logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2019r.
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31
         minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psycicznymi "Magnolia"
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.S.Staszica
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II
         minus Zespół Szkół im.Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
         minus Zespół Szkół Mechanicznych
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Odziałami Integracyjnymi
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Odziałami Integracyjnymi
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2019 r.
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2018r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2018 r.
      plus ARCHIWUM NABORÓW MJO
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2017r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2017 r.
   minus Obowiązek informacyjny
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


DYREKTOR MIEJSKIEJ  PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W OPOLU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE :

 

 st. referent ds. administracyjnych

 

1. Nazwa i adres jednostki:

Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 9

45-085 Opole

Tel.77 4549216

2. Określenie stanowiska:

st. referent ds. administracyjnych

Wymiar etatu: pełny etat, tj 40 godzin

Liczba stanowisk pracy: 1

3. Warunki pracy:

- praca w sekretariacie w siedzibie poradni – ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 9, 45-085 Opole

- warunki architektoniczne budynku poradni: stanowisko pracy usytuowane jest na parterze budynku; budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 4. 

 

Wymagania niezbędne

 

 

Wymagane dokumenty

a) obywatelstwo polskie

Oświadczenie

b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

Oświadczenie

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe

Oświadczenie

d) nieposzlakowana opinia

Oświadczenie

e) wykształcenie średnie

 

Kserokopia świadectwa

f) staż pracy: 5 lat

Kserokopie świadectw pracy

g) brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku st. ref. do      spraw administracji.

oświadczenie

 

 

5.

 

 

Wymagania dodatkowe

 

 

Wymagane dokumenty albo zapisy w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzające spełnianie wymagań

a) biegła obsługa komputera w zakresie aplikacji biurowych (Word, Excel), itp.

Zapis w liście motywacyjnym lub CV

b) umiejętność obsługi urządzeń biurowych ksero, fax

Zapis w liście motywacyjnym lub CV

c) znajomość przepisów o pracownikach samorządowych, prawo oświatowe i kodeksu pracy

Zapis w liście motywacyjnym lub CV

d) cechy osobowe: sumienność, dokładność, punktualność, wysoka odporność na stres, kultura osobista, kreatywność, umiejętność redagowania tekstów.

Zapis w liście motywacyjnym lub CV

 

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

         ZADANIA  I  OBOWIĄZKI  O CHARAKTERZE  OGÓLNYM:

 1. dążenie do uzyskiwania w pracy jak najlepszych wyników i przejawianie w tym kierunku inicjatywy,
 2. pogłębianie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 3. terminowe i staranne wykonywanie powierzonych zadań, zgodnie z poleceniami przełożonego oraz obowiązującymi przepisami,
 4. przestrzeganie ustalonego w zakładzie porządku i dyscypliny pracy oraz tajemnicy państwowej, służbowej i danych osobowych,
 5. przejawianie troski o mienie zakładu pracy i korzystanie z tego mienia zgodnie z jego przeznaczeniem,
 6. przestrzeganie przepisów p.poż.

            SZCZEGÓŁOWY  ZAKRES  OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH

 1. Obsługa kancelaryjno-biurowa poradni.
 2. Prowadzenie archiwum zgodnie z obowiązującą instrukcją archiwalną.
 3. Obsługa Systemu Informacji Oświatowej – wprowadzanie danych.
 4. Wykonywanie innych zadań doraźnie zleconych przez dyrektora poradni.

           

      7. Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:

       1. dokumenty wymienione powyżej

 2.życiorys, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej)

       3.list motywacyjny,

      4.kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wg wzoru na stronie internetowej (www.bip.um.opole.pl).

8. W miesiącu czerwcu 2019r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł 1,43%

9. Forma i termin składania ofert:

Kompletne aplikacje należy składać w Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu,          ul. M. Niedziałkowskiego 9, sekretariat (parter) z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko st. referenta ds. administracyjnych w terminie do dnia  31.07.2019 r., godz. 15.00.Dokumenty, które wpłyną do sekretariatu Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu  po wyżej określonym terminie oraz nie kompletne nie będą rozpatrywane.

Z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.opole.pl). 

 

Dyrektor Miejskiej Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu

                                                                        Hanna Kanik

Nazwa dokumentu: Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Skrócony opis: st.referent ds.administracyjnych
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Maćków
Osoba, która odpowiada za treść: Hanna Kanik
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Maćków
Data wytworzenia informacji: 2019-07-15 09:41:48
Data udostępnienia informacji: 2019-07-15 09:41:48
Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-15 09:44:11

Wersja do wydruku...

corner   corner