logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
minus Informacje, ogłoszenia, przetargi
   minus Zamówienia publiczne
      minus 2004
         minus Prrezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus MZD w Opolu
         minus MZD w Opolu
         minus SP ZOZ "Śródmieście"
         minus PUP w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus SP ZOZ "Śródmieście"
         minus MZD
         minus Miejski Zarząd Dróg W Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus SP ZOOZ Śródmieście
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MOPR
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus PUP w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
      plus 2003
   plus Komunikaty
   plus Obwieszczenia
   plus Przetargi - nieruchomości
   plus OGŁOSZENIA
   minus Zawiadomienia
   minus Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej
   minus Powołanie Komisji Konkursowej
   plus Ogłoszenie
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Prezydent Miasta Opole

Treść ogłoszenia:

Opole: budowa II kwatery Miejskiego Składowiska Odpadów w Opolu - 1 etap
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Prezydent Miasta Opole,
do kontaktów: *procedura przetargowa - P. T. Kwasik
*przedmiot zamówienia - P.D.Bajno,
P. M. Pawska, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, woj. opolskie, tel. 077 4549844, fax 077 4549844, e-mail: pzp@um.opole.pl, www.um.opole.pl.
    2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich - Referat Przetargów i Zamówień Publicznych, *procedura przetargowa - T.Kwasik
* przedmiot zamówienia - P.D. Bajno, P. M. Pawska - Zakłd Komunalny sp. z o.o., Opole, ul. Podmiejska 69., Pl.Wolności 7-8, 45-018 Opole, woj. opolskie, tel. (077)4511921 - T.Kwasik, (077) 4562569 - D.Bajno, M.Pawska, fax (077) 4549844, e-mail: pzp@um.opole.pl, www.opole.pl.

    3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: UM Opola Wydz.Inwest.Miej.pok.301 IIIp.po uprzednim dokonaniu wpłaty w kasie UM Opola Pl.Wolności7-8 pok.110 Ip. 8.00-14.30 lub za zalicz.pocztowym, P.Magdalena Kowalik - Referat Przetargów i Zamówień Publicznych, Pl. Wolnosci 7 - 8, 45-018 Opole, woj.
Opolskie, tel. (077) 4511841, fax (077)4549844, e-mail: pzp@um.opole.pl, www.opole.pl.
   
4) Adres, na którym należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Urząd Miasta OpolaWydział Inwestycji Miejskich - Referat Przetargów i Zamówień Publicznych, pok.301 IIIp., P.T.Kwasik - Referat Przetargów i Zamówień Publicznych, Pl. Wolności 7-8, 45-018 Opole, woj. Opolskie, tel. (077)4511921, fax (077) 4549844, e-mail: pzp@um.opole.pl, www.opole.pl.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1)    Opis
    1.2)  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: budowa II kwatery Miejskiego Składowiska Odpadów w Opolu - 1 etap.
    1.3)  Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa II kwatery składowiska dla Miejskiego Składowiska Odpadów w Opolu - 1 etap, będącej elementem programu kompleksowej rozbudowy składowiska do roku 2010.
Podstawą merytoryczną przygotowania i prowadzenia inwestycji stanowić będzie Projekt Budowlano - wykonawczy drugiej kwatery Miejskiego Składowiska Odpadów w Opolu - 1 etap.
    1.4)  Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Opole.
    1.5)  Nomenklatura
    1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV):
    1.6)  Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
    1.7)  Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
    2)    Wielkość lub zakres zamówienia
    2.1)  Wartość lub zakres zamówienia: Powyżej 60 000 Euro. Budowa II kwatery Składowiska Odpadów - 1 etap, będąca przedmiotem zamówienia obejmuje następujący zakres prac do wykonania: makroniwelację, drenaż podfoliowy, kanał zbiorczy wód czystych, regulację rowów, uszczelnienie kwatery, drenaż odcieków, studnię odcieków z wodociągiem, sieć hydrantową, studnie odgazowujące, drenaż wód czystych, drogi, instalacje elektryczne, zieleń oraz ogrodzenie..
    3)    Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data zakończenia: 30.06.2006.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1)  Wymagane wadium: 186 000 zł.
    2)    Warunki uczestnictwa
    2.1)  Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
W postępowanniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ww.ustawy..

SEKCJA IV: TRYBY
 IV.1)    Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
    1.2)  Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia: /S 0 - 0.
    1.3)  Przewidywana liczba dostawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert:
    2)    Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
    3)    Informacje administracyjne
    3.1)  Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 24.06.2004, cena - 25.00.
    3.2)  Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  24.06.2004 godzina 10:00.
    3.3)  Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostatecznego terminu składania ofert.
    3.4)  Data, godzina i miejsce (otwarcia ofert): 24.06.2004, godzina 10:30, Urząd Miasta Opola Wydział Inwestycji Miejskich - Referat Przetargów i Zamówień Publicznych, Opole, Pl. Wolności 7 - 8 sala narad IIIp, druga klatka schodowa.

SEKCJA V: INNE INFORMACJE
 VI.1)    Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE: Nie.
2)    Data wysłania ogłoszenia: 26.04.2004.
 

Ilość odwiedzin: 2300
Nazwa dokumentu: roboty budowlane
Skrócony opis: Budowa II kwatery Miejskiego Składowiska Odpadów w Opolu - 1 etap
Osoba, która wytworzyła informację: Magda Brulewska
Osoba, która odpowiada za treść: Magda Brulewska
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Szurgut
Data wytworzenia informacji: 2004-04-30 13:51:41
Data udostępnienia informacji: 2004-04-30 13:51:41
Data ostatniej aktualizacji: 2004-04-30 13:57:47

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner