logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
minus Informacje, ogłoszenia, przetargi
   plus Zamówienia publiczne
   plus Komunikaty
   plus Obwieszczenia
   minus Przetargi - nieruchomości
      plus 2003
      minus 2004
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opole
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Przeydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
   plus OGŁOSZENIA
   minus Zawiadomienia
   minus Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej
   minus Powołanie Komisji Konkursowej
   plus Ogłoszenie
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

PREZYDENT  MIASTA  OPOLA

ogłasza  I przetarg ustny nieograniczony    na oddanie w 3 - letnią dzierżawę niezabudowanych nieruchomości  gruntowych  położonych  w Opolu przy:

1.   ul. Wrocławskiej o pow. 0,0989 ha obejmującej działkę nr 15/10 z km 28, obręb Półwieś, KW 7509.

Kwotę wywoławczą stanowi miesięczna stawka czynszu dzierżawnego – ustalona w wysokości 

0,45 zł. /m2+ 22 % VAT.                                          wadium:     140,00 zł.

Ww. działka przeznaczona jest pod zieleń – rekreację bez możliwości prowadzenia na niej działalności gospodarczej.

2. ul. Podmiejskiej o pow. 0,1052 ha obejmującej działkę nr 105/5 z km 2, obręb Groszowice, KW 104798.

Kwotę wywoławczą stanowi miesięczna stawka czynszu dzierżawnego – ustalona w wysokości 

0,15 zł. /m2+ 22 % VAT.                                          wadium:    50,00 zł.

Ww. działka przeznaczona jest  pod tymczasowy parking samochodów.

3. ul. Obrońców Stalingradu o pow. 0,1411 ha obejmującej działki nrnr  80/12 cz., 82/10 cz., 86/3, 88/10 cz. z km 73, obręb Nowa Wieś Królewska, KW 77359, KW 57796.

Kwotę wywoławczą stanowi miesięczna stawka czynszu dzierżawnego – ustalona w wysokości 

0,75 zł. /m2+ 22 % VAT.                                          wadium:    300,00 zł.

Ww. działka przeznaczona jest  pod  sprzedaż kwiatów i krzewów.

Przetarg  odbędzie  się w dniu 2 czerwca 2004 r. o godz.  9.00  w   Urzędzie  Miasta  Opola - Pl. Wolności 7/8, sala konferencyjna, III p. , 2 klatka schodowa.

Przystępujący  do  przetargu  zobowiązani  są do:

1.    złożenia  do dnia 28 maja 2004 r. do godz. 13.30  w Urzędzie Miasta Opola – Wydział Inwestycji Miejskich – Referat Przetargów  i  Zamówień   Publicznych,  Pl. Wolności 7 / 8, p.301  pisemnego oświadczenia     o   zapoznaniu  się   z  przepisami  prawnymi   i warunkami  przetargu ( formularz oświadczenia, przepisy prawne oraz warunki w tut. Wydziale ).

     Składający oświadczenie winien przedłożyć wyciąg z właściwego dla siedziby oferenta  rejestru lub inny 

     dokument urzędowy, z którego wynika  jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska   

     osób uprawnionych do reprezentacji – dot. firm.

2.    dokonania  do dnia 28 maja 2004 r. , po spełnieniu warunków, o których mowa w pkt. 1   wpłaty  wadium w wyżej podanej wysokości w  kasie  Urzędu Miasta Opola, Rynek – Ratusz, do godz. 1400 .

Uwaga: Opłatę za dzierżawę uiszcza się w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Do stawek czynszu osiągniętych w przetargu dolicza się podatek 22% VAT.

    Wpłacone  wadium  ulega przepadkowi  wyłącznie w razie  uchylenia się uczestnika,    który przetarg  wygra, od zawarcia  umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych  uczestników  przetargu  podlega zwrotowi.

INFORMACJE DODATKOWE: Urząd  Miasta  Opola ( Pl. Wolności 7/8) Wydział Inwestycji Miejskich – Referat Przetargów i Zamówień Publicznych, p. 301, tel.  4511 – 841 w dniach pracy Urzędu w godz. 1000 -  1300.

PREZYDENT  MIASTA OPOLA    zastrzega  sobie  prawo odwołania przetargu w części lub w całości.

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała:

Podinsp. Anna Bystrzykowska

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilość odwiedzin: 1499
Nazwa dokumentu: dzierżawa niezabudowanych nieruchomości gruntowych
Skrócony opis: ul.Wrocławska, Obrońców Stalingradu, Podmiejska
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Bil
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Bil
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Bil
Data wytworzenia informacji: 2004-05-18 14:02:06
Data udostępnienia informacji: 2004-05-18 14:02:06
Data ostatniej aktualizacji: 2004-05-18 14:05:40

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner