Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH

IM. STANISŁAWA STASZICA W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

1. Adres jednostki : Zespół Szkół Zawodowych im. St. Staszica, ul Struga 16, 45-073 Opole

2. Określenie stanowiska : Specjalista ds. administracyjnych

3. Wymiar etatu :

         - 1/2 etatu (20h w tygodniu),

4. Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie/obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
  3. nieposzlakowana opinia,
  4. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku:            

       - wykształcenie wyższe lub średnie

       - doświadczenie zawodowe:

         a) minimum 5 lata – w przypadku wykształcenia średniego,

         b) minimum 4 lata – w przypadku wykształcenia wyższego

     5. osoba kandydująca nie może być prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane  z  oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,

5. Wymagania dodatkowe:

  1. mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostce budżetowej oraz znajomość obsługi programu Kadry (Progman, Vulcan)
  2. bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność i szybkie podejmowanie decyzji, zdolność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole, obowiązkowość, rzetelność, odporność na stres
  3. dobra znajomość komputera i umiejętność pracy w środowisku Windows
  4. bardzo dobra znajomość Excella
  5. znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ustawy – Karta Nauczyciela, ustawy o systemie  oświaty, ustawy Prawo oświatowe, ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego                                                                                                

6. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku będzie obejmował m.in:

  1. Prowadzenie wszelkich spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli tj.

         a) Przechowywanie planów awansów zawodowych nauczycieli i sprawozdań z tych 

             awansów na każdym etapie ścieżki awansowej,

         b) Wyliczanie czasu trwania awansu zawodowego oraz przeliczanie ewentualnego

             wydłużenia awansu  zawodowego spowodowanego nieobecnościami,

         c) Przygotowanie dokumentacji związanej z rozpoczęciem i zakończeniem przez

              nauczycieli awansu zawodowego na każdym stopniu

          d) przygotowywanie prognoz awansu zawodowego na kolejny rok szkolny

          e) przygotowywanie pism dotyczących rozpoczęcia przygotowania do zawodu

              nauczyciela

      2. Przygotowywanie pod względem formalnym naborów na wolne stanowiska urzędnicze i

          kierownicze urzędnicze w szkole.

      3. Współpraca z dyrektorem i wicedyrektorem ds. organizacyjnych przy opracowywaniu

          arkusza organizacji szkoły i aneksów do tego arkusza.

      4. Sporządzanie regulaminów wewnętrznych dotyczących spraw kadrowo-

          organizacyjnych

      5. Kierowanie na badania profilaktyczne pracowników szkoły i kandydatów do pracy oraz

          przygotowanie preliminarza badań lekarskich

      6. Prowadzenie spraw związanych z dostawą usług, w tym: telekomunikacyjnych,

          energetycznych, wodno –kanalizacyjnych, odbioru i wywozu odpadów i nieczystości,

          usług medycznych, umów wynajmu sklepiku szkolnego, wynajmu sali gimnastycznej

          oraz innych umów zleconych do przygotowania prze Dyrektora szkoły w tym:

          a) przygotowywanie umów,

          b) prowadzenie rejestru zawartych umów,

      7. Kontrola ważności szkoleń I pomocy, prowadzenie preliminarza , organizowanie i

          współpraca z firmą zewnętrzną szkoleń.

      8. Przygotowanie aktualnego zestawienia ocen, wniosków o nagrody pracowników

          pedagogicznych

      9. Sio- wprowadzanie danych oraz kontrola zmian w zakresie kadrowym wraz z

          przygotowywaniem danych do sprawozdań półrocznych i rocznych.

    10. Bieżąca współpraca ze specjalistą ds. administracyjno-kadrowych w zakresie

          kadrowym.

     11. Ścisła współpraca z dyrektorem szkoły, gł. księgowym, sekretarzem szkoły przy

           przygotowywaniu zakresu obowiązków i grafików pracy podległych pracowników.

     12.  Wykonywanie prac o charakterze administracyjnym pozostających w zgodzie z

          charakterem stanowiska zleconych przez sekretarza szkoły, głównego księgowego i

          innych członków kierownictwa.

      13. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Szkoły, Głównego 

            Księgowego

7. Informacje o warunkach pracy na stanowisku:

Praca w budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława  Staszica w Opolu 45-073 Opole ul. Struga 16  w niepełnym wymiarze czasu pracy, na parterze budynku (brak windy) z przewagą wysiłku umysłowego, samodzielna, siedząca,  wymagająca  dobrego wzroku (praca przy komputerze).

8. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu

Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,  w miesiącu sierpniu 2022r. wynosił 1,54%

9. Wymagane dokumenty:

   1) List motywacyjny odręcznie podpisany;

   2) Życiorys z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej odręcznie podpisany;   

        życiorys/CV uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej oraz

        wymagań ujętych w pkt. 4 i 5 dot. niniejszego naboru, opatrzony klauzulą

        o treści: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

        i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

        w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

        tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie

        danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez

        Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Staszica  w Opolu, w celu wzięcia udziału

        w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

       Zostałem (łam) poinformowany (a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym

        momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu

        zgody na adres mailowy:  dyrektor@staszic.opole.pl. Mam świadomość, że wycofanie

        zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na

        podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”  i podpisem;      

         Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie dostępnego na

         stronie: www.bip.um.opole.pl.                                                                       

    4 ) Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z

          oryginałem).

    5)  Zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy,

    6)  Kserokopie dokumentów  potwierdzających  wykształcenie  i kwalifikacje zawodowe

         wymagane do  zajmowanego stanowiska (poświadczone przez kandydata za zgodność

         z oryginałem),  

    7) Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu

         w pełni z  praw publicznych.

    8)  Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii.

    9)  Oświadczenie o braku skazania  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

         przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe.

   10)  Dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku osób niepełnosprawnych.

   11)  Oświadczenie  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w

          ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z

          ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie  danych osobowych (Dz. U. z 2018r.,

          poz.1000 z późn.zm.) o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

          zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą

          z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz.

          1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

          2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

          przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

          oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą w terminie do dnia   28 września 2022r.  na adres: Zespół Szkół Zawodowych im. Staszica w Opolu .ul Struga 16 ,  45 - 073 Opole w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko  urzędnicze – Specjalista ds. administracyjnych w  Zespole Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Opolu” Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Szkół Zawodowych im. Staszica w Opolu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu naboru będą zawiadamiani indywidualnie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77/453 66 51 wew.14 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.um.opole.pl  oraz na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół Zawodowych im. Staszica  ul. Struga 16.Dokumenty kandydatów, którzy nie uzyskają akceptacji komisji będą przechowywane w dokumentacji ZSZ im. St. Staszica w Opolu przez okres 3 miesięcy od momentu upowszechnienia informacji o wynikach naboru, po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

 

Dyrektor

Ewa Michalska

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 273
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Nabór na wolne stanowisko - specjalista ds. administracyjnych
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Aneta Wójcik
Osoba, która udostępnia informację: Aneta Wójcik
Data wytworzenia informacji: 16.09.2022 08:07:09
Data udostępnienia informacji: 16.09.2022 12:22:56
Data ostatniej aktualizacji: 16.09.2022 12:24:25
Rejestr zmian