejętność obsługi komputera z typowymi aplikacjami tj.: Word,Excel

 Oświadczenie w liście motywacyjnym lub CV potwierdzające spełnianie    wymagania

e) prawo jazdy kat. B

Kserokopia prawa jazdy

 

f) znajomość problematyki związanej z interpretacją mapy zasadniczej

 Oświadczenie w liście motywacyjnym lub CV potwierdzające spełnianie    wymagania

g) znajomość przepisów i umiejętność ich interpretacji w zakresie stanowiska pracy

 Oświadczenie w liście motywacyjnym lub CV potwierdzające spełnianie    wymagania

h)odpowiedzialność , dokładność skrupulatność, odporność na stres, umiejętność stosowania posiadanej wiedzy

 Oświadczenie w liście motywacyjnym lub CV potwierdzające spełnianie    wymagania

 

 

 

3.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.Planowanie i nadzorowanie robót z zakresu utrzymania  czystości na obszarach   

   administrowanych przez MZD w Opolu, w tym  nadzorowanie umów na:

  1. opróżnianie i najem koszy ulicznych,
  2. likwidacji skutków nagłych zdarzeń na drogach,
  3. letnie utrzymanie czystości jezdni,
  4. zimowe utrzymanie czystości jezdni ( likwidacja śliskości),
  5. całoroczne utrzymanie czystości chodników.

       2.Podejmowanie interwencji wynikających z wniosków i skarg mieszkańców w zakresie   

           czystości na obszarach administrowanych przez MZD w Opolu.

3.Prowadzenie sprawozdawczości wewnętrznej z zakresu prowadzonych prac.

4.Kontrola zgodności wykonywanych robót z zawartymi umowami, sprawdzanie wycen,  

    postępu robót, sprawdzanie i rozliczanie faktur przedstawionych przez wykonawców.

5.Przygotowywanie niezbędnych dokumentów, w szczególności opisów przedmiotu

   zamówienia, wyceny przedmiotu zamówienia do postępowań o udzielenie zamówienia  

   publicznego w zakresie spraw prowadzonych  na stanowisku pracy.

6.Współpraca z miejskimi jednostkami organizacyjnymi w celu prawidłowego wykonywania

  zadań.

4.       Warunki pracy na stanowisku :

Praca w budynku przy ul. Firmowa 1, drugie piętro. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Budynek wyposażony w windę przystosowaną do wózków inwalidzkich. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, praca w godz. 7.00 – 15.00, praca w zespole,  bezpośredni kontakt z klientami, codzienny kontakt telefoniczny, praca wymagająca dobrej ostrości wzroku, kontrola robót na terenie miasta Opole.    

5.W miesiącu  marcu  2019r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł 0,00% .

6.Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:

a)         dokumenty wymienione powyżej

b)         życiorys, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w  złożonej przeze mnie ofercie pracy dla potrzeb   realizacji procesu rekrutacji w Miejskim Zarządzie Dróg w Opolu,  zgodnie z  art. 6 ust. 1, pkt.a    ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r.  oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r. poz.902 ), co poświadczam  własnoręcznym  podpisem.

  c)         list motywacyjny,

  d)        kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej (www.bip.um.opole.pl) oraz w dziale

               administracyjno-gospodarczym i kadr Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu ,

  e)         dokument potwierdzający niepełnosprawność ( w przypadku osób niepełnosprawnych).

Kompletne aplikacje należy składać w sekretariacie Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu w pokoju 213 z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko  Inspektor w dziale  utrzymania zieleni i czystości w terminie do dnia 08 maja 2019r    (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP), decyduje data faktycznego wpływu do MZD .            

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.opole.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.

       Na podstawie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia   27 kwietnia 2016 r., informuję, że administratorem danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Miejski Zarząd Dróg w Opolu z siedzibą przy ul. Firmowej 1. Celem przetwarzania tych danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego, wyłaniającego kandydata na stanowisko w dziale dokumentacji i zawarcia umowy o pracę. Zakres danych regulują odrębne przepisy.

 

         Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych osób, które złożyły swoje oferty do tego naboru  ulegną komisyjnemu zniszczeniu, po upływie 3 miesięcy licząc od dnia następnego po zakończeniu naboru.

                                                                                                    Dyrektor MZD    

                                                                                                  Teresa Sobel-Wiej                                                                                                

Nazwa dokumentu: Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Skrócony opis: Inspektor w dziale utrzymania zieleni i czystości
Podmiot udostępniający: MZD
Osoba, która wytworzyła informację: Jolanta Sowada
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Sowada
Osoba, która wprowadzała dane: Jolanta Sowada
Data wytworzenia informacji: 2019-04-18 11:19:58
Data udostępnienia informacji: 2019-04-18 11:19:58
Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-18 11:22:11

Wersja do wydruku...

corner   corner