logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
minus Informacje, ogłoszenia, przetargi
   minus Zamówienia publiczne
      minus 2004
         minus Prrezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus MZD w Opolu
         minus MZD w Opolu
         minus SP ZOZ "Śródmieście"
         minus PUP w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus SP ZOZ "Śródmieście"
         minus MZD
         minus Miejski Zarząd Dróg W Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus SP ZOOZ Śródmieście
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MOPR
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus PUP w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
      plus 2003
   plus Komunikaty
   plus Obwieszczenia
   plus Przetargi - nieruchomości
   plus OGŁOSZENIA
   minus Zawiadomienia
   minus Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej
   minus Powołanie Komisji Konkursowej
   plus Ogłoszenie
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 105 z dnia 2004.06.30

POZYCJA 31028

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Opole: administrowanie strefą płatnego parkowania

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Prezydent Miasta Opole, do kontaktów: W zakresie przedmiotu zamówienia

* Piotr Rybczyński

Adres: Miejski Zarząd Dróg, 45-573 Opole, Aleja Przyjaźni 9

W zakresie procedury przetargowej:

* Teresa Kwasik

Adrae: Urząd Miasta Opola, 45-018 Opole, Plac Wolności 7-8, pok. 302., Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, woj. opolskie, tel. 077 4549844, fax 077 4549844, e-mail: pzp@um.opole.pl, www.um.opole.pl.

2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Urząd Miasta Opola

Wydział Inwestycji Miejskich - Referat Przetargów i Zamówień Publicznych, W zakresie przedmiotu zamówienia

* Piotr Rybczyński

Adres: Miejski Zarząd Dróg, 45-573 Opole, Aleja Przyjaźni 9

W zakresie procedury przetargowej:

* Teresa Kwasik

Adrae: Urząd Miasta Opola, 45-018 Opole, Plac Wolności 7-8, pok. 302., Plac Wolności 7-8, 45-018 Opole, woj. opolskie, tel. Kierunkowy (077): Teresa Kwasik-4511921, Piotr Rybczyński-4543767, fax (077) 4549844, e-mail: pzp@um.opole.pl, www.um.opole.pl.

3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: Wydz,Inw.Miejs.Referat Przetargów i Zamówień Publicznych,pok 301 (po uprzednim dokonaniu wpłaty w Kasie UM Opola,Pl.Wolności,pok.110,8.00-14.30), Pani Teresa Kwasik - Kierownik Referatu Przetargów i Zamówień Publicznych, Plac Wolności 7-8, 45-018 Opole, woj. opolskie, tel. (0-77) 4511921, fax (0-77) 4549844, e-mail: pzp@um.opole.pl, www.um.opole.pl.

4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Urząd Miasta Opola

Wydział Inwestycji Miejskich - Referat Przetargów i Zamówień Publicznych - pok. 301, IIIp., Pani Teresa Kwasik - Kierownik Referatu Przetargów i Zamówień Publicznych, Plac Wolności 7-8, 45-018 Opole, woj. opolskie, tel. (0-77) 4511921, fax (0-77) 4549844, e-mail: pzp@um.opole.pl, www.um.opole.pl.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: administrowanie strefą płatnego parkowania.

1.3) Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest administrowanie Strefą Płątnego Parkowania(SPP) na terenie miasta Opola, przy czym obszar powyższej strefy płatnego parkowania określa załącznik do Uchwały nr XXI/193/03 Rady Miasta Opola z dnia 10 grudnia 2003 roku, w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Opola.

1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Opole - Strefa Płatnego Parkowania na terenie miasta Opola.

1.5) Nomenklatura

1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 93.51.00.00.

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) Wielkość lub zakres zamówienia

2.1) Wartość lub zakres zamówienia: Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia - szczegółowo określony został w Specyfikacji istotnych warunków tego zamówienia.

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium: 25.000 PLN.

2) Warunki uczestnictwa

2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

O udzielenie powyższego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także nie podlegają wykluczeniu na podstawie art 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia:

1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:

2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

3) Informacje administracyjne

3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 23.08.2004, cena - 22.00 PLN.

3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 23.08.2004 godzina 10:00.

3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.

3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 23.08.2004, godzina 10:30, Urząd Miasta Opola, Wydział Inwestycji Miejskich - Referat Przetargów i Zamówień Publicznych, Opole, Plac Wolności 7-8, sala narad - III piętro, druga klatka schodowa.

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie.

2) Data wysłania ogłoszenia: 24.06.2004.

Ilość odwiedzin: 1881
Nazwa dokumentu: usługi
Skrócony opis: Administrowanie strefą płatnego parkowania.
Podmiot udostępniający: Referat Przetargów i Zamówień Publicznych
Osoba, która wytworzyła informację: Ryszard Syposz
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Syposz
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Szurgut
Data wytworzenia informacji: 2004-07-02 11:37:26
Data udostępnienia informacji: 2004-07-02 11:37:26
Data ostatniej aktualizacji: 2004-07-02 11:41:08

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner