logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


PREZYDENT MIASTA OPOLA

ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony

na ustalenie miesięcznej stawki czynszu za najem 1 m2 lokalu użytkowego położonego
w Opolu przy:

 1. ul. Krakowskiej 32  - II piętro  - nr 305 o pow. 17,37 m2, strefa miejska „I”

Lokal składa się z 1 pomieszczenia biurowego. Dostęp do części wspólnych: korytarza, toalety, pomieszczenia socjalnego.

Lokal wyposażony w instalację elektryczną, wentylację ze schładzaniem oraz miejskie centralne ogrzewanie. W budynku znajduje się winda.

Wyposażenie lokalu stanowi: szafa aktowa - 1 szt., szafa ubraniowa - 1 szt., biurko - 1 szt., kontener - 1 szt., krzesło obrotowe  - 1 szt., dostawka do biurka - 1 szt., krzesła do biur  -
2 szt.

Budynek w bardzo dobrym stanie technicznym.

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 34/5 z km 46, obręb Opole, KW OP1O/00079725/7

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2  lokalu użytkowego została ustalona w wysokości  6,50 zł netto + 23%VAT,    wadium 100,00 zł

Umowa najmu ww. lokalu użytkowego zostanie zawarta na czas nieokreślony.
Przystosowanie lokalu do własnych potrzeb w zakresie i na własny koszt przyszłego najemcy.

Termin przygotowania lokalu do prowadzenia działalności -  1 miesiąc.

Preferowany rodzaj działalności: biurowa, związana z działalnością statutowa podmiotu.

Oferty  mogą składać podmioty ekonomii społecznej, w rozumieniu wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Finansów stanowiących załącznik do ogłoszenia (w wersji papierowej dostępne w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego przy ul. Damrota 2 w Opolu).

Oferta musi zawierać szczegółowy opis proponowanej działalności w tym koncepcje planowanych działań wraz z ich harmonogramem i określeniem spodziewanych rezultatów
w obszarach:

 • aktywizacji społecznej oraz gospodarczej środowisk ubogich oraz wykluczonych społecznie, a także zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • rozwoju umiejętności i kompetencji odbiorców planowanych działań oraz podniesienia potencjału ich aktywności zawodowej i społecznej;
 • oferty kulturalnej i artystycznej;
 • integracji społeczności lokalnej;
 • działalności informacyjno - promocyjnej realizowanych działań.

W celu realizacji planowanych działań najemca będzie miał możliwość nieodpłatnego korzystania z lokali 307 i 308, stanowiących sale szkoleniowo – animacyjne (zgodnie
z projektem wykonawczym, stanowiącym załącznik do ogłoszenia).

Wskazane lokale są pomieszczeniami współdzielonymi z innymi użytkownikami obiektu.

Kryterium oceny ofert będzie stanowić przedstawiony biznesplan, zawierający powyżej wskazane elementy, a także zaproponowaną wysokość stawki czynszu za najem 1 m2 lokalu.

Najemca jest obowiązany uiszczać czynsz i zaliczki miesięczne z góry bez uprzedniego wezwania na wskazany rachunek bankowy w terminie do dnia 10 każdego miesiąca kalendarzowego, za który przypada należność.

Czynsz za najem podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez Prezesa GUS.

Oprócz czynszu przyszły najemca zobowiązany będzie do płacenia podatku
od nieruchomości.

 

Lokal zostanie udostępniony do oglądania po uprzednim uzgodnieniu terminu z Wydziałem Lokalowym Urzędu Miasta Opola z siedzibą przy ulicy Ozimskiej 19, IX piętro, pok. 928,
tel. 77/ 44 35 742 w poniedziałek, wtorek, środę w godz. 730 – 1530, czwartek
w godz. 730 – 1700, piątek w godz. 730 – 1400.

Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 25 września 2019 r. o godz. 10.00
w Urzędzie Miasta Opola – Wydział Lokalowy, ul. Ozimska 19, IX piętro, pokój nr 916.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do:

1. Złożenia do dnia 19 września 2019 r. – Urząd Miasta Opola, Wydział Lokalowy
ul. Ozimska 19, IX piętro, pok. 928 w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg – Krakowska 32 – nr 305” pisemnej oferty zawierającej :

 1. imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy oraz odpis z krajowego rejestru sądowego lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej,
 2. datę sporządzenia oferty, oraz podpis oferenta lub oferentów uprawnionych do prawnie skutecznej reprezentacji firmy,
 3. oferowaną kwotę stanowiącą miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2 lokalu użytkowego,
 4. sposób i termin zagospodarowania lokalu użytkowego.
 5. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, opatrzone datą i  podpisem (formularz oświadczenia, przepisy prawne dostępne w tut. Wydziale).

2. Wniesienia do dnia 19 września 2019 r. wadium w wysokości  100, 00 zł na konto bankowe Urzędu Miasta Opola Bank Millenium S.A. Nr 47116022020000000215153330

Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych
na ww. rachunek bankowy.

Wniesione wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy najmu.

Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Zawarcie umowy najmu nastąpi nie później niż w ciągu 40 dni, licząc od daty zakończenia przetargu.

INFORMACJE DODATKOWE: Urząd Miasta Opola, Wydział Lokalowy, ul. Ozimska 19,
 IX piętro, pok.928, tel. 77 44 35 742 w dniach pracy Urzędu w poniedziałek, wtorek, środę
w godz. 730 – 1530, czwartek w godz. 730 – 1700, piątek w godz. 730 – 1400.

Ogłoszenia o przetargach publikowane są na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola pod adresem: www.opole.pl lub www.bip.um.opole.pl

PREZYDENT MIASTA OPOLA zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w części
lub w całości bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek
z oferty.

Nazwa dokumentu: I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M.KW. LOKALU UŻYTKOWEGO NR 305 POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 32
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Piasecka
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Piasecka
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Piasecka
Data wytworzenia informacji: 2019-09-04 13:28:57
Data udostępnienia informacji: 2019-09-04 13:28:57
Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-11 10:13:51

Wersja do wydruku...

corner   corner