logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
minus Informacje, ogłoszenia, przetargi
   minus Zamówienia publiczne
      minus 2004
         minus Prrezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus MZD w Opolu
         minus MZD w Opolu
         minus SP ZOZ "Śródmieście"
         minus PUP w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus SP ZOZ "Śródmieście"
         minus MZD
         minus Miejski Zarząd Dróg W Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus SP ZOOZ Śródmieście
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MOPR
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus PUP w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
      plus 2003
   plus Komunikaty
   plus Obwieszczenia
   plus Przetargi - nieruchomości
   plus OGŁOSZENIA
   minus Zawiadomienia
   minus Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej
   minus Powołanie Komisji Konkursowej
   plus Ogłoszenie
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Powiatowy Urząd Pracy w Opolu, ul. mjr Hubala 21

tel. (0...77) 44 22 929, fax (0...77) 44 22 928, e-mail: opop@praca.gov.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60 000 Euro

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla 20 osób bezrobotnych, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w zakresie:

OBSŁUGI KOMPUTERA

Wymagany termin i miejsce realizacji: sierpień – wrzesień 2004r.; miasto Opole.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w Specyfikacji w terminie wyznaczonym w niniejszym ogłoszeniu.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. /Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177/ spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 tejże ustawy oraz dodatkowe wymogi określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria wyboru ofert:

  • cena - 80% 
  • liczba godzin zajęć przy komputerze w przeliczeniu na osobę szkoloną – 20%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście (nieodpłatnie) w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu ul. mjr Hubala 21, 45-266 Opole w sekretariacie w godz. 8.00 – 15.00 lub za pośrednictwem e-mail: opop@praca.gov.pl

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami  jest Pan Waldemar Szczepański, tel. 44 21 590.

Oferty należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu

ul. mjr Hubala 21 do dnia 20 lipca 2004 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 20 lipca 2004r. o godz. 12.15 w siedzibie PUP w Opolu ul. mjr Hubala 21, 45-266 Opole, pok. 14.

Wykonawca jest związany z ofertą przez okres 30 dni począwszy od upływu terminu składania ofert.

Ilość odwiedzin: 1830
Nazwa dokumentu: Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
Skrócony opis: zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego w zakresie obsługi komputera
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Dorosz
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Dorosz
Osoba, która wprowadzała dane: Grzegorz Mroczek
Data wytworzenia informacji: 2004-07-02 09:54:27
Data udostępnienia informacji: 2004-07-02 09:54:27
Data ostatniej aktualizacji: 2004-07-07 08:05:24

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner