logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
minus Podatki i opłaty lokalne
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   minus 2008
      minus Podatek od nieruchomości
      minus podatek od środków transportowych
      minus Opłata targowa
      minus Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w 2007r.
      minus Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2007r.
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

UCHWAŁA NR XXI/190/07
Rady Miasta Opola
z dnia 29 listopada 2007 r.
w sprawie podatku od środków transportowych na terenie miasta Opola.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 10 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828,
Nr 251, poz. 1847) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:
 
§ 1 
Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

 

1.    Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
1)   posiadających urządzenia służące do ochrony środowiska:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dopuszczalna masa całkowita
 
 
Samochody wyprodukowane:
 
 
po 1998 r.
 
 
w 1998 r. i wcześniej
 
 
a)  powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie
 
 
          620,00 zł
 
 
           670,00 zł
 
 
b)  powyżej 5,5 t do 7,5 t włącznie
 
 
          700,00 zł
 
 
           780,00 zł
 
 
c)  powyżej 7,5 t do 9,0 t włącznie
 
 
          850,00 zł
 
 
        1.020,00 zł
 
 
d)  powyżej 9,0 t i poniżej 12,0 t
 
 
       1.000,00 zł
 
 
        1.080,00 zł
 
 
 
 
 

 

 

2)   nie posiadających urządzeń służących do ochrony środowiska:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dopuszczalna masa całkowita
 
 
 
Samochody wyprodukowane:
 
 
 
po 1998 r.
 
 
 
w 1998 r. i wcześniej
 
 
 
a)  powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie
 
 
 
          670,00 zł
 
 
 
           676,00 zł
 
 
 
b)  powyżej 5,5 t do 7,5 t włącznie
 
 
 
          846,00 zł
 
 
 
           970,00 zł
 
 
 
c)  powyżej 7,5 t do 9,0 t włącznie
 
 
 
       1.100,00 zł
 
 
 
        1.128,00 zł
 
 
 
d)  powyżej 9,0 t i poniżej 12,0 t
 
 
 
       1.208,00 zł
 
 
 
        1.320,00 zł
 
 
 
 
 
 
 
 
2.    Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
 
 
 
 
 
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
 
(w tonach)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stawka podatku
 
 
 
 
 
 
nie mniej niż
 
 
 
 
 
 
mniej niż
 
 
 
osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawiesze-niem uznanym za równoważne
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
 
 
 
dwie osie
 
 
 
12
 
 
 
13
 
 
 
1.208,00 zł
 
 
 
1.618,00 zł
 
 
 
13
 
 
 
14
 
 
 
1.208,00 zł
 
 
 
1.618,00 zł
 
 
 
14
 
 
 
15
 
 
 
1.208,00 zł
 
 
 
1.618,00 zł
 
 
 
15
 
 
 
 
 
 
1.208,00 zł
 
 
 
1.618,00 zł
 
 
 
trzy osie
 
 
 
12
 
 
 
17
 
 
 
1.330,00 zł
 
 
 
1.898,00 zł
 
 
 
17
 
 
 
19
 
 
 
1.330,00 zł
 
 
 
1.898,00 zł
 
 
 
19
 
 
 
21
 
 
 
1.330,00 zł
 
 
 
1.898,00 zł
 
 
 
21
 
 
 
23
 
 
 
1.330,00 zł
 
 
 
1.898,00 zł
 
 
 
23
 
 
 
25
 
 
 
1.330,00 zł
 
 
 
1.898,00 zł
 
 
 
25
 
 
 
 
 
 
1.330,00 zł
 
 
 
1.898,00 zł
 
 
 
cztery osie i więcej
 
 
 
12
 
 
 
25
 
 
 
1.992,00 zł
 
 
 
2.583,00 zł
 
 
 
25
 
 
 
27
 
 
 
1.992,00 zł
 
 
 
2.583,00 zł
 
 
 
27
 
 
 
29
 
 
 
1.992,00 zł
 
 
 
2.583,00 zł
 
 
 
29
 
 
 
31
 
 
 
1.992,00 zł
 
 
 
2.583,00 zł
 
 
 
31
 
 
 
 
 
 
1.992,00 zł
 
 
 
2.583,00 zł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.    Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
 
 
 
 
 
 
1)   posiadających urządzenia służące do ochrony środowiska:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Masa całkowita
 
 
 
Ciągniki wyprodukowane:
 
 
 
po 1998 r.
 
 
 
w 1998 r. i wcześniej
 
 
 
a)  od 3,5 t do 8 t włącznie
 
 
 
       1.026,00 zł
 
 
 
        1.146,00 zł
 
 
 
b)  powyżej 8 t i poniżej 12 t
 
 
 
       1.450,00 zł
 
 
 
        1.572,00 zł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)   nie posiadających urządzeń służących do ochrony środowiska:
 
 
 
 
 
 
[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Masa całkowita
 
 
 
Ciągniki wyprodukowane:
 
 
 
po 1998 r.
 
 
 
w 1998 r. i wcześniej
 
 
 
a)  od 3,5 t do 8 t włącznie
 
 
 
       1.208,00 zł
 
 
 
        1.257,00 zł
 
 
 
b)  powyżej 8 t i poniżej 12 t
 
 
 
       1.542,00 zł
 
 
 
        1.579,00 zł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.    Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:
 
 
 
 
 
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
 
zespołu pojazdów (w tonach)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stawka podatku
 
 
 
 
 
 
nie mniej niż
 
 
 
 
 
 
mniej niż
 
 
 
osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawiesze-niem uznanym za równoważne
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
 
 
 
dwie osie
 
 
 
12
 
 
 
18
 
 
 
1.651,00 zł
 
 
 
1.996,00 zł
 
 
 
18
 
 
 
25
 
 
 
1.651,00 zł
 
 
 
1.996,00 zł
 
 
 
25
 
 
 
31
 
 
 
1.651,00 zł
 
 
 
1.996,00 zł
 
 
 
31
 
 
 
 
 
 
1.651,00 zł
 
 
 
1.996,00 zł
 
 
 
trzy osie
 
 
 
12
 
 
 
40
 
 
 
1.632,00 zł
 
 
 
1.996,00 zł
 
 
 
40
 
 
 
 
 
 
2.013,00 zł
 
 
 
2.583,00 zł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.      Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Masa całkowita
 
 
 
Przyczepy i naczepy wyprodukowane:
 
 
 
po 1998 r.
 
 
 
w 1998 r. i wcześniej
 
 
 
a)  od 7 t do 10 t włącznie
 
 
 
          362,00 zł
 
 
 
           450,00 zł
 
 
 
b)  powyżej 10 t i poniżej 12 t
 
 
 
          726,00 zł
 
 
 
           846,00 zł
 
 
 
 
 
 
 
6.      Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
 
 
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
 
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy  (w tonach)
 
 
 
 
Minimalna stawka podatku
 
 
 
 
 
 
nie mniej niż
 
 
 
 
 
 
mniej niż
 
 
 
oś jezdna (osie jezdne)
 
 
 
z zawieszeniem pneumatycz-nym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
 
 
 
 
 
 
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
 
 
 
jedna oś
 
 
 
12
 
 
 
18
 
 
 
966,00 zł
 
 
 
1.087,00 zł
 
 
 
18
 
 
 
25
 
 
 
966,00 zł
 
 
 
1.087,00 zł
 
 
 
25
 
 
 
 
 
 
966,00 zł
 
 
 
1.087,00 zł
 
 
 
dwie osie
 
 
 
12
 
 
 
28
 
 
 
1.209,00 zł
 
 
 
1.579,00 zł
 
 
 
28
 
 
 
33
 
 
 
1.209,00 zł
 
 
 
1.579,00 zł
 
 
 
33
 
 
 
38
 
 
 
1.345,00 zł
 
 
 
1.579,00 zł
 
 
 
38
 
 
 
 
 
 
1.345,00 zł
 
 
 
1.987,00 zł
 
 
 
trzy osie
 
 
 
12
 
 
 
38
 
 
 
1.147,00 zł
 
 
 
1.497,00 zł
 
 
 
38
 
 
 
 
 
 
1.147,00 zł
 
 
 
1.497,00 zł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   7. Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:
 
 
 
1)   posiadających urządzenia do ochrony środowiska:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liczba miejsc do siedzenia
 
 
 
Autobusy wyprodukowane:
 
 
 
po 1998 r.
 
 
 
w 1998 r. i wcześniej
 
 
 
a)  do 15 miejsc włącznie
 
 
 
          423,00 zł
 
 
 
           483,00 zł
 
 
 
b)  powyżej 15 i mniej niż 30 miejsc
 
 
 
          786,00 zł
 
 
 
           835,00 zł
 
 
 
c)  równa lub wyższa niż 30 miejsc
 
 
 
       1.208,00 zł
 
 
 
        1.814,00 zł
 
 
 
  
 
 
2)   nie posiadających urządzeń do ochrony środowiska:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liczba miejsc do siedzenia
 
 
 
Autobusy wyprodukowane:
 
 
 
po 1998 r.
 
 
 
w 1998 r. i wcześniej
 
 
 
a)  do 15 miejsc włącznie
 
 
 
          483,00 zł
 
 
 
           544,00 zł
 
 
 
b)  powyżej 15 i mniej niż 30 miejsc
 
 
 
          835,00 zł
 
 
 
           907,00 zł
 
 
 
c)  równa lub wyższa niż 30 miejsc
 
 
 
       1.330,00 zł
 
 
 
        1.935,00 zł
 
 
 
 
 
 
§ 2 
 
Z dniem 31 grudnia 2007 r. traci moc uchwała Nr III/5/06 Rady Miasta Opola z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od środków transportowych na terenie miasta Opola.
§ 3
  
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.
  
§ 4  
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą z dniem 1 stycznia 2008 r.
 

Ilość odwiedzin: 7132
Nazwa dokumentu: Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Wyskwarska
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Wyskwarska
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Wyskwarska
Data udostępnienia informacji: 2007-12-21 09:14:45
Data ostatniej aktualizacji: 2007-12-21 11:36:26

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner