logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


  PROTOKÓŁ KONTROLI NR 39/2003

         

Jednostka kontrolowana                           

Wydział Budżetu i Finansów

Urzędu Miasta Opola

Nazwa organu sprawującego

nadzór

Prezydent Miasta Opola

 

Termin przeprowadzenia

kontroli  

 

od 29 grudnia do 15 stycznia 2004 r.

Imię i nazwisko kontrolującego

jednostkę –

stanowisko służbowe

 

 Wiesław Pałczyński  -   starszy specjalista

 Maciej  Wujec   - inspektor

Upoważnienia do

przeprowadzenia kontroli

 

 

57,58/2003 z dnia 23 grudnia 2003 r.

 

Przedmiot kontroli

1. Sprawdzenie realizacji i stosowania w zakresie   sposobu realizacji wniosków pokontrolnych wniesionych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu  w dniu 12.02.2003 r.

Okres objęty kontrolą

 2003 rok

Imię i nazwisko kierownika

jednostki kontrolowanej

Anna Jędrzejak     –    Skarbnik Miasta

 

 

Dokumenty do kontroli przedkładali i wyjaśnień udzielali z ramienia jednostki kontrolowanej:

 

1.

Anna Plewka

Naczelnik Wydziału Budżetu

2.

 

3.

 

4.

Tomasz Filipkowski

 

Czesława Dybek

 

Izabela  Kowaluk

Naczelnik Wydziału

Finansowo.- Księgowego

Kierownik Referatu Wymiaru

Podatków

Referent-Wydziału Finsowego

  I           Podstawy prawne

1.      Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 z późn. zm.),

2.      Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr. 155 poz. 1014 z pózn. zm)

3.      Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa  (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.)

4.      Zarządzenie  Nr OR.II-152/8/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 12 marca

2003r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu       .

5.      Zarządzenie Nr, OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu

II.                  Cel kontroli

1. Ocena przestrzegania obowiązku dokonywania kontrasygnaty przez Skarbnika Miasta lub osobę przez niego upoważnioną, przy podejmowaniu czynności prawnych skutkujących powstaniem zobowiązań pieniężnych gminy Opole.

2.  Sprawdzenie czy decyzje o wygaśnięciu zobowiązań podatkowych, podejmowane na podstawie ordynacji podatkowej, są podejmowane niezwłocznie po podpisaniu aktu notarialnego.

3. Określenie działań mających na celu wzmożenie nadzoru w zakresie postępowań o zamówienia publiczne w celu wyeliminowania przypadków postępowań niezgodnych  z przepisami.

III.                Techniki zastosowane podczas postępowania

1. Postępowanie kontrolne zostało przeprowadzone na podstawie analizy rejestru zawartych umów w roku 2003 powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych po stronie Miasta Opola w świetle wymaganej kontrasygnaty Skarbnika Miasta lub osoby upoważnionej.

2. Analiza rejestru decyzji o wygaśnięciu zobowiązań podatkowych w 2003 r. pod kątem terminowości ich wydania.

3. Sposób realizacji pozostałych poleceń Pana Prezydenta w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej.

4. Wyjaśnienia ustne i pisemne udzielane przez Naczelników i pracowników Wydziałów na tematy obejmujące zakres kontroli.

IV.               Ustalenia:

4.1.  Wyniki kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

W dniach od 3-23 stycznia 2003 r. została przeprowadzona kontrola doraźna przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu w zakresie zaciągania zobowiązań w świetle kontrasygnaty Skarbnika Miasta, przejęcia lokalu użytkowego za zaległości podatkowe oraz umów na zarządzanie budynkami budowlanymi stanowiącymi własność lub współwłasność Gminy Opole.

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Podejmowano czynności skutkujące powstaniem zobowiązań pieniężnych dla Gminy Opole bez dokonania w dniu ich podjęcia kontrasygnaty przez Skarbnika lub osoby przez niego upoważnionej.

2. Powstawała zbędna zwłoka przy załatwianiu sprawy związanej z wydaniem decyzji podatkowej dotyczącej stwierdzenia wygaśnięcia zobowiązania podatkowego.

3. Naruszano zasady, formę i tryb postępowania przy udzielaniu zamówienia publicznego, udzielając zamówień, których wartość przekracza 20.000 euro w trybie zamówienia z wolnej ręki, pomimo braku decyzji zatwierdzającej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz braku publikacji ogłoszenia o wynikach postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych na powierzenie na okres 6-mcy zarządu budynkami i budowlami oraz przyległymi terenami, których właścicielem jest Gmina Opole.

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w zaleceniach pokontrolnych zobowiązał Prezydenta Miasta Opola do podjęcia skutecznych działań w celu wyeliminowania powstałych nieprawidłowości, a w szczególności o realizację następujących zaleceń:

1. Przestrzegać obowiązku dokonywania kontrasygnaty przez Skarbnika Miasta lub osobę przez niego upoważnioną, przy podejmowaniu czynności prawnych skutkujących powstaniem zobowiązań pieniężnych.

2. Decyzje o wygaśnięciu zobowiązań podatkowych, podejmowane na podstawie ordynacji podatkowej, wydawać niezwłocznie po podpisaniu aktu notarialnego.

3.  Postępowanie w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzić z należytą starannością i stosownie do przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

4.2.           Stan prawny

Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.) czynność prawna mogąca spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych wymaga dla skuteczności kontrasygnaty skarbnika gminy lub osoby przez niego upoważnionej.

Ponadto w świetle przepisu art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 155, poz.1014) czynności prawne polegające na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielania poręczeń i gwarancji i emisji papierów wartościowych, wymagają dla swej ważności kontrasygnaty skarbnika gminy.

Decyzje o wygaśnięciu zobowiązań podatkowych, podejmowane na podstawie art. 66 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) należy wydawać niezwłocznie po podpisaniu notarialnego, zgodnie z art. 139 cyt. ustawy

4.3.  Realizacja zaleceń pokontrolnych przez Prezydenta Miasta Opola.

Pan Prezydent w ślad za wnioskami pokontrolnymi z 12 lutego 2003 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej zobowiązał pisemnie 20 lutego 2003 r. K-I-0911/1/2003 Naczelników Wydziałów do:

- przestrzegania obowiązku dokonywania kontrasygnaty przez Skarbnika Miasta lub osobę przez niego upoważnioną, przy podejmowaniu czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, stosownie do przepisu art. 46 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

- prowadzić postępowania w sprawach o udzielenia zamówienia publicznego z należytą starannością i stosownie do przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z późń. zm.), akta kontroli nr 03/39/I/s.1)

Ponadto w wystąpieniach pisemnych z dnia 6 marca 2003 r. Pan Prezydent zobowiązał swojego zastępcę Pana Arkadiusza Karbowiaka do zwiększenia nadzoru nad działalnością Wydziału Przetargów i Zamówień Publicznych, w zakresie postępowań o zamówienia publiczne, aby były prowadzone z należytą starannością i stosownie do przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r.

Ilość odwiedzin: 15392
Nazwa dokumentu: protokół kontroli
Osoba, która wytworzyła informację: Wiesław Pałczyński
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Pałczyński
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2004-11-12 13:15:51
Data udostępnienia informacji: 2004-11-12 13:15:51
Data ostatniej aktualizacji: 2004-11-16 10:22:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner