logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
minus Informacje, ogłoszenia, przetargi
   minus Zamówienia publiczne
      minus 2004
         minus Prrezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus MZD w Opolu
         minus MZD w Opolu
         minus SP ZOZ "Śródmieście"
         minus PUP w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus SP ZOZ "Śródmieście"
         minus MZD
         minus Miejski Zarząd Dróg W Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus SP ZOOZ Śródmieście
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MOPR
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus PUP w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
      plus 2003
   plus Komunikaty
   plus Obwieszczenia
   plus Przetargi - nieruchomości
   plus OGŁOSZENIA
   minus Zawiadomienia
   minus Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej
   minus Powołanie Komisji Konkursowej
   plus Ogłoszenie
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 65 z dnia 2004.04.29

POZYCJA 21165

Opole: usługi związane z pielęgnacją i odnową żywopłotów oraz odchwaszczanie mis ziemnych i rond w ciągu ulic miasta Opola

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

usługi


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Prezydent Miasta Opole, do kontaktów: w zakresie procedury przetargowej: Pani Teresa Kwasik; w zakresie przedmiotu zamówienia: Pani Helena Stasikiewicz, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, woj. opolskie, tel. 077 4549844, fax 077 4549844, e-mail pzp@um.opole.pl, www.um.opole.pl.

2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Urząd Miasta Opola

Wydział Inwestycji Miejskich - Referat Przetargów i Zamówień Publicznych, w zakresie procedury: Pani Teresa Kwasik - Kierownik Referatu Przetargów i Zamówień Publicznych

w zakresie przedmiotu zamówienia: Pani Helena Stasikiewicz - Kierownik Działu Eksploatacji w Miejskim Zarządzie Dróg, Pl. Wolności 7-8 pok. 302 ; al. Przyjaźni 9, 45-018 Opole, woj. opolskie, tel. (077) 45-11-921- T. Kwasik; 454-37-67 - H. Stasikiewicz, fax (077) 454-98-44, e-mail pzp@um.opole.pl, www.um.opole.pl.

3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia: Urząd Miasta Opola

Wydział Inwestycji Miejskich - Referat Przetargów i Zamówień Publicznych, Pani Magdalena Kowalik, Pl. Wolności 7-8 pok. 301, 45-018 Opole, woj. opolskie, tel. (077) 45-11-841, fax (077) 454-98-44, e-mail pzp@um.opole.pl, www.um.opole.pl.

4) Adres, pod którym należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Urząd Miasta Opola

Wydział Inwestycji Miejskich - Referat Przetargów i Zamówień Publicznych, Pani Teresa Kwasik - Kierownik Referatu Przetargów i Zamówień Publicznych, Pl. Wolności 7-8 pok. 301, 45-018 Opole, woj. opolskie, tel. (077) 45-11-921, fax (077) 454-98-44, e-mail pzp@um.opole.pl, www.um.opole.pl.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługi związane z pielęgnacją i odnową żywopłotów oraz odchwaszczanie mis ziemnych i rond w ciągu ulic miasta Opola

1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Żywopłoty uliczne na terenie miasta Opola rosnące w pasach rozdzielczych oraz w pasach zieleni przyulicznej zbudowane są głownie ze śliwy ałyczy, ligustru pospolitego oraz w pojedynczych przypadkach z innych gatunków

takich jak : porzeczka złocista, berberys thunberga, jaśminowiec wonny.

W ramach cięć pielęgnacyjnych należy przeprowadzić cięcia formujące (pielęgnacyjne) mające na celu nadanie i utrzymanie pożądanego kształtu żywopłotu oraz cięcia odmładzające mające na celu doprowadzenie przerośniętych żywołotów do pożądanej docelowej wysokości.

Cięcia odmładzające obejmują cięcia formujące mające na celu nadanie i utrzymanie pożądanego kształtu żywopłotu oraz cięcia odmładzające mające na celu doprowadzenie przerośniętych żywopłotów pożądanej docelowej wysokości.

Cięć nie należy dokonywać w dni deszczowe w celu uniknięcia zagniwania obciętych pędów.

Do usunięcia krzewów wyznacza się krzewy oraz samosiejki drzew w wieku do 5 lat. Są to głównie samosiewy robinii, topoli, dębu i głogu o średnicach do 10 cm rosnące w rowie przydrożnym bądź na promieniach widoczności zakrętów dróg w postaci zwartych i luźnych skupin o wysokości do 4,oo m.

Sadzenie krzewów żywopłotowych obejmuje uzupełnienie luk w istniejących żywopłotach

Do nasadzeń przewiduje się : śliwę ałyczę, liguster pospolity, porzeczkę alpejską, berberys thunberga, śnieguliczka biała

Odchwaszczanie mis ziemnych i rond obejmuje :

-usunięcie roślin niepożądanych wraz ze spulchnieniem gleby w obrębie mis; parametrem jest jedna misa ziemna bez względu na wielkość.

W przypadku gdy drzewa rosną w wąskich pasach ziemnych przyjęto odchwaszczanie wokół pnia tak jak w przypadku mis.

W wypadku terenów zieleni na rondach przyjęto odchwaszczanie skupin krzewów i żywopłotów - obejmuje ono usunięcie roślin niepożądanych wraz ze spulchnieniem gleby w obrębie rzutu koron drzew w skupinie; parametrem jest 1m2 powierzchni odchwaszczonej

1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Na ciągach dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie miasta Opola

1.5) Nomenklatura

1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV):

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie

1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

2) Wielkość lub zakres zamówienia

2.1) Wielkość lub zakres zamówienia: Powyżej 60.000 Euro.

1.cięcie formujące żywopłotów

2.cięcie odmładzające żywopłotów

3.wykopanie krzewów żywopłotowych

4.sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach

5.sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim

6.pielęgnacja krzewów liściastych żywopłotowych w okresie gwarancyjnym tj. 1 rok po nasadzeniu

7.cięcie odmładzające krzewów

8.mechaniczne karczowanie krzaków luźno zwartych

9.mechaniczne karczowanie krzaków średnio zwartych

10.przekopanie i pielenie mis

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:; data zakończenia: 31.12.2005


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium: 8.200,00 zł.

2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ww. ustawy.

Wykonawca winien przedstawić w ofercie wykaz osób przewidzianych do realizacji zadania z: w tym minimum jedna osoba winna posiadać uprawnienia do pielęgnacji drzew.

Wykaz prac zrealizowanych w okresie trzech ostatnich lat o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia, z podaniem ich wartości oraz dat i miejsca ich wykonania - min. 3 szt.SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia:

1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:

2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena

3) Informacje administracyjne

3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 22.06.2004, cena - 12.00 PLN

3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 22.06.2004 godzina 11:00

3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostatecznego terminu składania ofert

3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 22.06.2004 godzina 11:30, Urząd Miasta Opola Wydział Inwestycji Miejskich - Referat Przetargów i Zamówień Publicznych, Pl. Wolności 7 - 8 sala narad III p, druga klatka schodowa.


SEKCJA V: INNE INFORMACJE

V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE : Nie

2) Data wysłania ogłoszenia: 23.04.2004

Ilość odwiedzin: 3218
Nazwa dokumentu: usługi
Skrócony opis: usługi związane z pielęgnacją i odnową żywopłotów oraz odchwaszczanie mis ziemnych i rond w ciągu ulic miasta Opola
Podmiot udostępniający: Referat Przetargów i Zamówień Publicznych UM Opola
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Szurgut
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Szurgut
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Szurgut
Data wytworzenia informacji: 2004-04-29 07:36:52
Data udostępnienia informacji: 2004-04-29 07:36:52
Data ostatniej aktualizacji: 2004-04-29 07:52:07

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner