logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
minus Informacje, ogłoszenia, przetargi
   plus Zamówienia publiczne
   plus Komunikaty
   plus Obwieszczenia
   minus Przetargi - nieruchomości
      plus 2003
      minus 2004
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opole
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Przeydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
   plus OGŁOSZENIA
   minus Zawiadomienia
   minus Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej
   minus Powołanie Komisji Konkursowej
   plus Ogłoszenie
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Prezydent Miasta Opola

ogłasza przetarg ustny nieograniczony ( dot. poz. 1-4 ) oraz przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiadujących z działką będącą przedmiotem przetargu ( dot. poz. 5 ) na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych /działek/ położonych w Opolu przy:

1. ul. Oświęcimskiej obejmującej działkę Nr 59/2 o pow. 0,0412 ha, karta mapy 12, obręb

Groszowice, KW 77304. Uzbrojenie techniczne: en. elektr., wodociąg, gaz.

Cena wywoławcza ustalona została na kwotę 20.000,00 zł. wadium – 1.900,00 zł.

2. ul. Granicznej obejmującej działkę Nr 49/1 o pow. 0,0640 ha, karta mapy 76,obręb

Nowa Wieś Królewska, KW 13337. Uzbrojenie techniczne: en. elektr., wodociąg, kan. deszczowa, gaz.

Cena wywoławcza ustalona została na kwotę 20.506,00 zł. wadium – 2.000,00 zł.

3. pl. Szafranka obejmującej działkę Nr 948/7 o pow. 0,0228 ha, karta mapy 14,obręb Zakrzów, KW 8873. Uzbrojenie techniczne: en. elektr., wod.-kanal.

Cena wywoławcza ustalona została na kwotę 11.200,00 zł. wadium – 1.200,00 zł.

4. ul. Ligudy obejmującej działkę Nr 874/1 o pow. 0,0384 ha, karta mapy 14, obręb Zakrzów, KW 16067. Uzbrojenie techniczne: en. elektr., wodociąg, kanalizacja, gaz.

Cena wywoławcza ustalona została na kwotę 20.000,00 zł. wadium – 1.950,00 zł.

5. ul. Oświęcimskiej obejmującej działkę Nr 129/2 o pow. 0,0980 ha, karta mapy 1, obręb Grotowice, KW 76251.

Cena wywoławcza ustalona została na kwotę 24.000,00 zł wadium – 2.400,00 zł.

Ww. działki przeznaczone są pod:

poz. 2 -- zabudowę mieszkaniową z tow. usługami;

poz. 1 – mieszkalnictwo z tow. usługami, urządzeniami i zielenią;

poz. 3 – zabudowa mieszkaniowa bliźniacza z budynkiem usytuowanym na działce nr 948/6;

poz. 4 – zabudowa mieszkaniowa z tow. usługami, urządzeniami i zielenią;

poz. 5 - na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości już posiadanej.

Termin budowy ( dot. poz. 1-4): rozpoczęcie: 2 lata - zakończenie: 3 lata, licząc od daty zawarcia umowy notarialnej.

PRZETARG odbędzie się w dniu 27 stycznia 2004 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Opola - sala konferencyjna, 2 klatka schodowa, III p. Pl. Wolności 7-8 .

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do:

  1. Złożenia do dnia 23 stycznia 2004 r. – Urząd Miasta Opola, Wydział Inwestycji Miejskich-Referat Przetargów i Zamówień Publicznych, pok. 301 pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami i przepisami prawnymi dot. przetargu ( formularz oświadczenia przepisy prawne w tut. Wydz.).

Składający oświadczenie winien przedłożyć wyciąg z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji – dot. firm.

Uwaga: W przetargu na sprzedaż działki z poz. 5 mogą wziąć udział wyłącznie właściciele działek sąsiadujących z przedmiotową nieruchomością z uwagi na fakt, iż nie posiada ona dojazdu ( nie może stanowić samodzielnej działki budowlanej ). Przystępujący do ww. przetargu winni w ww. terminie przedłożyć akt własności nieruchomości sąsiadującej z działką nr 129/2.

2. Dokonania do dnia 23 stycznia 2004 r., po spełnieniu warunków, o których mowa w pkt. 1 wpłaty/wniesienia wadium za wybraną działkę w podanej wyżej wysokości na konto bankowe Urzędu Miasta Opola Bank Millenium S.A. I o/Opole nr 19116022020000000060137843 bądź złożenia oryginału listu gwarancyjnego w kasie Urzędu Miasta Opola- Rynek Ratusz do godz. 14.00.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu przed zawarciem umowy notarialnej, której termin ustalony zostanie w ciągu 21 dni licząc od dnia przetargu oraz pokrycia wszelkich opłat związanych z nabyciem nieruchomości na własność.

Informacje dodatkowe: Urząd Miasta Opola ( Plac Wolności 7-8) Wydział Inwestycji Miejskich-Referat Przetargów i Zamówień Publicznych, pok. 301, tel. 45-11-841 w dniach pracy Urzędu w godz. 10.00-13.00.

Prezydent Miasta Opola - zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w części lub w całości.

 

 

 

 

 

 

 

Ilość odwiedzin: 2109
Nazwa dokumentu: sprzedaż działek
Skrócony opis: ul.Oświęcimska, Graniczna, Ligudy, pl.Szafranka
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Bil
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Bil
Osoba, która wprowadzała dane: Grzegorz Mroczek
Data wytworzenia informacji: 2004-01-12 08:51:26
Data udostępnienia informacji: 2004-01-12 08:51:26
Data ostatniej aktualizacji: 2004-01-20 08:56:21

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner