logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


                                                               Zarządzenie nr OR-I.0050.567.2016

                                                                    Prezydenta Miasta Opola

                                                                 z dnia 21 października 2016 r.

 

w sprawie wykazu czynników obniżających lub podwyższających bazową stawkę czynszu za najem lokali użytkowych oraz wykazu organizacji społecznych, prowadzących działalność charytatywną, jednostek gminnych, administracji zespolonej i publicznej uprawnionych do zastosowania preferencyjnej stawki czynszu za najem lokali użytkowych

Na podstawie § 4 ust. 4 Uchwały nr XXVII/482/16 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład lokalowego zasobu Miasta Opola – postanawiam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam:

  1. Wykaz czynników obniżających lub podwyższających bazową stawkę czynszu za najem lokali użytkowych, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
  2. Wykaz organizacji społecznych prowadzących działalność charytatywną, jednostek gminnych, administracji  zespolonej i publicznej uprawnionych do preferencyjnej stawki czynszu za najem lokali użytkowych, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Wymienione w § 1 wykazy mają zastosowanie do umów najmu lokali użytkowych zawartych:

  1. do dnia 01.03.2011 r. w trybie przetargowym i bezprzetargowym,
  2. od dnia 02.03.2011 r. w trybie bezprzetargowym.

§ 3

Traci moc Zarządzenie nr OR-I.0050.411.2012 Prezydenta Miasta Opola z dnia 30 lipca 2012r. z późn. zm.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam:

  1. Wydziałowi Lokalowemu,
  2. Wydziałowi Administracyjno-Gospodarczemu,
  3. Miejskiemu Zarządowi Lokali Komunalnych w Opolu

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Z up. Prezydenta Miasta

Marcin Rol

Z-ca Prezydenta Miasta

 

Nazwa dokumentu: w sprawie wykazu czynników obniżających lub podwyższających bazową stawkę czynszu za najem lokali użytkowych oraz wykazu organizacji społecznych, prowadzących działalność charytatywną, j
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Baryłowicz - Naczelnik Wydziału Lokalowego
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Baryłowicz - Naczelnik Wydziału Lokalowego
Osoba, która wprowadzała dane: Natalia Buczyńska
Data wytworzenia informacji: 2016-10-21 09:38:00
Data udostępnienia informacji: 2016-10-21 09:38:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-09 10:11:21

Wersja do wydruku...

corner   corner