logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


                                
KWiA – I –0913/17/1/2006
 
Opole, 17 kwietnia 2007 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 24/06
 
Jednostka kontrolowana
   Wydziały Urzędu Miasta Opola:
- Gospodarki Nieruchomościami,                  Geodezji   i Kartografii,
- - Lokalowy,
- - Finansowo-Księgowy
 
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
 
Termin przeprowadzenia kontroli
od 20 grudnia 2006 r. do 28 lutego 2007 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Tadeusz Lech - główny specjalista w Wydziale
Kontroli Wewnętrznej i Audytu,
Agnieszka Lisiecka – inspektor
w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
 
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 58/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r.
nr 59/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r.
 
 
 
Przedmiot kontroli
Ewidencjonowanie gminnego zasobu  nieruchomości                
Okres objęty kontrolą
2007 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
 Maria Rękas – naczelnik WydziałuGospodarki Nieruchomościami,                  Geodezji   i Kartografii,
Zofia Lachowicz – naczelnik Wydziału    Lokalowego,
 Anna Plewka- naczelnik Wydziału Finansowo- Księgowego
 
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:
 Naczelnicy oraz pracownicy merytoryczni poszczególnych wydziałów
    
Podstawy prawne
 
 1.   Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
   2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarcze nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami).
3.      Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami).
4. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 54 poz. 654 z późniejszymi zmianami). 
5.      Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 240 poz. 2027 z późniejszymi zmianami). 
6.      Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej ( tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 88, poz. 439 z późniejszymi zmianami). 
7.      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. Nr 112, poz.1317).
8.      Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz.454).
9.      Zarządzenie Nr OR.I-0152-2/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zasad dokumentowania przyjęcia do ewidencji księgowej środków trwałych.
10. Zarządzenie Nr OR.I-0152-81/2005 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 września 2005 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Opola.
11. Zarządzenie Nr OR.I-0152-94/2006 Prezydenta Miasta Opola z dnia 01 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola.
 12. Projekt uchwały Rada Miasta Opola w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2006 r.
 
Cel kontroli
 
Celem kontroli było zbadanie realizacji ustawowego obowiązku dotyczącego ewidencjonowania gminnego zasobu nieruchomości oraz ustalenie czy wszystkie nieruchomości stanowiące własność Gminy Opole zostały przekazane w zarząd oraz ujęte w ewidencji księgowej środków trwałych.
 
Kryteria
 
1.        Zgodnie z art. 180 ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu publicznego opracowuje „informację o stanie mienia komunalnego”, która stanowi załącznik do projektu uchwały budżetowej.
 
2.        Zgodnie z art.12 ustawy o gospodarce nieruchomościami – organy działające za Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do gospodarowania nieruchomościami w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki.
 
3.        Zgodnie z art. 24 ustawy o gospodarce nieruchomościami – do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.
      
4.        Zgodnie z art. 25 ustawy o gospodarce nieruchomościami – gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.
 
5.        Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami – gospodarowanie zasobem polega w szczególności na wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 23 ust. 1, w tym także na ewidencjonowaniu nieruchomości.
 
 6. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4a ustawy o rachunkowości - przepisy ustawy o  rachunkowości stosuje się do jednostek budżetowych.
  
 7. Zgodnie z art. 3 ust.1 pkt 15a ustawy o rachunkowości – do środków trwałych zalicza się między innymi nieruchomości, w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynki, budowle oraz lokale będące odrębną własnością.
 
8. Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 1 ustawy o rachunkowości – konta ksiąg pomocniczych prowadzi się dla środków trwałych oraz dokonywanych od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych.
 
9.   Zgodnie z art. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – podatnicy są zobowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art.16a-16m.
 
10. Zgodnie z art. 16d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – składniki majątku, o których mowa w art.16a-16c wprowadza się do ewidencji środków trwałych zgodnie z art.9 ust.1 najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania.
 
    11. Zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy o statystyce publicznej - wprowadzone w trybie ust. 2 – standardowe klasyfikacje i nomenklatury stosuje się w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej.   
 
    12. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych – grunty zostały zaliczone do grupy „0”, a budynki do grupy „1”.
 
      13. Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków – grunty, które są własnością gmin, z wyłączeniem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, zalicza się do 4 grupy rejestrowej. W ramach tej grupy, grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości zalicza się do podgrupy 4.1, a grunty przekazane w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym zalicza się do podgrupy 4.2.           
            Budynki stanowiące części składowe gruntu zalicza się do tych samych grup i podgrup rejestrowych, do których zaliczone zostały związane z tymi budynkami grunty. Budynki i lokale, które stanowią odrębne od gruntu przedmioty własności zalicza się:
           - do tej grupy rejestrowej, do której należą ich właściciele,
           - do tej podgrupy rejestrowej, do której należą osoby, organy i jednostki organizacyjne, posiadające do tych budynków i lokali stosowne prawa inne niż własność.
 
    14. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zasad dokumentowania przyjęcia do ewidencji księgowej środków trwałych – przyjęcie środka winno być dokonane na podstawie dokumentów księgowych OT lub PT, a podstawą zdjęcia środka trwałego z ewidencji księgowej może być dokument PT- w przypadku przekazania środka trwałego innej jednostce lub dokument LT ”likwidacja środka trwałego”.
 
       15. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 września 2005 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Opola - ewidencja syntetyczna powstaje z podsystemów analitycznych księgowania komputerowego środków trwałych. W systemie komputerowym „Ewidencja środków trwałych” prowadzone są kartoteki analityczne poszczególnych środków trwałych, z wyjątkiem gruntów. Grunty prowadzone są w ewidencji ilościowo-wartościowej. Ewidencja ilościowa gruntów prowadzona jest w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, za którą odpowiada naczelnik tego Wydziału.
        
     Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi ewidencjonowania nieruchomości i środków trwałych.
Dokonano analizy danych zawartych w informacji o stanie mienia komunalnego na 2006 r.
Zapoznano się z protokołem kontroli przeprowadzonej w 2005 r. przez Delegaturę NIK w Opolu w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz z protokołem kontroli przeprowadzonej w 2006 r. przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu w zakresie wybranych zagadnień dotyczących gospodarki nieruchomościami komunalnymi.
Dokonano ustaleń w zakresie organizacji w Urzędzie Miasta Opola spraw związanych prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków, ewidencji mienia komunalnego oraz zasad prowadzenia ewidencji środków trwałych, jak również w zakresie wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi wydziałami merytorycznymi.
Zlecono poszczególnym wydziałom merytorycznym sporządzenie odpowiednich wykazów.
Dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków porównano z wykazami nieruchomości komunalnych przekazanych w zarząd spółkom zarządzającym, wykazem budynków zarządzanych przez Wydział Administracyjno-Gospodarczy, księgową ewidencją środków trwałych oraz z wykazem dzierżawców prowadzonym w sposób nieformalny przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii.
Sprawdzono czy budynki posiadające w ewidencji gruntów i budynków numery porządkowe i oznaczone jako „budynki handlowo-usługowe” figurują w ewidencji podatku od nieruchomości.
W wyniku tych porównań ustalono rozbieżności w stanie mienia komunalnego występujące pomiędzy ewidencją gruntów i budynków a danymi zawartymi w ewidencji środków trwałych i ewidencją mienia komunalnego będącego w posiadaniu Wydziału Lokalowego.
Czynności kontrolne mające na celu wyjaśnienie stwierdzonych rozbieżności w stosunku do wszystkich rodzajów budynków zakończono po wstępnej próbie sprawdzenia budynków zarządzanych przez spółkę „Turhand-Ret” leżących w Rejonie I przy ulicach Alojzego Dambonia, Budowlanych, Bartosza Głowackiego, Karola Szymanowskiego, Katedralnej, Krapkowickiej oraz Łąkowej. Od wykonywania dalszych czynności wyjaśniających odstąpiono ze względu na dużą ilość występujących rozbieżności a w wielu przypadkach także z powodu braku numerów porządkowych i innych danych utrudniających identyfikację budynków, Natomiast spośród budynków posiadających wszystkie niezbędne dane, próbę wyjaśnienia rozbieżności w oparciu o dostępną dokumentację podjęto wobec wszystkich budynków zakwalifikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako „budynki mieszkalne” .
Pobrano pisemne i ustne wyjaśnienia od naczelników i pracowników poszczególnych wydziałów merytorycznych.
 
USTALENIA KONTROLI
 
 I. W zakresie spraw prawno-organizacyjnych 
 
            Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w 2005 r. wykazała, że w Urzędzie Miasta Opola nie była prowadzona odrębna ewidencja nieruchomości Skarbu Państwa. W związku z powyższym wydano zalecenie cyt.: „Podjęcie działań zmierzających do usprawnienia czynności związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa określonych w art. 23 w związku z art.12 ustawy o gospodarce nieruchomościami, między innymi poprzez: prowadzenie i aktualizowanie na bieżąco zestawień nieruchomości Skarbu Państwa dla potrzeb gospodarowania i rozliczania należnych korzyści Skarbu Państwa i Gminy Opole”.
     Natomiast wśród nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w 2006 r. wymieniono między innymi cyt.: „Nieprowadzenie przez Gminę Opole ewidencji gminnego zasobu nieruchomości”. W związku z powyższym wydano zalecenie aby „zaprowadzić ewidencję gminnego zasobu nieruchomości dla Miasta Opola wymaganą przepisami art.23 ust.1 w związku z art.25 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami”.
       Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą - gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości polega między innymi na „ewidencjonowaniu nieruchomości”. Ustawa nie precyzuje jednak na czym ma polegać to ewidencjonowanie oraz nie określa sposobu zakładania i prowadzenia ewidencji ani też zakresu informacji objętych ewidencją.
      Z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola nie wynika, który wydział merytoryczny jest zobowiązany do ewidencjonowania gminnego zasobu nieruchomości. Również w wykazie ewidencji i rejestrów prowadzonych przez wydziały (stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola) – ewidencja gminnego zasobu nieruchomości nie jest wymieniona. W wykazie tym w pozycji „8” figuruje „ewidencja gruntów i budynków”. Wydziałem prowadzącym tę ewidencję jest Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii. Powyższa ewidencja obejmuje informacje o wszystkich właścicielach gruntów i budynków na terenie miasta Opola. Obowiązek jej prowadzenia wynika z ustawy „Prawo geodezyjne i kartograficzne”. Ponadto w pozycji „39” wymienionego wykazu figuruje „ewidencja środków trwałych”, któraprowadzona jest przez Wydział Finansowo-Księgowy. Obowiązek jej prowadzenia wynika z przepisów ustawy o rachunkowości.                      
            Z informacji o stanie mienia komunalnego na 2006 r. wynika, że spośród ośmiu grup rodzajowych środków trwałych dominującą pozycję stanowią budynki i lokale (51,4% ogółu wartości środków trwałych). W rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne urząd miasta posiada największy udział procentowy w wartości mienia komunalnego (71,6% wartości mienia będącego w użytkowaniu wszystkich jednostek organizacyjnych). Stan ilościowy rzeczowego majątku trwałego będącego w posiadaniu wszystkich jednostek organizacyjnych na dzień 30.06.2005 r. wynosił 1.989 budynków i lokali ogółem, w tym 1.784 budynków i lokali będących w posiadaniu urzędu miasta. Z wyjaśnień kierownika Referatu Planowania, Analiz i Sprawozdawczości Wydziału Budżetu wynika, że informacja o stanie mienia komunalnego została sporządzona na podstawie danych otrzymanych z księgowej ewidencji środków trwałych prowadzonej przez Referat Księgowości Budżetowej Wydziału Finansowo - Księgowego oraz na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii.
            Wobec braku odrębnej ewidencji gminnego zasobu nieruchomości, materiałem wyjściowym do dalszych ustaleń kontroli były dane znajdujące się w wyżej wymienionej ewidencji gruntów i budynków.  Na jej podstawie ustalono, że liczba nieruchomości gminnych na dzień 30.01.2007 r. wynosiła ogółem 11.282  działek. Nieruchomości te ujęte są w dwóch grupach oraz w siedmiu podgrupach rejestrowych.
             Grupa 4 (gminy i związki międzygminne, jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi) zawiera 8.521 pozycji, w tym:
      podgrupa 4.1 (organy gmin gospodarujące gminnymi zasobami nieruchomości) – 7.518 działek, budynki z tej podgrupy były objęte niniejszą kontrolą, ponieważ zgodnie z definicją zawartą w ustawie o gospodarce nieruchomościami należą one do gminnego zasobu nieruchomości,
      podgrupa 4.2 (grunty gmin przekazane w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym) – 974 działki, które nie były objęte niniejszą kontrolą, ponieważ założono, iż przed przekazaniem w trwały zarząd gmina dysponowała danymi dotyczącymi tych nieruchomości,
      podgrupa 4.3 (pozostałe grunty np. oddane w użytkowanie) – 29 działek, które ze względu na niewielką ich ilość nie zostały objęte niniejszą kontrolą.
     Grupa 5 (gminy i związki międzygminne, jeżeli występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi) zawiera 2.761 działek (łącznie w czterech podgrupach). Nieruchomości ujęte w tej grupie rejestrowej również nie były objęte niniejszą kontrolą, ze względu na brak możliwości porównawczych. W grupie tej zaewidencjonowane są bowiem także grunty, które w użytkowanie wieczyste zostały oddane jedynie w pewnej części ułamkowej np. przy sprzedaży przez gminę części mieszkań w danym budynku. Natomiast w księgowej ewidencji środków trwałych taki budynek figuruje w całości do czasu sprzedaży ostatniego lokalu.
            Powyższe dane nie obejmują obrębu ewidencyjnego Wróblin, dla którego do dnia rozpoczęcia kontroli nie założono ewidencji budynków. W sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków znajdujących się w tym obrębie został ogłoszony przetarg.
               Niniejszą kontrolą nie objęto także prawidłowości ewidencjonowania gruntów niezabudowanych. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Opola - w systemie komputerowym „Ewidencja środków trwałych” prowadzone są kartoteki analityczne poszczególnych środków trwałych, z wyjątkiem gruntów. Grunty prowadzone są w ewidencji ilościowo-wartościowej. Natomiast w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii prowadzona jest ewidencja ilościowa gruntów. Ponadto wykazy nieruchomości zarządzanych przez spółki zawierają jedynie dane adresowe poszczególnych nieruchomości bez numerów działek.
           
II. W zakresie zgodności danych ewidencyjnych z wykazem nieruchomości gminnych zarządzanych przez spółki
 
      W wyniku kontroli ustalono, że w tut. Urzędzie dotychczas nie był realizowany ustawowy obowiązek ewidencjonowania gminnego zasobu nieruchomości, o którym mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami. W związku z powyższym punktem wyjścia do dalszych ustaleń kontrolnych były dane znajdujące się w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii na podstawie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Kontrolą objęto nieruchomości zabudowane (mieszkania, lokale użytkowe, garaże) zaewidencjonowane w grupie 4.1 tj. grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości,które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddanew trwały zarząd i użytkowanie wieczyste.           
      Sporządzony przez wyżej wymieniony wydział wykaz takich budynków zawiera 1.659 pozycje. Z powyższego wykazu wynika, że będące własnością Gminy Opole działki zabudowane (tj. nie oddane w trwały zarząd i użytkowanie wieczyste oraz nie będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy) znajdują się przy 222 ulicach.
      Analizie porównawczej poddano wszystkie nieruchomości zabudowane przy tych ulicach tj. budynki figurujące w wykazie w pozycjach od nr 2 do nr 1641. W osiemnastu przypadkach wymieniony wykaz nie zawiera nazw ulic lecz jedynie określa ogólne położenie budynków tj. Opole, Gosławice, Zakrzów, Wójtowa Wieś Grudzice. Dotyczy to innych budynków niemieszkalnych, garaży, obiektów przemysłowych i handlowo-usługowych (pozycje od 1642 do 1659 wykazu).
              Zgodnie z zwartymi umowami wymienione nieruchomości winny być zarządzane w imieniu Gminy Opole przez spółki zarządzające tj. „Feroma” i Turhand-Ret”. Niektóre budynki zarządzane są także przez Wydział Administracyjno-Gospodarczy Urzędu Miasta Opola. Z przekazanej przez Kierownika Referatu Administracyjnego pisemnej informacji wynika, że Wydział Administracyjno-Gospodarczy administruje niżej wymienionymi lokalami(akta kontroli Nr 06/24/I/1):
- Rynek-Ratusz,
- Plac Wolności 7-8,
- ul. Sempołowskiej 3,
- ul. Żeromskiego 3,
- ul. Budowlanych 4,
- ul. Sienkiewicza 4-6,,
- ul. Damrota 2a of.
      W wyniku kontroli stwierdzono, że duża ilość budynków o różnym przeznaczeniu, wykazanych w ewidencji gruntów i budynków jako własność gminy, nie figuruje w wykazach nieruchomości gminnych przekazanych spółkom w zarząd. Wykazy tych nieruchomości w rejonach i ulicach zarządzanych przez poszczególne spółki zawierają poniższe zestawienia. 
 
Rejon I zarządzany przez spółkę „Turhand-Ret”
 
 1. ul. Alojzego Dambonia
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid.budynku         
 Nr działki
      uwagi
1.
12a
Inny niemieszkalny
128.50
1/2
 
2.
12a
garaże
       46
1/2
 
3.
14
inne
       47
1/1
 
4.
16
różne
2,18,34,53,25-32
 
 
5.
26
Handlowo-usługowy
3
103/12
 
 
Z ewidencji gruntów i budynków wynika, że ogółem 10 różnego rodzaju budynków nie figuruje w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. Wykazane w powyższej tabeli budynki nie figurują również w księgowej ewidencji środków trwałych.Natomiast wymieniona w pozycji 5 działka nr 103/12 figuruje w wykazie dzierżawców w pozycji 157 jako parking. Jednocześnie wykazany w tej pozycji budynek oznaczony numerem 26 figuruje w ewidencji podatku od nieruchomości.
Z ewidencji tej wynika, że podatnikiem oraz właścicielem tego budynku handlowo-usługowego jest osoba fizyczna.
 
2. ul. Budowlanych
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid.budynku         
 Nr działki
      uwagi
1.
6
handlowo-usługowy
103.740-741
3/48
 
2.
6
zbiorniki, magazyny
      766
3/48
 
 
Z ewidencji gruntów i budynków wynika, że 3 różnego rodzaju budynki nie figurują w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. Wykazane w powyższej tabeli budynki nie figurują również w księgowej ewidencji środków trwałych ani w wykazie dzierżawców. Wymienione budynki figurują w ewidencji podatku od nieruchomości. Z ewidencji tej wynika, że podatnikami są osoby fizyczna jako właściciele tych budynków.
 
3. ul Bartosza Głowackiego
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid.budynku         
 Nr działki
      uwagi
1.
1
handlowo-usługowy
 118.882
547
 
2.
1
garaż
 118.1343   
548
 
 
Z ewidencji gruntów i budynków wynika, że 2 różne budynki nie figurują w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. W księgowej ewidencji środków trwałych brak jest budynków leżących przy tej ulicy. W wykazie dzierżawców nie ma działek wymienionych w powyższej tabeli.
 
4. ul. Karola Szymanowskiego
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
         Uwagi
1.
1
Szpitale, zdrowie
k.m.25 działka nr 70
 
Z ewidencji gruntów i budynków wynika, że 1 budynek nie figuruje w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. W wyniku kontroli ustalono, że wyżej wymieniony budynek został przekazany w 1996 r. dla „Domu Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” umową notarialną o „nieodpłatne użytkowanie nieruchomości”. W ewidencji środków trwałych wymieniony budynek nie figuruje.
 
5. ul. Katedralna
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid.budynku         
 Nr działki
      uwagi
1.
 brak
brak
 103.2095
17/2
 
 
Wymieniony w tabeli 1 budynek, w ewidencji gruntów i budynków nie posiada nadanego numeru porządkowego i kategorii. Dlatego też nie ma możliwości ustalenia czy figuruje on w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. W wykazie dzierżawców nie ma działki wymienionej w powyższej tabeli.
 
6. ul. Krapkowicka
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid.budynku         
 Nr działki
      uwagi
1.
4
inne
128.444-419
9/7
 
 
Z ewidencji gruntów i budynków i wynika, że wykazany w tabeli 1 budynek nie figuruje w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom W ewidencji środków trwałych figuruje jedynie budynek oznaczony numerem 6. W wykazie dzierżawców nie ma działki wymienionej w powyższej tabeli.
 
7. ul. Łąkowa
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid.budynku         
 Nr działki
      uwagi
1.
 brak
przemysłowy
 103.2972
55/24
 
 
Wymieniony w tabeli 1 budynek, w ewidencji gruntów i budynków nie posiada nadanego numeru porządkowego. Dlatego też nie ma możliwości ustalenia czy figuruje on w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. W ewidencji środków trwałych nie ma budynków leżących przy tej ulicy. W wykazie dzierżawców nie ma działki wymienionej w powyższej tabeli.
 
      8.ul. M. Niedziałkowskiego
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid.budynku         
 Nr działki
      uwagi
1.
brak
Inne, garaże
103.   3277
58/4
 
2.
brak
----
          3256
66/4
 
3.
brak
----
          3278
74/10
 
4.
brak
------
          3281
74/7
 
 
Wymienione w tabeli 4 budynki, w ewidencji gruntów i budynków nie posiadają nadanego numeru porządkowego. Dlatego też nie ma możliwości ustalenia czy figurują one w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. W wykazie dzierżawców nie ma działek wymienionych w powyższej tabeli.
 
      9.ul. Niemodlińska
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid.budynku         
 Nr działki
      uwagi
1.
60
mieszkalny
128.790
43
 
2.
66
mieszkalny
       761
25
 
3.
66
garaż
       676
25
 
4.
68
mieszkalny
       707
23/15
 
5.
70
inne
       717
19/11
 
 
Z ewidencji gruntów i budynków wynika, że 5 różnych budynków wymienionych w powyższej tabeli nie figuruje w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. W ewidencji środków trwałych nie ma budynków mieszkalnych wymienionych w powyższej tabeli. W wykazie dzierżawców nie ma działek wymienionych w powyższej tabeli.
 
10. ul. Nysy Łużyckiej
 
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
         Uwagi
1.
brak
brak
Dziesięć działek
 
Wymienione w tabeli 10 działek nie były przedmiotem dalszych czynności wyjaśniających w ramach niniejszej kontroli ze względu na brak w prowadzonej ewidencji gruntów i budynków bliższych danych dotyczących budynków znajdujących się na tych działkach takich jak numerów porządkowych oraz kategorii ewidencyjnych.
 
11. ul. Odrowążów
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid.budynku         
 Nr działki
      uwagi
1.
brak
brak
103.3517
23/1
 
2.
brak
brak
3518
23/1
 
3.
brak
brak
3519
23/1
 
4.
brak
brak
3520
23/1
 
 
Wymienione w tabeli 4 budynki, w ewidencji gruntów i budynków nie posiadają nadanego numeru porządkowego i kategorii ewidencyjnej. Dlatego tez nie ma możliwości ustalenia czy figurują one w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. W wykazie dzierżawców nie ma działki wymienionej w powyższej tabeli.
 
12. ul. Piotra Niedurnego
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid.budynku         
 Nr działki
      uwagi
1.
brak
garaż
103.4219
124/1
 
 
Wymieniony w tabeli 1 budynek, w ewidencji gruntów i budynków nie posiada nadanego numeru porządkowego. Dlatego też nie ma możliwości ustalenia czy figuruje on w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. W wykazie dzierżawców nie ma działki wymienionej w powyższej tabeli
 
13. ul. Partyzancka
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid.budynku         
 Nr działki
      uwagi
1.
brak
inne
0061.95
75/6
 
 
Wymieniony w tabeli 1 budynek, w ewidencji gruntów i budynków nie posiada nadanego numeru porządkowego. Dlatego też nie ma możliwości ustalenia czy figuruje on w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. W wykazie dzierżawców nie ma działki wymienionej w powyższej tabeli
 
14. ul. Pasieczna
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid.budynku         
 Nr działki
      uwagi
1.
Brak
różne
4129,4094,2501,2500,4126,4096
37/7, 20/1, 25/2, 25/2, 25/2, 34/14,43
 
Sześć działek
 
Wymienione w tabeli 6 różnychbudynków, w ewidencji gruntów i budynków nie posiadają nadanego numeru porządkowego. Dlatego też nie ma możliwości ustalenia czy figurują one w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. W wykazie dzierżawców nie ma działek wymienionych w powyższej tabeli.
 
15. ul. Piastowska
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid.budynku         
 Nr działki
      uwagi
1.
14a
Oświata, kultura
103.4205, 4206, 4199
11/12,
Trzy działki
2.
14a
inne
4198,
11/12
 
 
Z ewidencji gruntów i budynków wynika, że wykazane w tabeli 4 różnebudynki leżące na tej samej działce nie figurują w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. W ewidencji środków trwałych nie ma budynków wymienionych w powyższej tabeli. W wykazie dzierżawców nie ma działek wymienionych w powyższej tabeli.
 
16. ul. Powstańców Śląskich
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid.budynku         
 Nr działki
      uwagi
1.
27
mieszkalny
103.4693,
30
 
2.
27
Garaże
4692
30
 
3.
Brak
różne
103. 4723, 4704, 4719, 4701,
4673, 4729
20/4, 27/6, 28/12, , 36/4, 36/4, 16/4, 57/5
 
 
Wymienione w tabeli 6 różnychbudynków, w ewidencji gruntów i budynków nie posiadają nadanego numeru porządkowego. Dlatego też nie ma możliwości ustalenia czy figurują one w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. Z ewidencji gruntów i budynków wynika, że wymienione w tabeli 2 budynki leżące na tej samej działce nie figuruje w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. W ewidencji środków trwałych nie ma budynku mieszkalnego leżącego przy tej ulicy. W wykazie dzierżawców nie ma działki wymienionej w powyższej tabeli.
 
17. ul. Prószkowska
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid.budynku         
 Nr działki
      uwagi
1.
brak
Inne
128.933
26/16
 
 
Wymieniony w tabeli 1 budynek, w ewidencji gruntów i budynków nie posiada nadanego numeru porządkowego. Dlatego też nie ma możliwości ustalenia czy figuruje on w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. W wykazie dzierżawców nie ma działki wymienionej w powyższej tabeli.
 
18. Rynek
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid.budynku        
 Nr działki
      uwagi
1.
16
mieszkalny
103.4845
62/9
 
2.
brak
inne
4849, 4847
62/16,
Dwa budynki
                                                                                                                     
Z ewidencji gruntów i budynków wynika, że wymieniony w tabeli 1 budynek nie figuruje w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom Z wypisu rejestru gruntów wynika, ze Gmina Opole posiada udziały 1832/10000 w nieruchomości nr 16. W budynku znajdują się trzy lokale mieszkalne oraz 1 użytkowy. Natomiast pozostałe 2  budynki, w ewidencji gruntów i budynków nie posiadają nadanego numeru porządkowego. Dlatego tez nie ma możliwości ustalenia czy figurują one w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. W wykazie dzierżawców nie ma działek wymienionych w powyższej tabeli
 
19. ul. Strzelców Bytomskich
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid.budynku        
 Nr działki
      uwagi
1.
brak
mieszkalny
103.5189
28/13
 
2.
brak
garaże
5220
50/7
 
3.
brak
inne
5217, 5216
50/7,50/7
Dwa budynki
 
Wymienione w tabeli 4 budynki, w ewidencji gruntów i budynków nie posiadają nadanego numeru porządkowego. Dlatego też nie ma możliwości ustalenia czy figurują one w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. W wykazie dzierżawców nie ma działek wymienionych w powyższej tabeli.
 
20. ul. Szpitalna
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid.budynku        
 Nr działki
      uwagi
1.
brak
brak
103.5250, 5246
59/26, 59/36
 
 
Wymienione w tabeli 2 budynki, w ewidencji gruntów i budynków nie posiadają nadanego numeru porządkowego. Dlatego też nie ma możliwości ustalenia czy figurują one w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. Budynki na tych działkach nie są administrowane przez Wydział Administracyjno-Gospodarczy. W wykazie dzierżawców nie ma działek wymienionych w powyższej tabeli.
 
21. ul. Wojciecha Biasa
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid.budynku        
 Nr działki
      uwagi
1.
brak
garaże
128.1407
35/7
 
 
Wymieniony w tabeli 1 budynek, w ewidencji gruntów i budynków nie posiada nadanego numeru porządkowego. Dlatego tez nie ma możliwości ustalenia czy figuruje on w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. W wykazie dzierżawców nie ma działki wymienionej w powyższej tabeli.
 
22. ul. Wandy
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid.budynku        
 Nr działki
      uwagi
1.
brak
Handlowo-usługowy
103.5785
118/12
 
 
Wymieniony w tabeli 1 budynek, w ewidencji gruntów i budynków nie posiada nadanego numeru porządkowego. Dlatego tez nie ma możliwości ustalenia czy figuruje on w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. W wykazie dzierżawców nie ma działki wymienionej w powyższej tabeli.
 
23. ul. Wrocławska
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid.budynku        
 Nr działki
      uwagi
1.
5
Inne
103.6169, 6194,
2/7, 2/7
 
2.
5
Zbiorniki, magazyny
6213
2/7
 
3.
Brak
różne
 
 
11 budynków
 
Wymienione w tabeli 11 różnych budynków, w ewidencji gruntów i budynków nie posiada nadanego numeru porządkowego. Dlatego też nie ma możliwości ustalenia czy figurują one w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. Natomiast pozostałe 3 budynki oznaczone tym samym numerem i leżące na tej samej działce nie figuruje w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. W wykazie dzierżawców nie ma działki nr 2/7 wymienionej w powyższej tabeli.
 
24. ul. Zwycięstwa
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid.budynku        
 Nr działki
      uwagi
1.
18
oświata
128.1592
47/1
 
2.
18
inne
1587
47/1
 
3.
Brak
inne
1577
125/12
 
 
Wymieniony w tabeli 1 budynek, w ewidencji gruntów i budynków nie posiada nadanego numeru porządkowego. Dlatego też nie ma możliwości ustalenia czy figuruje on w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. Natomiast pozostałe 2 budynki oznaczone tym samym numerem i leżące na tej samej działce nie figurują w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. W wykazie dzierżawców nie ma działek wymienionych w powyższej tabeli.
25. ul. Żwirki i Wigury
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid.budynku        
 Nr działki
      uwagi
1.
brak
Handlowo-usługowy
103.6343
80/1
 
 
Wymieniony w tabeli 1 budynek, w ewidencji gruntów i budynków nie posiada nadanego numeru porządkowego. Dlatego też nie ma możliwości ustalenia czy figuruje on w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. W wykazie dzierżawców nie ma działki wymienionej w powyższej tabeli.
 
26. ul. Książąt Opolskich
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid.budynku        
 Nr działki
      uwagi
1.
24
mieszkalny
103.2460
21/25
 
 
Z ewidencji gruntów i budynków wynika, że wykazany w powyższej tabeli 1 budynek nie figuruje w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. W ewidencji środków trwałych nie ma budynku mieszkalnego wymienionego w powyższej tabeli. W wykazie dzierżawców nie ma działki wymienionej w powyższej tabeli. Z danych ewidencyjnych uzyskanych w Wydziale Lokalowym wynika, że udział gminy we wspólnocie mieszkaniowej wynosi 62,9 %.
 
27. ul. Leśnicka
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid.budynku        
 Nr działki
      uwagi
1.
5
inne
118.1694
1097
 
 
Z ewidencji gruntów i budynków wynika, że wykazany w powyższej tabeli 1 budynek nie figuruje w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. W wykazie dzierżawców nie ma działki wymienionej w powyższej tabeli. Budynek ten figuruje w ewidencji podatku od nieruchomości. Wynika z niej, że właścicielem budynku i podatnikiem jest osoba fizyczna.
 
28. ul. Walerego Wróblewskiego
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid.budynku        
 Nr działki
      uwagi
1.
29
inne
128.1309
74/1
 
 
Z ewidencji gruntów i budynków wynika, że 1 budynek wykazany w powyższej tabeli nie figuruje w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. W wykazie dzierżawców nie ma działki wymienionej w powyższej tabeli. W ewidencji podatku od nieruchomości budynek ten nie figuruje.
29. ul. Księdza Norberta Bończyka
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria
budynku
Nr ewid.budynku        
 Nr działki
      uwagi
1.
brak
różne
2688, 2674, 2667, 2687, 2654, 2653, 2660,
9/12,39/28,24/5,8/15
,30/16, 32/7
 
 
Wymienione w tabeli 6 różnychbudynków, w ewidencji gruntów i budynków nie posiada nadanego numeru porządkowego. Dlatego też nie ma możliwości ustalenia czy figurują one w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. W wykazie dzierżawców nie ma działek wymienionych w powyższej tabeli.
 
30. ul. Norberta Barlickiego
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria
budynku
Nr ewid.budynku        
 Nr działki
      uwagi
1.
brak
różne
103. 3435, 3436, 3434 3439, 3438, 3440
31/5, 31/5 20/4, 20/4, 20/4, 20/4
Pięć działek
2.
13
mieszkalny
3434
31/5
 
3.
5
oświata, sport
3437
31/1
 
 
Wymienione w tabeli 5 różnychbudynków, w ewidencji gruntów i budynków nie posiada nadanego numeru porządkowego. Dlatego też nie ma możliwości ustalenia czy figurują one w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. Natomiast pozostałe 2 budynki nie figurują w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. W wykazie dzierżawców nie ma działek wymienionych w powyższej tabeli. W ewidencji środków trwałych figuruje jedynie budynek oznaczony nr 5.
 
Z podsumowania danych zawartych w powyższych tabelach wynika, że łącznie 39 różnych budynków (oznaczonych numerami porządkowymi), znajdujących się przy piętnastu ulicach zarządzanych przez spółkę „Turhand –Ret” Rejon I, które figurują wewidencji gruntów i budynków jako własność Gminy Opole - nie jest ujęta w wykazie budynków zarządzanych przez te spółkę. Ponadto w wymienionej ewidencji figuruje 68 różnychbudynków, nie posiadających nadanego numeru porządkowego. Dlatego tez nie ma możliwości ustalenia czy figurują one w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom.
 
Rejon II zarządzany przez spółkę „Turhand-Ret”
 
1. Plac Kopernika
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid.budynku        
 Nr działki
      uwagi
1.
brak
inne
103.4291
81/3
 
 
Wymieniony w tabeli 1 budynek, w ewidencji gruntów i budynków nie posiada nadanego numeru porządkowego. Dlatego też nie ma możliwości ustalenia czy figuruje on w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. W wykazie dzierżawców nie ma działki wymienionej w powyższej tabeli.
 
2. Plac Św. Sebastiana
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid.budynku        
 Nr działki
      uwagi
1.
brak
brak
103.4400
23/7
 
 
Wymieniony w tabeli 1 budynek, w ewidencji gruntów i budynków nie posiada nadanego numeru porządkowego. Dlatego też nie ma możliwości ustalenia czy figuruje on w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. W wykazie dzierżawców nie ma działki wymienionej w powyższej tabeli.
 
3. ul. Bzów
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid.budynku        
 Nr działki
      uwagi
1.
brak
różne
103.864, 1915
39/28,55/3
 
 
Wymienione w tabeli 2 budynki, w ewidencji gruntów i budynków nie posiadają nadanego numeru porządkowego. Dlatego też nie ma możliwości ustalenia czy figurują one w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. W wykazie dzierżawców nie ma działki wymienionej w powyższej tabeli.
 
4. ul. Chabrów
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid.budynku        
 Nr działki
      uwagi
1.
brak
różne
103.1003
1/35,
 
 
Wymieniony w tabeli 1 budynek, w ewidencji gruntów i budynków nie posiada nadanego numeru porządkowego. Dlatego tez nie ma możliwości ustalenia czy figuruje on w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. W wykazie dzierżawców nie ma działki wymienionej w powyższej tabeli.
 
5. ul. Generała Henryka Dąbrowskiego
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid.budynku        
 Nr działki
      uwagi
1.
brak
Handlowo-usługowy
103.1326, 1327, 1328, 1329
140/4
Cztery działki
 
Wymienione w tabeli 4 budynki, w ewidencji gruntów i budynków nie posiadają nadanego numeru porządkowego. Dlatego też nie ma możliwości ustalenia czy figurują one w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. W wykazie dzierżawców nie ma działki wymienionej w powyższej tabeli.
 
6. ul. Generała Józefa Zajączka
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid.budynku        
 Nr działki
      uwagi
1.
5
Mieszkalny
103.1368
81/1
 
 
Z ewidencji gruntów i budynków wynika, że 1 budynek wykazany w powyższej tabeli nie figuruje w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. W ewidencji środków trwałych nie ma budynków mieszkalnych położonych przy tej ulicy. W wykazie dzierżawców nie ma działki wymienionej w powyższej tabeli. Z komputerowych danych ewidencyjnych uzyskanych w Wydziale Lokalowym (program EGB i mapy SIT) wynika, ze gmina posiada 7,2% udziałów w tej nieruchomości.
 
7. ul. Generała Władysława Andersa
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid.budynku        
 Nr działki
      uwagi
1.
4
mieszkalny
103.1377
122/1
 
2.
2
Garaże
1388
118/2
 
3.
7
Mieszkalny
1382
127
 
4.
7
inne
1378,2758
127, 127
Dwie działki
 
Z ewidencji gruntów i budynków wynika, że 5 budynków, w tym trzy oznaczone tym samym numerem i leżące na tej samej działce, nie figuruje w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. W ewidencji środków trwałych nie ma budynków mieszkalnych położonych przy tej ulicy. W wykazie dzierżawców nie ma działek wymienionych w powyższej tabeli. Z komputerowych danych ewidencyjnych uzyskanych w Wydziale Lokalowym (program EGB i mapy SIT) wynika, że w wymienionym budynku mieszkalnym gmina Opole posiada 50% udziałów.
 
8. ul. Grunwaldzka
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid.budynku        
 Nr działki
      uwagi
1.
29
Mieszkalny
103.1591
28/2
 
2.
38
Mieszkalny
1616
57/1
 
 
Z ewidencji gruntów i budynków wynika, że wykazane w tabeli 2 budynki mieszkalne nie figurują w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. W ewidencji środków trwałych nie ma budynków mieszkalnych położonych przy tej ulicy. W wykazie dzierżawców nie ma działek wymienionych w powyższej tabeli. Z danych ewidencyjnych uzyskanych w Wydziale Lokalowym wynika, że w budynku nr 29 znajduje się przedszkole, a w budynku nr 38 gmina posiada 14,3% udziałów we wspólnocie.
 
9. ul. Henryka Sienkiewicza
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid.budynku        
 Nr działki
      uwagi
1.
21
Handlowo-usługowe
103.1692
38
 
2.
22a
Brak danych
1675
26/14
 
3.
Brak
Brak
1677, 1687, 1711, 1680, 1697, 1712, 1707, 1715
101, 101, 36/6, 97/2, 38, 14/2, 14/2, 96/11
 
 
Wymienione w tabeli 7 budynków, w ewidencji gruntów i budynków nie posiadają nadanego numeru porządkowego. Dlatego też nie ma możliwości ustalenia czy figurują one w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. Pozostałe 2 budynki nie figurują w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. W wykazie dzierżawców nie ma działek wymienionych w powyższej tabeli. W ewidencji podatkowej wymieniony w tabeli budynek handlowo-usługowy nie figuruje.
 
10. ul. Kazimierza Malczewskiego
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid. budynku        
 Nr działki
      uwagi
1.
brak
brak
103.2271
26/7
 
 
Wymieniony w tabeli 1 budynek, w ewidencji gruntów i budynków nie posiada nadanego numeru porządkowego. Dlatego też nie ma możliwości ustalenia czy figuruje on w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. W wykazie dzierżawców nie ma działki wymienionej w powyższej tabeli.
 
11. ul. Kardynała Bolesława Kominka
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid. budynku        
 Nr działki
      uwagi
1.
brak
garaż
103.2012
76/9
 
 
Wymieniony w tabeli 1 budynek, w ewidencji gruntów i budynków nie posiada nadanego numeru porządkowego. Dlatego też nie ma możliwości ustalenia czy figuruje on w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. W wykazie dzierżawców nie ma działki wymienionej w powyższej tabeli.
 
12. ul. Katowicka
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid. budynku        
 Nr działki
      uwagi
1.
14
inne
103.2
3/24
 
2.
26
inne
      2237
86/3
 
3.
26
mieszkalny
      2198
2/1
 
 
Z ewidencji gruntów i budynków wynika, że wykazane w tabeli 3 budynki nie figurują w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. W ewidencji środków trwałych nie ma budynku mieszkalnego wymienionego w powyższej tabeli. W wykazie dzierżawców nie ma działek wymienionych w powyższej tabeli.
 
13. ul. Ludwika Waryńskiego
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid. budynku        
 Nr działki
      uwagi
1.
22a
brak danych
103.2940
26/14
 
 
Z ewidencji gruntów i budynków wynika, że wykazany w tabeli 1 budynek nie figuruje w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. W wykazie dzierżawców nie ma działki wymienionej w powyższej tabeli.
 
 
14. ul. Oleska
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid. budynku        
 Nr działki
     uwagi
1.
17a
mieszkalny
103.3602
123/2
 
2.
17a
inne
3603, 3601
123/2, 123/2
Dwie działki
 
Z ewidencji gruntów i budynków wynika, że wykazane w tabeli 3 budynki oznaczone tym samym numerem i leżące na tej samej działce nie figurują w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. W wykazie dzierżawców nie ma działek wymienionych w powyższej tabeli. Wykazany w tabeli budynek mieszkalny figuruje w ewidencji środków trwałych. Z danych ewidencyjnych uzyskanych w Wydziale Lokalowym wynika, że rok temu ten budynek mieszkalny został rozebrany.
 
15. ul. Orląt Lwowskich
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria Ew. ewid.
Nr ewid. budynku        
                      Nr działki
      uwagi
1.
Brak danych
garaże
103.3772, 3760, 37593761, 3764, 3763, 3751
              31/11, 28/10, 21/6,
                 31/14, 7/7
pięć działek
 
Wymienione w tabeli 5 budynków, w ewidencji gruntów i budynków nie posiadają nadanego numeru porządkowego. Dlatego też nie ma możliwości ustalenia czy figurują one w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. W wykazie dzierżawców nie ma działek wymienionych w powyższej tabeli.
 
16. ul. Ozimska
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid. budynku        
 Nr działki
      uwagi
1.
8
mieszkalny
103.3869
4/3
 
2.
17
mieszkalny
3843
122/9
 
3.
184
handlowo-usługowy
3986
88/130
 
4.
28
mieszkalny
3886
49/7
 
5.
38of
handlowo-usługowy
4082
53/4
 
6.
28
różne
3848, 3887
49/7, 49/7
 
7.
44of
różne
3883, 3884,
3860, 3862
56/4
cztery działki
8.
59 of
inne
1848
36/8
 
9.
15-15a
mieszkalny
3842
122/6
 
10.
4
garaże
3894
2/19
 
11.
4
mieszkalny
3871
2/19
 
12.
brak danych
różne
 
 
27 działek
 
Wymienione w pozycji 12 tabeli  różne budynki położone na 27 działkach, w ewidencji gruntów i budynków nie posiadają nadanego numeru porządkowego. Dlatego też nie ma możliwości ustalenia czy figurują one w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. Natomiast pozostałych 15 różnych budynków oznaczonych numerami porządkowymi nie figuruje w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. W ewidencji środków trwałych figuruje lokal mieszkalny wymieniony w poz. 1 w tabeli. Pozostałe lokale mieszkalne w ewidencji tej nie figurują. W wykazie dzierżawców nie ma działek wymienionych w powyższej tabeli. W ewidencji podatkowej figuruje budynek handlowo-usługowy wykazany w pozycji 3 tabeli. Wynika z niej, że właścicielem i podatnikiem jest osoba fizyczna.
 
17. ul. Piotrkowska
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid. budynku        
 Nr działki
      uwagi
1.
1
mieszkalny
0073.107
128/11
 
 
Z ewidencji gruntów i budynków wynika, że 1 budynek wykazany w powyższej tabeli nie figuruje w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. W wykazie dzierżawców nie ma działki wymienionej w powyższej tabeli.
 
18. ul. Plebiscytowa
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid. budynku        
 Nr działki
      uwagi
1.
66
garaż
4534
118
 
2.
98
inne
4528
101/1
 
3.
98
mieszkalny
4526
101/1
 
4.
114
mieszkalny
4506
93
 
5.
114
inne
4503
93
 
6.
20
mieszkalny
4490
43/14
 
7.
16
mieszkalny
4511
26/10
 
8.
24
mieszkalny
4492
43/12
 
9.
44
mieszkalny
4447
90/19
 
10.
15
mieszkalny
4450
14/41
 
11.
brak danych
różne
4433, 4551,
4434, 4435
26/12, 26,12
26/12, 26/12
 
 
 
Wymienione w pozycji 11 tabeli  4 różne budynki położone na tej samej działce, w ewidencji gruntów i budynków nie posiadają nadanego numeru porządkowego. Dlatego też nie ma możliwości ustalenia czy figurują one w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. Natomiast pozostałych 10 różnychbudynków oznaczonych numerami porządkowymi nie figuruje w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. W ewidencji środków trwałych budynki mieszkalne nie są ujęte. W wykazie dzierżawców nie ma działek wymienionych w powyższej tabeli. Z danych ewidencyjnych uzyskanych w Wydziale Lokalowym wynika, że lokale mieszkalne wymienione w poz. 4, 6, 8, 9, 10 znajdują się w zarządzie spółki ,,Feroma” sp. z o.o.
 
19. ul. Stefana Żeromskiego
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid. budynku        
 Nr działki
      uwagi
1.
3
mieszkalny
103.5157
31/1
 
2.
4
mieszkalny
5153
40/29
 
3.
brak danych
garaż
5159
31/16
 
 
Wymieniony w pozycji 3 tabeli  1 budynek, w ewidencji gruntów i budynków nie posiada nadanego numeru porządkowego. Dlatego tez nie ma możliwości ustalenia czy figuruje on w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. Natomiast pozostałe 2 budynki mieszkalne oznaczone numerami porządkowymi nie figurują w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. Budynki te nie są również administrowane przez Wydział Administracyjno-Gospodarczy. W ewidencji środków trwałych nie ma budynków mieszkalnych wymienionych w tabeli. W wykazie dzierżawców nie ma działek wymienionych w powyższej tabeli. Z danych ewidencyjnych uzyskanych w Wydziale Lokalowym wynika, że gmina Opole jest współwłaścicielem dwóch mieszkań wymienionych w tabeli.
 
20. ul. Stokrotek
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid. budynku        
 Nr działki
      uwagi
1.
brak
garaże
103.5177, 5179,
5175
10/7, 10/7
10/7
 
 
Wymienione w tabeli 3 budynki leżące na tej samej działce, w ewidencji gruntów i budynków nie posiadają nadanego numeru porządkowego. Dlatego też nie ma możliwości ustalenia czy figurują one w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. W wykazie dzierżawców nie ma działki wymienionej w powyższej tabeli.
 
21. ul. Tatrzańska
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid. budynku        
 Nr działki
      uwagi
1.
brak
różne
103.5700, 5687
151/12,
155/11
 
 
Wymienione w tabeli 2 budynki, w ewidencji gruntów i budynków nie posiadają nadanego numeru porządkowego. Dlatego też nie ma możliwości ustalenia czy figurują one w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. W wykazie dzierżawców nie ma działek wymienionych w powyższej tabeli.
 
22. ul. Władysława Reymonta
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid. budynku        
 Nr działki
      uwagi
1.
12
garaż
103.6028
21/2
 
2.
10a-10b
handlowo-usługowy
5966
20/8
 
3.
17
inne
6010
50/1
 
4.
brak
różne
5997, 5960, 5969
5979, 5978, 6026
63, 20/6,
26/15, 8/13
8/13, 12/4
6 działek
 
Wymienione w pozycji 4 tabeli  6 budynków, w ewidencji gruntów i budynków nie posiada nadanego numeru porządkowego. Dlatego też nie ma możliwości ustalenia czy figurują one w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. Natomiast pozostałe 3 różnebudynki mieszkalne oznaczone numerami porządkowymi nie figurują w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. W wykazie dzierżawców nie ma działek wymienionych w powyższej tabeli. W ewidencji podatku od nieruchomości wykazany w tabeli budynek handlowo-usługowy nie figuruje.
 
23. ul. Wiejska
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid. budynku        
 Nr działki
      uwagi
1.
56a
inne
0055.821
986/1
 
2.
35
mieszkalny
782
951/2
 
3.
136
handlowo-usługowy
5876
10/39
 
4.
136
garaż
5877
10/39
 
5.
brak
garaż
0073.173
69/12
 
 
Wymieniony w pozycji 5 tabeli  1 budynek, w ewidencji gruntów i budynków nie posiada nadanego numeru porządkowego. Dlatego też nie ma możliwości ustalenia czy figuruje on w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. Natomiast pozostałe 4 różne budynki oznaczone numerami porządkowymi nie figurują w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. Budynek mieszkalny wymieniony w powyższej tabeli nie figuruje w ewidencji środków trwałych. W wykazie dzierżawców nie ma działek wymienionych w powyższej tabeli. W ewidencji podatku od nieruchomości wykazany w tabeli budynek handlowo-usługowy nie figuruje.
 
24. ul. Augustyna Kośnego
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid. budynku        
 Nr działki
      uwagi
1.
62
garaże
103.555
14
 
2.
32a
mieszkalny
504
16/3
 
3.
31
oświata i inne
103.537, 1620
55/4, 55/4
 
4.
brak
brak
505, 501, 513, 498
493
17/1, 14/7
14/7, 14/7
6/6
5 działek
 
Wymienione w pozycji 4 tabeli  5 budynków, w ewidencji gruntów i budynków nie posiada nadanego numeru porządkowego. Dlatego też nie ma możliwości ustalenia czy figurują one w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. Natomiast pozostałe 4 różne budynki oznaczone numerami porządkowymi nie figurują w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. Budynek mieszkalny wymieniony w powyższej tabeli nie figuruje w ewidencji środków trwałych. W wykazie dzierżawców nie ma działek wymienionych w powyższej tabeli.
 
Z podsumowania danych zawartych w powyższych tabelach wynika, że łącznie 56 różnych budynków (oznaczonych numerami porządkowymi), znajdujących się przy piętnastu ulicach zarządzanych przez spółkę „Turhand –Ret” Rejon II, które figurują wewidencji gruntów i budynków jako własność Gminy Opole - nie jest ujęta w wykazie budynków zarządzanych przez te spółkę. Ponadto w wymienionej ewidencji figuruje 72 różnebudynki, które nie posiadają nadanego numeru porządkowego. Dlatego tez nie ma możliwości ustalenia czy figurują one w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom.
 
 
Rejon III  zarządzany przez spółkę „Feroma”
 
1. ul. 1 Maja
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid. budynku        
 Nr działki
      uwagi
1.
58
Handlowo-usługowy
103.157
14
 
3.
54a
garaże
103.76, 75, 137
20/12, 20/12,
94/13
 
 
Z ewidencji gruntów i budynków wynika, że wykazane w tabeli 4 różnebudynki nie figurują w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. W wykazie dzierżawców nie ma działek wymienionych w powyższej tabeli. W ewidencji podatku od nieruchomości wykazany w tabeli budynek handlowo-usługowy nie figuruje.
 
2. ul. Dekabrystów
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid. budynku        
 Nr działki
      uwagi
1.
brak
inne
103.1055,1054, 10571057, 1058
32/79, 32/79,
32/79, 32/79
 
 
Wymienione w tabeli 4 różnebudynki leżące na tej samej działce, w ewidencji gruntów i budynków nie posiadają nadanego numeru porządkowego. Dlatego też nie ma możliwości ustalenia czy figurują one w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. W wykazie dzierżawców nie ma działek wymienionych w powyższej tabeli.
 
3. ul. Stanisława Dubois
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid. budynku        
 Nr działki
      uwagi
1.
1a
inne
103.4979
26/47
 
2.
brak
różne
 
13 działek
 
 
Wymienione w pozycji 2 tabeli 13 działek nie było przedmiotem dalszych czynności wyjaśniających w ramach niniejszej kontroli ze względu na brak w prowadzonej ewidencji gruntów i budynków bliższych danych dotyczących budynków znajdujących się na tych działkach takich jak numerów porządkowych oraz kategorii ewidencyjnych.
Natomiast 1 budynek oznaczony numerem porządkowym nie figuruje w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. W wykazie dzierżawców nie ma działek wymienionych w powyższej tabeli.
 
      4. ul. Księdza Hugona Kołłątaja
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid. budynku        
 Nr działki
      uwagi
1.
5 of
mieszkalny
103.2567
31/25
 
 
Z ewidencji gruntów i budynków wynika, że 1 budynek wykazany w powyższej tabeli nie figuruje w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. Budynek mieszkalny wymieniony w powyższej tabeli nie figuruje również w ewidencji środków trwałych. W wykazie dzierżawców nie ma działki wymienionej w powyższej tabeli. Z danych ewidencyjnych uzyskanych w Wydziale Lokalowym wynika, że gmina posiada 5,78% udziałów budynku we wspólnocie.
 
   5. ul. Krakowska
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid. budynku        
 Nr działki
      uwagi
1.
32a
Handlowo - usługowy
103.2427, 2366
92/5, 92/5
 
2.
39
Handlowo-usługowy
2409
29/14
 
3.
28
biuro
2376
88/3
 
4.
51
Handlowo-usługowy
2414
36/4
 
5.
49
inne
2415
34
 
6.
33a
mieszkalny
2416
1/11
 
7.
brak
różne
2408, 2391, 2365, 2367 2368, 2407
13/19,36/3,
92/6,92/6,93,
1/13
 
 
Wymienione w pozycji 7 tabeli  5 budynków, w ewidencji gruntów i budynków nie posiada nadanego numeru porządkowego. Dlatego też nie ma możliwości ustalenia czy figurują one w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. Natomiast pozostałych 7 różnych budynków oznaczonych numerami porządkowymi nie figuruje w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. W ewidencji środków trwałych nie ma budynku mieszkalnego wymienionego w tabeli. W wykazie dzierżawców nie ma działek wymienionych w powyższej tabeli. W ewidencji podatku od nieruchomości figurują wszystkie trzy budynki handlowo – usługowe. Wynika z niej, że podatnikiem podatku od budynku wymienionego w poz.1 jest jego najemca. Natomiast podatnikami budynków wymienionych w pozycjach 2 i 4 są osoby fizyczne jako ich właściciele.
 
    6. Aleja Przyjaźni
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid. budynku        
 Nr działki
      uwagi
1.
59a
inne
10098.2647, 2648
5/32, 5/32
 
 
Z ewidencji gruntów i budynków wynika, że 2 budynki oznaczone tym samym numerem i leżące na tej samej działce nie figurują w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. W wykazie dzierżawców nie ma działek wymienionych w powyższej tabeli.
 
    7. ul. Cementowa
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid. budynku        
 Nr działki
      uwagi
1.
59a
garaż
103.962
132/5
 
 
Z ewidencji gruntów i budynków wynika, że 1 budynek wykazany w powyższej tabeli nie figuruje w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. W wykazie dzierżawców nie ma działki wymienionej w powyższej tabeli.
 
8. ul. Częstochowska
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid.budynku         
 Nr działki
      uwagi
1.
 14
mieszkalny
73.1492
211
 
2.
 brak
Przem.-handl.-usługowy
    2729, 2730
169
 
 
Wymienione w pozycji 2 tabeli  2 budynki, w ewidencji gruntów i budynków nie posiada nadanego numeru porządkowego. Dlatego też nie ma możliwości ustalenia czy figurują one w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. Natomiast 1 budynek mieszkalny oznaczonych numerem porządkowym nie figuruje w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. Z dokumentacji znajdującej się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii wynika, że działkę nr 211 Gmina Opole nabyła nieodpłatnie z mocy prawa na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego nr IV/7227-98/92 z dnia 27.02.1992 r.Z pisma Kierownika Referatu Wymiaru Podatków wynika, że w ewidencji podatkowej jako podatnik podatku od tej nieruchomości figuruje osoba fizyczna. Natomiast w księgowej ewidencji środków trwałych nie figurują żadne budynki położone przy ulicy Częstochowskiej. W wykazie dzierżawców nie ma działek wymienionych w powyższej tabeli.
 
    9. ul. Ksawerego Dunikowskiego
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid.budynku         
 Nr działki
      uwagi
1.
12a
Mieszkalny
0058.1315
1/12
 
 
Z ewidencji gruntów i budynków wynika, że 1 budynek mieszkalny wykazany w powyższej tabeli nie figuruje w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. W ewidencji środków trwałych nie figuruje budynek mieszkalny wymieniony w tabeli. W wykazie dzierżawców nie ma działki wymienionej w powyższej tabeli.
 
    10. ul. Fabryczna
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid.budynku         
 Nr działki
      uwagi
1.
brak
garaże
103.1156,
1155, 1144,
1167
173/9
173/9
136, 136
 
 
Wymienione w tabeli 4 różnebudynki, w ewidencji gruntów i budynków nie posiadają nadanego numeru porządkowego. Dlatego też nie ma możliwości ustalenia czy figurują one w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. W wykazie dzierżawców nie ma działek wymienionych w powyższej tabeli.
 
    11. ul. Graniczna
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid.budynku         
 Nr działki
      uwagi
1.
24
garaże
0098.1766
49/1
 
 
Z ewidencji gruntów i budynków wynika, że 1 budynek wykazany w powyższej tabeli nie figuruje w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. W wykazie dzierżawców nie ma działki wymienionej w powyższej tabeli.
 
    12. ul. Jakuba Kani
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid.budynku         
 Nr działki
      uwagi
1.
brak
Inne
103.1744, 1747
21/30
21/30
 
 
Wymienione w tabeli 2 budynki leżące na tej samej działce, w ewidencji gruntów i budynków nie posiadają nadanego numeru porządkowego. Dlatego też nie ma możliwości ustalenia czy figurują one w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. W wykazie dzierżawców nie ma działek wymienionych w powyższej tabeli.
 
     13. ul. Jagiellonów
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid.budynku         
 Nr działki
      uwagi
1.
64
mieszkalny
098.1219
61
 
2.
64
inne
1220
61
 
 
Z ewidencji gruntów i budynków wynika, że 2 budynki oznaczone tym samym numerem i leżące na tej samej działce nie figurują w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. W ewidencji środków trwałych nie figuruje budynek mieszkalny wymieniony w tabeli. W wykazie dzierżawców nie ma działki wymienionej w powyższej tabeli.
 
     14. ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid.budynku         
 Nr działki
      uwagi
1.
32
garaże
103.1945
71/3
 
2.
Brak
Garaże
1946
78/3
 
 
Wymieniony w pozycji 2 tabeli 1 budynek, w ewidencji gruntów i budynków nie posiada nadanego numeru porządkowego. Dlatego też nie ma możliwości ustalenia czy figuruje on w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. Natomiast pozostały 1 budynek oznaczony numerem porządkowym nie figuruje w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. W wykazie dzierżawców nie ma działek wymienionych w powyższej tabeli.
 
   15. ul. Gabriela Narutowicza
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid.budynku         
 Nr działki
      uwagi
1.
Brak
Inne
098.134
45
 
 
Wymienione w tabeli 1 budynek, w ewidencji gruntów i budynków nie posiada nadanego numeru porządkowego. Dlatego też nie ma możliwości ustalenia czy figuruje on w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. W wykazie dzierżawców nie ma działki wymienionej w powyższej tabeli.
 
 
   16. ul. Obrońców Stalingradu
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid.budynku         
 Nr działki
      uwagi
1.
48
mieszkalne
098.1587
3/1
 
2.
48
garaże
1588
3/1
 
 
Z ewidencji gruntów i budynków wynika, że wykazane w tabeli 2 budynki oznaczone tym samym numerem i leżące na tej samej działce nie figurują w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. W ewidencji środków trwałych nie figuruje budynek mieszkalny wymieniony w tabeli. W wykazie dzierżawców nie ma działki wymienionej w powyższej tabeli.
 
    17. ul .Olimpijska
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid.budynku         
 Nr działki
      uwagi
1.
2
Oświata i inne
092.835, 855
539, 539
 
2.
4a
Oświata i inne
788, 820
541, 541
 
 
Z ewidencji gruntów i budynków wynika, że wykazane w tabeli 4 budynki nie figurują w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. W wykazie dzierżawców nie ma działek wymienionych w powyższej tabeli.
 
   18. ul. Oświęcimska
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid.budynku         
 Nr działki
      uwagi
1.
100P
inne
057.384
115
 
2.
Brak
Garaże
544
867
 
3.
Brak
inne
311
108
 
 
Wymienione w pozycjach 3 i 4 tabeli  2 budynki, w ewidencji gruntów i budynków nie posiadają nadanego numeru porządkowego. Dlatego też nie ma możliwości ustalenia czy figurują one w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. Natomiast pozostały 1 budynek oznaczony numerem porządkowym nie figuruje w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. W wykazie dzierżawców nie ma działek wymienionych w powyższej tabeli.
 
    19. ul. Przemysłowa
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid.budynku         
 Nr działki
      uwagi
1.
brak
Inne
103.4777, 4778
27/25
27/25
 
 
Wymienione w tabeli 2 budynki leżące na tej samej działce, w ewidencji gruntów i budynków nie posiadają nadanego numeru porządkowego. Dlatego też nie ma możliwości ustalenia czy figurują one w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. W wykazie dzierżawców nie ma działki wymienionej w powyższej tabeli.
 
   20 ul. Robotnicza
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid.budynku         
 Nr działki
      uwagi
1.
brak
garaże
103.4804
6/18
 
 
Wymienione w tabeli 1 budynek, w ewidencji gruntów i budynków nie posiada nadanego numeru porządkowego. Dlatego tez nie ma możliwości ustalenia czy figuruje on w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. W wykazie dzierżawców nie ma działki wymienionej w powyższej tabeli.
 
   21. ul. Skromna
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid.budynku         
 Nr działki
      uwagi
1.
brak
garaże
103.4922
154/2
 
 
Wymieniony w tabeli 1 budynek, w ewidencji gruntów i budynków nie posiada nadanego numeru porządkowego. Dlatego też nie ma możliwości ustalenia czy figuruje on w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. W wykazie dzierżawców nie ma działki wymienionej w powyższej tabeli.
 
   22. ul. Ludwika Solskiego
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid.budynku         
 Nr działki
      uwagi
1.
38
Mieszkalny, garaż
098.1390, 1391,
1392
40/3
40/3
40/3
 
 
Z ewidencji gruntów i budynków wynika, że wykazane w tabeli 3 budynki leżące na tej samej działce nie figurują w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. W ewidencji środków trwałych nie figuruje budynek mieszkalny wymieniony w tabeli. W wykazie dzierżawców nie ma działki wymienionej w powyższej tabeli. Z danych ewidencyjnych uzyskanych w Wydziale Lokalowym wynika, że gmina posiada 30,37% udziałów we wspólnocie.
 
   23. ul. Juliusza Słowackiego 
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid.budynku         
 Nr działki
      uwagi
1.
brak
garaże
103.1984, 1985,
1986
82/4
83/3
83/4
 
 
Wymienione w tabeli 3 budynki, w ewidencji gruntów i budynków nie posiadają nadanego numeru porządkowego. Dlatego też nie ma możliwości ustalenia czy figurują one w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. W wykazie dzierżawców nie ma działek wymienionych w powyższej tabeli.
 
   24. ul. Władysława Łokietka
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid.budynku         
 Nr działki
      uwagi
1.
16
garaże
098.2595
21/3
 
2.
8a
Różne
2579, 2580,
2581
24/1
24/1
24/1
 
 
Z ewidencji gruntów i budynków wynika, że wykazane w tabeli 4 budynki, w tym 3 oznaczone tym samym numerem i leżące na tej samej działce nie figurują w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. W wykazie dzierżawców nie ma działek wymienionych w powyższej tabeli.
 
   25. ul. Zielona
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid.budynku         
 Nr działki
      uwagi
1.
27a
Garaże
098.869
117/2
 
2.
Brak
Inne
834
107
 
 
Wymieniony w pozycj1 2 tabeli  1 budynek, w ewidencji gruntów i budynków nie posiada nadanego numeru porządkowego. Dlatego też nie ma możliwości ustalenia czy figurują one w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. Natomiast pozostały 1 budynek oznaczony numerem porządkowym nie figuruje w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. W wykazie dzierżawców nie ma działek wymienionych w powyższej tabeli.
 
   26. ul. Jana Ostroroga
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid.budynku         
 Nr działki
      uwagi
1.
brak
Inne
098.436
27/4
 
 
Wymieniony w tabeli 1 budynek, w ewidencji gruntów i budynków nie posiada nadanego numeru porządkowego. Dlatego też nie ma możliwości ustalenia czy figuruje on w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. W wykazie dzierżawców nie ma działki wymienionej w powyższej tabeli.
 
   27. ul. Tadeusza Rejtana
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid.budynku         
 Nr działki
      uwagi
1.
brak
oświata
103.5590
13/34
 
 
Wymieniony w tabeli 1 budynek, w ewidencji gruntów i budynków nie posiada nadanego numeru porządkowego. Dlatego też nie ma możliwości ustalenia czy figuruje on w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom. W wykazie dzierżawców nie ma działki wymienionej w powyższej tabeli.
 
    Z danych zawartych w powyższych tabelach wynika, że łącznie 37 różnych budynków (oznaczonych numerami porządkowymi), znajdujących się przy siedemnastu ulicach zarządzanych przez spółkę „Feroma” które figurują wewidencji gruntów i budynków jako własność Gminy Opole - nie jest ujęta w wykazie budynków zarządzanych przez te spółkę. Ponadto w wymienionej ewidencji figuruje 44 różnebudynki, które nie posiadają nadanego numeru porządkowego. Dlatego tez nie ma możliwości ustalenia czy figurują one w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom.
 
   Ogólne podsumowanie ustaleń kontrolnych
 
      W wyniku przeprowadzonej analizy porównawczej ustalono, że w podgrupie 4.1 ewidencji gruntów i budynków figurują 132 budynki o różnym przeznaczeniu, które nie zostały ujęte w wykazach mienia komunalnego przekazanego spółkom zarządzającym w zarząd, jak również nie są administrowane przez Wydział Administracyjno - Gospodarczy. Budynki te znajdują się w Opolu przy 77 ulicach. Stanowią one 7,96 % ogółu budynków figurujących w wyżej wymienionej podgrupie jako budynki będące własnością gminy, które nie zostały oddanew trwały zarząd ani wieczyste użytkowanie. Dane te nie są pełne ponieważ ustalono, że w ewidencji gruntów i budynków figurują jeszcze 184 budynki o różnym przeznaczeniu, które nie posiadają nadanego numeru porządkowego. Brak tych danych uniemożliwił porównanie oraz ustalenie czy budynki te znajdują się w wykazie budynków przekazanych w zarząd spółkom, w ewidencji środków trwałych czy też w ewidencji podatku od nieruchomości
           Z wyjaśnień osoby prowadzącej księgową ewidencję środków trwałych wynika, że podstawą założenia i prowadzenia tej ewidencji były dane przekazane wraz z programem komputerowym przez ówczesny Miejski Zarząd Budynków w 2000 r.
      Natomiast z wyjaśnień zastępcy naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii wynika, że aktualna ewidencja gruntów i budynków prowadzona jest w oparciu o dotychczasową ewidencję gruntów oraz na podstawie dokumentacji składającej się na zasób geodezyjny i kartograficzny, jak również na podstawie danych wynikających z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, wykonywanej w poszczególnych obrębach ewidencyjnych od 2003 r. Braki w ewidencji numerów porządkowych mogą wynikać z faktu, iż niektóre budynki takimi numerami nie zostały oznaczone.
            Reasumując stwierdzić należy, że gminny zasób nieruchomości nie był dotychczas prawidłowo ewidencjonowany. Fakt ten był główną przeszkodą uniemożliwiającą realizację podstawowego celu kontroli jakim było ustalenie czy wszystkie nieruchomości stanowiące własność Gminy Opole zostały przekazane w zarząd spółkom oraz ujęte w ewidencji środków trwałych. Ponadto w wyniku niniejszej kontroli ustalono, że pomiędzy danymi ewidencyjnymi prowadzonymi przez poszczególne wydziały występuje wiele rozbieżności. Na podstawie takich danych w żadnym przypadku nie można było w sposób jednoznaczny ustalić stanu prawnego  określonych budynków. Dlatego też zawarte w niniejszym protokole dane wskazujące na występujące rozbieżności mogą stanowić jedynie podstawę do dalszych czynności zmierzających do ustalenia, wyjaśnienia i wyeliminowania przyczyn takiego stanu rzeczy, a także do uregulowania ostatecznego stanu prawnego poszczególnych budynków.
            Na tym etapie niniejszą kontrolę zakończono, ponieważ zostały wyczerpane możliwości ustalenia stanu faktycznego i prawnego poszczególnych budynków w oparciu o prowadzone rejestry, ewidencje, wykazy i wyjaśnienia pracowników merytorycznych. Wobec takiego stanu rzeczy zachodzi konieczność wglądudo archiwalnej dokumentacji źródłowej takiej jak różnego rodzaju decyzje, protokoły przekazania, akty notarialne, umowy użyczenia i o użytkowanie, a w razie potrzeby także sprawdzenia w księgach wieczystych. Z tych też względów dalsze czynności w tym zakresie winny być wykonywane wspólnie przez poszczególne wydziały merytoryczne w ramach przypisanych im bieżących zadań regulaminowych.
      W trakcie tych czynności należy także dokonać uzgodnień stanów nieruchomości w ewidencjach prowadzonych przez poszczególne wydziały.
      Przyczyn występujących rozbieżności może być bardzo wiele. Zaliczyć do nich należy między innymi: nieuregulowane sprawy związane z użyczeniem, dzierżawą, przekazaniem w trwały zarząd, sprzedażą, nabyciem, udziałami pozostałymi po sprzedaży przez gminę wszystkich lokali, błędy w ewidencji gruntów i budynków, błędy w sporządzonych wykazach, niezgłoszenie zmian w zakresie likwidacji budynku, braku aktów notarialnych, decyzji, protokołów przekazania, a także fakt, iż Wydział Lokalowy informacje o sprzedaży lokali przekazuje do służb księgowych dopiero po sprzedaży ostatniego lokalu w danym budynku. W księgowej ewidencji środków trwałych w grupie „1” ewidencjonowane są bowiem jedynie całe budynki, a nie poszczególne lokale znajdujące się w tych budynkach .
      Dopiero po wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości będzie można stwierdzić, które budynki spośród ogólnej liczby budynków o nie wyjaśnionej sytuacji prawnej i ewidencyjnej, faktycznie stanowią własność gminy i nie zostały dotychczas przejęte przez gminę w posiadanie.
 
     Budynki nie oznaczone nazwami ulic
 
         W ewidencji gruntów i budynków figurują także niżej wymienione budynki, które w ramach niniejszej kontroli nie zostały objęte badaniami ze względu na brak nazw ulic, przy których znajdują się te budynki.
 
    1. Opole
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid.budynku        
 Nr działki
      uwagi
1.
brak
brak
103.1653
4/9
 
2.
brak
Handlowo- usługowy
128
2/1
 
 
W wykazie dzierżawców nie ma działek wymienionych w powyższej tabeli.
 
    2. Gosławice
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid.budynku        
 Nr działki
      uwagi
1.
brak
garaże
1.0055.1699
1700,
1701,
1702
977/3
977/3
977/3
977/3
 
2.
brak
inne
1066
1137/2
 
3.
brak
garaż
1141
1145/2
 
 
W wykazie dzierżawców nie ma działek wymienionych w powyższej tabeli.
 
     3. Zakrzów
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid.budynku        
 Nr działki
      uwagi
1.
brak
garaż
1.0118.1605
511
 
2.
brak
inne
751
1223
 
3.
brak
garaż
2082
242/1
 
4.
brak
inne
1289
949/2
 
5.
brak
inne
1398
380/25
 
6.
brak
inne
1394
380/26
 
7.
brak
inne
2478
863/2
 
 
W wykazie dzierżawców nie ma działek wymienionych w powyższej tabeli.
 
     4. Wójtowa Wieś
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid.budynku        
 Nr działki
      uwagi
1.
brak
przemysłowe
1.0139.951
4/1
 
2.
inne
inne
969
29/1
 
 
W wykazie dzierżawców nie ma działek wymienionych w powyższej tabeli.
 
     5. Grudzice
 
Lp.
Nr budynku
Kategoria ewid. budynku
Nr ewid.budynku        
 Nr działki
      uwagi
1.
brak
inne
1.0059.2260
108
 
 
W wykazie dzierżawców nie ma działki wymienionej w powyższej tabeli.
 
Protokół niniejszy sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy egzemplarze doręczono naczelnikom kontrolowanych wydziałów.
 
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola   stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 
         Jednostka kontrolowana
  
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
Data: ........................
                   Zespół kontrolny
 
 
 
(podpisy)
 
 
Data:................
           
         Jednostka kontrolowana
  
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
Data: ........................
         Jednostka kontrolowana
  
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
Data: ........................
 
 
 
             Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
 
             Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 
Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2007-07-06 14:58:45 - zastrzeżenia do protokołu (2.65 MB)
2007-07-06 15:11:10 - Wnioski pokontrolne (97.50 kB)
2007-07-06 15:15:42 - wystąpienie pokontrolne (52.50 kB)

Ilość odwiedzin: 11328
Nazwa dokumentu: protokół kontroli
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Tadeusz Lech, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Lech, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2007-07-06 14:51:54
Data udostępnienia informacji: 2007-07-06 14:51:54
Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-06 15:19:34

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner