logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Od dnia 1 stycznia 2016 roku Opolanie mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. Pomoc prawna jest udzielana w 5 wyznaczonych punktach na terenie miasta, a usługi świadczą m.in. radcy prawni, adwokaci czy doradcy podatkowi.

Od dnia 2 stycznia 2019 r. z nieodpłatnej pomocy prawnej można skorzystać w punktach, po wcześniejszym umówieniu wizyty. Dyżur telefoniczny w celu przyjmowania zgłoszeń telefonicznych pełniony jest w każdy piątek w godzinach pracy Urzędu Miasta Opola, pod numerem telefonu                        (77)  54-11-356. Zgłoszenia telefoniczne będą umawiane na kolejny tydzień. 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Opolu w 2019 r.:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu, ul. Armii Krajowej 36, 45-071 Opole , w godzinach:
  • w poniedziałek w godz. od 8:30 do 12:30,
  • we wtorek w godz. od 8:00 do 12:00,
  • w środę w godz. od 8:00 do 12:00,
  • w czwartek w godz. od 8:30 do 12:30,
  • w piątek w godz. od 10:00 do 14:00;

Dyżur w ostatni poniedziałek każdego miesiąca od godz. 10:30 do 12:30 przeznaczony będzie na wizyty domowe. W tym punkcie przyjmuje radca prawny.

 • Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 4, ul. Książąt Opolskich 48-50, w godzinach:
 • w poniedziałek od 11:00 do 15:00,
 •  we wtorek od 11:00 do 15:00,
 • w środę w godz. od 11:00 do 15:00,
 • w czwartek w godz. od 12:00 do 16:00,
 • w piątek w godz. od 11:00 do 15:00;

 W tym punkcie przyjmuje adwokat.

 • Dom Złotej Jesieni – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Dom Dziennego Pobytu,
  ul. Majora Hubala 4, w godzinach:
  •  od poniedziałku do piątku w godz. od 15:00 do 19:00,

Punkt obsługuje Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo.

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Małopolska 20a (wejście od Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa”), w godzinach:
  • w poniedziałek w godz. od 15:00 do 19:00,
  • we wtorek w godz. od 15:00 do 19:00,
  • w środę w godz. od 8:00 do 12:00,
  • w czwartek w godz. od 15:00 do 19:00,
  • w piątek w godz. od 8:00 do 12:00; 

Punkt obsługuje Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo. 

 • Urząd Miasta Opola,  ul. Budowlanych 4, pokój nr 9, w godzinach:
  •   od poniedziałku do piątku w godz. od 13:00 do 17:00.

Punkt obsługuje Fundacja POMOC POKRZYWDZONYM VICTIM.

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?:

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i która złoży stosowne oświadczenie.

Kto może udzielić nieodpłatnej pomocy prawnej?

Nieodpłatna pomoc prawna  udzielana będzie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego oraz osobę, która ukończyła wyższe studia prawnicze.

Z jakiej pomocy prawnej uprawniony będzie mógł skorzystać?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej: RODO), informuję, że: 

Administrator danych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Opole, ul. Rynek-Ratusz, 45-015 Opole.

Inspektor ochrony danych:  

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w zakresie działania Urzędu Miasta Opola, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Opola za pomocą adresu
iod@um.opole.pl lub telefonicznie: 77 5411328.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:  

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej i wyłącznie w celu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Okres przechowywania danych osobowych: 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech lat od końca roku kalendarzowego, w którym oświadczenie zostało sporządzone.

Prawo dostępu do danych osobowych:  

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

Konsekwencje niepodania danych osobowych:  

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym ale dobrowolnym, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej.  

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Załączniki do pobrania: 2019-01-04 10:31:35 - Lista (464.05 kB)

Nazwa dokumentu: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Marcjasz - Sekretarz Miasta
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Marcjasz - Sekretarz Miasta
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Lontkowski
Data wytworzenia informacji: 2016-01-04 07:34:00
Data udostępnienia informacji: 2016-01-04 07:34:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-31 11:19:51

Wersja do wydruku...

corner   corner