logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
minus Informacje, ogłoszenia, przetargi
   minus Zamówienia publiczne
      minus 2004
         minus Prrezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus MZD w Opolu
         minus MZD w Opolu
         minus SP ZOZ "Śródmieście"
         minus PUP w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus SP ZOZ "Śródmieście"
         minus MZD
         minus Miejski Zarząd Dróg W Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus SP ZOOZ Śródmieście
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MOPR
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus PUP w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
      plus 2003
   plus Komunikaty
   plus Obwieszczenia
   plus Przetargi - nieruchomości
   plus OGŁOSZENIA
   minus Zawiadomienia
   minus Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej
   minus Powołanie Komisji Konkursowej
   plus Ogłoszenie
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamowień Publicznych Nr 111,  poz. 32465 z dnia 08.07.2004 r.   

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Opole: przebudowa skrzyżowania ul. Sosnkowskiego - Pużaka - Wiejska w Opolu na typ małe rondo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Prezydent Miasta Opole, do kontaktów: Andrzej Wasilenko

telefon 0 77 45 11 841 w zakresie procedury przetargowej.

Jadwiga Kochanowska

telefon 0 77 45 43 767

w zakresie przedmiotu zamówienia., Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, woj. opolskie, tel. 077 4549844, fax 077 4549844, e-mail: pzp@um.opole.pl, www.um.opole.pl.

2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Urząd Miasta Opola

Wydział Inwestycji Miejskich, Andrzej Wasilenko

Jadwiga Kochanowska, Pl. Wolności 7-8, 45-018 Opole, woj. opolskie, tel. 0 77 45 11 841 A. Wasilenko. 0 77 45 43 767 J. Kochanowska, fax 0 77 45 49 844.

3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: Urząd Miasta Opola

Wydział Inwestycji Miejskich

Referat Przetargów i Zamówień Publicznych pokój 301, Andrzej Wasilenko - pracownik Referatu Przetargów i Zamówień Publicznych, Pl. Wolności 7 - 8, 45-018 Opole, woj. opolskie, tel. 0 77 45 11 841, fax 0 77 45 49 844.

4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Urząd Miasta Opola

Wydział Inwestycji Miejskich

Referat Przetargów i Zamówień Publicznych pokój 301, Andrzej Wasilenko-pracownik Referatu Przetargów i Zamówień Publicznych, Pl. Wolności 7-8, 45-018 Opole, woj. opolskie, tel. 0 77 45 11 841, fax 0 77 45 49 844, e-mail: pzp@um.opole.pl, www.opole.pl.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przebudowa skrzyżowania ul. Sosnkowskiego - Pużaka - Wiejska w Opolu na typ małe rondo.

1.3) Opis przedmiotu zamówienia: przebudowa skrzyżowania na typ małe rondo

budowa ciągu pieszo-rowerowego, wjazdów na posesje, parkingów

budowa wpustów ulicznych wraz z przykanalikami

budowa oświetlenia

przebudowa kabli energetycznych, kanalizacji telekomunikacyjnej, sieci wodociągowej, gazowej.

1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: miasto Opole.

1.5) Nomenklatura

1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.31.22.

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) Wielkość lub zakres zamówienia

2.1) Wartość lub zakres zamówienia: Powyżej 60 000 euro, zakres jak w przedmiocie zamówienia.

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium: 125 000 PLN.

2) Warunki uczestnictwa

2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 4 w powiązaniu z art. 24 ust. 1 Prawa,

nie wykonywali czynności opisanych w art. 24 ust. 2 pkt 1 Prawa,

złożą oświadczenia i dokumenty wymienione w siwz,

wniosą wadium w wysokości podanej w siwz.

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia:

1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:

2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

3) Informacje administracyjne

3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 01.09.2004, cena - 29 PLN.

3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 01.09.2004 godzina 10:00.

3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.

3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 01.09.2004, godzina 10:30, Urząd Miasta Opola pl. Wolności 7-8 sala narad III piętro.

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie.

Ilość odwiedzin: 2062
Nazwa dokumentu: roboty budowlane
Skrócony opis: Przebudowa skrzyżowania ul. Sosnkowskiego - Pużka - Wiejska w Opolu na typ małe rondo
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Wasilenko
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Wasilenko
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Szurgut
Data wytworzenia informacji: 2004-07-08 14:12:19
Data udostępnienia informacji: 2004-07-08 14:12:19
Data ostatniej aktualizacji: 2004-07-08 14:17:59

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner