logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
minus Sprawy komórek organizacyjnych
   minus Urząd Stanu Cywilnego
   minus Miejski Rzecznik Konsumentów
   minus Wydział Spraw Obywatelskich
   plus Wydział Inwestycji Miejskich
   plus Wydział Sportu
   minus Wydział Komunikacji
   plus Centrum Dialogu Obywatelskiego
   plus Wydział Promocji
   plus Wydział Polityki Społecznej
   minus Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych
   plus Wydział Kultury Turystyki i Współpracy Zagranicznej
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Nazwa: Wydział Spraw Obywatelskich
Symbol wydziału: SO
 
Naczelnik Wydziału: Ewa Morawska-Jerye
Miejsce urzędowania 45-018 Opole ul. Plac Wplności 7-8 pok.   nr  208
Sekretariat Wydziału - Telefon:  (77) 54 11 382   (77) 541 13 60 
Faks  (77) 451 18 16

 Zastępca Naczelnika Wydziału: Izabela Chorzewska

Miejsce urzędowania: 45-018 Opole ul. Plac Wolnści 7-8 pok.nr 9-10

tel. (77) 541 13 58

 

Struktura Wydziału Spraw Obywatelskich:
 
Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Kierownik Referatu Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych:   Dariusz Strzelec
Miejsce urzędowania: 45-018 Opole, Pl. Wolności 7-8 pok nr 4-5  tel. 77 54 11 357
 
Referat Działalności Gospodarczej
Kierownik Referatu Działalności Gospodarczej :    Wiesława Skoczylas
Miejsce urzędowania:  45-015 Opole, Plac Wolności 7-8  pok. nr 119 tel. 77 45 11 836
 
Referat Komunikacji  
Kierownik Referatu Komunikacji : Jolanta Kukułka   
Miejsce Urzędowania: 45-015 Opole , Pl. Wolności 7-8 pok. nr 205      tel. 77 45 11 948               
 1. Zadania Wydziału Spraw Obywatelskich
Do zakresu działania Wydziału należy:
 1. prowadzenie spraw meldunkowych,
 2. prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej mieszkańców i udostępnianie danych z ewidencji ludności, oraz realizacja innych zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności,
 3. przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego i wydawanie dowodów osobistych oraz realizacja innych zadań wynikających z ustawy o dowodach osobistych
 4. sporządzanie spisu wyborców oraz innych wykazów wymaganych przepisami prawa
 5. prowadzenie ewidencji innych obiektów niż obiekty hotelarskie, w których świadczone są usługi hotelarskie oraz ewidencji pól biwakowych,
 6. realizacja zadań wynikających z ustawy prawo przedsiębiorców,
 7. realizacja zadań związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych,
 8. realizacja zadań związanych z ustalaniem godzin pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych, zakładów usługowych i aptek ogólnodostępnych,
 9. koordynowanie zadań dotyczących prowadzenia spraw związanych z repatriacją Polaków zamieszkałych na terenie byłego ZSRR,
 10. rejestracja i wyrejestrowywanie pojazdów oraz przyjmowanie zawiadomień o zbyciu, nabyciu pojazdu,
 11. dokonywanie zmian i adnotacji w dowodach rejestracyjnych i kartach pojazdów oraz wydawanie skierowań na dodatkowe badania techniczne pojazdów,
 12. wydawanie, zatrzymywanie i cofanie uprawnień do kierowania pojazdami,
 13. kierowanie kierowców na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji oraz na badania lekarskie,
 14. prowadzenie informatycznej bazy danych w systemach Pojazd i Kierowca,
 15. nadzór nad stacjami kontroli pojazdów oraz szkoleniem kierowców.
Informacja dot. ewidencji ludności
(77) 4511816; 4511355, 4511361
Informacja dot. dowodów osobistych
Informujemy że pod adresem http://wizytawurzedzie.um.opole.pl/ można dokonać elektronicznej rezerwacji terminu wizyty do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Opola Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych  w celu złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego, oraz odbioru gotowego dokumentu tożsamości
(77) 5411354 i 5411361
udostępnianie danych osobowych
(77) 5411359; (77) 5411382
rejestr wyborców
(77) 5411350; (77) 5411357
postępowania administracyjnych w sprawach meldunkowych
(77) 5411357
ewidencja działalności gospodarczej
(77) 4511807 ; (77) 4511835
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
(77) 4511836; (77) 4511862

OGÓLNY SCHEMAT PROCEDURY KONTROLI PRZESTRZEGANIA ZASAD I WARUNKÓW KORZYSTANIA Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W MIEŚCIE OPOLU –

na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców ( t.j Dz. U. z 2019 r., poz. 1292)

PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:

1)  art. 18 ust. 8 oraz art.183  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r., poz. 2137 z późn. zm.),

2) Rozdział 5  „Ograniczenia kontroli działalności gospodarczej” (art. 45-65) ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców ( t.j Dz. U. z 2019 r., poz. 1292),

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI:

 •  przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - art. 18 ust. 7  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r., poz. 2137 z późn. zm.);
 •  rzetelność składanych przez przedsiębiorców oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim;
 • -kontrola wysokości opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i terminów wniesienia jej na rachunek gminy przez przedsiębiorców.

ZAKRES PODMIOTOWY KONTROLI:

przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Prezydenta Miasta Opola, a w szczególności:

kontrolowane będą nowopowstałe punkty sprzedaży napojów alkoholowych lub te na które wpływają skargi albo wcześniej prowadzono postępowanie o cofnięcie zezwoleń

OSOBY PRZEPROWADZAJĄCE KONTROLE:

 •  głównie upoważnieni pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich Referatu Działalności  Gospodarczej, a pomocniczo pracownicy Wydziału Finansowo-Księgowego Urzędu Miasta Opola,
 •  w razie potrzeby, w asyście funkcjonariuszy Straży Miejskiej

DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ ORGAN KONTROLNY OD PRZEDSIĘBIORCY PODCZAS KONTROLI (ART. 18 UST. 7 USTAWY
O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI):

 •  zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z dokumentem potwierdzającym   wniesienie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 •  tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży,
 •  faktury zakupu napojów alkoholowych,
 •  dokumentacja, na podstawie której została wyliczona wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych podana w oświadczeniu
  o wartości sprzedaży napojów alkoholowych (np. wydruk z kasy fiskalnej
  lub inne dokumenty księgowe potwierdzające podaną wartość).

DOKUMENTY SPORZĄDZANE PODCZAS KONTROLI:

 •  wyjaśnienia na piśmie,
 •  notatki.

Po zakończonej kontroli protokół kontroli.

INNE UWAGI:

 •  pracownicy organu kontrolnego posiadają legitymacje służbowe oraz upoważnienia do przeprowadzenia kontroli (art. 49 ustawy Prawo przedsiębiorców),
 •  kontrolę przeprowadza się po uprzednim pisemnym zawiadomieniu przedsiębiorcy,
 • przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania książki kontroli przedsiębiorcy oraz do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go
  w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności (art. 50 ust. 3 i art. 57 ustawy Prawo przedsiębiorców),
 •  kontrolę przeprowadza się w siedzibie przedsiębiorcy lub w miejscu wykonania działalności gospodarczej, za zgodą lub na wniosek przedsiębiorcy kontrolę przeprowadza się w miejscu przechowywania dokumentacji, w tym ksiąg podatkowych, innych niż siedziba lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub w siedzibie organu kontroli (art. 51 ustawy Prawo przedsiębiorców).
 
 
 KARTY USŁUG pod adresem
https://peup.um.opole.pl/katalog.seam?id=17875&actionMethod=katalog.xhtml%3ApeupAgent.selectParent&cid=6700

 

Ilość odwiedzin: 386085
Nazwa dokumentu: Wydział Spraw Obywatelskich
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Chorzewska-Leutner
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Chorzewska-Leutner
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Chorzewska
Data wytworzenia informacji: 2004-07-15 12:02:22
Data udostępnienia informacji: 2004-07-15 12:02:22
Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-31 08:49:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner