logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
minus Informacje, ogłoszenia, przetargi
   minus Zamówienia publiczne
      minus 2004
         minus Prrezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus MZD w Opolu
         minus MZD w Opolu
         minus SP ZOZ "Śródmieście"
         minus PUP w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus SP ZOZ "Śródmieście"
         minus MZD
         minus Miejski Zarząd Dróg W Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus SP ZOOZ Śródmieście
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MOPR
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus PUP w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
      plus 2003
   plus Komunikaty
   plus Obwieszczenia
   plus Przetargi - nieruchomości
   plus OGŁOSZENIA
   minus Zawiadomienia
   minus Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej
   minus Powołanie Komisji Konkursowej
   plus Ogłoszenie
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 57 z dnia 2004.04.16

POZYCJA 19015

Opole: rozbudowa strażnicy OSP Grudzice w Opolu - II etap stan wykończeniowy z instalacjami

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

roboty budowlane


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Prezydent Miasta Opole, do kontaktów: W zakresie procedury przetargowej: Pani Teresa Kwasik - Kierownik Referatu Przetargów i zamówień Publicznych UM Opola Pl. Wolności 7-8 pok. 302,

W zakresie przedm. zamówienia:Franciszek Kubów , Wiesław Urbanik oraz Hubert Lasończyk - tel. 45-11-845 , Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, woj. opolskie, tel. 077 4549844, fax 077 4549844, e-mail pzp@um.opole.pl, www.um.opole.pl.

2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Urząd Miasta Opola Wydział Inwestycji Miejskich- Referat Przetargów i Zamówień Publicznych, Pani teresa Kwasik - w zakresie procedury

Pan Franciszek Kubów, Wiesław Urbanik, Hubert Lasończyk, Pl. Wolności 7-8, 45-018 Opole, woj. opolskie, tel. (077) 45-11-921 oraz 45-11-845, fax (077) 454-98-44, e-mail pzp@um.opole.pl, www.opole.pl.

3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia: Urząd Miastra Opola Wydział Inwestycji Miejskich Referat przetargów i Zamówień Publicznych, Pani Teresa Kwasik Kierownik Referatu Przetargów i Zamówień Publicznych, Pl. Wolności 7-8 pok. 301, 45-018 Opole, woj. opolskie, tel. (077) 45-11-921, fax (077) 454-98-44, e-mail pzp@um.opole.pl, www.opole.pl.

4) Adres, pod którym należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Urząd Miasta Opola

WQydział Inwestycji Miejskich Referat Przetargów i Zamówień Publicznych pok. 301, Pani Teresa Kwasik - Kierownik Referatu Przetargów i Zamówień Publicznych, Pl. Wolności 7-8, 45-018 Opole, woj. opolskie, tel. (077) 45-11-921, fax (077) 454-98-44, e-mail pzp@um.opole.pl, www.opole.pl.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: rozbudowa strażnicy OSP Grudzice w Opolu - II etap stan wykończeniowy z instalacjami

1.3) Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Strażnicy w zakresie:

- roboty wykończeniowe budowlane wewnętrzne i elewacja,

- roboty instalacyjne elektryczne,

- roboty instalacyjne wodnokan. i ciepłej wody,

- roboty instalacyjne c.o. i ciepła technologicznego,

- roboty instalacyjne wentylacji mechanizcnej i grawitacyjnej,

powierzchnia użytkowa strażnicy po rozbudowie wynosi 831,50 m2.

1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Opole - Grudzice ul. Młodej Polski 4

1.5) Nomenklatura

1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV):

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie

1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

2) Wielkość lub zakres zamówienia

2.1) Wielkość lub zakres zamówienia: powyżej 60.000 EURO. Zakres zgodnie z przedmiotem zamówienia.

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: okres w miesiącach: 5


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium: 7.000,00 zł

2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ww. ustawy.


SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia:

1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:

2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena

3) Informacje administracyjne

3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 15.06.2004, cena - 16 PLN

3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 15.06.2004 godzina 10:00

3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostatecznego terminu składania ofert

3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 15.06.2004 godzina 10:30, Urząd Miasta Opola Wydział Inwestycji Miejskich Referat Przetargów i Zamówień Publicznych Pl. Wolności 7-8 sala narad III piętro, druga klatka schodowa


SEKCJA V: INNE INFORMACJE

V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE : Nie

2) Data wysłania ogłoszenia: 13.04.2004

 

 

Ilość odwiedzin: 1842
Nazwa dokumentu: roboty budowlane
Skrócony opis: rozbudowa strażnicy OSP Grudzice w Opolu - II etap stan wykończeniowy z instalacjami
Podmiot udostępniający: Referat Przetargów i Zamówień Publicznych UM Opola
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Szurgut
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Szurgut
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Szurgut
Data wytworzenia informacji: 2004-04-16 10:24:32
Data udostępnienia informacji: 2004-04-16 10:24:32
Data ostatniej aktualizacji: 2004-04-16 10:44:20

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner