logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. OR.I-0151-150/2005
w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
2. OR.I-0151-149/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
3. OR.I-0151-148/2005
w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr OR.I.-0151-801/2004 Prezydenta Miasta Opola z 06.12.2004 zmieniającego skład komisji przetargowej na zadanie pn.
4. OR.I-0151 -147/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Wykonanie przepustu łukowego przez rzekę Malinę wraz z włączeniem do istniejące
5. OR.I-0151-146/2005
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz nadania regulaminu organizacyjnego.
6. OR.I-0151-145/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
7. OR.I-0151-144/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
8. OR.I-0151-143/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz deszczowej w ul. Kwiatkow
9. OR.I-0151-142/2005
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli miasta Opola w 2005 roku.
10. OR.I- 0151-141/2005
w sprawie maksymalnych kwot na dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest pr
11. OR.I-0151-140/2005
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego pn. prowadzenie oddziału dziennego pobytu dla dzieci z porażeni
12. OR.I-0151- 139/2005
w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta Opola na 2005 rok.
13. OR.I-0151-138/2005
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Opole oraz przyjętych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole na 200
14. OR.I-0151-137/2005
w sprawie ratalnej spłaty zaległych należności czynszowych
15. OR.I-0151-136/2005
w sprawie ratalnej spłaty zaległych należności czynszowych
16. OR.I-0151 -135/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
17. OR.I-0151-134/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Pełnienie funkcji INŻYNIERA KONTRAKTU przy realizacji zadania inwestycyjnego ws
18. OR.I-0151-133/2005
w sprawie powołania Komisji do wyłonienia wykonawcy opracowania
19. OR.I -0151-132/2005
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego ( działki nr 133/15 przy ul. Bielskiej - Sieradzkiej)
20. OR.I.0151-131/2005
w sprawie realizacji
21. OR.I- 0151-130/2005
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego.
22. OR.I-0151-129/2005
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw dzierżawy mienia komunalnego ( niezabudowanej nieruchomości gruntowej przy ul. Dambonia)
23. OR.I-0151-128/2005
w sprwie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr OR.I- 0151- 821/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
24. OR.I-0151 -127/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
25. OR.I-0151-126/2005
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego pn. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
26. OR.I-0151-125/2005
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego pn. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lok
27. OR.I-0151-124/2005
w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej.
28. OR.I-0151-123/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Interwencyjne porządkowanie terenów zieleni w roku 2005
29. OR.I-0151-122/2005
w sprawie powołania komisji do rozpatrywania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, podejmowanych przez organizacje pozarz
30. OR.I-0151-121/2005
w sprawie ustanowienia likwidatora instytucji artystycznej "Estrada Opolska" w Opolu
31. OR.I-0151-120/2005
w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2005 rok dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne.
32. OR.I-0151-119/2005
w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2005 rok.
33. OR.I-0151-118/2005
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2005 rok w ramach tego samego działu.
34. OR.I-0151-117/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
35. OR.I-0151-116/2005
w sprawie zmiany oznaczenia najemcy
36. OR.I-0151-115/2005
w sprawie oznaczenia najemcy
37. OR.I-0151-114/2005
w sprawie zmiany oznaczenia najemcy
38. OR.I-0151-113/2005
w sprawie stawek czynszu za najem lokali użytkowych
39. OR.I–0151-112/2005
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzict
40. OR.I-0151-111/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Podlesie - etap II".
41. OR.I-0151-110/2005
w sprawie ratalnej spłaty zaległych należności czynszowych
42. OR.I-0151-109/2005
w sprawie ratalnej spłaty zaległych należności czynszowych
43. OR.I-0151 -108/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
44. OR.I-0151 -107/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
45. OR.I-0151 -106/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn. "Dostawa samochodu".
46. OR.I-0151 -105/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
47. OR.I-0151-104/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Wymiana okien drewnianych i okien PCV w mieszkaniach komunalnych zarządzanych p
48. OR.I – 0151-103/2005
w sprawie wprowadzenia regulaminu nadawania tytułu Opolskiego Orła uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Opola.
49. OR.I-0151-102/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Usługi koszenia trawy i chwastów na pasach przydrożnych (wysepki, pasy rozdziel
50. OR.I-0151-101/2005
w sprawie umorzenia opłaty z tytułu dzierżawienia działek w obrębie Opole -Szczepanowice wraz z odsetkami ustawowymi za nieterminowe wpłaty za 2004 r.

Ilość odwiedzin: 2556
Nazwa dokumentu: Zarządzenia Prezydenta Miasta
Skrócony opis: Zarządzenia Prezydenta od numeru OR.I-0151-101/2005 do numeru OR.I-0151-150/2005
Osoba, która wprowadzała dane: Grzegorz Marcjasz
Data wytworzenia informacji: 2005-01-10 15:12:43
Data udostępnienia informacji: 2005-01-10 15:12:43
Data ostatniej aktualizacji: 2005-02-24 12:26:41

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner