logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
minus Sprawy komórek organizacyjnych
   minus Wydział Spraw Obywatelskich
   minus Urząd Stanu Cywilnego
   minus Miejski Rzecznik Konsumentów
   plus Wydział Inwestycji Miejskich
   plus Wydział Sportu
   minus Wydział Komunikacji
   plus Centrum Dialogu Obywatelskiego
   plus Wydział Promocji
   plus Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry
plus System informacji o środowisku
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Zgromadzenia
minus Redakcja Biuletynu
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Nazwa: Wydział Spraw Obywatelskich
Symbol wydziału: SO
Naczelnik Wydziału: Ewa Morawska-Jerye
Miejsce urzędowania 45-018 Opole ul. Plac Wplności 7-8 pok.   nr 9-10
Sekretariat Wydziału - Telefon: (77) 541 13 59    Faks: (77) 541 13 59  Faks  (77) 451 18 16

 Zastępca Naczelnika Wydziału: Izabela Chorzewska

Miejsce urzędowania: 45-018 Opole ul. Plac Wolnści 7-8 pok.nr 6 tel (77)541 13 58

 

Struktura Wydziału:
 
Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Kierownik Referatu Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych:   Dariusz Strzelec
Miejsce urzędowania: 45-018 Opole, Pl. Wolności 7-8 pok nr 4-5  tel. 77 54 11 357
 
Referat Działalności Gospodarczej
Kierownik Referatu Działalności Gospodarczej :    Janina Dziadowicz
Miejsce urzędowania:  45-015 Opole, Plac Wolności 7-8  pok. nr 119 tel. 77 45 11 836
 
Referat Komunikacji  
Kierownik Referatu Komunikacji : Jolanta Kukułka   
Miejsce Urzędowania: 45-015 Opole , Pl. Wolności 7-8 pok. nr 205      tel. 77 45 11 941               
 
 
Zakres działania Wydziału Spraw Obywatelskich:
- sprawy ewidencji ludności, w szczególności prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych, udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców);
-    sprawy dowodów osobistych (w tym m.in. przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego i wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie i udostępnianie danych z rejestru dowodów)
-     prowadzenie rejestru wyborców i sporządzanie spisu wyborców oraz wydawanie decyzji administracyjnych w tych sprawach;
-     sprawy ewidencji działalności gospodarczej;
-     sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
-     prowadzenie ewidencji innych obiektów niż obiekty hotelarskie, w których świadczone są usługi hotelarskie oraz ewidencji pól biwakowych.
 
 
 
 
Informacja na temat:
ewidencji ludności
(77) 4511816
dowodów osobistych
Informujemy że pod adresem http://wizytawurzedzie.um.opole.pl/ można dokonać elektronicznej rezerwacji terminu wizyty do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Opola w celu złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego, oraz odbioru gotowego dokumentu
(77) 5411354 i 5411361
udostępniania danych osobowych
(77) 5411355
rejestru wyborców
(77) 5411357
postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych
(77) 5411357
ewidencji działalności gospodarczej
(77) 4511807 i 4511835
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
(77) 4511836 i 4511862
 
Prowadzone przez Wydział rejestry, ewidencje i archiwa:
 
Rejestr wyborców  
podstawa prawna
Rejestr wyborców prowadzony jest na podstawie art. 18. § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. z 2011 r. Nr 158, poz. 941 ze zmianami).
Dokumentacja gromadzona jest zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 ze zmianami)
opis
Rejestr wyborców prowadzi się na podstawie gminnych zbiorów meldunkowych, o których mowa w ustawie z dnia  24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. Nr 388 j.t), z uwzględnieniem decyzji wójta o wpisaniu do rejestru wyborców. Rejestr prowadzi się w systemie informatycznym.  
sposób
udostępniania
Rejestr wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie gminy (art. 18. § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy). Udostępnienie rejestru wyborców polega na przedłożeniu wydruku danych wyborcy, którego dotyczy wniosek, i na udzieleniu informacji w zakresie niezbędnym do wniesienia reklamacji, o której mowa w art. 22 § 1 Kodeksu wyborczego. Wydruk danych, o którym mowa wyżej, zawiera także informacje dodatkowe, o ile informacje takie zostały wprowadzone do rejestru wyborców.  Wzór wniosku o udostępnienie rejestru wyborców stanowi załącznik nr 7 do przywołanego w podstawie prawnej rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r.
procedury
SO-III.0143.18.2011

 

Ewidencja ludności

podstawa prawna
Dane osobowe w gminnym zbiorze meldunkowym gromadzone są na podstawie ustawy o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 (tekst jednoloty Dz.U.2015 poz.388)
opis
Ewidencja ludności jest prowadzona w systemie teleinformatycznym (moduł ewidencja ludności w systemie KSAT) w formie gminnych zbiorów meldunkowych. 
sposób
udostępniania
Dane ze zbiorów meldunkowych podlegają ochronie i udostępniane są na zasadach określonych i ustawie o ewidencji ludności (tekst.jednolity Dz.U.2015 poz.388)
Organ gminy udostępnia dane z rejestru mieszkańców na podstawie art. 46 ust.  1 (nieodpłatnie) o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom (wymienionym w art. 46 h ust. 2):
1) organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze; 
2) Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych i strażom gminnym (miejskim); 
3) organom kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego; 
4) państwowym i komunalnym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach; 
5) Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi - w zakresie danych osób poszukiwanych. 
 
Dane z rejestru mieszkańców  mogą być udostępnione także odpłatnie (po dołączeniu dowodu opłaty do wniosku o udostępnienie danych opłaty w wysokości 31 zł.) innym jednostkom organizacyjnym i osobom - jeżeli wykażą w tym interes prawny. Jeżeli uwiarygodnią one jedynie interes faktyczny w otrzymaniu danych udostępnia je się za zgodą osób, których dane dotyczą. 
 
Dane z  rejestru mieszkańców udostępnia się  również jednostkom organizacyjnym - jeżeli po ich wykorzystaniu w celach badawczych, statystycznych lub badania opinii publicznej dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osób, których dane dotyczą.
Sposób obliczania wysokości oraz sposób uiszczania opłaty za udostępnianie danych podmiotom, o których mowa wyżej określa rozporządzenie Rady Ministrów
 
Wspomniane dane udostępnia się na podstawie wniosku składanego na odpowiednim formularzu, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 
Na wniosek zainteresowanej osoby, złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej wydaje się zaświadczenie zawierające pełny odpis przetworzonych danych dotyczących tej osoby. Zaświadczenie jest przekazywane w formie odpowiadającej złożonemu wnioskowi i może mieć formę wydruku z aktualnego programu informatycznego (należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 złotych z uwzględnieniem spraw, przy których na mocy art. 2 ust. 1 ustawy o opłacie skarbowej zaświadczenie nie podlega opłacie).
procedury
SO-III.0143.11.2011, SO-III.0143.12.2011, SO-III.0143.17.2011

 

Rejestr dowodów osobistych

podstawa prawna
Dane osobowe z rejestru dowodów osobistych gromadzone są na podstawie  ustawy z dnia 6 sierpnia 2010. o  dowodach osobistych (Dz. U.z 2010 r. Nr 167, poz. 1131, ze zmianami).
 
Ewidencja ludności prowadzona jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz.U. z 2010 r. Nr 257, poz. 1743 ze zmianami) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz.U. z 2009 r. Nr 47, poz. 384 ze zmianami).
opis
Rejestr dowodów osobistych prowadzony jest na podstawie danych zgłoszonych przy ubieganiu się o wydanie lub wymianę dowodu osobistego
sposób
udostępniania
Dane z rejestru dowodów osobistych podlegają ochronie i udostępniane są na zasadach określonych ustawie z dnia 6 sierpnia 2010  o  dowodach osobistych (Dz.U 2010 nr 167.poz.1131)
 
Organ gminy udostępnia dane z rejestru dowodów (nieodpłatnie) o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom  (wymienionym w art.ustawy):
1) organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze; 
2) Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych i strażom gminnym (miejskim); 
3) organom kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego; 
4) państwowym i komunalnym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach; 
5) Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi - w zakresie danych osób poszukiwanych. 
 
Dane z rejestru  dowodów osobistych mogą być udostępnione także odpłatnie (po dołączeniu dowodu opłaty do wniosku o udostępnienie danych opłaty w wysokości 31 zł.) innym jednostkom organizacyjnym i osobom - jeżeli wykażą w tym interes prawny. Jeżeli uwiarygodnią one jedynie interes faktyczny w otrzymaniu danych udostępnia je się za zgodą osób, których dane dotyczą. 
 
Dane z rejestru dowodów osobistych udostępnia się również jednostkom organizacyjnym - jeżeli po ich wykorzystaniu w celach badawczych, statystycznych lub badania opinii publicznej dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osób, których dane dotyczą. Sposób obliczania wysokości oraz sposób uiszczania opłaty za udostępnianie danych podmiotom, o których mowa wyżej określa rozporządzenie Rady Ministrów
 
Wspomniane dane udostępnia się na podstawie wniosku składanego na odpowiednim formularzu, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października  2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych zrejestru dowodów (Dz.U z 2011, nr 243, poz.1452)
 
Na wniosek zainteresowanej osoby, złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej wydaje się zaświadczenie zawierające pełny odpis przetworzonych danych dotyczących tej osoby. Zaświadczenie jest przekazywane w formie odpowiadającej złożonemu wnioskowi i może mieć formę wydruku z aktualnego programu informatycznego (należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 złotych z uwzględnieniem spraw, przy których na mocy art. 2 ust. 1 ustawy o opłacie skarbowej zaświadczenie nie podlega opłacie).
procedury
SO-III.0143.17.2011

 

Archiwum kopert dowodowych

podstawa prawna
Dokumentacja gromadzona jest  zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67).
opis
Dokumenty złożone w celu wydania dowodu osobistego, dowody osobiste osób zmarłych i osób, które utraciły obywatelstwo polskie oraz osób, które nie odebrały dowodu osobistego, organ gminy przechowuje w archiwum, w kopertach dowodowych według kolejności numerów dowodów osobistych w ramach poszczególnych serii.  Koperty dowodowe mogą być oznakowane w inny sposób, jeżeli usprawni to pracę archiwum i zapewni szybkie odszukanie żądanej koperty. 
sposób
udostępniania
Dane zgromadzone w kopertach dowodowych podlegają ochronie i udostępniane są na zasadach określonych wUstawie z dnia 6 sierpnia 2010r  o dowodach osobistych (Dz.U.z 2010 nr 167, poz.1131) . Do dokumentacji związanej z prowadzeniem spraw dowodowych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. nr  267, ze zmianami) dotyczące wydawania zaświadczeń (opłata skarbowa - 17 zł.) oraz uprawnienia stron do otrzymania uwierzytelnionej kserokopii z dokumentacji (opłata skarbowa – 5 zł. od każdej pełnej lub zaczętej strony).  
procedury
SO-III.0143.3.2011, SO-III.0143.12.2011

 

Ewidencja działalności gospodarczej   
podstawa prawna
Na podstawie art. 66 ust.3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2009 r. Nr 18, poz. 97 z późn. zm. ) – organy gminy pozostają właściwe w zakresie przedsiębiorców, którzy zakończyli wykonywanie działalności gospodarczej przed dniem 1 lipca 2011 r.
 
opis
Ewidencja działalności gospodarczej zawarta jest w SEDziG  
sposób
udostępniania
Z ewidencji działalności gospodarczej mogą być udostępniane informacje:
-        przedsiębiorcach którzy zakończyli wykonywanie działalności gospodarczej przed dniem 1 lipca 2011 r.
-        dotyczące danych przedsiębiorców figurujących w gminnej ewidencji do dnia migracji do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Udostępnianie danych o przedsiębiorcach, figurujących w gminnych ewidencjach działalności gospodarczej odbywa się w trybie art. 217 i 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2013 r. Nr 267  z późn. zm.), na wniosek.
procedury
SO-II.0143.00003, SO-II.0143.00004,

 

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
podstawa prawna
Sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych prowadzone są na podstawie :
  1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.2015 r. Nr  1286 j.t.),
  2. Uchwała Nr XXX/459/12 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Opola i w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych w niektórych miejscach i obiektach na terenie miasta Opola, zmienionej uchwałą NR VII/89/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 2015 r.
opis
Sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych obejmują m.in.:
1.       przyjmowanie, kompletowanie i ewidencjonowanie wniosków o wydanie zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych:
a)      do spożycia w miejscu jak i poza miejscem sprzedaży,
b)      jednorazowe zezwolenia,
c)      wyprzedaż zinwentaryzowanych zapasów,
d)      dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć,
2.       prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz współdziałanie w tym zakresie z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opolu i Radami Dzielnic,
3.       prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem decyzji o odmowie wydania, o wygaśnięciu lub cofnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
4.       przekazywanie zażaleń i odwołań przedsiębiorców w sprawach dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu,
5.       przyjmowanie od przedsiębiorców oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim w punkcie sprzedaży oraz naliczanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
6.       kontrola rzetelności składanych przez przedsiębiorców oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,
7.       wydawanie zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
8.       wydawanie duplikatów zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
sposób
udostępniania
Wykazy wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uaktualniane są ba bieżąco, dostępne na stronie Urzędu Miasta Opola www.opole.pl (zakładka „działalność gospodarcza”).
procedury
SO-II.0143.00006, SO-II.0143.00007,SO-II.0143.00008, SO-II.0143.00009,

 

Ewidencja innych obiektów niż obiekty hotelarskie, w których świadczone są usługi hotelarskie oraz ewidencja pól biwakowych   
podstawa prawna
Ewidencja innych obiektów niż obiekty hotelarskie, w których świadczone są usługi hotelarskie oraz ewidencja pól biwakowych prowadzona jest na podstawie art. 35 ust. 2 i 3 i art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. 2004 r. Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. 2006 r. Nr 22, poz. 169 z późn. zm.).
opis
Usługi hotelarskie to krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych (art.3 pkt. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych - Dz.U. 2004 r. Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.).
Ewidencja innych obiektów niż obiekty hotelarskie, w których świadczone są usługi hotelarskie oraz ewidencja pól biwakowych jest prowadzona w formie kartoteki składającej się z kart ewidencyjnych obiektów, oddzielnie dla każdego obiektu. (§12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie Dz.U. 2006 r., Nr 22, poz. 169 z późn. zm.)
sposób
udostępniania
Ewidencja obiektów hotelarskich oraz innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, jest jawna, z wyjątkiem informacji, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. 2006 r., Nr 22, poz. 169 z późn. zm.). Karty ewidencyjne obiektów mogą być udostępniane do wglądu w obecności osoby uprawnionej do prowadzenia ewidencji.
procedury
SO-II.0143.00012

 

Ilość odwiedzin: 337941
Nazwa dokumentu: Wydział Spraw Obywatelskich
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Chorzewska-Leutner
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Chorzewska-Leutner
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Chorzewska
Data wytworzenia informacji: 2004-07-15 12:02:22
Data udostępnienia informacji: 2004-07-15 12:02:22
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-18 15:27:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner