Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH

IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W OPOLU

 

ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze

– specjalista ds. administracyjno-kadrowych 

 

 

I.  ADRES JEDNOSTKI:

Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu
45– 761 Opole, ul. Niemodlińska 40

 II.  OKREŚLENIE STANOWISKA:

Specjalista ds. administracyjno-kadrowych   

Wymiar etatu: 1 etat (40 godzin tygodniowo)

planowany termin zatrudnienia: grudzień 2022

 

III. WYMAGANIA NIEZBĘDNE ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 1. Obywatelstwo polskie/kraju Unii Europejskiej i/lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP *
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych;
 3. Osoba kandydująca nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
 4. Nieposzlakowana opinia;
 5. Wykształcenie średnie lub wyższe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku zgodnie z jego opisem;
 6. Wykształcenie wyższe – 2 letni staż pracy lub średnie z  3 letnim stażem pracy.
 7. Znajomość przepisów prawnych w zakresie zadań na stanowisku pracy, na który przeprowadzany jest nabór, w szczególności:

- znajomość ustawy Kodeks pracy

- znajomość ustawy o pracownikach samorządowych

- znajomość ustawy Karta Nauczyciela

* osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach
o służbie cywilnej.

 

IV. WYMAGANIA DODATKOWE ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 1. Doświadczenie w pracy na stanowisku w dziale kadr;
 2. Doświadczenie w pracy w szkole lub placówce oświatowej na stanowisku urzędniczym;
 3. Umiejętność interpretacji przepisów prawa;
 4. Biegła obsługa programów komputerowych;
 • Pakiet Microsoft (Word, Excel etc.)
 • Elektroniczna skrzynka pocztowa
 • Program Vulcan Kadry Optivum
 • Program Vulcan Płatnik
 • Znajomość aplikacji SIO
 • System e PUAP
 1. Umiejętność pracy w zespole;
 2. Zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia;
 3. Aktywność w działaniu, samodzielność, sumienność i rzetelność w wykonywaniu zadań, wysoka kultura osobista;
 4. Odporność na stres;
 5. Umiejętność negocjacji, komunikatywność;
 6. Umiejętność pisemnego formułowania ustaleń, uwag i pism;
 7. Umiejętność organizowania czasu pracy na stanowisku w sposób zapewniający terminową realizację zadań.

 

V. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA W/W STANOWISKU:

 1. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji zgodnie z jednolitym wykazem akt, oraz instrukcji kancelaryjnej;
 2. Wykonywanie sprawozdań i przygotowywanie informacji zleconych przez organ prowadzący szkołę oraz inne instytucje uprawnione do uzyskiwania danych statystycznych;
 3. Załatwianie spraw szkolnych w instytucjach, z którymi szkoła współpracuje;
 4. Przygotowywanie i ewidencja Zarządzeń Dyrektora;
 5. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi szkoły;
 6. Prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem oraz zwalnianiem pracowników;
 7. Prowadzenie i przechowywanie akt osobowych pracowników zgodnie
  z obowiązującymi przepisami;
 8. Prowadzenie na bieżąco elektronicznej bazy danych wszystkich pracowników szkoły;
 9. Terminowe i rzetelne prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej;
 10. Przygotowywanie dokumentacji związanej z wynagradzaniem pracowników wraz
  z przysługującymi im dodatkami;
 11. Przygotowywanie dokumentów związanych z nagrodami jubileuszowymi za długoletnią pracę;
 12. Sporządzanie i bieżąca weryfikacja stażu pracy pracowników jednostki i prawidłowe naliczanie wysługi lat;
 13. Sporządzanie dokumentacji związanej z oceną pracowników na stanowiskach urzędniczych;
 14. Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu;
 15. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej przyznawania pracownikom nagród i kar;
 16. Prowadzenie ewidencji czasu pracy wszystkich pracowników;
 17. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej udzielania pracownikom urlopów i zwolnień od pracy, prowadzenie ewidencji urlopów oraz sporządzanie planów urlopów;
 18. Współpraca i udzielanie pomocy pracownikom w zakresie składania wniosków
  o emerytury i renty do ZUS-u;
 19. Przygotowywanie dokumentów związanych z awansem nauczycieli;
 20. Zgłaszanie pracowników do ZUS oraz wyrejestrowanie za pośrednictwem programu Płatnik ZUS;
 21. Opracowywanie regulaminów i procedur związanych z zajmowanym stanowiskiem
  i przedkładanie ich do zatwierdzenia  przez dyrektora szkoły.

 

VI. WARUNKI PRACY NA W/W STANOWISKU:

 

 1. Miejsce pracy: budynek Zespołu Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II
  w Opolu, ul. Niemodlińska 40, I piętro, brak windy;
 1. Praca siedząca przy komputerze wymagająca dobrego wzroku – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;
 2. Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego.

 

VII. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W Zespole Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U.2018r. poz. 511 z póź. zm ) w miesiącu październiku 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniósł 1,36%.

 

VIII. WYMAGANE DOKUMENTY:

Kandydat na wolne stanowisko urzędnicze obowiązany jest przedstawić:

 1. List motywacyjny odręcznie podpisany;
 2. Życiorys – CV opatrzony klauzulą o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1000 z póż.zm) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).";
 3. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie;
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 5. Kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy;
 6. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji
  i uprawnień zawodowych;
 7. Oświadczenie, o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii;
 9. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych.

 

IX. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Szkoły lub przesłać na adres: Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II ul. Niemodlińska 40, 45 – 761 Opole, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze specjalista ds. administracyjno-kadrowych w ZSB Opole” w terminie  do dnia  28.11.2022 r.,  do godz. 12:00. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do jednostki. Aplikacje, które nie będą spełniały wymogów formalnych lub wpłyną po wyżej określonym terminie – nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku  naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola (www.bip.um.opole.pl) oraz Zespołu Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu.

 

Violetta Szczepkowska

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH
im. Papieża Jana Pawła II w Opolu

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 127
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: ZSB im. Papieża Jana Pawła II w Opolu - Specjalista ds. administracyjno - kadrowych
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Aneta Wójcik
Osoba, która udostępnia informację: Aneta Wójcik
Data wytworzenia informacji: 16.11.2022 14:17:51
Data udostępnienia informacji: 16.11.2022 14:55:22
Data ostatniej aktualizacji: 16.11.2022 14:59:50
Rejestr zmian