Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

 • uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
 • wglądu do dokumentów urzędowych,
 • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących
  z powszechnych wyborów.

Informacja publiczna jest udostępniana poprzez:

 • publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Opola – jest to forma udostępnienia, która ma pierwszeństwo przed innymi, np. w sytuacji, w której informacja publiczna została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, nie podlega ona już udostępnieniu na wniosek; odpowiadając wnioskodawcy wskazuje się tylko miejsce (link), w którym informacja jest publikowana,
 • udostępnienie na wniosek zainteresowanego,
 • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu,
 • dostęp do posiedzeń Rady Miasta Opola.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola jest udostępniana na wniosek. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, Urząd powiadamia wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd nie umożliwiają udostępnienia informacji w proponowanej we wniosku formie.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonej we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej należy składać:

 • osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Opola, ul. Rynek 1A,
 • drogą pocztową na adres:
  Urząd Miasta Opola
  ul. Rynek 1A
  45-015 Opole,
 • drogą elektroniczną na adres mailowy Urzędu Miasta Opola: urzad@um.opole.pl,
 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą: https://peup.um.opole.pl/;
 • poprzez skrytkę ePUAP: cv1wi4e15q/skrytka.

Koszty związane z udostępnieniem informacji publicznej na wniosek

Udostępnienie informacji publicznej co do zasady jest bezpłatne. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej wymaga poniesienia dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Urząd Miasta Opola może żądać od wnioskodawcy pokrycia poniesienia wydatków w wysokości odpowiadającej tym kosztom. 

W tym wypadku Urząd Miasta Opola w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadamia wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Odmowa udostępnienia informacji może nastąpić w sytuacji:

 • gdy inna ustawa szczegółowo określa odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej, przepisy innej ustawy mają pierwszeństwo przed przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej (np. ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna);
 • ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy -  ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz w przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Odmowa udostępnienia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Opola.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 5771
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Prawo do informacji publicznej
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Natalia Buczyńska
Osoba, która udostępnia informację: Natalia Buczyńska
Data wytworzenia informacji: 04.05.2022 13:38:33
Data udostępnienia informacji: 04.05.2022 13:39:21
Data ostatniej aktualizacji: 04.05.2022 14:48:56
Rejestr zmian