logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
minus Sprawy komórek organizacyjnych
   minus Urząd Stanu Cywilnego
   minus Wydział Spraw Obywatelskich
   minus Miejski Rzecznik Konsumentów
   plus Wydział Inwestycji Miejskich
   plus Wydział Sportu
   minus Wydział Komunikacji
   plus Centrum Dialogu Obywatelskiego
   plus Wydział Promocji
   plus Wydział Polityki Społecznej
   minus Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych
   plus Wydział Kultury Turystyki i Współpracy Zagranicznej
   plus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Urząd Stanu Cywilnego
Rynek Ratusz
45-015    Opole
e-mail: usc@um.opole.pl
Urząd czynny jest w godz. :od poniedziałku do środy : 7.30-15.30, czwartek : 7.30-17.00, piątek : 7.30-14.00

Wydawanie odpisów aktów urodzeń, małżeństw i zgonów:tel. (+48) 77 45 11 854

                                                   

 
KIEROWNICTWO
 
Joanna Krupok
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
tel.: (+48) 77 / 45 11 853
 
Aneta Dudek (rejestracja małżeństw)
Z-ca kierownika USC
tel.: (+48) 77 / 45 11 855
  
Agnieszka Tęczar (rejestracja urodzeń)
Z-ca kierownika USC
tel.: (+48) 77 / 54 11 396
 
Małgorzata Łuczka-Strumińska (rejestracja zgonów)
Z-ca kierownika USC
tel.: (+48) 77 / 45 11 856
 
Benedykt Feilert (archiwum USC)
Z-ca kierownika USC
tel.: (+48) 77 / 45 11 854
 
  
ZADANIA
 
1) rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów prowadzona w rejestrze stanu cywilnego,
2) wydawanie odpisów i zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego,
3) dokonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego,
4) realizacja zadań związanych z postępowaniem w sprawie zmiany imienia i nazwiska,
5) organizacja uroczystości przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz uroczystości jubileuszowych.
 
PROWADZONE REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA
 
Rejestry będące w posiadaniu USC w Opolu:
- księgi urodzeń, małżeństw i zgonów,
- akta zbiorowe do aktów urodzeń, małżeństw i zgonów.
 
UDOSTĘPNIANIE DANYCH, WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ I ODPISÓW Z PRZECHOWYWANYCH ZBIORÓW

Kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje z rejestru stanu cywilnego :

- odpisy zupełne i odpisy skrócone aktów stanu cywilnego,

 - zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego  danych  dotyczących wskazanej osoby,

- zaświadczenia o stanie cywilnym.

Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze  (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o  zmianie imienia i nazwiska)  

TOŻSAMOŚĆ  

ADMINISTRATORA

Administratorami są:  

 1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul.  Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,  
 2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska   

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest: Prezydent Miasta Opola oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Opolu mający siedzibę w Opolu, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA  

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.  

  Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.   

  Z administratorem – Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Opolu można się skontaktować poprzez adres email usc@um.opole.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.  

DANE KONTAKTOWE  

INSPEKTORA  

OCHRONY DANYCH  

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.   

  Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.   

  Administrator – Prezydent Miasta wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@um.opole.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.  

  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.  

CELE  

PRZETWARZANIA I  

PODSTAWA PRAWNA   

Pani / Pana dane mogą być  przetwarzane w celu:  

 • sporządzenia aktu urodzenia dziecka  
 • sporządzenia aktu małżeństwa  
 • sporządzenia aktu zgonu   
 • przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa   

przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do  nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa  

 • przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia   
 • przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko  
 • przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion  
 • wydania zaświadczenia o stanie cywilnym  
 • wydania odpisu aktu stanu cywilnego  
 • wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą    
 • wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego   
 • sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego  
 • realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą  
 • realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy  
 • realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach
 • realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.   
 • dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub  zamieszczenia przypisku przy akcie   
 • wydania dokumentów z akt zbiorowych  
 • zameldowania  
 • nadania numeru PESEL.    

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.    

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia

i nazwiska.

ODBIORCY DANYCH  

Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie – Prawo

o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby.    

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.  

PRZEKAZANIE  

DANYCH  

OSOBOWYCH DO

PAŃSTWA  

TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI  

MIĘDZYNARODOWEJ  

Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

OKRES  

PRZECHOWYWANIA  

DANYCH  

Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:  

1. 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu urodzenia;  

2. 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.   

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH  

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci  

PRAWO WNIESIENIA  

SKARGI DO ORGANU  

NADZORCZEGO  

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.  

ŹRÓDŁO  

POCHODZENIA  

DANYCH  

OSOBOWYCH  

Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy:  

- kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany;  

- kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.  

 

INFORMACJA

O DOWOLNOŚCI LUB

OBOWIĄZKU PODANIA  

DANYCH  

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.  

 

                                                                                                              

 

 

 

Ilość odwiedzin: 318706
Nazwa dokumentu: Urząd Stanu Cywilnego
Podmiot udostępniający: Urząd Stanu Cywilnego
Osoba, która wytworzyła informację: Władysława Kwiatkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Władysława Kwiatkowska
Osoba, która wprowadzała dane: Władysława Kwiatkowska
Data wytworzenia informacji: 2016-07-07 10:21:00
Data udostępnienia informacji: 2016-07-07 10:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-23 12:38:20

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner