logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
minus Analizy
   plus Analiza skarg i wniosków
   minus Oceny jednostek miejskich
      minus Oceny jednostek miejskich za 2006r.
      minus Oceny jednostek miejskich za 2007r.
      minus Oceny jednostek miejskich za 2008r.
      minus Oceny jednostek miejskich za 2009r.
      minus Oceny jednostek miejskich za 2010r.
      minus Oceny jednostek miejskich za 2011r.
      minus Oceny jednostek miejskich za 2012r.
      minus Oceny jednostek miejskich za 2013r.
      minus Oceny jednostek miejskich za 2014r.
      minus Oceny jednostek miejskich za 2015r.
      minus Oceny jednostek miejskich za 2016r.
      minus Oceny jednostek miejskich za 2017r.
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Opole, 01.08.2007r.
 
OCENY JEDNOSTEK MIEJSKICH ZA 2006 ROK
 
           I.      Tabela prezentująca propozycje ocen poszczególnych podmiotów biorących udział w procesie oceniania jednostek miejskich
 
 
Lp.
Jednostka miejska
Propozycja oceny Prezydenta nadzorującego daną jednostkę lub Sekretarza Miasta
Propozycja oceny Skarbnika Miasta
Propozycja oceny Wydziału nadzorującego
Ocena Prezydenta Miasta
1.
Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji, Geodezji i Kartografii
Pozytywna
Pozytywna
Pozytywna
Pozytywna
2.
 
Miejski Zarząd Dróg
Pozytywna
Pozytywna
Pozytywna
Pozytywna
3.
 
Ogród Zoologiczny
Wyróżniająca
Wyróżniająca
Wyróżniająca
Wyróżniająca
4.
Miejska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
Wyróżniająca
Pozytywna
Wyróżniająca
Wyróżniająca
5.
Młodzieżowy Dom Kultury
Wyróżniająca
Pozytywna
Wyróżniająca
Wyróżniająca
6.
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
Wyróżniająca
Pozytywna
Wyróżniająca
Wyróżniająca
7.
Szkolny Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy
Odstąpiono od oceny*
Pozytywna
Odstąpiono od oceny*
Odstąpiono od oceny*
8.
Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Wyróżniająca
Pozytywna
Wyróżniająca
Wyróżniająca
9.
Zespół Placówek Oświatowych
Wyróżniająca
Pozytywna
Wyróżniająca
Wyróżniająca
10.
 
Miejski Ośrodek Kultury
Wyróżniająca
Wyróżniająca
Wyróżniająca
Wyróżniająca
11.
Miejska Biblioteka Publiczna
Wyróżniająca
Wyróżniająca
Wyróżniająca
Wyróżniająca
12.
Teatr Lalki i Aktora
im. A. Smolki
Wyróżniająca
Wyróżniająca
Wyróżniająca
Wyróżniająca
13.
Galeria Sztuki Współczesnej
Wyróżniająca
Wyróżniająca
Wyróżniająca
Wyróżniająca
14.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Pozytywna
Pozytywna
Pozytywna
Pozytywna
15.
 
Straż Miejska
Pozytywna
Pozytywna
Pozytywna
Pozytywna
 
16.
 
Dom Dziecka
Wyróżniająca
Wyróżniająca
Wyróżniająca
Wyróżniająca
17.
Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy
Wyróżniająca
Pozytywna
Wyróżniająca
Wyróżniająca
18.
 
Pogotowie Opiekuńcze
Pozytywna
Pozytywna
Pozytywna
Pozytywna
19.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Pozytywna
Pozytywna
Pozytywna
Pozytywna
20.
Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
Pozytywna
Pozytywna
Pozytywna
Pozytywna
21.
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
Wyróżniająca
Pozytywna
Wyróżniająca
Wyróżniająca
22.1.
 
SP ZOZ Centrum
Wyróżniająca
Wyróżniająca
Wyróżniająca
Wyróżniająca
22.2.
 
SP ZOZ Zaodrze
Wyróżniająca
Wyróżniająca
Wyróżniająca
Wyróżniająca
22.3.
 
SP ZOZ Śródmieście
Wyróżniająca
Wyróżniająca
Wyróżniająca
Wyróżniająca
23.
Dom Pomocy Społecznej Dla Kombatantów
Negatywna
Negatywna
Pozytywna
Negatywna
24.1.
 
Żłobek PMP
Wyróżniająca
Pozytywna
Wyróżniająca
Wyróżniająca
24.2.
 
Żłobek Nr 2
Wyróżniająca
Pozytywna
Wyróżniająca
Wyróżniająca
24.3.
 
Żłobek Nr 4
Wyróżniająca
Pozytywna
Wyróżniająca
Wyróżniająca
24.4.
 
Żłobek Nr 9
Wyróżniająca
Pozytywna
Wyróżniająca
Wyróżniająca
 
 
* Z uwagi na remont –rozbudowę Szkolnego Ośrodka Sportowo- Wypoczynkowego w Zieleńcu odstąpiono od oceniania tej jednostki.
 
       II.      Analiza sytuacji w zakresie jednostek miejskich w porównaniu z rokiem ubiegłym
 
Jednostki miejskie są obecnie oceniane w systemie wprowadzonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola nr OR. I-0151-224/2007 z dnia 27.04.2007r. oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola nr OR. I-0151-311/2007 z dnia 1.06.2007r. w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Opola nr OR.I-0151-224/2007 z dnia 27 kwietnia 2007r. Zgodnie z procedurą oceny dokonuje Prezydent Miasta w oparciu o propozycje ocen przedstawione przez Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika Miasta. W zakresie oceny finansowej poszczególne jednostki badane są kompleksowo przy pomocy specjalnie zaprojektowanego arkusza kalkulacyjnego, którego istotne pozycje dotyczą zabezpieczenia majątku jednostki, wykonania planu finansowego, wykorzystania majątku oraz kontroli przestrzegania procedur kontrolnych w jednostce. W zakresie ocen sporządzanych przez wydziały nadzorujące, zasadniczą uwagę skierowano na badanie planowości działań danej jednostki oraz jakość zarządzania jednostką.
W bieżącym roku zmieniono procedurę ocen jednostek miejskich. Zarządzenie nr OR.I-0151-213/04 Prezydenta Miasta Opola z dnia 19 kwietnia 2004r. z późn. zm. w sprawie ustalenia procedury dot. ocen jednostek miejskich zostało uchylone. Wprowadzono poprawki do następujących punktów 12,13,14,15,18 procedury. Zmianie uległ również wzór formularza dotyczącego informacji w zakresie gospodarki finansowej jednostek.
Osoby przedstawiające propozycje ocen w ubiegłym roku zaproponowały jedną ocenę negatywną. W roku bieżącym również zaproponowano jedną ocenę negatywną.
 
Jednostką, która poprawiła swoją końcową ocenę w porównaniu do roku poprzedniego, jest:
 
·         - SP ZOZ Zaodrze.
 
Skarbnik Miasta, który ocenia jednostki w zakresie gospodarki finansowej w oparciu o informacje otrzymane od służb księgowych przedstawił:
 
- 9 propozycji ocen wyróżniających (poprzednio 6),
 
- 19 pozytywnych (poprzednio 23),
 
- 1 negatywną (poprzednio 1).
 
 
Końcową ocenę:
 
·         wyróżniającą otrzymało 20 jednostek (w ubiegłym roku19),
·         pozytywną otrzymało 7 jednostek (w ubiegłym roku 8),
·         negatywną otrzymała 1 jednostka (w ubiegłym roku 1),
·         w 1 przypadku odstąpiono od wydania oceny (w ubiegłym roku 2).
Powyższe dane obrazuje wykres nr 1.
 
Wykres nr 1 - Oceny jednostek miejskich znajduje sie w załączniku
 
Funkcjonowanie procedury oceny jednostek przez dłuższy czas umożliwia obserwowanie zmian i ich analizę na przestrzeni lat. Dane dotyczące ogólnych wartości dla całej organizacji ukazują tendencję wzrostową ocen najwyższych.
 
 
Wykres nr 2 - Porównanie ocen w latach 2004-2006 znajduje sie w załączniku
 
 Porównanie ocen poszczególnych jednostek pozwala na wyciągnięcie wniosków w zakresie postrzegania funkcjonowania tych jednostek przez osoby i wydziały nadzorujące.
W tabeli poniżej zamieszczono informacje o jednostkach, których oceny zmieniły się w analizowanym okresie.
 
 
Lp.
JEDNOSTKA
OCENA
2004r.
2005r.
2006r.
1.
Ogród Zoologiczny
Pozytywna
Wyróżniająca
Wyróżniająca
2.
Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Pozytywna
Wyróżniająca
Wyróżniająca
3.
Miejski Ośrodek Sportowy
Pozytywna
Wyróżniająca
Wyróżniająca
4.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Negatywna
Pozytywna
Pozytywna
5.
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
Pozytywna
Wyróżniająca
Wyróżniająca
6.
SP ZOZ Zaodrze
Pozytywna
Pozytywna
Wyróżniająca
7.
SP ZOZ Śródmieście
Pozytywna
Wyróżniająca
Wyróżniająca
8.
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
Pozytywna
Negatywna
Negatywna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   III.      Propozycje ocen podmiotów dokonujących oceny wraz z uzasadnieniem, materiały informacyjne Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu oraz Wydziału Organizacyjnego
 
 
1)                                       Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji, Geodezji i Kartografii
 
 
Uzasadnienie propozycji oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę:
 
Zastępca Prezydenta Miasta Opola proponuje przyznanie jednostce oceny pozytywnej .
 
Uzasadnienie propozycji oceny Skarbnika Miasta Opola:
 
1
Forma organizacyjna
Gospodarstwo Pomocnicze
2
Propozycja oceny (wydana na podstawie pkt. 16 w związku z pkt. 7 i 9 Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola Nr OR.I-0151-224/07 z dnia 27 kwietnia 2007r.)
POZYTYWNA
 
1) Realizując swoje zadania statutowe, pozyskano w 2006r. kwotę przychodów w wysokości łącznej 271 tys. zł, co stanowiło wykonanie planu w 101%, przy czym wpływy z usług wyniosły 268 tys. zł.
2) W roku 2006 r. nie stwierdzono przekroczenia zaplanowanego poziomu wydatków (faktyczne wykonanie wyniosło 98,5 % założonego planu tj. 267 tys. zł).
3) Zakład Obsługi Technicznej ma ograniczone możliwości uzyskiwania dochodów. Działalność zakładu finansowana jest z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
4) Przedmiotem działalności gospodarstwa pomocniczego jest odpłatna, bieżąca obsługa techniczna Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola polegająca między innymi na przygotowaniu danych do obsługi i wyceny zgłoszeń robót geodezyjnych i kartograficznych oraz sprzedaży informacji i map z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ewidencjonowaniu, przetwarzaniu i przechowywaniu dokumentów przyjętych do zasobu. Ponadto Zakład zajmuje się przygotowywaniem zaktualizowanych danych i informacji dla celów sprawozdawczości statystycznej GUS. 
5) Stwierdza się, iż jednostka ubezpieczyła posiadany majątek w 2006r.
6) Plan zatrudnienia na 2006r. nie został przekroczony, a udział wynagrodzeń w wydatkach ogółem w 2006 r. wyniósł 70 %.
7) Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola nr OR.I-0152/16/2006 z dnia 06.02.2006r. w dniach od 08-17.02.2006r. odbyła się kontrola tematyczna w ZOTMODGiK (kontrola została przeprowadzona przez WKWiA). Celem kontroli było sprawdzenie realizowanych zadań statutowych przez gospodarstwo pomocnicze Urzędu Miasta Opola oraz prawidłowości rozliczenia finansowego za 2005r. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o przedłożoną dokumentacje organizacyjną dostępną w jednostce, rozmowy i wyjaśnienia złożone przez Kierownika i Główną Księgową szczegółowej analizie poddano całość dokumentacji w tym zakresie. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
8) Księgi rachunkowe, sprawozdawczość budżetową, klasyfikację przychodów i rozchodów oraz inne elementy ujęte w ustaleniach kontroli prowadzi się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto w oparciu o dane z ewidencji księgowej, zapisy komputerowe i wystawione faktury ustalono, że rozliczenia pomiędzy Urzędem miasta a zakładem dokonywane były w terminach i kwotach wynikających z umowy i aneksów. Nieprawidłowości nie stwierdzono.
9) Jednostka w terminie składa sprawozdania budżetowe zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.                                         
 
Uzasadnienie propozycji oceny Wydziału nadzorującego jednostkę:
 
Zadania merytoryczne ogólne i szczegółowe są tożsame z zadaniami realizowanymi przez tut. Wydział, a wynikającymi przede wszystkim z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz.1086 z póź. zmianami).
ZOT nie posiada merytorycznego rocznego planu, ponieważ wykonuje bieżącą, techniczną obsługę MODGiK.
 Osiągnięcia ZOT są tożsame z pracą tut. Wydziału, dlatego też nie przedstawia się opinii innych wydziałów, które z jednostką współpracują, ponieważ ta współpraca realizowana jest przez Referat MODGiK.
 
Informacja Wydziału Organizacyjnego
 
Rada Miasta Opola nie rozpatrywała skarg na działalność jednostki.
Również do jednostki nie wpłynęła żadna skarga dotycząca jej działalności.
 
 
2)                                       Miejski Zarząd Dróg
 
Uzasadnienie propozycji oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę:
Zastępca Prezydenta Miasta Opola proponuje przyznanie jednostce oceny pozytywnej.
 
 
 
Uzasadnienie propozycji oceny Skarbnika Miasta Opola:
 
1
Forma organizacyjna
Jednostka budżetowa
2
Propozycja oceny (wydana na podstawie pkt. 16 w związku z pkt. 7 i 9 Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola Nr OR.I-0151-224/07 z dnia 27 kwietnia 2007r.)
POZYTYWNA
 
 
 
 
 
 
 
 
1.      W 2006r. jednostka wydatkowała 82.826 tys. zł przy założonym planie na poziomie 90.438 tys. zł, a więc plan nie został przekroczony.
2.      Jednostka jest realizatorem wielu inwestycji, 74% wydatków ogółem jednostki stanowią wydatki inwestycyjne. Jednostka realizuje inwestycje drogowe w imieniu miasta Opola. Wysokość wydatków inwestycyjnych w 2006r. wyniosła 61.307 tys. zł co w porównaniu z 2005r. kiedy to wykonanie inwestycji wyniosło 14.480 tys. zł oznacza znaczny wzrost – dynamika wzrostu wydatków inwestycyjnych wyniosło 423%. Jednak zaplanowane na 2006r. inwestycje nie zostały w pełni wykonane, a wykonanie wyniosło 89%.
3.      Jednostka realizuje również zadania związane z oczyszczaniem miasta. W 2006r. jednostka wydatkowała na ten cel 3.906 tys. zł, realizując w 100% założenia planu.
      W dziale 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – gdzie kryją się wydatki na działalność bieżącą jednostki zaplanowano 2.231 tys. zł, w tym na zakupy inwestycyjne 96 tys. zł. Zaplanowana kwota na zakupy inwestycyjne została wykorzystana w 100 % - zakupiono sprzęt komputerowy, oprogramowanie i okablowanie sieci komputerowej.
4.      Na wynagrodzenia wydatkowano 1.307 tys. zł, co oznacza 5% wzrost w porównaniu z 2005r. Wynagrodzenia wyniosły 78% wydatków bieżących jednostki w dziale 90017 w roku 2006, wobec 80% w 2005r.
5.      Jednostka przekazała w 2006r. do budżetu miasta Opola środki w wysokości 3.637 tys. zł, tj. o 398 tys. zł mniej niż w 2005r., jednak założony na 2006r. plan został zrealizowany
w 108%.
6.      Dobrze ocenia się jednostkę pod względem współpracy z Urzędem Miasta Opola przy realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków UE tj.: „Budowa obwodnicy północnej dla miasta Opola” oraz „Budowa węzła komunikacyjnego w Opolu ul. Niemodlińska”.
7.      Majątek jednostki jest objęty polisą ubezpieczeniową, jednostka nie korzysta ze zniżek ubezpieczeniowych.
8.      Jednostka w terminie składa sprawozdania budżetowe zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 
Uzasadnienie propozycji oceny Wydziału nadzorującego jednostkę:
 
1)      Wykonanie budżetu miasta w części przypisanej do realizacji przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu.
2)      Prawidłowe wykorzystanie środków budżetowych.
3)      Zalecenia pokontrolne po kontrolach oznakowania pionowego i poziomego dróg publicznych na terenie miasta Opola przeprowadzanych przez Wydział Inżynierii Miejskiej są przez jednostkę realizowane. Po kontroli Najwyższej Izby Kontroli zaleceń pokontrolnych nie było.
4)      Dobra współpraca pomiędzy wydziałami urzędu. W celu poprawy infrastruktury drogowej wskazane jest współdziałanie z Wydziałem ds. Europejskich i Planowania Rozwoju w zakresie przygotowywania wniosków aplikacyjnych o współfinansowanie zadań drogowych z różnych źródeł.
5)      Dobre zarządzanie jednostką. W stosunku do roku ubiegłego odnotowano poprawę w zakresie zatrudnienia. Należy nadal dostosowywać zakresy czynności pracowników do potrzeb jednostki.
6)      Prawidłowe prowadzenie zadań wykonywanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i Sektorowego Programu Operacyjnego Transport.
7)      Korzystanie z nowych technologii stosowanych w budownictwie drogowym i mostowym.
8)      Udział w szkoleniach w celu doskonalenia wiedzy.
9)      Zadania, które można wykonać ze środków bieżącego utrzymania (zgłoszenia o ubytkach w nawierzchni jezdni i chodników) wykonywane są niezwłocznie.
10) W 2006 r. rozszerzono przedmiot działalności Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu o zarządzanie przystankami komunikacji zbiorowej.
11) System kontroli wewnętrznej ocenia się jako efektywny, prawidłowy i skuteczny, jednak wymaga głębszej kontroli przez kierownictwo jednostki w zakresie rzetelności przygotowywanych informacji, kontroli zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową.
 
Podczas oceny merytorycznej Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu za 2005 r. określono zalecenia:
1)                              usprawnienia systemu nadzoru firm wykonujących remonty, pod względem utrzymania warunków technologicznych remontów cząstkowych oraz egzekwowania ułożenia nawierzchni asfaltowych w terminie do 48 godzin po wyfrezowaniu warstwy ścieralnej,
2)                              opracowania systemu kontroli oznakowania na czas robót w pasie drogowym i egzekwowanie od przedsiębiorców wykonania oznakowania zgodnego z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, w tym wysokości montażu tarcz znaków drogowych i sposobu mocowania tarcz do słupków.
 
Informacja Wydziału Organizacyjnego
 
Rada Miasta Opola rozpatrzyła 1 skargę uzasadnioną, która dotyczyła zaniedbania Prezydenta Miasta oraz Miejskiego Zarządu Dróg w przedmiocie podjęcia działań mających na celu przywrócenie stanu zgodnego z prawem, polegającym na przestawieniu ogrodzenia posesji przy ul. Olchowej w Opolu.
Do Prezydenta Miasta Opola wpłynęły 4 skargi, z czego 2 skargi uznano za uzasadnione, a 2 skargi za częściowo uzasadnione.
Skargi uzasadnione dotyczyły: niewywiązania się Miejskiego Zarządu Dróg z obietnicy budowy chodnika między ulicami Rzeszowską a Łódzką oraz remontu ulicy Dzikiej Róży.
Skargi częściowo uzasadnione dotyczyły: niewłaściwej obsługi parkingu strzeżonego zlokalizowanego przy ul. Kołłątaja oraz braku odpowiedzi na pisma kierowane do jednostki w sprawie odtworzenia kamieni granicznych i zjazdów na drogi rolnicze w związku z budową obwodnicy.
Do jednostki nie wpłynęła żadna skarga uzasadniona lub częściowo uzasadniona dotycząca jej działalności.
 
 
Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
 
1. W okresie od 16.05.2006r. do 08.08.2006r. Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu przeprowadził zadanie audytowe pn. Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola – SPOT/2.2/36/04”, które zostało przeprowadzone zgodnie z planem audytu na rok 2006. Celem zadania audytowego było zbadanie adekwatności systemów zarządzania i kontroli projektu pod kątem wymogów Instytucji Zarządzającej.
Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie:
a) całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 58.151.980,00 zł, ,
b) dofinansowanie na realizację projektu wynosi: 43.613.985,00 zł, co stanowi 75% wydatków kwalifikowalnych,, co stanowi 75% wydatków kwalifikowalnych,
c) wkład własny Beneficjenta wynosi: 14.537.995 zł (25%)(25%)
Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na prawidłowe funkcjonowanie systemu jako całości. Niemniej audytorzy stwierdzili uchybienia, które mogą mieć wpływ na realizację projektu. W opinii audytorów, stwierdzone uchybienia wynikają głównie z nie w pełni skutecznej kontroli wewnętrznej, szczególnie w Wydziale EiPR. Do najważniejszych uchybień audytorzy zaliczyli:
1)     przekroczenia terminów umownych składania dokumentów w Instytucji Zarządzającej – IZ (dot. sprawozdań z realizacji projektu) oraz w BGK (dot. harmonogramów przekazywania transz pożyczki);
2)     brak zapewnienia formalnego zabezpieczenia dokumentacji dotyczącej przedmiotowego projektu.
 
Zgodnie z harmonogramem rzeczowym projektu, zakończenie inwestycji zostało określone na koniec 2006r.
W związku z uzyskanymi wynikami badań audytorzy realizowanemu projektowi przyznali ocenę ogólną B (w skali A – E) a w celu prawidłowej realizacji projektu wydali łącznie 6 rekomendacji. (w skali A – E) a w celu prawidłowej realizacji projektu wydali łącznie 6 rekomendacji.
 
2. Ponadto w 2006r. Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu przeprowadził trzykrotnie kontrole w jednostkach zaangażowanych w realizację Projektów współfinansowanych z programu ZPORR i SPOT pn. ,,Budowa węzła komunikacyjnego – ul. Niemodlińska” oraz ,, Budowa obwodnicy północnej dla miasta Opola”. Projekty te były m.in. realizowane przez MZD, który pełnił rolę inwestora zastępczego. Kontrole zostały przeprowadzone zgodnie z zapisami Podręczników Procedur. Ustalono, że realizacja projektów w badanym obszarze była prowadzona prawidłowo zgodnie z zapisami Podręczników procedur oraz zapisami umowy.
 
 
3)                                       Ogród Zoologiczny
 
Uzasadnienie propozycji oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę:
 
Zastępca Prezydenta Miasta Opola proponuje przyznanie jednostce oceny wyróżniającej.
 
Uzasadnienie propozycji oceny Skarbnika Miasta Opola:
 
1
Forma organizacyjna
Jednostka budżetowa
2
Propozycja oceny (wydana na podstawie pkt. 16 w związku z pkt. 7 i 9 Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola Nr OR.I-0151-224/07 z dnia 27 kwietnia 2007r.)
WYRÓŻNIAJĄCA
 
 
 
 
 
 
1.      Oprócz inwestycji bezpośrednio wykonywanych przez jednostkę realizowano również inwestycje z nadzoru komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Opola – utworzenie azylu dla zwierząt w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
2.      Największą pozycją w strukturze wydatków niezmiennie pozostają nakłady na wynagrodzenia i pochodne, choć pozytywnym zjawiskiem jest zmniejszenie ich udziału w wydatkach bieżących z 57,6% do 53,8%.
3.      Dochody pobrane i przekazane do budżetu wykonano w 101% planu, jednak nominalnie było to o 142 tys. zł mniej niż w 2005r. Wynika to z ponadprzeciętnego wykonania tej pozycji w roku 2005, kiedy to sprowadzono do ogrodu nowe gatunki zwierząt co spowodowało wzrost atrakcyjności w oczach potencjalnych zwiedzających.
4.      Dochody własne jednostka wykonała na poziomie 147% planu, tj. 122 tys. zł przy planie 83 tys. zł. Było to jednak o 101 tys. zł mniej niż rok wcześniej.
5.      Wykonanie wydatków zaplanowanych na 2006r. wyniosło 99,9% planu, tj. 7.166 tys. zł przy planie 7.170 tys. zł. Na cele inwestycyjne wydatkowano 1.547 tys. zł, z pieniędzy tych sfinansowano budowę zimowiska dla fok wraz ze stacją uzdatniania wody oraz zagospodarowania wybiegu wokół obiektów.
6.      Jednostka niezmiennie wykazuje się dużą aktywnością w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych. W 2006r. pozyskano dodatkowe środki m.in. z GFOŚ dzięki czemu sfinansowano: zakup wyposażenia do segregacji odpadów, zakup kontenerów chłodniczych, budowę szklarni zimowiska dla ptaków, programy edukacyjne; ze środków NFOŚ sfinansowano utworzenie azylu dla zwierząt na terenie ZOO, sięgnięto również po środki unijne – INTERREG III A niezwykły Świat Zwierząt Opole – Ostrawa. Ogród Zoologiczny korzysta również z darowizn zarówno dla samego ZOO jak i na Schronisko dla zwierząt, które jednostka prowadzi.
7.      Wg informacji podanych przez jednostkę jej majątek jest ubezpieczony, jednostka zgłasza jednak zapotrzebowanie na zatrudnienie profesjonalnej firmy ochroniarskiej.
8.      W 2006r. przeprowadzono w jednostce następujące kontrole:
-                Kontrola skarbowa „krzyżowa” u kontrahenta dotycząca prawidłowości i rzetelności dokumentów przedstawionych przez jednostkę w zakresie zakupu i naprawy pomp w 2004r. – wynik kontroli – bez uwag,
-                Kontrola ZUS w zakresie prawidłowości obliczenia, potrącania i opłacania składek, ustalania uprawnień do świadczeń pieniężnych w razie choroby, i innych zasiłków i ich wypłacania, prawidłowości opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, oraz ustalania kapitału początkowego, wystawiania zaświadczeń dla ZUS - całość zakresu kontroli bez uwag,
-                Kontrole wewnętrzne: kontrola prowadzenia ewidencji druków ścisłego zarachowania-bez zastrzeżeń; kontrola kasy biletowej - bez niedoborów; kontrola kasy głównej- bez niedoborów; wyrywkowa kontrola magazynu spożywczego i technicznego- różnic nie stwierdzono; kontrola w zakresie prawidłowości naliczeń wynagrodzeń i zasiłków w miesiącu sierpniu - nieprawidłowości nie stwierdzono.
9.      Pozytywnie ocenia się działalność jednostki i zaangażowanie w organizowanie imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, Wieczór Marzeń w Zoo), prowadzenie zajęć dydaktycznych, uczestnictwo w jarmarku franciszkańskim.
10. Jednostka terminowo składa sprawozdania, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 
 
 
Uzasadnienie propozycji oceny Wydziału nadzorującego jednostkę:
 
Ogród Zoologiczny na Wyspie Bolko w Opolu jest miejscem rekreacji i wypoczynku licznie odwiedzanym przez mieszkańców naszego miasta – w 2006 roku Ogród Zoologiczny odwiedziło 160 157 osób (w roku 2005 – 175. 824 ).
 
1.      Współpraca z zagranicznymi Ogrodami Zoologicznymi
 
·        wspólne projekty – uczestnictwo w europejskich programach hodowli zwierząt zagrożonych wyginięciem – EEP
·        wspólne projekty – uczestnictwo w przekazywaniu danych do międzynarodowych i Europejskich ksiąg rodowodowych ESBdziałających w obrębie grup doradczych TAG
 
Stała współpraca z Ogrodami Zoologicznymi i koordynatorami gatunków zwierząt, hodowanych w opolskim ZOO i objętych programami EEP.
Stała współpraca z biurem EAZA w Amsterdamie, ISIS w Minneapolis (Stany Zjednoczone) oraz z osobami z wielu ogrodów świata, które prowadzą księgi rodowodowe zwierząt.
 
2.      Kontakty z zagranicą:
 
1.      Międzynarodowa Konferencja Ochrony Zwierząt in situ, Kolonia (Niemcy),
09 - 13.02.2006 r.
 
2. Międzynarodowe spotkanie hodowców małp człekokształtnych, Praga (Czeska Republika) 04 - 07.05.2006 r.
 
3.      Międzynarodowe spotkanie pracowników polskich, czeskich i słowackich Ogrodów Zoologicznych, Dvur Kralove (Czeska Republika), 09 - 12.05.2006 r.
 
4.      Międzynarodowa Konferencja EAZWV, Budapeszt (Węgry), 24 - 27.05.2006 r.
 
5.      Międzynarodowa Konferencja EAZA nt. programów in situ, Doue La Fontanie (Francja), 28.05 - 05.06.2006 r.
 
6.      Konferencja Grilla Workshop, Paington (Wielka Brytania), 23 - 27.06.2006 r.
 
7.      Międzynarodowa Konferencja EAZA i EEP, Madryt (Hiszpania), 02 - 08.10.2006 r.
 
8.      Wizyty w Ogrodach Zoologicznych:
Kolonia, Krefeld, Munster (Niemcy), Dvur Kralove, Ostrawa, Praga, Pilzno (Republika Czeska), Budapeszt (Węgry), Apeldoorn (Holandia), Antwerpia (Belgia), Doue La Fontanie, Beauval, Lisieux (Francja), Madryt (Hiszpania) Paington (Wielka Brytania)
 
Dzięki współpracy z Ogrodami Zoologicznymi w Europie, w opolskim ZOO pojawiły się w 2006 roku takie inne rzadkie zwierzęta jak: tamaryna cesarska, saki białolica, sajmiri boliwijska, kondor wielki, orzeł stepowy, amazonka pąsowa, bazyliszek płatkogłowy, drzewołaz żółtopasy, rzekotka szmaragdowa i żaba pomidorowa. Sprowadzono pancernika włochatego, lemury katta, miko czarne, marmozetę białoczelną, uistiti białouche, tamaryny białoczube, kułana, tapira anta, alpaki, żyrafę, daniele, pudu, sitatungi, kapibarę, strusia, ibisy grzywiaste, świstuny, turako białolicy, sowy śnieżne, drzewołaza błękitnego, drzewołaza złotego i rzekotkę czerwonooką do uzupełnienia stad i par hodowlanych. Zwierzęta te zostały przekazane do ZOO Opole nieodpłatnie w ramach europejskich programów ochrony (EEP) lub na drodze wymiany zwierząt.      
           
UZASADNIENIE OCENY:
 
-                                  Wykonanie budżetu miasta w części przypisanej do realizacji przez Ogród Zoologiczny.
-                                  Prawidłowe wykorzystanie środków budżetowych przeznaczonych na realizacje zadań statutowych.
-                                  Realizacja budżetu miasta Opola w części przypisanej do realizacji przez opolskie ZOO.
-                                    Sprawne pozyskiwanie środków pozabudżetowych z GFOŚiGW i PFOŚiGW.
-                                    Poprawna współpraca z innymi wydziałami Urzędu Miasta Opola.
-                                    Dobre zarządzanie jednostką.
-                                    Zaangażowanie przy sporządzaniu wniosków o środki strukturalne.
-                                    Udział w szkoleniach, konferencjach w celu doskonalenia wiedzy.
-                                    Przestrzeganie procedur kontroli finansowej na podstawie Instrukcji Kontroli   Wewnętrznej Ogrodu Zoologicznego w Opolu.
 
3. Zgodnie z Uchwałą Nr LXII/740/02 Rady Miasta Opola z dnia 27 czerwca 2002 roku przekazano w administrowanie i prowadzenie od 01 lipca 2002 roku Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu przy ul. Torowej 9.
 
Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przyjmuje i przetrzymuje zwierzęta z różnych przyczyn bezdomne. Prowadzona jest szczegółowa ewidencja zwierząt przyjmowanych do schroniska. Wszystkie psy objęte są elektronicznym systemem znakowania – mikroczipy. Zwierzęta objęte są stałą opieką weterynaryjną, są szczepione przeciwko wściekliźnie oraz są poddawane zabiegowi sterylizacji.
            Schronisko propaguje adopcję zwierząt i rozpowszechnia wiedzę o prawach zwierząt, obowiązkach ich właścicieli i właściwej opiece nad nimi. Szeroko rozwinięta jest współpraca z grupą wolontariuszy. W 2006 roku zakończono budowę małych wolier dla przynoszonych ptaków w związku z występowaniem ptasiej grypy.
       W 2006 roku przyjęto 360 psów dorosłych, 120 szczeniąt i 234 koty. Do adopcji oddano 215 psów, 121 szczeniąt i 207 kotów.
 
 
Informacja Wydziału Organizacyjnego
 
Rada Miasta Opola nie rozpatrywała skarg na działalność jednostki.
Również do jednostki nie wpłynęła żadna skarga dotycząca jej działalności.
 
Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
W okresie od 12.03.2007r.- 06.04.2007r. Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu przeprowadził postępowanie kontrolne w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt. Celem kontroli było przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony zwierząt oraz wykorzystanie środków finansowych przyznanych z budżetu miasta na funkcjonowanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w 2006r. W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że schronisko działa prawidłowo, a przepisy dotyczące ochrony zwierząt są respektowane przez kierownictwo i pracowników jednostki. W zakresie zbadanych spraw finansowych nieprawidłowości nie stwierdzono.
 
4)                                       Miejska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
 
Uzasadnienie propozycji oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę:
 
Zastępca Prezydenta Miasta Opola proponuje przyznanie jednostce oceny wyróżniającej.
 
 
Uzasadnienie propozycji oceny Skarbnika Miasta Opola:
1
Forma organizacyjna
Jednostka budżetowa
2
Propozycja oceny (wydana na podstawie pkt. 16 w związku z pkt. 7 i 9 Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola Nr OR.I-0151-224/07 z dnia 27 kwietnia 2007r.)
POZYTYWNA
 
 
1.      Nie stwierdzono przekroczenia zaplanowanego na 2006r. poziomu wydatków (faktyczne wykonanie wyniosło 97,7% planu tj. 2.147 tys. zł).
2.      Na realizację zadań statutowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano odpowiednio: na wynagrodzenia i pochodne 1.945 tys. zł, co stanowiło 97,7 % planu na rok 2006r., na zadania remontowe 15 tys. zł, na wydatki majątkowe 4,2 tys. zł oraz na pozostałe wydatki bieżące 182 tys. zł.
3.      Wykonanie planu dochodów w 2006r. (środki budżetowe) ukształtowało się na poziomie 97,7 % i odpowiada poziomowi dochodów uzyskanych z budżetu.
4.      Stwierdza się, iż majątek jednostki był objęty w 2006 r. polisą ubezpieczeniową.
5.      Plan zatrudnienia na 2006r. nie został przekroczony, a udział wynagrodzeń i pochodnych w wydatkach bieżących ogółem w 2006 r. stanowił 91 % i wyniósł 1.945 tys. zł. Taki sam udział wynagrodzeń w strukturze wydatków ukształtował się w 2005r.
6.      Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna obejmuje opieką dzieci i młodzież w wieku do 24 lat. Celem działania Poradni jest wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Poradnia realizuje swoje zadania poprzez prowadzenie działalności diagnostycznej, terapeutycznej, doradczej oraz profilaktycznej w środowisku wychowującym.
7.      Jednostka niezrealizowana planu dochodów własnych, który na 2006r. został ustalony na poziomie 3 tys. zł. Wykonanie tych dochodów nie osiągnęło nawet 1% planu.
8.      W jednostce obowiązują wymagane prawem dokumenty wewnętrzne normujące sprawy gospodarki finansowej.
 Jednostka terminowo przedstawia wymagane sprawozdania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 
 Uzasadnienie propozycji oceny Wydziału nadzorującego jednostkę:
 
1. Cele ogólne jednostki.
 
            W 2006 r. Miejska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opolu zrealizowała zamierzone cele wynikające zarówno z przepisów dotyczących funkcjonowania tej jednostki jak również ustalone przez jej kierownictwo, zapewniając tym samym realizację oczekiwanej przez środowisko szeroko rozumianej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 
 
 
 
2. Cele szczegółowe.
 
            W MPPP działa zespół orzekający, wydający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół w mieście Opolu, a także o potrzebie kształcenia specjalnego oraz o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem, zamieszkujących na terenie województwa opolskiego.
 
             Zakres problemów zgłaszanych do poradni spowodował konieczność opracowania systemu oddziaływań profilaktycznych i procedur interwencyjnych na użytek szkoły.
Systematycznie podnoszono kwalifikacje zawodowe pedagogów i psychologów, ze szczególnym priorytetem kierunków związanych z diagnozą i terapią dziecka niepełnosprawnego.
     W dalszym ciągu obserwuje się duże zapotrzebowanie na pracę z zespołami klasowymi i rodzicami. Systematycznie prowadzone są praktyki dla studentów oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi i mediami.
     Społeczny odbiór pracy MPPP jest pozytywny, co przedkłada się na rosnącą liczbę konsultacji udzielanych placówkom spoza Miasta Opola.
     Dużym zainteresowaniem cieszy się praca prawnika udzielającego porad z zakresu prawa rodzinnego i socjalnego – rodzicom i nauczycielom
 
 
                 W roku 2006 poradnia w pełni zrealizowała zarówno zadania wynikające                   z celów ogólnych jak i szczegółowych, przyjętych w rocznym planie pracy.
           
       Najważniejszymi zadaniami do realizacji podnoszącymi jakość pracy są – zniesienie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych i skrócenie czasu oczekiwania na badania w okresach nawarstwiającej się liczby zgłoszeń ( m- c grudzień i m- c maj ). 
 
3. Przeprowadzone kontrole        
 
            W okresie od 01.01.2006 do 31.12.2006 roku przeprowadzono w Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opolu postępowanie kontrolne przeprowadzane przez inspektora kontroli z ZUS- u w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczenia, potrącania i opłacania składek; kontrolą pracy palcówki przez inspektora Wydziału Oświaty oraz dokonano oceny pracy dyrektora przez wizytatora Kuratorium Oświaty w Opolu.
      W Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej obowiązuje od 23.05.2003r Regulamin Kontroli Wewnętrznej zgodnie z § 5 ust 8 Regulamin Kontroli Urzędu Miasta Opola. Regulamin zapewnia prawidłowość i efektywność funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej; znajduje to potwierdzenie w wynikach przeprowadzanych kontroli.
 
             
4. Osiągnięcia w pracy Poradni (działalność statutowa, odbiór społeczny, zarządzanie jednostką)
 
Mocnymi stronami poradni jest prowadzenie działalności terapeutycznej, wysokie kompetencje zawodowe pracowników, przygotowanie własnych narzędzi badawczych oraz przeprowadzanie badań w placówkach Miasta Opola.
Problemem do rozwiązania pozostaje zniesienie barier architektonicznych dla niepełnosprawnych klientów placówki.
      Zgodnie z zadaniami wynikającymi z rocznego planu pracy za najważniejsze uznano wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz budowanie systemu wsparcia dla nauczycieli i rodziców ze szczególnym uwzględnieniem pomocy dziecku niepełnosprawnemu od urodzenia do podjęcia nauki szkolnej. Pod opieką poradni znajdowały się dzieci z wadami wzroku, słuchu, narządu ruchu, autyzmem, upośledzeniem umysłowym, opóźnieniem rozwoju psychomotorycznego oraz opóźnieniem mowy. W wielu przypadkach zespół diagnozujący korzysta z rejestracji spotkań kamera VHS. Skutkiem postawionej diagnozy są propozycje działań terapeutycznych (indywidualne programy). Odbywały się również działania terapeutyczne ukierunkowane na wsparcie rodziny dziecka niepełnosprawnego oraz doradztwo metodyczne dla nauczycieli (co miesięczne spotkania).
-          Nowym obszarem działalności poradni w zakresie terapii jest praca z dziećmi „metodą Biofeedback”. Trzech pracowników ( 2 psychologów, 1 pedagog) uzyskało Iº licencji na prowadzenie zajęć terapeutycznych w oparciu o programy komputerowe. Wdrażanie nowej metody terapii spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony rodziców.
 
                          Pomoc udzielana w formie zajęć warsztatowych
 
·         trening antystresowy (uczniowie gimnazjum i maturzyści)
·         warsztaty dla stypendystów unijnych
·         szkolenie Rad Pedagogicznych i trening komunikacji
·         warsztaty dla doradców zawodowych, przeciwdziałanie agresji, kontynuacja współtworzenia zintegrowanych systemów oddziaływań profilaktycznych    w szkołach
·         terapia grupowa metodą ART. – dla dzieci z agresją
·         warsztaty dla samorządów uczniowskich
·         badanie przesiewowe dla 3 - latków, 4, 5 i 6 pod kątem wad wymowy
W warsztatach dla rodziców uczestniczyło 573 osoby.
W terapii rodzin – 60 osób.
Z grupowej formy pomocy uczniom skorzystało 1150 uczniów.
 
Programy autorskie pracowników Poradni:
 
- ,,Program wsparcia psychologicznego dla uczniów – stypendystów unijnych”,
- „Iskierki pogodnej bajeczki” ,
- ,,Polegam na sobie i innych” ,
- „Każdy ma prawo do szczęścia   ,
- „Wekandowy program dla młodzieży niepełnosprawnej i jej zdrowych rówieśników” ,
- „Moje emocje pomagają mi”,
- ,,Nasz samorząd inspiruje i wspiera” ,
- program zajęć warsztatowych dla studentów z zakresu kontraktu i kontaktu w pomocy psychologicznej ,
- opracowanie programów terapeutycznych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce,
- opracowywanie nowych narzędzi badawczych do diagnozowania deficytów percepcji słuchowej oraz ćwiczeń w tym zakresie ,
- opracowanie materiałów do pracy z dziećmi mającymi trudności w nauce matematyki ,
- „Podstawy pomocy psychologicznej i psychoterapii” - dla wolontariuszy (studentów pedagogiki i psychologii),
- „Nie boję się egzaminu gimnazjalnego” ,
- „Anoreksja i bulimia w okresie dorastania” .
 
Samokształcenia Pracowników
 
- 20 osób skorzystało z różnych form doskonalenia zawodowego.
           
 
 
5. Obszary działania jednostki wymagające poprawy
 
            Problemy Poradni zostały zidentyfikowane przez Dyrektora Poradni i Radę Pedagogiczną jako obszary działania wymagające poprawy.
Są to:
- zniesienie barier architektonicznych dla niepełnosprawnych.
-skrócenie czasu oczekiwania na badania w okresach nawarstwiającej się liczby zgłoszeń.
( m-c grudzień i m-c maj).
           
 
6. Odbiór społeczny
 
            Na podstawie oceny pracy dyrektora dokonanej przez Kuratora Oświaty w Opolu i własnej oceny stwierdza się, iż odbiór społeczny jest pozytywny.
 
Informacja Wydziału Organizacyjnego
 
Rada Miasta Opola nie rozpatrywała skarg na działalność jednostki.
Również do jednostki nie wpłynęła żadna skarga dotycząca jej działalności.
 
 
5)                                       Młodzieżowy Dom Kultury
 
Uzasadnienie propozycji oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę:
 
Zastępca Prezydenta Miasta Opola proponuje przyznanie jednostce oceny wyróżniającej.
 
 
Uzasadnienie propozycji oceny Skarbnika Miasta Opola:
 
1
Forma organizacyjna
JEDNOSTKA BUDŻETOWA
 
 
 
 
 
2
Propozycja oceny (wydana na podstawie pkt. 16 w związku z pkt. 7 i 9 Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola Nr OR.I-0151-224/07 z dnia 27 kwietnia 2007r.)
 
 
POZYTYWNA
 
 
1.      Nie stwierdzono przekroczenia zaplanowanego na 2006r. poziomu wydatków (faktyczne wykonanie wyniosło 95,9% planu) przy planie wydatków na poziomie 3.019 tys. zł i wykonaniu 2.895 tys. zł.
2.      Największą pozycję w wydatkach jednostki stanowią wynagrodzenia i pochodne, które zostały zrealizowane w 2006r. w wysokości 2.072 tys. zł przy planie na poziomie 1.975 tys. zł. Analogicznie w 2005r. jednostka wydatkowała na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi kwotą 2.225 tys. zł przy planie 2.264 tys. zł.
3.      Jednostka wykazała się pozyskiwaniem środków pozabudżetowych (wynajem pomieszczeń, otrzymywanie darowizn, współpraca przy organizowaniu imprez artystycznych).
4.      Placówka jako jednostka budżetowa w 2005r. pozyskała na swą działalność dochody własne w wysokości 273 tys. zł, głównie z opłat rodziców oraz organizacji imprez.
5.      Kontrole prowadzone w jednostce przez WKWiA oraz Referat Kontroli Finansowej Egzekucji i Sprawozdawczości nie stwierdziły uchybień (kontrola przeprowadzona w 2005r.). W 2006r. jednostka nie została objęta postępowaniem kontrolnym.
6.      Jednostka terminowo przedstawia sprawozdania z wykonania wydatków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 
Uzasadnienie propozycji oceny Wydziału nadzorującego jednostkę:
 
1) Cele ogólne jednostki.
 
MDK realizuje zadania określone w statucie, w ustawie o systemie oświaty w szczególności: wspomaga szkołę i rodzinę w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży oraz stwarza warunki dla ich pełnego rozwoju, kształtuje u uczniów szkół i studentów postawy aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, inspiruje do działań kulturotwórczych w środowisku dzieci i młodzieży Opola, prowadzi działania edukacyjne poszerzające szkolne programy dydaktyczne, organizuje wypoczynek dla dzieci i młodzieży szkolnej, prowadzi szeroko pojętą działalność profilaktyczną i opiekuńczą.
Cele ogólne jednostki są prawidłowo realizowane. Oferta programowa jest na bieżąco monitorowana.
 
2) Cele szczegółowe.
 
Cele i zadania szczegółowe Młodzieżowego Domu Kultury realizowane są w następujących obszarach: obszar edukacyjny, obszar artystyczny, obszar animacji kulturalnej, obszar profilaktyczny, obszar opiekuńczy, obszar wspierający rozwój własnej aktywności młodzieży. MDK prowadzi działalność w formach stałych, okresowych i okazjonalnych. Prowadzi 929 godziny pedagogiczne, zapewniając zajęcia w różnych formach pracy dla około 3000 stałych uczestników zajęć oraz dla okazjonalnych uczestników imprez, festynów, konkursów – mieszkańców Opola na stałe nie związanych z placówką.
Cele szczegółowe dla poszczególnych komórek organizacyjnych określone w dokumentach programowych realizowane są na bieżąco w sposób prawidłowy.
 
Placówka ma opracowaną ofertę programową składającą się z: programu wychowawczego, programu edukacji artystycznej, programu edukacji regionalnej, programu profilaktycznego. Podstawą opracowania rocznego planu pracy jest pięcioletni program pracy placówki. Znajdują się w nim następujące zadania: edukacja artystyczna i kulturalna dzieci i młodzieży, pomoc w znajdowaniu i promowaniu talentów, wypełnianie czasu wolnego dzieci i młodzieży w sposób będący swoistą profilaktyką przeciw marginalizacji, edukacja regionalna i patriotyczna, integracja międzypokoleniowa, środowiskowa, regionalna wzmocnienie edukacji samorządowej i społecznej dzieci i młodzieży poprzez wychowanie dla demokracji i uczenie zasad tolerancji oraz poszanowania praw człowieka, podejmowanie działań edukacyjnych poszerzających szkolne programy edukacyjne, kształtowanie pozytywnego modelu spędzania czasu wolnego, zwiększenie udziału rodziców w życiu placówki.
 
Określone w rocznym planie pracy zadania dydaktyczno-wychowawcze i edukacyjno - kulturalne zostały zrealizowane. Dowodem są zarówno sukcesy artystyczne osiągnięte na konkursach i festiwalach, jak uznanie dla poziomu organizacji i realizacji działań programowych – festiwali, konkursów, koncertów, spektakli.
 
 
3) Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych
 
W roku 2006 w MDK przeprowadzono następujące kontrole :
 1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu – kontrola dotyczyła dokumentacji i stanu utrzymania obiektów budowlanych placówki, termin: 10.11.2006
 2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu – kontrola dotyczyła stanu technicznego placu zabaw przy obiekcie na ul. Strzelców Bytomskich 1, termin 22.11.2006
 3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych O/Opole – kontrola dotyczyła poprawności dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej za okres 1999 – 2006, termin: 22.09 – 08.12.2006
Nie wydano żadnych zaleceń pokontrolnych.
 
4) Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej
 
W placówce obowiązuje Regulamin kontroli wewnętrznej oraz opracowany na każdy rok szkolny Harmonogram kontroli wewnętrznej. Regulamin określa zadania, uprawnienia                        i odpowiedzialność osób na poszczególnych stanowiskach pracy oraz procedury gwarantujące prawidłowość prowadzonych przedsięwzięć gospodarczych. Zgodnie z harmonogramem prowadzone są: kontrola stanu sanitarnego obiektów MDK, kontrola wykonania badań obowiązkowych przez pracowników, kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej w obiektach, kontrola sprawności technicznej obiektów MDK, kontrola zabezpieczenia obiektów przed włamaniem, kontrola warunków pracy i dydaktyki pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, kontrola realizacji tygodniowego rozkładu zajęć pedagogicznych, kontrola poprawności dokumentacji pedagogicznej, kontrola druków ścisłego zarachowania, inwentaryzacja składników majątkowych MDK, kontrola prawidłowości realizacji środków budżetowych, bieżąca kontrola realizacji czasu pracy, kontrola poprawności operacji finansowo księgowych.
 
5) Osiągnięcia w następujących obszarach: działalność statutowa, odbiór społeczny, zarządzanie jednostką
 
Działające w placówce zespoły artystyczne (Legenda, Pech, Adena, Teatr Jednego Wiersza, Teatr Zapadnia, Teatr No właśnie, Teatr Piktogram, Teatr A, Teatr Coś, Studio Piosenki Debiut) zdobywają nagrody, wyróżnienia, tytuły mistrzowskie na festiwalach i konkursach o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym.
W 2006 roku Młodzieżowy Dom Kultury zorganizował wiele przedsięwzięć artystycznych, edukacyjnych i sportowych rekreacyjne.
Wspólnie z Urzędem Miasta Opola ( Wydziałem Oświaty i Wydziałem Kultury, Sportu                   i Turystyki) placówka realizuje następujące działania programowe: Dni Opola, Targi Edukacyjne, Przegląd Dziecięcych Inscenizacji Teatralnych, uroczystość nadania tytułu „Opolskiego Orła”, eliminacje gminne konkursów przedmiotowych dla uczniów opolskich szkół podstawowych i gimnazjalnych, Dzień Europy.
Placówka dba o swój dobry wizerunek, rzetelną informację o działalności i propozycjach programowych, prowadzi promocję zgodną z wymaganiami współczesnego rynku.
W wyniku podejmowanych działań informacja w mediach, w internecie, w obiektach MDK                 w pełni prezentuje ofertę placówki, jest aktualna i łatwo dostępna. Realizowane zamierzenia wpływają na pozytywny wizerunek placówki w środowisku lokalnym oraz w Polsce.
Placówka aktywnie uczestniczy w pracach Krajowej Rady Placówek Wychowania Pozaszkolnego działającej w Krakowie. Prowadzi współpracę z podobnymi placówkami               w Gdańsku, Krakowie, Bytomiu, Świdnicy, Bydgoszczy, Łodzi, Rabce, Płocku. Prowadzi współpracę z następującymi placówkami w Europie: Sredni Prumyslowa Skola w Bruntalu                  w Czechach, Dom Kultury w Briańsku w Rosji, Dom Kultury w Sewastopolu na Ukrainie, Tanzsportverein Taufkirchen w Niemczech, Szkoła Baletowa w Mulheim w Niemczech, Szkoła Muzyczna w Lipsku w Niemczech, Dom Kultury w Brześciu na Białorusi, Dom Kultury w Wilnie na Litwie, Dom Kultury Altenkunstadt w Niemczech, Dom Twórczości Młodzieżowej                     w Petersburgu w Rosji.
 
Informacja Wydziału Organizacyjnego
 
Rada Miasta Opola nie rozpatrywała skarg na działalność jednostki.
Również do jednostki nie wpłynęła żadna skarga dotycząca jej działalności.
 
6)                                         Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
 
Uzasadnienie propozycji oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę:
 
Zastępca Prezydenta Miasta Opola proponuje przyznanie jednostce oceny wyróżniającej.
 
Uzasadnienie propozycji oceny Skarbnika Miasta Opola:
 
 
1
Forma organizacyjna
JEDNOSTKA BUDŻETOWA
 
 
 
 
 
2
Propozycja oceny (wydana na podstawie pkt. 16 w związku z pkt. 7 i 9 Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola Nr OR.I-0151-224/07 z dnia 27 kwietnia 2007r.)
 
 
POZYTYWNA
 
 
1)      Międzyszkolny Ośrodek Sportowy jako placówka wychowania pozaszkolnego koordynuje pozalekcyjną działalność sportową szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą w zakresie wychowania fizycznego, rozwijając i zaspakajając zainteresowania dzieci i młodzieży kulturą fizyczną i sportem.
2)      Nie stwierdzono przekroczenia zaplanowanego na 2006r. poziomu wydatków (faktyczne wykonanie wyniosło 94,5 % założonego planu).
3)      Wykonanie planu dochodów w 2006r. (środki otrzymywane z budżetu) ukształtowało się na poziomie 819 tys. zł i odpowiada poniesionym wydatkom.
4)      Jednostka w okresie sprawozdawczym oprócz środków budżetowych uzyskała dochody własne w wysokości 86,7 tys. zł głównie z wynajmu sal i pomieszczeń, sprzedaży biletów na siłownię oraz organizacji obozów sportowych. Organizacja mniejszej ilości obozów wakacyjnych niż planowano była powodem niezrealizowania planu. Przyjęty plan na 2006r. zrealizowano w 76,5 %. Wydatkowano kwotę 93,3 tys. zł angażując środki finansowe z 2005r. Z pozyskanych kwot głównymi kierunkami wydatków były: zakup materiałów i wyposażenia 21 tys. zł, opłata za energię 13 tys. zł oraz usługi pozostałe 57 tys. zł.
5)      Stałą formą działania są sekcje, które pracują w oparciu o stały tygodniowy plan zajęć oraz własne programy i plan pracy. W 2006r. w Ośrodku działały 36 sekcje w których regularnie ćwiczyło około 871 osób, tworząc zespoły reprezentujące nasze miasto w rozgrywkach wojewódzkich, regionalnych i ogólnopolskich. 
6)      Stwierdza się, iż jednostka ubezpieczyła posiadany majątek w 2006r.
7)      Jednostka terminowo przedstawia wymagane sprawozdania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 
Uzasadnienie propozycji oceny Wydziału nadzorującego jednostkę:
 
1.      Cele ogólne.
 
MOS realizuje cele i zadania edukacyjne, wychowawcze, sportowe, rekreacyjne, profilaktyczne i opiekuńcze, określone w statucie, w szczególności : rozwija uzdolnienia sportowe i zainteresowania kulturą fizyczną uczniów opolskich szkół, stwarza warunki do podnoszenia sprawności fizycznej, koordynuje pozaszkolną działalność sportową dzieci i młodzieży, prowadzi szkolenie sportowe w ustalonych dyscyplinach, organizuje rekreację i wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej – akcja zima, akcja lato.
Cele ogólne jednostki są prawidłowo realizowane.
 
2.      Cele szczegółowe.
 
Cele i zadania szczegółowe MOS realizowane są w obszarach: kształcenie, wychowanie i opieka – w poszczególnych pionach organizacyjnych, które posiadają sprecyzowane zadania cząstkowe i monitorowane są przez dyrektora. MOS prowadził działalność w formach stałych, okresowych i okazjonalnych. Zadania statutowe Międzyszkolny Ośrodek Sportowy realizował           w 36 sekcjach, w ramach 300 godzin zajęć dydaktycznych tygodniowo.  
Cele szczegółowe placówki określają programy i plany pracy poszczególnych sekcji oraz plan pracy rady pedagogicznej i plan hospitacji.
Cele szczegółowe dla poszczególnych komórek organizacyjnych określone w dokumentach programowych realizowane są na bieżąco w sposób prawidłowy. Regularna ocena ich realizacji dokonywana jest poprzez analizę kart samooceny nauczyciela, ocenę wyników mierzenia pracy placówki, monitorowanie.
 
Wszystkie komórki organizacyjne pracowały w oparciu o roczny plan pracy, który uwzględniał cele i zadania przyjęte przez Radę Placówki.
Plan pracy został zrealizowany w całości, odpowiednio do możliwości organizacyjnych, bazowych i finansowych. Każdy pion organizacyjny jednostki określił stopień realizacji założonych celów i zadań przedłożonych w całorocznych sprawozdaniach radzie Pedagogicznej.
 
3.      Cele szczegółowe jednostki zidentyfikowane jako krytyczne dla osiągnięcia celów ogólnych, w jaki sposób następuje regularna ocena ich realizacji
 
W jednostce nie stwierdzono żadnych celów o identyfikacji krytycznej, w związku                    z czym nie dokonano oceny stopnia ich realizacji.
 
4.      Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych
 
W 2006 roku MOS nie był kontrolowany.
 
5.      Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej
 
Zgodnie z obowiązującym systemem kontroli wewnętrznej przeprowadzono kontrole we wszystkich obszarach objętych Planem kontroli wewnętrznej MOS na 2006 rok, które przebiegały w sposób prawidłowy zgodnie z „Regulaminem kontroli wewnętrznej”. Efektem tych działań są zalecenia pokontrolne wydane przez osoby odpowiedzialne za ich przeprowadzenie i skutecznie realizowane przez osoby im podległe.
 
6.      Osiągnięcia w następujących obszarach : działalność statutowa, odbiór społeczny, zarządzanie jednostką
 
 • Międzyszkolny Ośrodek Sportowy jako placówka rozwijająca sportowe zainteresowania dzieci i młodzieży koordynuje pozalekcyjną działalność sportową szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych.
 
Ogółem MOS zrealizował 290 imprez sportowych w 18 dyscyplinach sportowych o różnych rangach i zasięgu oraz 4 formy akcyjne.
Placówka aktywnie uczestniczy w życiu środowiska i wychodzi naprzeciw jego potrzebom. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy promuje i kreuje w środowisku własny wizerunek                       i osiągnięcia sportowe
Największymi osiągnięciami w obszarze działalności statutowej było:
-          zrealizowanie międzyszkolnego współzawodnictwa sportowego szkół pdstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Współzawodnictwo to odbywało się                         w 12 dyscyplinach sportowych i zakończone zostało uroczystym podsumowaniem, na którym to szkoły otrzymywały nagrody, puchary, dyplomy. Osiągnięcie to polegało na 
rozwoju sfery organizacyjnej oraz podwyższeniu poziomu sportowego wynikającego                 z systematycznego uczęszczania dzieci i młodzieży naszego miasta w zajęciach organizowanych przez sekcje MOS
-          wdrożenie nauki pływania klas IV,
-          sukcesy wychowanków MOS w licznych turniejach na miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim,
-          reprezentowanie Opola przez wychowanków MOS w turniejach miast partnerskich
-          edukacja poprzez sport,
-          zdobycie klas sportowych przez wychowanków MOS ( 50 osób ).
-          Sekcje MOS brały udział w licznych turniejach
 
            W 2006 roku po raz kolejny zostały zorganizowane „Drzwi otwarte”, jako sposób na promocję jednostki, a jednocześnie jako forma naboru dzieci i młodzieży do sekcji. Celem tego przedsięwzięcia było ukazanie pracy sekcji oraz realizowanych programów profilaktycznych, zachęcanie młodzieży do aktywności sportowej. Jednocześnie MOS poprzez koordynację imprez sportowych wspiera opolskie szkoły w sportowej edukacji dzieci                         i młodzieży. Współpracuje również z innymi instytucjami.
            Swoimi działaniami MOS objął w roku 2006 12.444  dzieci i młodzieży, co stanowi ok. 45 % uczącej się młodzieży naszego miasta.
           
Informacja Wydziału Organizacyjnego
 
Rada Miasta Opola nie rozpatrywała skarg na działalność jednostki.
Również do jednostki nie wpłynęła żadna skarga dotycząca jej działalności.
 
 
 
 
 
 
7)                                       Szkolny Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy w Zieleńcu
 
Z uwagi na remont – rozbudowę Szkolnego Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego w Zieleńcu odstąpiono od oceny tej jednostki.
 
Uzasadnienie propozycji oceny Skarbnika Miasta Opola:
 
 
1
Forma organizacyjna
JEDNOSTKA BUDŻETOWA
 
 
 
 
 
2
Propozycja oceny (wydana na podstawie pkt. 16 w związku z pkt. 7 i 9 Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola Nr OR.I-0151-224/07 z dnia 27 kwietnia 2007r.)
 
 
POZYTYWNA
 
 
 1. Jednostka nie przekroczyła zaplanowanego na 2006r. poziomu wydatków (faktyczne wykonanie wyniosło 71,3% planu ).
 2. Wykonanie planu dochodów w 2006 r. (środki otrzymane z budżetu) ukształtowało się na poziomie 214 tys. zł i odpowiada poniesionym wydatkom. 
 3. Udział wynagrodzeń i pochodnych w wydatkach ogółem w 2006 r. wyniósł 97,7 tys. zł tj. 45,7%. Proporcję taką należy ocenić pozytywnie.
 4. W 2006 r. jednostka pozyskała na swoją działalność przychody w postaci dochodów własnych w wysokości 35,47 tys. zł. Główne źródła przychodów stanowiła odpłatność za zakwaterowanie turystów indywidualnych oraz opłaty czynszu za mieszkanie służbowe. W okresie sprawozdawczym z środków zakwalifikowanych jako dochody własne wydatkowano kwotę ponad 17 tys. zł, a głównymi kierunkami wydatków był: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13,2 tys. zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 2,8 tys. zł. 
 5. Niezrealizowanie planu jest konsekwencją ograniczonych zasobów (miejsc noclegowych), którymi dysponuje jednostka. Założony plan przychodów i wydatków dochodów własnych na 2006r. został zrealizowany w 71 % ( plan wynosił 49,7 tys. zł).
 6. Szkolny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy jako placówka wychowania pozaszkolnego służy dzieciom i młodzieży szkolnej z jednostek oświatowych miasta Opola.
 7. Realizacja zadań statutowych jest niepełna z powodu niezakończonych prac remontowo-modernizacyjnych, a co za tym idzie ograniczonej ilości miejsc noclegowych. W związku z powyższym Ośrodek dysponuje tylko 16 miejscami noclegowymi, nie oferując wyżywienia z uwagi na brak profesjonalnie przygotowanych do tego pomieszczeń oraz wyposażenia.
 8. W 2006 z bazy noclegowej Szkolnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego skorzystało 186 osób. Liczba udzielonych noclegów wyniosła 850.
 9. Stwierdza się, iż w roku 2006 majątek jednostki był objęty polisą ubezpieczeniową.
 10. Plan zatrudnienia na 2006r. nie został przekroczony.
 11. Jednostka terminowo przedstawia sprawozdania z wykonania wydatków zgodnie
   z obowiązującymi przepisami prawa.
 
 
8)                                       Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
 
Uzasadnienie propozycji oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę:
 
Zastępca Prezydenta Miasta Opola proponuje przyznanie jednostce oceny wyróżniającej.
 
Uzasadnienie propozycji oceny Skarbnika Miasta Opola:
 
1
Forma organizacyjna
JEDNOSTKA BUDŻETOWA
 
 
 
 
 
2
Propozycja oceny (wydana na podstawie pkt. 16 w związku z pkt. 7 i 9 Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola Nr OR.I-0151-224/07 z dnia 27 kwietnia 2007r.)
 
 
POZYTYWNA
 
 
 
1.      Nie stwierdzono przekroczenia zaplanowanego na 2006r. poziomu wydatków (faktyczne wykonanie wyniosło 93,7% założonego planu).
2.      Wykonanie planu dochodów w 2006r. (środki otrzymywane z budżetu) ukształtowało się na poziomie 372 tys. zł i odpowiada poniesionym wydatkom.
3.      Do zadań statutowych MODN należy w szczególności: inspirowanie, organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych szkół i placówek miasta Opola oraz na podstawie zawartych porozumień realizowanie doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego nauczycieli ościennych gmin.
4.      W roku kalendarzowym 2006 zorganizowano 52 konferencje przedmiotowo-metodyczne i problemowe, w których udział wzięło 2.062 osoby. Ponadto 849 nauczycieli i dyrektorów objęto konsultacjami zbiorowymi oraz przeprowadzono 42 szkolenia rad pedagogicznych, w których uczestniczyło 867 osób. Z katalogu ofert składanych MODN z różnych form doskonalenia zawodowego skorzystało 2.235 osób. Na 18 grantów ogłoszonych przez Opolskiego Kuratora Oświaty , MODN zrealizował aż 9. 
5.      W 2006 r. jednostka uzyskała w ramach dochodów własnych przychody w wysokości 187,1 tys. zł , a wydatkowała kwotę 180,8 tys. zł. Główne kierunki wydatków to: zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych, umowy zlecenia i umowy o dzieło oraz usługi pozostałe, podróże służbowe krajowe. Główne sposoby pozyskiwania dochodów własnych to: płatne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz sprzedaż kwartalnika metodycznego dla nauczycieli „Modelowe nauczanie”.
6.      Majątek jednostki był objęty w 2006 r. polisą ubezpieczeniową.
7.      Plan zatrudnienia na 2006r. nie został przekroczony, a udział wynagrodzeń w wydatkach ogółem w 2006r. wyniósł 84 %.
8.      Jednostka terminowo przedstawia wymagane sprawozdania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
9.      W 2006r. nie przeprowadzano kontroli jednostki dlatego też w najbliższym czasie zaleca się przeprowadzenie kontroli zgodności zasad rachunkowości obowiązujących w jednostce z obowiązującymi przepisami prawa.
 
Uzasadnienie propozycji oceny Wydziału nadzorującego jednostkę:
 
Celem ogólnym Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli jest doskonalenie zawodowe i doradztwo metodyczne dla nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek.
 
I. Szczególne osiągnięcia
 
- działalność statutowa
 
Obszary działalności, które w roku 2006 były szczególnie istotne:
 
1) Dydaktyka i doskonalenie:
-        realizacja 9 grantów Opolskiego Kuratora Oświaty;
-        kontynuacja projektu finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny oraz budżet Rzeczypospolitej Polskiej: „Wspieranie aktywnego rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników edukacji” z zakresu języków angielskiego, niemieckiego i francuskiego (drugi rok). Zgodnie z opinią komisji prowadzących audyt – projekt prowadzony jest wzorcowo;
-        zorganizowanie i przeprowadzenie II edycji „Kursu kwalifikacyjnego przygotowującego do pracy edukatorskiej”
-        zorganizowanie i przeprowadzenie II edycji kursu/studiów podyplomowych Menedżerów Sportu;
-        zorganizowanie i przeprowadzenie III edycji kursu kwalifikacyjnego „Oligofrenopedagogika dla nauczycieli i wychowawców placówek dla dzieci      upośledzonych umysłowo”;
-        zorganizowanie kursu doskonalącego „Bliżej Sztuki” we współpracy z Galerią Sztuki Współczesnej i Instytutem Sztuki UO (spotkania warsztatowe)
-        zainicjowanie działalności Akademii Najmłodszych Matematyków oraz kontynuacja spotkań Akademii Młodych Matematyków.
 
2) Działalność profilaktyczna z zakresu bezpieczeństwa w szkole.
 
            W dotychczasowej działalności MODN były realizowane zadania dotyczące wspierania procesów wychowawczych i ograniczających symptomy niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży szkolnej. Zadania te zostały zaplanowane i są sukcesywnie realizowane w ramach 8-letniego programu pn.: Program działań na rzecz budowania warunków bezpieczeństwa w szkole.
 
W ofercie Ośrodka na rok 2006 (zawartej w informatorze na 2005/06 i 2006/07) znajdowały się bardzo różne formy z omawianego obszaru.
-        Największymi i najważniejszymi formami zrealizowanymi z tego zakresu była konferencja poświęcona przedstawieniu „Krajowego Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu” i wojewódzka konferencja „Bezpieczny Internet”. (Konferencji dotyczącej KPZNS towarzyszyły warsztaty dotyczące procedury i metodologii interwencji profilaktycznej w szkołach).
-        Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali dużą ilość wartościowych materiałów metodycznych (na dyskietkach, w formie podręczników i ćwiczeń), które miały być pomocne m.in. w opracowywaniu przez szkołę procedur postępowania m.in. w sprawach agresji i postępowania w sytuacji zauważenia niebezpiecznych treści w sieci.
-        Spośród wszystkich form największą popularnością cieszyły się zajęcia warsztatowe: „Nauczyciel wobec agresji i innych zachowań nieakceptowanych społecznie” oraz „Budowanie pozytywnych relacji z rodzicami uczniów” i „Pozytywna edukacja w pracy nauczyciela-wychowawcy”.
-        Oprócz form zamawianych przez Rady Pedagogiczne, przez cały rok regularnie spotykał się z pedagogami szkolnymi, w ramach zawiązanej przez siebie „Grupy Wsparcia Zawodowego pedagogów i psychologów szkolnych oraz wychowawców świetlic”. Na spotkania byli zapraszani specjaliści, w zakresie problematyki zgłaszanej przez grupę. W Ramach tych zajęć m.in. omawiano:
-        „Rozwiązywanie problemu dostosowywania wymagań edukacyjnych”,
-        „Prawne aspekty pracy opiekuńczo–wychowawczej”,
-        „Organizowanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej w świetle przepisów prawnych”.
-        „Dostosowanie programu nauczania do potrzeb uczniów z dysfunkcjami rozwojowymi, uzdolnionych, przewlekle chorych”.
-        „Sporządzanie przez szkoły i placówki wniosków o stypendia socjalne” – prowadzenie A. Koska Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej.
-        Doradcy metodyczni zajmujący się wychowaniem przedszkolnym i kształceniem zintegrowanym przeprowadzili spotkania poświęcone emocjom: np. „Barwy strachu, barwy złości w kształceniu zintegrowanym”.
 
MODN wziął udział w konferencji pt: „W jaki sposób możemy wesprzeć szkołę w przeciwdziałaniu agresji i przemocy” – Ogólnopolska Kampania Społeczna w ramach programu MENiS „Zero tolerancji dla przemocy” - Urząd   Miasta - 1.12.2006 r..
 
3) Działalność propagująca wiedzę i poszukiwanie nowych rozwiązań w zakresie podnoszenia jakości działań edukacyjnych w szkołach:
Organizacja i przeprowadzenie następujących konferencji problemowych:
-        Mózg-mowa terapia
-        Innowacje pedagogiczne – szansa i koniecznością podnoszenia jakości pracy szkoły (adresowana do kadry zarządzającej szkołami i placówkami oświatowymi na terenie objętym działalnością Ośrodka)
-        Bezpieczny Internet
-        Zadania Szkoły w Krajowym Programie Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu oraz warsztaty Interwencja Profilaktyczna w Szkole
4) Działania wdrażające strategię MODN w zakresie rozwoju innowacji pedagogicznych w szkołach:
-        Nawiązanie współpracy w zakresie współdziałania z Urzędem Miejskim w Opolu, Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, Kuratorium Oświaty w Opolu;
-        gromadzenie informacji o innowacjach prowadzonych w szkołach; spotkania z autorami projektów innowacyjnych;
-        pisanie recenzji o innowacjach nauczycieli różnych szkół (na prośbę dyrektorów placówek);
-        spotkania z radami pedagogicznymi na temat wprowadzanych innowacji
5) Uruchomienie serwisu edukacyjnego iMODNa umożliwiającego w dalszej perspektywie prowadzenie szkoleń on-line, a obecnie wykorzystywanego do szybszego kontaktu z nauczycielami i placówkami (aktualności, materiały dla nauczycieli)
6) Ponadto w okresie sprawozdawczym Ośrodek zainicjował wiele nowych działań.
Między innymi na rzecz mniejszości narodowych:
-        opiniowanie dostosowania programów nauczania języka niemieckiego jako języka obcego do nauki tego języka jako języka mniejszości narodowej wobec braku na rynku takiego programu,
-        konsultacje indywidualne na temat nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej zgodnie z podstawą programową,
-        udostępnianie nauczycielom dodatkowych materiałów umożliwiających przygotowanie uczniów do konkursów organizowanych przez mniejszość we współpracy ze szkołami i Kuratorium Oświaty,
-        umożliwienie nauczycielom poznania zatwierdzonych przez MEN podręczników i materiałów dodatkowych do nauczania języka niemieckiego oraz sposobu pracy z nimi na lekcji,
-        publikacja materiałów do wykorzystania na dodatkowych lekcjach języka niemieckiego na łamach kwartalnika „Modelowe Nauczanie”,
-        warsztaty metodyczne skierowane do nauczycieli języka niemieckiego.
7) Informacja o Radzie Programowej
Od trzech lat działalność Ośrodka wspomaga wieloosobowa Rada Programowa, złożona z przedstawicieli nauki, oświaty, jednostek samorządu terytorialnego. Dotychczas jej pracami kierował Pan Adam Feusette, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Gzowskiego w Opolu. Po jego rezygnacji (z powodu przejścia na emeryturę) nowym przewodniczącym Rady został dr hab. Zenon Jasiński, prof. UO, dyrektor Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego. Rada Programowa służy naszej Placówce dużym wsparciem merytorycznym, a jej doradczy głos pozwala Ośrodkowi poznać opinie i oczekiwania wielu środowisk.
 
- odbiór społeczny
 
W Ośrodku prowadzona jest ewaluacja wszystkich zbiorowych form doradztwa i doskonalenia. Z tej dokumentacji wynika, iż działalność Ośrodka spotyka się z bardzo dobrym odbiorem ze strony uczestników konferencji, konsultacji, kursów, warsztatów itd.
 
- zarządzanie jednostką
 
Od ponad 5 lat funkcjonuje stworzona od podstaw instytucja, jaką jest MODN. Ludzie w niej pracujący i z nią współpracujący konstytuują jej działalność, powodują, że, osiągnięte w tym okresie konkretne rezultaty można ocenić jako wartościowe. Następuje stały widoczny wzrost zainteresowania ofertą MODN (zrealizowano 9 grantów na 18 przedstawionych przez Kuratora, została rozszerzona usługa na rzecz szkół i placówek starostwa Brzeg). Ośrodek poszerza swoją działalność, starając się wykraczać poza działalność statutową – konferencje problemowe, konkursy prowadzone przez konsultantów i doradców na rzecz całego województwa i inne.
 
II. Obszary działania wymagające poprawy
 
a)      działalność statutowa
 
- brak możliwości stworzenia multimedialnego centrum informacji pedagogicznej,
- sprawniejsza organizacja doradztwa metodycznego w terenie wynikająca z zawartych porozumień.
 
b)     odbiór społeczny
 
- jeszcze lepsza promocja działań MODN,
- zwiększenie składu osobowego – wobec zwiększającego się zakresu zadaniowego i rozszerzaniu działalności. Aktualny stan osobowy nie wystarcza do realizacji obecnych i nowych zadań,
- współpracujący z Ośrodkiem doradcy i odbiorcy usług edukacyjnych zwracają uwagę na bardzo złe warunki lokalowe tj. brak wystarczającej liczby pomieszczeń i ciasnota zajmowanych pomieszczeń.
 
c)      zarządzanie jednostką
 
- dalsze podnoszenie kompetencji pracowników jako warunek skutecznego zarządzania,
- decyzje, które będą trafiać w potrzeby i oczekiwania poszczególnych klientów Ośrodka,
- brak możliwości podniesienia wysokości płac administracji,
- warunki bazowe.
 
Ocena realizacji
 
Dokonywana na bieżąco przez kierownictwo placówki ocena skuteczności funkcjonowania placówki we wszystkich obszarach: działalność statutowa, odbiór społeczny i zarządzanie jednostką potwierdzają właściwą działalność i funkcjonowanie MODN w Opolu.
 
Informacja Wydziału Organizacyjnego
 
Rada Miasta Opola nie rozpatrywała skarg na działalność jednostki.
Również do jednostki nie wpłynęła żadna skarga dotycząca jej działalności.
 
 
9)                                       Zespół Placówek Oświatowych
 
Uzasadnienie propozycji oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę:
 
Zastępca Prezydenta Miasta Opola proponuje przyznanie jednostce oceny wyróżniającej.
 
Uzasadnienie propozycji oceny Skarbnika Miasta Opola:
 
1
Forma organizacyjna
Jednostka budżetowa
2
Propozycja oceny (wydana na podstawie pkt. 16 w związku z pkt. 7 i 9 Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola Nr OR.I-0151-224/07 z dnia 27 kwietnia 2007r.)
POZYTYWNA
 
 
1.      Przyjęty na 2006r. plan w wysokości 2.047 tys. zł nie został przekroczony a jego realizacja wyniosła 1.922 tys. zł (94%).
2.      Jednostka prowadzi działalność w trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, 85410 – Internaty i bursy szkolne, 85417 – Szkolne schronisko młodzieżowe.
3.      Wydatki na wynagrodzenia poniesione w 2006r. wyniosły 1.063 tys. zł, to o 87 tys. zł więcej niż w 2005r. Plan na 2006r. nie został w pełni wykonany w tej grupie wydatków,
a wykonanie sięgnęło 94%. Udział wynagrodzeń w wydatkach bieżących wyniósł 57 % wobec 60% w roku 2005.
4.      W 2006r. zarówno jednostka jak i UM Opola realizowały inwestycje na rzecz jednostki. Ogółem na inwestycje wydatkowano 463 tys. zł, w tym jednostka wydatkowała 53 tys. zł z czego:
a)      28 tys. zł – Adaptacja pomieszczeń budynku B dla potrzeb pracowni spawalniczej,
b)      25 tys. zł – Zakup tokarki konwencjonalnej,
Natomiast Wydział Oświaty UM był realizatorem następujących projektów inwestycyjnych: Zakup wyposażenia pracowni spawalniczej dla CKP (180 tys. zł), opracowanie dokumentacji „adaptacja części pomieszczeńparteru budynku Bursy dla potrzeb pracowni hotelarskiej” – Centrum Kształcenia Praktycznego (40 tys. zł), opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku bursy na potrzeby pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego oraz szkolnego schroniska młodzieżowego i bursy (190 tys. zł).
5.      Jednostka pobrała i odprowadziła do budżetu miasta 4 tys. zł, pomimo, że nie planowano pozyskania żadnych dochodów.
6.      Dochody własne jednostki wykonano na poziomie 302 tys. zł, tj. o 71 tys. zł więcej niż w 2005r. Dynamikę wzrostu dochodów własnych na poziomie 130% należy uznać za pozytywną.
7.      Majątek jednostki jest objęty polisą ubezpieczeniową, jednostka korzysta z 41,98% zniżki ubezpieczeniowej.
8.      Jednostka w terminie przekazuje sprawozdania budżetowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 
 
Uzasadnienie propozycji oceny Wydziału nadzorującego jednostkę:
 
Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu funkcjonuje od dnia 1 stycznia 2006 r. na podstawie Uchwały Nr LIV/607/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 listopada 2005 r. W jego skład wchodzą:
- Centrum Kształcenia Praktycznego,
- Bursa,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe.
 
Centrum Kształcenia Praktycznego organizuje zajęcia praktycznej nauki zawodu dla uczniów opolskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe, jak również organizuje i przeprowadza, na podstawie akredytacji Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, egzaminy praktyczne w zawodach: monter elektronik, elektromechanik. Placówka posiada również akredytację na organizację egzaminów praktycznych w zawodach technik elektronik i technik elektryk.
Mając na uwadze stałe podnoszenie jakości pracy placówki, CKP wdrożyło w dniu 5 lipca 2005 r. System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2000.
Bursa jest placówką opiekuńczo-wychowawczą przeznaczoną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i w miarę wolnych miejsc dla uczniów szkół policealnych, studentów i innych osób. Do dyspozycji mieszkańców oddane są łącznie 120 miejsca w pokojach 1-, 2-, i 3-osobowych, jak również kuchnie samoobsługowe, zaplecze sanitarne z natryskami, sale cichej nauki, sala gimnastyczna, sala rekreacji sportowej, sala telewizyjna, biblioteka, świetlica, klub internetowy, automat telefoniczny, fax i parking.
Szkolne Schronisko Młodzieżowe jest całoroczną placówką oświatową, której nadrzędnym celem jest propagowanie turystyki oraz walorów krajobrazowych i kulturalnych Opola i regionu poprzez udzielanie tanich noclegów, informacji turystycznej i kulturalnej oraz pomoc w organizacji imprez o charakterze turystyczno-krajoznawczym. Gościom oferowane są miejsca – łącznie 48 – w pokojach 2- i 3-osobowych, a w okresie letnim dodatkowo 28 miejsc w pokojach 4-osobowych.
 
W styczniu 2007 r. Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych podjął decyzję o rozszerzeniu Systemu Zarządzania Jakością na całą placówkę, na podstawie której rozpoczęto formalne wdrażanie SZJ w Bursie oraz w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym.
 
I.        Cele ogólne.
Do celów ogólnych placówki należą:
1.        Realizacja zadań statutowych.
2.        Przestrzeganie obowiązujących aktów prawnych, regulaminów, procedur i instrukcji w ramach realizacji powierzonych zadań.
3.        Stałe podnoszenie poziomu i jakości kształcenia zawodowego w oparciu o nowe techniki i technologie.
4.        Podejmowanie działań na rzecz stałego ulepszania jakości i warunków pracy stanowiących integralną składową jakości kształcenia w Centrum.
5.        Planowanie, organizowanie i przeprowadzania wewnętrznego mierzenia jakości, w tym badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów.
6.        Szkolenie i podnoszenie kwalifikacji oraz kompetencji wszystkich pracowników.
7.        Efektywne zarządzanie i zapewnienie środków do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością.
8.        Kompleksowe uwzględnianie potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej w opracowywanych programach kształcenia zawodowego i planach rozwoju placówki.
 
W ocenianej placówce w 2006 r. realizowane były następujące zadania:
a)      organizowanie zajęć praktycznej nauki zawodu dla uczniów i słuchaczy wszystkich typów szkół, w których realizowane jest kształcenie zawodowe, w pełnym zakresie programowym bądź w zakresie wybranych treści programowych,
b)      organizowanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uczniów – uzyskanie upoważnienia do organizowania tego typu egzaminów od dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu,
c)      realizowanie innych zadań edukacyjnych zleconych przez organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze,
d)      organizowanie całodobowej opieki, warunków do nauki, pomocy w nauce, warunków do rozwijania zainteresowań, warunków umożliwiających uczestnictwo w kulturze, sporcie i turystyce mieszkańcom Bursy,
e)      podejmowanie działań opiekuńczo-wychowawczych wśród uczniów i słuchaczy CKP oraz gości SSM.
 
Cele ogólne Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu zostały w pełni zrealizowane.
 
II.            Cele szczegółowe.
Cele szczegółowe dla poszczególnych komórek organizacyjnych zostały w 2006 r. zrealizowane w następujący sposób:
a) realizacja zadań statutowych:
-    opracowano rozkład zajęć na II semestr roku szkolnego 2005/2006,
-    opracowano harmonogram dyżurów nauczycieli zapewniających stałą kontrolę na terenie CKP,
-    uzyskano informacje dotyczące przewidywanej liczby uczniów kierowanych przez zespoły szkół na zajęcia praktyczne organizowane w CKP w roku szkolnym 2006/2007, uzgodniono rozkład zajęć na I semestr nowego roku szkolnego, dokonano podziału klas na grupy tematyczne,
-    zorganizowano i przeprowadzono egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe – etap praktyczny, w zawodach: monter elektronik oraz elektromechanik dla 81 uczniów z okręgu,
-    zrealizowano zaplanowane programy, szkolenia i kursy przy optymalnym wykorzystaniu zasobów kadrowych i materialnych w sposób zapewniający wysoki poziom zadowolenia uczniów i słuchaczy, wynikający z jakości realizowanych usług kształcenia,
-    przesłano informację do szkół ponadgimnazjalnych i wyższych uczelni o możliwości korzystania z usług Bursy,
-    przekazano informacje o aktualnych imprezach kulturalno-rozrywkowych w mieście Opolu,
-    wspomagano organizację tras turystycznych przy zwiedzaniu miasta Opola;
b) działalność marketingowa:
1.      w zakresie działań promocyjnych:
-          w celu przybliżenia oferty zorganizowano Dni Otwarte w placówce, przedstawiono oferty dydaktyczno-szkoleniowe, zaprezentowano rozwijającą się bazę techniczną pracowni, wskazano nowe możliwości kształcenia zawodowego na nowoczesnych urządzeniach i stanowiskach,
-          współpracowano z Zespołem Szkół Elektrycznych, Zespołem Szkół Mechanicznych, Zespołem Szkół Budowlanych, Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Opolu,
-          uczestniczono w III Regionalnych Targach Edukacyjnych,
-          udział w Opolskim Festiwalu Nauki,
-          systematyczne redagowano Kronikę Centrum,
-          prowadzono współpracę z mediami w celu informowania społeczności lokalnej o kolejnych etapach realizacji projektu „Pracownie mechatroniki i nauki technik CNC”,
-          opracowano materiały informacyjno-promocyjne tj. foldery, ulotki, baner,
-          na bieżąco administrowano stronę internetową placówki,
-          prowadzono poradnictwo turystyczne,
-          udostępniano mapy i informatory o Opolu i województwie, na których widnieje logo placówki,
-          uczestniczono w targach turystycznych;
2. w zakresie nawiązania współpracy z instytucjami i przedsiębiorstwami:
-          uczestniczenie dyrektora w pracach Rady Kształcenia Ustawicznego przy Departamencie Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
-          zorganizowano konferencję pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Opola Pt. „Mechatronika – kształcenie w przyszłość”,
-          uczestniczenie dyrektora w pracach panelu ekspertów i specjalistów Miejskiego Komitetu Monitorującego Strategię Miasta Opola na lata 2004  -2015,
-          w zakresie wspierania organizacji zawodowych i społecznych współpracowano z Powiatowym Urzędem Pracy, Wojewódzkim Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym,
-          nawiązano ścisłą współpracę z Politechniką Opolską,
-          uczestniczono w seminariach organizowanych przez PTSM;
3. w zakresie analizy rynku i nowych kierunków kształcenia zawodowego:
-          uruchomiono nowoczesną pracownię spawalniczą, zawierającą 7 stanowisk spawalniczych z możliwością ćwiczenia 10 technik spawalniczych, stanowiska i pracownia są wentylowane w systemie wentylacji wymiennej,
-          doposażono pracownie obróbki mechanicznej II oraz pracownie instalacji elektrycznych inteligentnych,
-          przyjęto wyposażenie i uruchomiono pracownię komputerową w ramach projektu MEN, współfinansowanego z EFS „Pracownie komputerowe dla szkół”,
-          przyjęto wyposażenie w ramach projektu MEN, współfinansowanego z EFS „Wyposażenie CKU, CKP i szkół zawodowych do egzaminów zawodowych – cz. II”.
-  szkolenia pracowników – w 2006 r. pracownicy placówki uczestniczyli w wielu szkoleniach.
Dyrektor placówki wyznaczył sobie kilka celów związanych z zarządzaniem: ciągły rozwój i doskonalenia funkcjonowania placówki poprzez zapewnienie przydatności i skuteczności systemu zarządzania jakością, jak również efektywne zarządzanie personelem w ramach planowania zatrudnienia, wynagrodzeń, naboru personelu oraz systemu motywowania i oceniania pracowników. Wszystkie osoby zatrudnione w placówce spełniają określone wymagania zarówno w obszarze wykształcenia, jak i umiejętności i doświadczenia. W ramach wdrożonego systemu oceny pracowników została przeprowadzona ocena pracowników zatrudnionych w placówce. Ponadto w ramach nadzoru pedagogicznego przeprowadzono 16 hospitacji, jak również opracowano plan hospitacji na rok szkolny 2006/2007. Danie możliwości podnoszenia kwalifikacji swoim pracownikom wskazuje na prowadzenie przez dyrektora polityki kadrowej w taki sposób, aby zapewnić wysoką jakość pracy placówki, co z kolei przekłada się na zadowolenie uczniów i słuchaczy.
 
III. System kontroli wewnętrznej
 
Opracowany system kontroli wewnętrznej w placówce, obejmuje wszystkie operacje gospodarcze i finansowe, techniczne i technologiczne dotyczące działalności podstawowej i inwestycyjnej. W ramach przyjętego systemu, kontroli podlegają także efekty finansowe i rzeczowe, odzwierciedlające procesy gospodarcze oraz dokumenty, urządzenia księgowe i sprawozdania. System organizacji kontroli wewnętrznej jest zharmonizowany z istniejącymi dokumentami dotyczącymi zasad organizacji i funkcjonowania placówki.
            
Osiągnięcia Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu w obszarach:
1.      Działalność statutowa:
-          realizacja szeregu działań w sferze przygotowania procesu dydaktycznego i administracyjnego, mających swoje przełożenie na rozwój współpracy z instytucjami, przedsiębiorstwami, jak również z dyrektorami zespołów szkół,
-          adaptacja i przygotowanie sal szkoleniowych oraz wzbogacenie wyposażenia podstawowego i specjalistycznego w istniejących pracowniach,
-          utworzenie nowych pracowni do prowadzenia zajęć,
-          organizacja i przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego tj. egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla 81 uczniów,
-          organizacja zajęć w ramach kółek technicznych, w których uczestniczyć mogą uczniowie i studenci opolskich szkół średnich i uczelni. Zajęcia odbywały się w następujących grupach i tematach: Obsługa programowania CNC/CAD/CAM, Mały ślusarz, Mechatronika, Serwis elektryczno – elektroniczny, Montaż elektroniczny.
-          organizacja kursów szkoleniowych w formach pozaszkolnych.
 
2. Odbiór społeczny:
-          odnotowano pozytywne postrzeganie placówki, czego wyrazem był rozwój współpracy z instytucjami, przedsiębiorstwami, jak również dyrektorami zespołów szkół.
 1. Zarządzanie placówką:
-          pierwsza kontrola auditu nadzorczego potwierdziła zasadność otrzymania przez placówkę certyfikaty ISO 9001:2000, w wyniku której ważność certyfikatu została przedłużona,
-          na bieżąco prowadzony proces udoskonalania placówki w zakresie zarządzania i administrowania placówką pozwolił na uzyskanie zamierzonych efektów.
 
Obszary doskonalenia pracy Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu
Placówka chcąc jeszcze lepiej realizować powierzone zadania, nakreśliła sobie określone cele, kierunki działań oraz obszary doskonalenia, związane m.in. z realizacją zadań w następujących obszarach:
 
Działalność statutowa:
1.      Podniesienie jakości bazy kształcenia praktycznego w formach szkolnych i pozaszkolnych oraz bazy hotelowej.
2.      Przygotowanie założeń i programów dla doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych w CKP ZPO.
3.      Poprawa stanu bezpieczeństwa i zapobieganie przemocy uczniów, słuchaczy.
 
Odbiór społeczny:
1.      Kontynuowanie nawiązanej współpracy z instytucjami i przedsiębiorstwami.
2.      Rozszerzenie współpracy ze środowiskiem naukowym i środowiskiem pracodawców.
3.      Organizacja konferencji z zakresu zarządzania jakością i mechatroniki jako kontynuacja cyklu.
4.      Rozszerzenie działalności marketingowej i logistycznej, w zakresie współpracy z firmami produkcyjnymi,
5.      Uporządkowanie pobliskich terenów.
 
Zarządzanie placówką:
1.      Rozszerzenie SZJ wg normy ISO.
2.      Przygotowanie założeń do wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
3.      Podejmowanie działań na rzecz pozyskania środków unijnych na realizację zadań.
4.      Stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników zatrudnionych w placówce.
 
 
Informacja Wydziału Organizacyjnego
 
Rada Miasta Opola nie rozpatrywała skarg na działalność jednostki.
Również do jednostki nie wpłynęła żadna skarga dotycząca jej działalności.
 
10)                                                Miejski Ośrodek Kultury
 
Uzasadnienie propozycji oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę:
 
Zastępca Prezydenta Miasta Opola proponuje przyznanie jednostce oceny wyróżniającej.
 
Uzasadnienie propozycji oceny Skarbnika Miasta Opola:
 
1
Forma organizacyjna
INSTYTUCJA KULTURY
 
 
2
Propozycja oceny (wydana na podstawie pkt. 16 w związku z pkt. 7 i 9 Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola Nr OR.I-0151-224/07 z dnia 27 kwietnia 2007r.)
 
 
WYRÓŻNIAJĄCA
 
1.      Przychody ogółem na koniec 2006r. ukształtowały się na poziomie 3.086,06 tys. zł, co oznacza ich dynamikę w porównaniu z końcem 2005r. na poziomie 119%. Wykonanie przychodów ogółem za 2005r. ukształtowało się na poziomie 2.596,10 tys. zł. Wartościowo wzrost przychodów ukształtował się na poziomie 490 tys. zł. Na dość znaczący wzrost przychodów miał przede wszystkim wpływ równoległy odpis amortyzacyjny od środków trwałych (pozostałe przychody operacyjne), który ukształtował się na poziomie 325,1 tys. zł. W 2005r. pozycja ta nie występowała. W 2006r. w porównaniu z 2005r. uległ wzrostowi również poziom przekazywanych dotacji. Zgodnie z posiadanymi dokumentami w 2006r. w stosunku do wykonania 2005r. jednostka otrzymała dotacje w wys. 1.446,3 tys. zł, co oznacza zwiększenie
w stosunku do 2005r. o 98 tys. zł. Wzrosły również wpływy z usług. W 2006r. ukształtowały się one na poziomie 1.277 tys. zł, co oznacza ich zwiększenie
w stosunku do wykonania 2005r. o 66,5 tys. zł. 
2.      Jednostka w 2006r. podejmowała następujące działania mające na celu pozyskiwanie środków pozabudżetowych: organizacja imprez zleconych, wynajem pomieszczeń na prezentacje, imprezy okolicznościowe itd., opłaty za zwiedzanie amfiteatru.
3.      Koszty wykazane przez jednostkę w 2006r. ukształtowały się na poziomie
3.065 tys. zł, co oznacza ich zwiększenie w porównaniu z analogicznym okresem 2005r. o 201 tys. zł, tj. o 7%. Główną przyczyną zwiększenia kosztów jest wzrost wynagrodzeń (dynamika tego wzrostu pomiędzy 2006 a 2005r. wyniosła 108,3%
a wartość wynagrodzeń bez pochodnych na koniec 2006r. ukształtowała się na poziomie 858,24 tys. zł)
 oraz wzrost kosztów zakupu usług obcych (dynamika tego wzrostu pomiędzy 2006 a 2005r. wyniosła 107%, a wartość tego kosztu na koniec 2006r. ukształtowała się na poziomie 1.335 tys. zł).
4.      W konsekwencji na koniec 2006r. jednostka wykazała zysk na poziomie 19,68 tys. zł przy stracie za 2005r. w wysokości -268,1 tys. zł. W szczególności jest to spowodowane zmianą podejścia do ewidencji w bilansie środków trwałych wykorzystywanych przez jednostkę. Do końca 2005r. środki trwałe (w szczególności budynki) wykorzystywane do działalności jednostki powiększały jednocześnie jej fundusz. Taka prezentacja w bilansie nie odpowiadała do końca strukturze własności środków trwałych (środki trwałe należą do miasta Opola a nie do jednostki). W związku z tym podpisano pomiędzy miastem a jednostką umowę użyczenia środków trwałych. Takie rozwiązania spowodowało, iż automatycznie zmniejszeniu uległ fundusz jednostki (na koniec 2006r. wyniósł on 198 tys. zł przy 8.290 tys. zł na koniec 2005r.). Zmniejszenie wartości funduszu jednostki zostało uwzględnione poprzez zwiększenie wartości rozliczeń międzyokresowych. Sama zmiana ewidencji księgowej w sposób pozytywny wpłynęła na kształtowanie się wyniku jednostki na skutek uzyskania możliwości stosowania równoległego odpisu do amortyzowanych środków trwałych (w 2006r. równoległy odpis amortyzacyjny wykazany w innych przychodach operacyjnych wyniósł 325 tys. zł przy zerowym odpisie amortyzacyjnym w 2005r.). W sumie więc zmian wpłynęła pozytywnie na kształtowanie się wyniku finansowego jednostki za 2006r. 
5.      W 2005r. Referat Kontroli Finansowej Egzekucji i Sprawozdawczości dokonał kontroli następujących dokumentów: zakładowy plan kont i polityka rachunkowości, instrukcja obiegu i kontroli dowodów księgowych oraz instrukcja przeprowadzania inwentaryzacji. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. W 2006r. kompleksowych kontroli finansowych nie przeprowadzano.
6.      Jednostka terminowo przedstawia wymagane sprawozdania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 
Uzasadnienie propozycji oceny Wydziału nadzorującego jednostkę:
 
Przedmiot działalności:
- organizacja zespołowego uczestnictwa w kulturze,
- organizacja różnorodnych form edukacji kulturalnej,
- organizacja imprez kulturalnych.
 
Wszystkie ogólne cele wynikające z przepisów są realizowane w całości przez Miejski Ośrodek Kultury.
Do podstawowych zadań Miejskiego Ośrodka Kultury należy:
- rozpoznawanie, kształtowanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych środowiska miejskiego, w tym prowadzenie ośrodków terenowych MOK, oferujących różnorodne formy realizacji zainteresowań kulturalnych lokalnych społeczności, a szczególnie zagospodarowujących czas wolny dzieci i młodzieży w dzielnicach peryferyjnych,
- współpraca ze społecznym ruchem kulturalnym w celu popularyzowania jego dorobku artystycznego, w tym folkloru poprzez prowadzenie zajęć stałych dla dzieci i młodzieży w Zespole Pieśni i Tańca „Opole”,
- organizowanie imprez, programów artystycznych i rozrywkowych na zlecenie.
            Profil działalności Miejskiego Ośrodka Kultury został związany z posiadaną bazą lokalową– budynkiem Amfiteatru – i opiera się przede wszystkim na działalności impresaryjnej i rozrywkowej oraz na działalności klubów i zespołów artystycznych, funkcjonujących w różnych dzielnicach Opola, a znajdujących się w strukturze placówki.
W 2006 roku Miejski Ośrodek Kultury prowadził swą statutową działalność w ramach następujących komórek organizacyjnych:
 
a) dział organizacji imprez,
b) kluby i zespoły artystyczne:
 
   -    Zespół Pieśni i Tańca OPOLE
   -    klub osiedlowy METALCHEM
   - Dom Kultury Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim w Opolu- Gosławicach (4 zespoły śpiewacze).
 
W celu realizacji rocznego planu działalności artystycznej, w roku 2006 stosowano następujące formy pracy:
-          organizacja i współorganizacja imprez rozrywkowych – koncerty, imprezy plenerowe,
-          realizacja imprez cyklicznych (tematyczne, prezentacje różnych rodzajów muzyki itp.),
-          współpraca ze szkołami, przedszkolami i innymi instytucjami społecznymi, realizowana poprzez pomoc przy organizacji różnych imprez okolicznościowych i innych przedsięwzięć kulturalnych dla dzieci i młodzieży,
-          realizacja imprez zleconych,
-          organizacja warsztatów artystycznych,
 
Zespół Pieśni i Tańca „Opole” oraz „Małe Opole”
-          stałe zajęcia artystyczne – chór, balet, zajęcia taneczne, grupy ogniskowe,
-          warsztaty artystyczne,
-          realizacja koncertów folklorystycznych, oprawa artystyczna imprez,
-          organizacja zabaw i imprez okolicznościowych dla mieszkańców dzielnicy oraz członków zespołu,
 
        Działalność klubowa prowadzona w:
Klubie Osiedlowym „Metalchem”:
-          organizacja ferii zimowych i letnich dla dzieci i młodzieży,
-          codziennie prowadzone są zajęcia plastyczne, sportowe, taneczne, muzyczne, działalność rozrywkowa – prelekcje, dyskoteki, zabawy, turnieje, gry, konkursy sprawnościowe, pokazy, festyny,
-          imprezy okolicznościowe i tematyczne.
 
Klub Mniejszości Niemieckiej w Gosławicach:
-          stałe zajęcia wokalne, muzyczne, taneczne,
-          udział w przeglądach, konkursach,
-          organizacja imprez, koncerty zespołów i chórów z Klubu,
 
 
            W roku 2006 Miejski Ośrodek Kultury w Opolu zrealizował niemal w całości założenia programu działania na 2006 r. Różnorodnością oferowanych form kulturalnych zdołano zaspokoić gusta i potrzeby kulturalne wielu grup społeczności Opola, począwszy od oferty koncertowej dla młodzieży, poprzez jazz i inne gatunki muzyczne dla bardziej wymagającego słuchacza, wystawy fotografii, malarstwa i innych prac plastycznych, przez kabaret po dyskusje panelowe czy prezentacje filmu niezależnego.
 
             Miejski Ośrodek Kultury, kolejny raz był odpowiedzialny za organizację i przeprowadzenie Opolskich Eliminacji do Debiutów na KFPP, Miał też swój udział w powodzeniu realizacji spotkań pn. Opolska Jesień Literacka współorganizowanych z Miejską Biblioteką Publiczną, konkursu Opolskiej Zimowej Giełdy Piosenki przy współorganizacji Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Opolskiego.
Ważne miejsce w działalności MOK zajmowała działalność kinowa prezentująca dorobek twórców kina niezależnego i komercyjnego w ramach cyklu Cafe Ciemna (sala kameralna MOK).
Po raz kolejny sukcesem okazała się kontynuowana latem, działalność kina plenerowego pn. „Kino pod gwiazdami”. Na duNa dużym ekranie rozwieszonym pod dachem Amfiteatru Tysiąclecia wyświetlane były filmy dla szerokiej publiczności. Przedsięwzięcie to zostało bardzo dobrze przyjęte przez Opolan, którzy bardzo licznie uczestniczyli w kolejnych projekcjach.
W ramach bezpłatnych projekcji, zaoferowano opolanom oprócz filmów, transmisje koncertów największych światowych gwiazd sceny muzycznej.
Oferta ta, była bardzo istotną alternatywą dla opolan chcących ciekawie spędzić czas wolny bez jednoczesnego uszczuplania domowego budżetu.
 
Realizując plan działań, MOK w 2006 roku stał się współorganizatorem wielu ważnych imprez miejskich i masowych. Były to: Miejski Sylwester pod Ratuszem, Polonez dla Maturzystów na Opolskim Rynku, Dni Opola, Święto Europy, Jarmark Franciszkański, współorganizacja różnych obchodów rocznicowych. Ośrodek miał też, jak co roku, swój znaczny udział przy realizacji Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.
W przyziemiu budynku Miejskiego Ośrodka Kultury działa z powodzeniem, Piwnica Artystyczna pn. „Algeris Galeris”, gdzie organizowane były przez cały rok wernisaże, konkursy i wystawy fotograficzne, malarskie, kiermasze prac plastycznych, spotkania literackie. W większości oferta tego miejsca jest ofertą ludzi młodych dla ludzi młodych. Ośrodek udostępnia powierzchnię wystawową uczniom Szkoły Plastycznej, studentom oraz wszystkim tym, którzy zgłoszą w MOK-u interesujący pomysł lub cały projekt. Jest to bardzo interesująca forma możliwości zaprezentowania się przez młodych twórców zaczynających dopiero swą artystyczną drogę, a jednocześnie doskonała alternatywa spędzania wolnego czasu dla młodych opolan zainteresowanych sztuką. Warto także wspomnieć, iż od lat w pomieszczeniach MOK-u rezydują artyści muzycy - Opolskie Studio Piosenki, Studio Piosenki 4MATON, jak też zespoły muzyczne.
 
Całą powyżej wymienioną działalność Miejskiego Ośrodka Kultury, uzupełniają działające w strukturach Ośrodka kluby i zespoły artystyczne. Ich działalność adresowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży, ale nie pomija się w ofercie propozycji dla ludzi dorosłych, m.in. poprzez realizację programu warsztatowo-artystycznego, koncertowego, prezentację i przybliżenie kultury (pieśni, tańce, stroje, zwyczaje) różnych folklorystycznych regionów Polski (Zespół Pieśni i Tańca „Opole”), jak też przez pielęgnację i upowszechnianie kultury muzycznej mniejszości niemieckiej (Dom Kultury Mniejszości Niemieckiej). Jednostki te spełniają swoją rolę nie tylko w zakresie opieki artystycznej, ale też w dużej mierze dydaktyczno-wychowawczej nad uczestnikami zajęć (Klub Metalchem).
 
Wszystkie działy i jednostki MOK aktywnie współpracowały ze szkołami, przedszkolami i innymi instytucjami, poprzez pomoc przy organizacji czy realizacji różnych imprez okolicznościowych i innych przedsięwzięć kulturalnych dla dzieci, młodzieży oraz ludzi dorosłych.
 
Reasumując, przy organizacji i współorganizacji, lub z pomocą Miejskiego Ośrodka Kultury w roku 2006 odbyło się łącznie 130 przedsięwzięć, w których uczestniczyło blisko 81.200 osób. Ze stałych form działalności w Amfiteatrze – próby zespołów muzycznych, zajęcia i spotkania grup młodzieżowych - comiesięcznie korzystało około 50 osób. Klub Osiedlowy „Metalchem” odwiedziło ok. 7.000 osób uczestnicząc w 508 zajęciach i innych przedsięwzięciach, jak również około 6.000 osób, które skorzystały z ogólnodostępnych form spędzania czasu (bilard tenis, gry planszowe). Chóry Mniejszości Niemieckiej wystąpiły dla 3900 osób podczas 22 występów, a Zespół Pieśni i Tańca OPOLE dla ok. 4.000 widzów podczas 18 prezentacji. Liczba uczestników stałych zajęć w jednostkach MOK-u, czyli zajęciach poszczególnych grup Zespołu Pieśni i Tańca „Opole” oraz w próbach zespołów śpiewaczych DKMN, wynosiła łącznie 114 osób.
 
System kontroli wewnętrznej
Poszczególne komórki organizacyjne Miejskiego Ośrodka Kultury mają określone cele szczegółowe, których realizacja służy sprawnemu działaniu instytucji.
Realizacja zadań oceniana jest na bieżąco oraz kompleksowo w odstępach miesięcznych i jest formą kontroli wewnętrznej.
 
Zarządzanie instytucją
Dotacje na działalność bieżącą nie umożliwiają pełnej realizacji celów szczegółowych, które pozwalają jeszcze bardziej uatrakcyjnić ofertę. Konieczne jest wsparcie na rzecz dofinansowania działalność filii MOK, by uczestnicy zajęć stałych mogli koncertować poza granicami naszego miasta, by reprezentowali Opole na konkursach i festiwalach artystycznych. Warto też zintensyfikować i uatrakcyjnić działalność Klubu Osiedlowego „Metalchem”, pracę z dziećmi i młodzieżą, dla których zajęcia i opieka w klubie są często jedyną formą spędzania czasu wolnego. Mając to na uwadze, należy zwiększyć aktywność w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych.
 
Odbiór społeczny
MOK stworzył bogatą ofertę programową i usługową, której należy zapewnić jeszcze lepszą akcję promocyjną informującą o tym fakcie. Akcja pozwoli nie tylko na jeszcze bardziej efektywne informowanie o rodzajach świadczonych usług, umożliwi również propagowanie tych usług, oraz pobudzenie społecznego zapotrzebowania na te usługi. Pozwoli to w przyszłości wzmocnić wizerunek Miejskiego Ośrodka Kultury jako kreatora potrzeb kulturalnych dla mieszkańców Opola dzięki pozytywnemu odbiorowi, który został przez Miejski Ośrodek Kultury wypracowany.
 
Informacja Wydziału Organizacyjnego
 
Rada Miasta Opola nie rozpatrywała skarg na działalność jednostki.
Również do jednostki nie wpłynęła żadna skarga dotycząca jej działalności.
 
11)                                    Miejska Biblioteka Publiczna
 
Uzasadnienie propozycji oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę:
 
Zastępca Prezydenta Miasta Opola proponuje przyznanie jednostce oceny wyróżniającej.
 
 
 
 
 
Uzasadnienie propozycji oceny Skarbnika Miasta Opola
 
 
1
Forma organizacyjna
Jednostka kultury
2
Propozycja oceny (wydana na podstawie pkt. 16 w związku z pkt. 7 i 9 Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola Nr OR.I-0151-224/07 z dnia 27 kwietnia 2007r.)
WYRÓŻNIAJĄCA
 
1.      Plan finansowy jednostki zakładał koszty w wysokości 2.449 tys. zł, faktyczne wykonanie było mniejsze o 25 tys. zł i ukształtowało się na poziomie 99% planu. Dynamika przyrostu kosztów w porównaniu z 2005r. wyniosła 103%.
2.      Największą pozycją w strukturze kosztów niezmiennie pozostają wynagrodzenia
i pochodne, które w 2006r. stanowiły 57% kosztów ogółem, wobec 59% w 2005r. Oznacza to, że przyrost wynagrodzeń był znacznie niższy w porównaniu z przyrostem kosztów ogółem. Na wynagrodzenia wydatkowano w 2006r. 1.385 tys. zł, tj. o 8 tys. więcej niż rok wcześniej.
3.      Realizacja przychodów w 2006r. wyniosła 2.438 tys. zł, tj. o 94,5 tys. zł więcej niż
 w 2005r. Plan przychodów zrealizowano w 100%. Największą pozycję w przychodach jednostki stanowi dotacja z budżetu miasta Opola. Dotacja na zadania bieżące w 2006r. wyniosła 2.268 tys. zł, natomiast dotacja na dofinansowanie inwestycji (zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem) wyniosła 40 tys. zł. Środki miasta stanowią 95% przychodów ogółem.
4.      W 2006r. jednostka osiągnęła zysk w wysokości 14 tys. zł, tj. o 9 tys. większy niż
w 2005r. na co wpływ miał głównie wzrost dochodów własnych.
5.      Jednostka czyni starania o pozyskanie środków pozabudżetowych świadcząc usługi ksero, usługi informacyjne. Sprzedawane są również używane książki. Przychodem jednostki są również kary nakładane za przetrzymywanie książek.
6.      Jako działania oszczędnościowe jednostka podaje zatrudnianie stażystów oraz zakup nowości wydawniczych ze środków Ministerstwa Kultury.
7.      Majątek jednostki jest ubezpieczony.
8.      Pozytywnie ocenia się merytoryczną działalność jednostki, w szczególności organizację imprez okolicznościowych (IV Opolska Jesień Literacka, 3 dni Literatury Dziecięcej, Spotkania autorskie w ramach imprezy „Z książka na walizkach”.
9.      Jednostka w terminach sporządza sprawozdania, zgodnie z obowiązującymi przepisami
w tym zakresie.
 
Uzasadnienie propozycji oceny Wydziału nadzorującego jednostkę:
 
Podstawowym celem działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej jest zaspokajanie oraz rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczności miasta Opola, edukacja kulturalna oraz upowszechnianie wiedzy.
 
Przy realizacji celów szczegółowych przyjęto roczny plan pracy jednostki.
Biblioteka jest współorganizatorem bądź organizatorem imprez o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i lokalnym.
 
Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu nieustannie doskonali warsztat i metody pracy, aby w sposób jak najbardziej profesjonalny, przy nieustannym poszukiwaniu twórczych oraz innowacyjnych rozwiązań, propagować literaturę, szeroko pojętą kulturę, a także przybliżać swoim czytelnikom wszystko to, co dotyczy regionu.
 
Biblioteka w 2006 roku podjęła wiele nowych działań, które sprzyjały lepszej realizacji celów ogólnych m.in. w zakresie:
 • rozwijania oferty usług bibliotecznych poprzez umożliwienie dostępu do Internetu, wykorzystanie wydawnictw multimedialnych i baz elektronicznych, m.in. Biblioteki Narodowej, innych bibliotek i bazy prawniczej Lex.
 • promowania uznania dla literatury, sztuk pięknych oraz osiągnięć nauki poprzez zwiększenie liczby imprez:
        w 2006 r. –   1.310 / 32.366 uczestników/
        w 2005 r. – 1.216 / 26.071 uczestników/
        w 2004 r. – 1.144 / 20.123 uczestników/
                                                 w 2003 r. – 821 / 13.224 uczestników/
                                                 w 2002 r. – 704 /    8.493 uczestników/
 
 • zwiększenia aktywności w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci oraz młodzieży poprzez organizację m.in. „Ferii w Bibliotece” i „Wakacji w Bibliotece”
 • nawiązania okazjonalnej i stałej współpracy z instytucjami kultury, placówkami edukacji, stowarzyszeniami m.in. przy organizacji:
                              - „ IV OPOLSKIEJ JESIENI LITERACKIEJ”                                                              - „ 3 DNI LITERATURY DZIECIĘCEJ”
                                    - „ V OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA CZYTANIA DZIECIOM”
                                     - „ IV EDYCJI LEGENDY O OPOLU”
                                     - „ III OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA ESEJ”                                                       - „III SPOTKANIA TEATRALNE PRZEDSZKOLAKÓW”
                                    - „Z KSIĄŻKĄ NA WALIZKACH”
                                    - „LATAJACEGO UNIWERSYTETU POLONISTYCZNEGO 2006”
 
Dążąc do zaspokojenia potrzeb czytelniczych użytkowników, MBP zwiększyła zakup nowości wydawniczych. W 2006 r. zakupiono 13.541 egzemplarzy wydawnictw zwartych na kwotę 243.154 zł oraz 97 egz. zbiorów specjalnych na kwotę 3.908 zł. tj. o 5.382 pozycji więcej niż w 2005 r.Zakup nowości wzrósł do poziomu 10,6 wolumina na 100 mieszkańców (w 2005 r. wynosił 6,3 wol).
Zakup wzrósł m.in. dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa Priorytet I Rozwój księgozbiorów bibliotek oraz poprawa jakości i dostępności zbiorów /68.813,-/. Zakupiono pozycje z literatury współczesnej polskiej i obcej, literatury popularnonaukowej, książki dla
dzieci i młodzieży, wydawnictwa regionalne a także wydawnictwa fachowe.
Stan zakupów nowości uzupełniły intensywne starania o dary, które powiększyły stan zbiorów biblioteki o 3.253 woluminów na kwotę 19.259 zł.
 
Szczególnym zainteresowaniem wśród mieszkańców Opola cieszy się podjęta w czerwcu, już po raz piąty, akcja komisowego skupu i sprzedaży używanych podręczników szkolnych.
Zysk ze sprzedaży wyniósł 16.800,-. Kiermasz odwiedziło 3.500 osób, podpisanych umów było 914, a sprzedano 8.400 podręczników.
 
W Miejskiej Bibliotece Publicznej udostępnia się zbiory na zasadzie wolnego dostępu do zbiorów.
 
W 2006 r. zanotowano wzrost odwiedzin o 10.564 i wypożyczeń o 25.718 woluminów. Niewielki spadek czytelników o 290 wiąże się z czasowym zamknięciem Filii nr 14, nr 17 i nr 21 z powodu przeprowadzania inwentaryzacji zbiorów /skontrum/ oraz zamknięciem Filii nr 12 i nr 16 z powodu wymówienia umowy lokali przez właścicieli.
 
Struktura wypożyczeń przedstawia się następująco:
                                   58,7 % stanowią wypożyczenia literatury pięknej dla dorosłych
                                   16,9 % stanowią wypożyczenia literatury dla dzieci
                                   20,4 % stanowią wypożyczenia literatury z innych działów
                                    3,9 % stanowią wypożyczenia czasopism
                                      0,1 % stanowią wypożyczenia zbiorów specjalnych
 
Działalność naszych bibliotek w Opolu, obrazują następujące wskaźniki:
/dane WUS na koniec czerwca - liczba mieszkańców Opola wynosiła 128.034/
                                   - liczba woluminów na 100 mieszkańców                           281,8
                                   - liczba zakupionych nowości na 100 mieszkańców             10,6
                                   - liczba czytelników na 100 mieszkańców                           11,8
                                   - liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców                          504,9
                                   - liczba wypożyczeń na 1 czytelnika                                     42,7
 
Poprawę w zakresie osiągnięcia celów ogólnych, determinuje realizacja celów szczegółowych opartych o roczny plan pracy i przypisanych działom biblioteki i filiom.
 
Jednym z głównych zadań biblioteki publicznej jest zagwarantowanie szerokiego dostępu do informacji na co zwracana jest szczególna uwaga.
Pracownicy miejskich placówek starają się wypełnić to zadanie jak najlepiej. Dostęp do Internetu oraz sukcesywne poszerzanie księgozbioru, jak również kształcenie kadry wpływają na doskonalenie tych usług.
 
W 2006 r. czytelnie MBP odwiedziło 37.134 użytkowników, czytelnie internetowe odwiedziło 4.308 użytkowników i skorzystało na miejscu z 85.272 jednostek zbiorów, udzielono 85.468  informacji /wzrost o 13.490/.
 
Poszerzono działania promocyjne biblioteki aktualizując serwis witryny elektronicznej. Aktualizowano i reklamowano MBP na stronach – domowej, Urzędu Miasta, Naszego Miasta, Czytelni.onet.pl, TEKTURY OPOLSKIEJ, Wrót Opolszczyzny.
Stronę domową Biblioteki w 2006 r. odwiedziło 5.996 osób.
 
Uruchomiono stanowisko komputerowe dla użytkowników, w czytelni Działu Informacji i Promocji, Wypożyczalni Centralnej oraz Filiach nr 4, nr 5, nr 7, nr 17.
Kontynuowano prace związane z informatyzacją Biblioteki. Zakupiono komputery /10/ w tym notebook, drukarki laserowe /9/, licencję programu antywirusowego
MKS-VIR 2006 i programu Lex Gamma.
 
Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu udostępnia zbiory, a także popularyzuje czytelnictwo organizując liczne imprezy dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
Zwiększyła się liczba imprez w stosunku do roku 2005 :
·         lekcji bibliotecznych o 95
·         konkursów o 14
·         spotkań w bibliotece o 15
·         spotkań autorskich o 8  
·         zajęć z biblioterapii o 14 itp.
 
Zrealizowano trzy przedsięwzięcia w oparciu o dofinansowanie z Urzędu Miasta Opola:
 • Martwe natury, zgubione rzeczy. Poezja Wisławy Szymborskiej jako album świata nieożywionego” - III Ogólnopolski Konkurs na Esej,
 • „IV Opolska Jesień Literacka”,
 • Stosunki polsko-słowackie w I połowie XX wieku” - międzynarodowa konferencja naukowa.
 
Biblioteka w wyniku rozszerzenia oferty usług oraz zwiększenia liczby i różnorodności działań popularyzujących literaturę i czytelnictwo znajduje uznanie użytkowników bibliotek oraz uczestników imprez, a także instytucji współpracujących m.in. przedszkoli i szkół, które przekazały wiele podziękowań na ręce kierowników placówek i dyrekcji.
 
Zrealizowano wszystkie wykazane w planie pracy przedsięwzięcia merytoryczne, a także podjęto dodatkowe działania, zwiększyła się przewidziana liczba spotkań autorskich oraz imprez dla dzieci i młodzieży.
 
W 2006 roku, biorąc pod uwagę nowe formy pracy, po raz pierwszy odbyły się: 
 •  spotkania autorskie w ramach imprezy „Z książką na walizkach. Opolskie spotkania pisarzy z młodymi czytelnikami”. Spotkania zostały zorganizowane z inicjatywy Zakład Narodowego im. „Ossolińskich” z Wrocławia oraz wydawnictwa „Literatura” z Łodzi. Współorganizatorami przedsięwzięcia byli Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu. Impreza realizowana była dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu operacyjnego „Promocja Czytelnictwa”. Naszymi gośćmi byli pisarze tworzący dla dzieci i młodzieży – Beata Ostrowicka, Arkadiusz Niemirski, Kazimierz Szymeczko oraz dyrektor wydawnictwa„Ossolineum” Wojciech Karwacki. Ogółem w 8 spotkaniach autorskich wzięło udział 464 osób.                                 
 • wykłady adresowane do młodzieży szkół średnich w ramach „Latającego Uniwersytetu Polonistycznego 2006” – (projekt Uniwersytetu Opolskiego realizowanego przy współpracy MBP). Odbyło się 7 wykładów, w których brało udział 500 osób.
 • z okazji Roku Języka Polskiego zorganizowano, wspólnie z Zespołem Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wykład prof. Jana MiodkaOjczyzna polszczyzna”. Ogółem w spotkaniu brało udział 120 osób.
 
Wśród celów szczegółowych mających charakter krytyczny dla osiągnięcia celów ogólnych należy wymienić, niedoinwestowanie lokali bibliotecznych wymagających remontów m.in. wymiany instalacji elektrycznej, okien i wyposażenia.
 
System kontroli wewnętrznej funkcjonuje zgodnie z Regulaminem Kontroli Wewnętrznej i planem kontroli.
 
Miejska Biblioteka z roku na rok poszerza swoją ofertę różnorodnych propozycji zajęć
i imprez organizowanych w bibliotece i przez bibliotekę, a adresowanych do wszystkich mieszkańców miasta ze szczególnym uwzględnieniem najmłodszych czytelników.
            Biblioteka pozyskuje coraz większą liczbę partnerów do współpracy wśród wszelkich typów placówek edukacyjnych, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych itd.
 
Informacja Wydziału Organizacyjnego
 
Rada Miasta Opola nie rozpatrywała skarg na działalność jednostki.
Również do jednostki nie wpłynęła żadna skarga dotycząca jej działalności.
 
12)                                  Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
 
Uzasadnienie propozycji oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę:
 
 Zastępca Prezydenta Miasta Opola proponuje przyznanie jednostce oceny wyróżniającej.
 
Uzasadnienie propozycji oceny Skarbnika Miasta Opola:
 
1
Forma organizacyjna
Jednostka kultury
2
Propozycja oceny (wydana na podstawie pkt. 16 w związku z pkt. 7 i 9 Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola Nr OR.I-0151-224/07 z dnia 27 kwietnia 2007r.
WYRÓŻNIAJĄCA
 
1.      Wykonanie przychodów w 2006r. wyniosło 3.069 tys. zł i było o 8 tys. zł większe od założonego planu. Dynamika wzrostu przychodów w porównaniu z 2005r. wyniosła 107,4%, co oznacza spadek w porównaniu z rokiem poprzednim, kiedy to dynamika przychodów ukształtowała się na poziomie 116,8%, jednak sytuacja taka spowodowana była znacznym przyrostem dotacji w roku 2005. Pozytywny natomiast jest wzrost przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi (20,9%) oraz spadek udziału dotacji w przychodach ogółem o 3 punkty procentowe do 79%.
2.      Koszty poniesione w 2006r. jednostka wykazała na poziomie 3.050 tys. zł, co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 8,5%, jednak ustalony plan na 2006r. nie został przekroczony.
3.      Jednostka podejmuje starania o dodatkowe środki pozabudżetowe składając projekty o dofinansowanie poszczególnych imprez jak również występując z propozycją współpracy z potencjalnymi sponsorami.
4.      W ramach podejmowanych działań oszczędnościowych zakręcany jest dopływ ciepła na scenę po spektaklach i w dniach kiedy scena jest nieeksploatowana.
5.      Jednostka na koniec 2006r. wypracowała zysk w kwocie 18 tys. zł. Jest to wynik pozytywny choć znacznie gorszy od wyniku osiągniętego w 2005r. kiedy to zysk wyniósł 44 tys. zł, również w 2004r. osiągnięto większy zysk bo 23 tys. zł. Sytuacja taka jest spowodowana szybszym przyrostem kosztów działalności operacyjnej niż dotacji.
6.      Majątek jednostki jest objęty ubezpieczeniem. Wydatki poniesione na ubezpieczenie majątku w 2006r. wyniosły 16 tys. zł. Jednostka korzysta ze zniżek składki, które oscylują między 5 i 30%.
7.      Jednostka zaznacza, że zasoby lokalowe są zdaniem jednostki w stosunku do powierzonych zadań niewystarczające. Informacyjnie podaje się, iż w trakcie realizacji jest zadanie pn. „Budowa budynku zaplecza technicznego z salą prób Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. A. Smolki, wraz z rozbiórką istniejącego budynku zaplecza technicznego w Opolu”, w 2006r. na to zadania wydatkowano 1.405 tys. zł. Całość inwestycji ma kosztować 6.750 tys. zł, a inwestycja ma się zakończyć w 2008r.
8.      W 2006r. miały miejsce następujące kontrole:
a)      Kontrola wykorzystania środków PFRON zgodnie z umową 1/PITAGORAS/1/0-08/2004 Z 07.09.2007 – przeprowadzona przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Opolski – nieprawidłowości nie stwierdzono.
b)      Kontrola prawidłowości złożonej deklaracji oraz zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług przeprowadzona przez I Urząd Skarbowy w Opolu – nieprawidłowości nie stwierdzono.
c)      Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest zakład pracy oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczania zdrowotnego. Ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych; wypłacanie świadczeń i zasiłków oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz ustalanie kapitału początkowego. Prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych. Kontrola przeprowadzona przez ZUS Opole. W wyniku kontroli ustalono przypis na dobro ZUS z tytułu Funduszu Pracy 951,95 zł, FGSP 58,30zł. Dotyczyło to przekroczenia podstawy składek na ubezpieczenia emerytalno – rentowe. Nieprawidłowość ta powstała z uwagi na błąd w programie komputerowym. Odsetkami obciążono firmę odpowiedzialną za utrzymanie ciągłości komputerowego przetwarzania danych o charakterze płacowo – kadrowym.
9.      Pozytywnie ocenia się działalność jednostki w zakresie realizacji zadań Teatru.
10. Jednostka terminowo przekazuje sprawozdania do UM Opole.
 
Uzasadnienie propozycji oceny Wydziału nadzorującego jednostkę:
 
Podstawowym zadaniem realizowanym przez Teatr jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych, w szczególności poprzez kształtowanie, prezentację i upowszechnianie narodowego dziedzictwa kulturowego oraz współczesnych wartości kultury światowej, edukacja teatralna, wychowanie dzieci i młodzieży do roli przyszłych odbiorców i współtwórców kultury narodowej, tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi twórczości i talentów twórczych oraz współpraca z amatorskim ruchem teatralnym.
Powyższe zadania Teatr realizuje poprzez organizację przedstawień teatralnych, odpowiedni dobór repertuaru, jego różnorodność (odpowiednio do grupy wiekowej odbiorców), prezentowanie własnych przedstawień na terenie woj. opolskiego i w kraju, wzajemną wymianę zespołów i sztuk teatralnych z teatrami w kraju i z zagranicy.
Co dwa lata Teatr jest organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Lalek, najważniejszej krajowej imprezy prezentującej najlepsze dokonania polskich scen lalkowych.
 
Roczny plan pracy Opolskiego Teatru Lalki i Aktora został wykonany.
 
W 2006 roku Teatr wystawił 342 przedstawień dla 48.770 widzów.
W roku 2006 Teatr zrealizował 5 premier:
"BALLADYNA"
Reż.: Petr Nosek
Scen.: Pavel Hubička
Muz.: Pavel Helebrand
PREMIERA: 5.02.2006 r.
 
"KRUCY-TYRK CZYLI PRZEDZIWNE ŚLĄSKIE POWIARKI" wg Gustawa Morcinka
Adaptacja i reżyseria: Wiesław Hołdys
Scenografia: Jan Polewka
Muzyka: Barbara Zawadzka
PREMIERA: 29.03.2006
 
"BAŚŃ O RYCERZU BEZ KONIA" MARTY GUŚNIOWSKIEJ
Reż.: Mariola Ordak - Kaczorowska
Dekoracje i lalki: Jan Polivka
Kostiumy: Ilona Binarsch
Muzyka: Marcin Mirowski
PREMIERA: 7.05.2006
 
"O KRÓLESTWIE DRZEW I TRAW" ANDRZEJA SZYMAŃSKIEGO
Reż.: Petr Nosálek
Scen.: Eva Farkašová
Muz.: Pavel Helebrand
PREMIERA: 10.06.2006 r.
 
"KSIĘGA DŻUNGLI" wg Rudyarta Kiplinga
Adapt, reż. i teksty piosen. Jerzy Bielunas
Scen.: Elżbieta Terlikowska
Muz.: Mateusz Pospieszalski
Choreografia: Katarzyna Aleksander-Kmieć
Przygotowanie wokalne: Teresa Marynowicz
PREMIERA: 1.10.2006
 
Istotne osiągnięcia:
Działalność statutowa
                                                           
     Opolski Teatr Lalki i Aktora współpracuje z amatorskim ruchem teatralnym.
W 2006 r. OTLiA był współorganizatorem:
 • Przeglądu Dziecięcych Inscenizacji Teatralnych,
·         Ogólnopolskiego Forum Teatrów MINIATURY 2006 - Przegląd Teatrów Szkół Podstawowych,
·         Przeglądu Teatrów Szkolnych „SCENA 2006”,
           
Teatr współpracuje także z innymi instytucjami kultury:
 
·         Galerią Sztuki Współczesnej
·         Muzeum Wsi Opolskiej
·         Muzeum Śląska Opolskiego
·         Młodzieżowym Domem Kultury
 
We współpracy z Uniwersytetem Opolskim i Galerią Sztuki Współczesnej zostały wydane kolejne numery czasopisma kulturalnego „TeatrLal”.
2006 rok, był kolejnym rokiem realizacji zadania pn. „Scena Familijna Opolszczyzny”. Chcąc dotrzeć do szerokiej publiczności, dać możliwość wspólnego spędzenia z dziećmi sobotniego lub niedzielnego popołudnia, Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki kontynuował w 2006 roku cykliczną akcję w ramach „Sceny Familijnej Opolszczyzny”. Projekt został dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki zaprezentował 22 spektakle będące w bieżącym repertuarze teatru („Koziołek Matołek”, „Baśń o rycerzu bez konia”, „Tygrys Pietrek”, „Szewczyk Dratewka”, „O Jeremiaszu, piernikach i aniołach”, „Księga dżungli”) w domach kultury w Brzegu, w Kędzierzynie-Koźlu i w Strzelcach Opolskich.
Odbiorcami spektakli teatralnych były rodziny z dziećmi. 4976 widzów obejrzało spektakle prezentowane w ramach zadania „Scena Familijna Opolszczyzny”.
 
Podjęcie tego zadania umożliwiło dzieciom i młodzieży województwa opolskiego, tym którzy z różnych przyczyn losowych nie mogli dotrzeć do siedziby teatru mieszczącej się w Opolu, obejrzenie spektakli prezentowanych na licznych festiwalach krajowych i międzynarodowych, wykonanych przez zawodowych aktorów opolskiego Teatru.
 
Opolski Teatr Lalki i Aktora zorganizował Dzień Otwarty – Poznaj swój teatr (28.05.2006). W tym dniu odwiedziło teatr kilkaset osób. Na dzieci czekały liczne atrakcje m.in. mogły samodzielnie zaprojektować i wykonać lalkę przy pomocy pracowników teatru, aktorzy czytali bajki, pokazywali jak grać lalkami, charakteryzowali i tworzyli fantazyjne makijaże. Na widowni mieściło się stanowisko akustyczne i oświetleniowe. W klubie teatralnym aktorzy pokazywali młodym widzom tajniki teatru cieni.
W OTLiA zorganizowano również „Dzień Dziecka” i „Mikołajki”. Spotkanie mikołajkowe uwiecznił fotoreporter "Gazety Wyborczej". Zdjęcia małych Opolan, którzy stanęli oko w oko z niezwykłym przybyszem z mroźnej północy znajdują się na teatralnej stronie internetowej.
Teatr kontynuował organizację cyklu p. „Lekcje teatralne”. Mają one formę 45-minutowych spotkań prowadzonych przez aktorów. Tematy lekcji: „Gra w masce”, „Animacja lalką” i „Animacja przedmiotem” Są przeznaczone dla wielu grup wiekowych (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja). W 2006 r. odbyło się 100 spotkań lekcyjnych, w których wzięło udział 2920 widzów.
Formą popularyzacji sztuki teatru, o której należy wspomnieć, jest kontynuacja akcji ulicznej pn. „Ryksza teatralna” oraz prezentacja spektaklu pt. „O Jeremiaszu, piernikach i aniołach”. Spektakl zaprezentowano w czasie Dni Opola i Dni Politechniki Opolskiej. „Ryksza teatralna” prezentowana była także podczas Dnia Otwartego, Dnia Dziecka i Międzynarodowego Festiwalu Perkusyjnego. Także w ramach projektu „Ryksza teatralna”, przygotowano program o Marku Grechucie, który zaprezentowany został podczas43. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej Opole 2006 w czasie odsłonięcia Gwiazdy Marka Grechuty w Alei Gwiazd.
 
Kolejną, bardzo istotną formą pracy z najmłodszym widzem, były spotkania w ramach cyklu „Baśniowy salonik”. Zrealizowano 11 spotkań (Baśnie: Dalekiej Północy, afrykańskie, włoskie, chińskie, hawajskie, indyjskie, czeskie, japońskie, fińskie, hiszpańskie i Bliskiego Wschodu). Każde spotkanie prowadzone było przez dwóch aktorów. Czytaniu bajek zawsze towarzyszyły pokazy multimedialne (slajdy, filmy, muzyka, zdjęcie). Wnętrze klubu było odpowiednio zaaranżowane (scenografia, kostiumy, lalki, maski itp.). Spotkania cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, również ze strony mediów.
 
Przedstawienia Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki (w ocenianym okresie), prezentowane były w:
 
-          „KOZIOŁEK MATOŁEK” w Śląskim Teatrze Lalki i Aktora „Ateneum” w Katowicach (12.02.2006 r.) oraz w Gliwickim Teatrze Muzycznym (21.03.2006 r.),
-          „SŁOWIK” na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Lalkarskiej w Bielsku-Białej (20.05.2006),
-          „KRUCY-TRYK CZYLI PRZEDZIWNE ŚLĄSKIE POWIARKI” na festiwalu V Warszawski Pałac Teatralny (2.06.2006)
-          „I ODSŁONIŁAM NOC” na Międzynarodowym festiwalu Sztuki Lalkarskiej w Banskiej Bystrzycy (9.09.2006)
-          „O KRÓLESTWIE DRZEW I TRAW” w Oławie (25.10.2006-27.2006) i Tułowicach (26.11.2006)
-          „MR SCROOGE” w Śląskim Teatrze im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach (15.12.2006)
Opolskiej widowni zostało zaprezentowane przedstawienie Śląskiego Teatru im. Stanisława Wyspiańskiego z Katowic pt. „OSKAR I PANI RÓŻA” (13.11.2006).
 
Odbiór społeczny
Spektakle Opolskiego Teatru Lalki i Aktora są wysoko oceniane zarówno przez widzów, jak i krytyków teatralnych, o czym świadczą pozytywne recenzje ze spektakli i zaproszenia na prestiżowe imprezy.
 
Zarządzanie jednostką
O jakości zarządzania świadczą zarówno wyniki artystyczne jak i finansowe teatru.
Dotacje na działalność bieżącą nie umożliwiają pełnej realizacji celów szczegółowych. Mając to na uwadze, zalecono przy ubiegłorocznej ocenie jednostki zwiększenie przez OTLiA aktywności w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych. Teatr Lalki i Aktora poczynił takowe starania, które zwieńczone zostały sukcesem. Jednocześnie podkreślić należy spektakularne działania podejmowane przez dyrekcję Teatru, które umacniają wysoką pozycję tej instytucji w świecie kultury. Wydarzenia kreowane przez Teatr prezentują najwyższe walory artystyczne, czego dowodem są rekomendacje Polskiego Ośrodka Międzynarodowej Unii Lalkarskiej i recenzje krytyków.
 
 
Informacja Wydziału Organizacyjnego
 
Rada Miasta Opola nie rozpatrywała skarg na działalność jednostki.
Również do jednostki nie wpłynęła żadna skarga dotycząca jej działalności.
 
13)                                 Galeria Sztuki Współczesnej
 
Uzasadnienie propozycji oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę:
 
Zastępca Prezydenta Miasta Opola proponuje przyznanie jednostce oceny wyróżniającej.
 
Uzasadnienie propozycji oceny Skarbnika Miasta Opola:
 
 
1
Forma organizacyjna
Instytucja kultury
2
Propozycja oceny (wydana na podstawie pkt. 16 w związku z pkt. 7 i 9 Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola Nr OR.I-0151-224/07 z dnia 27 kwietnia 2007r.)
WYRÓŻNIAJĄCA
 
1.            Plan finansowy jednostki na 2006r. zakładał uzyskanie przychodów w wysokości 3.537 tys. zł, wykonanie wyniosło 3.538 zł.
2.            W 2006r. jednostka realizowała inwestycje na które otrzymała dotacje z budżetu miasta Opola w łącznej kwocie 2.199 tys. zł, w tym:
-                Zagospodarowanie terenu i przebudowa elewacji oraz remont wnętrza budynku Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu ze szczególnym uwzględnieniem termoizolacyjności: 1.816 tys. zł,
-                Opracowanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Kośnego 32a w Opolu:
33 tys. zł,
-                Poprawa warunków funkcjonowania Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu: 311 tys. zł,
-                Zakup plotera graficznego: 32 tys. zł,
-                Zakup kurtyny powietrznej: 7 tys. zł.
         Powyższe inwestycje skutkowały zwiększeniem na koniec roku 2006 sumy bilansowej, po stronie aktywów nastąpił znaczny przyrost w pozycji Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, po stronie pasywów zwiększył się fundusz jednostki.  
3.            Przychody działalności bieżącej ukształtowały się na poziomie 1.048 tys. zł, w tym dotacja z budżetu miasta Opola 833 tys. zł. W porównaniu z 2005r. udział dotacji
w przychodach wzrósł o 2 punkty procentowe do 79%.
4.            Pozytywnym zjawiskiem jest wzrost dochodów własnych jednostki. W 2006r. wyniosły one 215 tys. zł tj. o 9 tys. zł więcej niż rok wcześniej. Dynamika wzrostu dochodów własnych choć dużo niższa w porównaniu z 2005r. pozostaje dodatnia, a zarysowany trend ocenia się pozytywnie.
5.            W 2006r. wydatkowano 3.500 tys. zł, co stanowiło 99,9% planu, z tego wydatki na realizację inwestycji wykonano w kwocie 2.458 tys. zł.
6.            Koszty działalności bieżącej zamknęły się kwotą 1.042 tys. zł, co w porównaniu z 2005r. oznacza 20% wzrost. Największy wzrost kosztów odnotowano w pozycji usługi obce – 124 tys. zł, tj. 49%. Udział wynagrodzeń w kosztach ogółem zmniejszył się w porównaniu z poprzednim okresem o 1 punkt procentowy do 36%.
7.            Jednostka zakończyła rok 2006 zyskiem w kwocie 6 tys. zł, tj. o 17% większym niż rok wcześniej.
8.            Jednostka na szeroką skalę prowadzi działania zmierzające do pozyskania środków pozabudżetowych, są to m.in.:
-          umowy ze sponsorami na świadczenia barterowe podczas trwania wystaw,
-          wynajem powierzchni reklamowych,
-          pozyskiwanie środków z zewnętrznych programów np. EUROREGION PRADZIAD,
-          dofinansowanie inwestycji z kontraktu wojewódzkiego,
-          organizacja wysokodochodowych wystaw (np. WORLD PRESS PHOTO),
-          usługi reklamowe,
-          organizacja wystaw na zlecenie.
9.            W jednostce podejmuje się również działania mające na celu obniżenie kosztów – nie zleca się na zewnątrz usług projektowych do druku katalogów, plakatów, zaproszeń, ulotek – projekty wykonywane są przez pracowników jednostki. Wg jednostki działanie to pozwoliło na zaoszczędzenie 30 tys. zł.
10.        W 2006r, została przeprowadzona w jednostce kontrola przez Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu Urzędu Miasta Opola. Celem kontroli była ocena prawidłowości funkcjonowania jednostki pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Zaleceń pokontrolnych nie było.
11.        Jednostka terminowo składa sprawozdania, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 
Uzasadnienie propozycji oceny Wydziału nadzorującego jednostkę:
 
Cele ogólne działania jednostki.
 
Podstawowym celem działalności Galerii Sztuki Współczesnej jest rozpoznawanie, rozbudzanie, zaspakajanie potrzeb i aspiracji społeczeństwa w dziedzinie sztuki i zainteresowań kulturalnych oraz umożliwienie społeczeństwu wszechstronnego rozwoju osobowości.
 
Wszystkie ogólne cele wynikające z przepisów są realizowane w całości przez Galerię Sztuki Współczesnej.
Swoją działalnością GSW obejmuje wszystkie grupy społeczne i wszystkie grupy wiekowe.
Zasięg działalności Galerii nie ogranicza się tylko do terenu Miasta Opola, ale również województwa, kraju i poza granicami.
 
 
Zrealizowane wystawy w siedzibie Galerii:
 
Wspomnienia – w hołdzie artystom opolskim, malarstwo, rzeźba, grafika, fotografia – wystawa prac nieżyjących już opolskich twórców przygotowana w oparciu o zbiory własne.
 
Była to ostatnia prezentacja zorganizowana przez Galerię w swojej siedzibie przed generalnym remontem budynku przy placu Teatralnym 12.
 
W dniu 27 października 2006 roku odbyła się uroczystość otwarcia budynku Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu po generalnym połączona z wernisażem wystawy pt. Salon Jesienny 2006, będącej prezentacją konkursową najnowszej twórczości artystów plastyków środowiska opolskiego – ubiegłorocznym Salonie wzięło udział ponad 50 twórców.
Równolegle z ekspozycją w głównych salach wystawowych, w kameralnej Galerii „Aneks” prezentowana była ekspozycja laureat nagrody Grand Prix Salonu Jesiennego 2005 – Bartosza Posackiego.                                     
 
W głównych salach wystawowych Galerii zrealizowano ponadto:
- World Press Photo 2006. Prezentację ponad 200 nagrodzonych i wyróżnionych [w dziesięciu kategoriach], wielkoformatowych zdjęć, każdorazowo stanowiącą przegląd najważniejszych wydarzeń minionego roku stała się już stałym wydarzeniem artystycznym Opola.
- „3 in Exhibitions” – wystawę prezentującą cykle fotografii 3 uznanych fotografów Christophera Capozzielo, Tomasza Gudzowatego i Wojtka Wieteski – laureatów wielu prestiżowych nagród w międzynarodowych konkursach, których łączy zainteresowanie fotografią reporterską.
- Formy nie(wie)czyste wystawa autorstwa Jhy Cheng WU, twórcy urodzonego w 1961 roku na Tajwanie, od ponad 17 lat żyjącego i tworzącego we Francji.
 
Wystawy organizowane poza siedzibą Galerii Sztuki Współczesnej:
 
- Współczesna sztuka opolska – wystawa składała się z prac plastycznych pochodzących ze zbiorów własnych Galerii i ukazywała różnorodność twórczości artystów środowiska opolskiego na tle sztuki polskiej ostatnich dziesięcioleci.
- Piotr Grabowski – malarstwo, autorska wystawa uznanego opolskiego twórcy.
Obie wystawy zorganizowane zostały przez opolską Galerię w siedzibie Oddziału opolskiego Narodowego Banku Polskiego przy ul. Damrota 2.
- Łucja Piwowar Bagińska – malarstwo. Autorska wystawa prof. Łucji Bagińskiej, dyrektora Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego zorganizowana przez Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu rozpoczęła działalność wystawienniczą w siedzibie Deutsche Bank w Opolu przy ul. Koraszewskiego.
- Salon Meblowy Kler w Opolu – prezentacja wystawy malarstwa autorstwa Patrycji Kucik i rzeźby autorstwa Ignacego Nowodworskiego, absolwentów Instytutu Sztuki UO.
- Sale opolskiej Zachęty – „Rozmyślania” Monika Lange-Grace fotografia, Antoni Lange wiersze. Monika Lange-Grace to irlandzka artystka polskiego pochodzenia od kilku lat mieszkająca w Polsce, poznaje kraj swoich przodków i wystawia swoje prace fotograficzne przypominając przy tym poezję swojego dziadka – jednego z najciekawszych polskich twórców przełomu XIX i XX wieku.
- W salach Zachęty Galeria pokazała również wystawę pn. „Opole w Auxerre”. Była to wystawa przedstawiająca najnowszą twórczość 9 opolskich artystów, których prace, w czerwcu 2006 roku, były prezentowane w Auxere we Francji na Festiwalu Citadin.
 
Wystawy prezentowane w „Galerii pod Chmurką” - opolski Rynek
W ramach działalności „Galerii pod Chmurką „ Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu zorganizowała 4 wielkoformatowe wystawy, 3 fotograficzne – „My walk II” autorstwa Tomasza Gudzowatego „NTO z fototeki”, „OT(T)O Mundial” [wystawa w całości wyprodukowana przez GSW w Opolu], oraz jedną wystawę malarską „120x200 wyobraźni” namalowaną przez studentów Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego [54 wielkoformatowe obrazy].
 
Wystawy organizowane przez galerię Sztuki Współczesnej w Opolu poza granicami kraju
W ramach cyklu „Sztuka bez granic” w 2006 roku zorganizowano wystawę rzeźby ceramicznej autorstwa Aleksandry Govers-Zielińskiej w Muzeum Miejskim w Krnovie [Czechy].
 
Również w Muzeum Miejskim w Krnovie [Czechy] Galeria Sztuki Współczesnej pokazała wystawę „Poznajmy się - architektura sakralna wspólnym dziedzictwem Europy”.
 
W czerwcu 2006 roku Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu zaproszona została do wzięcia udziału w prestiżowym Festiwalu CITADIN w Auxerre (Burgundia) i zorganizowała wyjazd do Francji 9 opolskich artystów.
 
W dniu 25 lutego 2006 roku Galeria Sztuki Współczesnej już po raz szósty zorganizowała Kostiumowy Bal Karnawałowy.
 
Kontynuowano cykle „ABC plastyki” dla przedszkolaków, „Ze sztuką na ty” [dla starszej młodzieży], warsztaty artystyczne dla zorganizowanych grup szkolnych, wykłady o sztuce i o artystach, oprowadzanie zorganizowanych grup szkolnych po wystawach, filmy o sztuce, które zawsze niezmiennie cieszą się dużym zainteresowaniem, konkurs pt. Znamy te wystawy, zajęcia dla dzieci ze szkół specjalnych w ramach programu „Mój kolorowy świat – jesteśmy wśród was”.
Ponadto cykle „Warsztatowe aktualności” opracowany i przygotowany przez Galerię a poprowadzony przez studentów Instytutu Sztuki UO, „Co słychać w sztuce ?”, którego celem jest zapoznanie młodzieży z najnowszymi tendencjami w sztuce światowej i polskiej drugiej połowy XX i początków XXI wieku.
 
Zrealizowany został również program „Poznajmy się – architektura sakralna wspólnym dziedzictwem Europy”.  
 
Niejednokrotnie z działaniami edukacyjnymi Galeria wychodziła na zewnątrz organizując warsztaty plastyczne np. podczas DNI OPOLA czy z okazji DNIA DZIECKA [Klub Akademicki UO] pn. „Sztuka a ruch”.
Podczas zajęć wakacyjnych zrealizowany został cykl zajęć w plenerze pn. „Ekologia i sztuka”, którego celem było propagowanie ekologicznego stylu życia poprzez sztukę.
W październiku i listopadzie 2006 roku odbywały się warsztaty plastyczne w ramach miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach cyklu „Twórcza jesień”
- spotkanie dzieci z opolskimi artystami. W cotygodniowych warsztatach brały udział dzieci ze świetlic środowiskowych i terapeutycznych.
 
W maju 2006 roku Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu zorganizowała sympozjum pn. „Przedsiębiorczość sztuki – sztuka przedsiębiorczości”.
 
W 2006 roku Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu opracowała program merytoryczny kursu doskonalącego o nazwie „Bliżej sztuki”, kursu będącego priorytetowym działaniem edukacyjnym w minionym i kolejnych latach.
 
W całości i samodzielnie zaprojektowano i wydrukowano wielkoformatową wystawę plenerową pn. „O(T)TO Mundial” – która była prezentacją wielkoformatowych fotografii z Mistrzostw Świata w piłce Nożnej Germany 2006 – zarówno wydarzeń na boisku jak i różnych ciekawych sytuacji z życia kibiców.
 
W 2006 roku kontynuowano wydawanie bezpłatnego pisma kulturalnego, w całości redagowanego przez studentów Uniwersytetu Opolskiego pn. Teatral a finansowanego przez Urząd Miasta Opola.
 
Inwestycje
W 2006 roku Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu przeprowadziła remont generalny swojej siedziby przy Placu Teatralnym 12.
Na powyższe zadanie pozyskano zewnętrzne środki finansowe z Kontraktu dla województwa Opolskiego na lata 2005-2006 w kwocie 259.892,00 PLN co stanowiło 13,33% wydatków kwalifikowanych projektu.
 
Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej
 
Poszczególne komórki organizacyjne GSW mają określone cele szczegółowe, których realizacja służy sprawnemu działaniu instytucji. Realizacja zadań oceniana jest na bieżąco oraz co miesiąc. System kontroli wewnętrznej działa prawidłowo i skutecznie.
            W grudniu 2006 roku przeprowadzono kontrolę realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Zagospodarowanie terenu i przebudowa elewacji oraz remont wnętrza budynku Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu ze szczególnym uwzględnieniem termoizolacyjności” przez pracowników Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości – projekt został zrealizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Osiągnięcia
a.      działalność statutowa
Dzięki swoim atrakcyjnym programom artystycznym Galeria Sztuki w Opolu jest jedną z lepszych Galerii w Polsce i dobrze notowana poza granicami kraju.
Jest zapraszana do współorganizacji wielu prestiżowych projektów, np. Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie, World Press Photo w Amsterdamie, Natioanal Geographic Polska, Lep Art Consulting, Festiwal CITADIN Auxerre
Istotnym wydarzeniem w 2006 roku było zrealizowanie wystaw opolskich twórców poza granicami kraju m.in. w we Francji, kontynuacja cyklu wystaw pt. „Sztuka bez granic”, ekspozycja fotografii Tomasza Gudzowatego, Wojtka Wieteski i Christophera Capozziello.
Dużym osiągnięciem organizacyjnym i finansowym była również organizacja kolejnej edycji World Press Photo 2006.   Dzięki zabiegom pracowników Galerii społeczeństwo, nie tylko Opolszczyzny, miało okazję po raz szósty uczestniczyć w tym wielkim światowym wydarzeniu.
Dzięki oryginalnemu projektowi pozyskano zewnętrzne środki finansowe na realizację programu „Poznajmy się –architektura sakralna wspólnym dziedzictwem Europy” z programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego INTERREG III A Czechy-Polska.
Należy także wspomnieć o bardzo ciekawym przedsięwzięciu, który było uruchomienie działalności „Galerii pod Chmurką” na opolskim Rynku i zrealizowanie cyklu wielkoformatowych wystaw plenerowych.
Każdej prezentacji towarzyszyły wydawnictwa – zaproszenia, katalogi, albumy, składanki, plakaty, a przy dużych realizacjach bilbordy.
b.      Odbiór społeczny
Z roku na rok wzrasta liczba zwiedzających i uczestników akcji plastycznych, pokazów i działań edukacyjnych organizowanych przez Galerię Sztuki Współczesnej. Świadczy to o dobrym odbiorze społecznym i o tym, że działalność Galerii jest ważna i potrzebna dla społeczeństwa i środowisk twórczych nie tylko w Opolu, ale również w Polsce i poza granicami kraju.
c.      Zarządzanie jednostką
Mimo niewystarczających środków finansowych Galeria Sztuki Współczesnej konsekwentnie realizuje zadania statutowe – wystawiennicze, wydawnicze i edukacyjne podejmując nowe inicjatywy.
   
Obszary działania jednostki wymagające poprawy:
a.      Działalność statutowa
Zapotrzebowanie na usługi Galerii jest duże, na realizację wystawy czasami czeka się od 2 do 3 lat.
Przeprowadzony w 2006 r. generalny remont obecnej siedziby polegający na: modernizacji fasad, wymianie podłóg i oświetlenia, częściowo zaspokoił potrzeby Galerii, poprawił estetykę wnętrz, ale nie spowodował zwiększenia powierzchni wystawienniczej, magazynowej i socjalnej.
W 2006 roku pozyskano dodatkowe pomieszczenia w budynku po byłej Estradzie przy ul. Kośnego 32a. Budynek ten wymaga pilnych i niezbędnych remontów. Do końca roku powstały projekty koncepcyjne przebudowy i przystosowania budynku dla potrzeb Galerii.
 
 
Informacja Wydziału Organizacyjnego
 
Rada Miasta Opola nie rozpatrywała skarg na działalność jednostki.
Również do jednostki nie wpłynęła żadna skarga dotycząca jej działalności.
 
Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
      W dniach od 30 sierpnia do 16 października 2006 r. w Galerii Sztuki Współczesnej zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu postępowanie kontrolne. Celem kontroli była ocena prawidłowości funkcjonowania jednostki pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem efektywności wykorzystania posiadanych środków.
Przedmiotem kontroli były zasady funkcjonowania i organizacja pracy jednostki oraz wybrane zagadnienia z zakresu:
-                                         spraw kadrowych,
-                                         dokumentowania dyscypliny pracy,
-                                         gospodarki finansowej,
-                                         inwestycji i remontów,
-                                         funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej,
-                                         Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
 
14)                                 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 
Uzasadnienie propozycji oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę:
 
Zastępca Prezydenta Miasta Opola proponuje przyznanie jednostce oceny pozytywnej.
 
Uzasadnienie propozycji oceny Skarbnika Miasta Opola:
 
1
Forma organizacyjna
Jednostka budżetowa
2
Propozycja oceny (wydana na podstawie pkt. 16 w związku z pkt. 7 i 9 Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola Nr OR.I-0151-224/07 z dnia 27 kwietnia 2007r.)
POZYTYWNA
 
 
1.      Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji został utworzony na mocy Uchwały Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2006r. Nr LXVI/767/06 jako jednostka budżetowa przejmując zadania, które wcześniej realizowane były przez Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych (zakład budżetowy).
2.      Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych w 2006r. otrzymał dotację na wydatki bieżące w kwocie 1.415 tys. zł, a także dotacje na realizację inwestycji: 90 tys. zł Przebudowa oświetlenia zewnętrznego Terenów Rekreacyjnych w Opolu – Bierkowicach oraz 100 tys. zł Przebudowa wjazdu i parkingu na Tereny Rekreacyjne w Opolu – Bierkowicach.
3.      Jednostka pobrała i przekazała do budżetu miasta dochody na łączną kwotę 977 tys. zł, co stanowiło 93% założonego planu. Jednostka tłumaczy nie pełne wykonanie planu brakiem pogody w miesiącu sierpniu, co spowodowało niższe o blisko 200 tys. zł dochody na basenie letnim oraz mniejszą ilością organizowanych ogólnodostępnych ślizgawek na lodowisku TOROPOL z uwagi na rozgrywane w tym samym czasie mecze ligowe hokeistów Orlika.
4.      Wykonanie dochodów własnych wyniosło 206 tys. zł, przy planie 275 tys. zł.
5.      Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ustalono na 2.974 tys. zł. Plan wydatków nie został przekroczony a wykonanie ukształtowało się na poziomie 2.786 tys. zł, tj. 93,7% planu. Udział wynagrodzeń bez pochodnych w wydatkach ogółem ukształtował się na poziomie 37%.
6.      Jednostka realizowała w 2006r. szereg inwestycji i remontów na łączną kwotę 618 tys. zł, były to:
a.      zakupy lekkoatletycznego sprzętu sportowego na wyposażenie stadionu miejskiego przy ul. Sosnowskiego 111 tys. zł,
b.      remont pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi obiektu Sztucznego Lodowiska "Toropol"44 tys. zł,
c.      wymiana stolarki okiennej obiektu Sztucznego Lodowiska "Toropol" 55 tys. zł,
d.      remont pokrycia dachowego budynku klubowego stadionu miejskiego przy ul. Oleskiej 20 tys. zł,
e.      wykonanie monitoringu na stadionie miejskim przy ul. Oleskiej180 tys. zł,
f.        przebudowa ogrodzenia Kąpieliska Miejskiego wzdłuż ul. Kusocińskiego i Pl. Róż 162 tys. zł,
g.      opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej obiektu Hali Widowiskowo - Sportowej "Okrąglak" 46 tys. zł.
7.      Jednostka podejmuje działania mające na celu ograniczyć wielkość wydatkowanych środków, są to m.in.:
a.      Przesunięcia pracowników w czasie przerw technologicznych obiektów na basen letni (efekt 15 tys. zł),
b.      Zmiana oprogramowania f-k (efekt 15 tys. zł),
c.      Przesunięcia pracowników w ramach obiektów na zastępstwa w czasie choroby pracowników (efekt 12 tys.zł),
d.      Drobne naprawy, remonty bieżące są wykonywane sposobem gospodarczym (efekt 7 tys. zł),
e.      Kontrola zakupu materiałów biurowych i prasy (efekt 5 tys. zł),
f.        Obciążanie pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne (efekt 1 tys. zł).
8.      Oprócz działań oszczędnościowych jednostka podejmuje starania o dodatkowe środki pozabudżetowe poprzez wynajem lokali użytkowych oraz szukanie sponsorów organizowanych imprez.
9.      Jako szczególne osiągnięcia jednostka wymienia: otwarcie basenu letniego, otwarcie stadionu lekkoatletycznego, zawiązanie współpracy z Czechami w zakresie organizowanych zawodów sportowych.
10. Majątek jednostki jest ubezpieczony, jednostka korzysta z 25% zniżki.
11. Jednostka terminowo składa sprawozdania, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
12. Z uwagi na stosunkowo krótką działalność MOSiR jako jednostki budżetowej, brak jest danych porównawczych z poprzednich okresów.
 
Uzasadnienie propozycji oceny Wydziału nadzorującego jednostkę:
 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji utworzony został na mocy Uchwały Rady Miasta Opola Nr LXVI/767/06 z dnia 6 lipca 2006r jako jednostka budżetowa podległa Prezydentowi Miasta Opola. Do tego czasu działał jako zakład budżetowy o nazwie Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych.
Przedmiotem działalności Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji jest:
- świadczenie usług w zakresie sportu, rekreacji i rehabilitacji ruchowej
- wydzierżawianie i wynajem obiektów lub ich części na działalność sportową, rekreacyjną, widowiskową, wystawienniczą, biurową i handlową.
- organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych oraz wystaw i targów.
- prowadzenie działalności hotelarskiej.
 
Należy uznać ,że cele ogólne Zarządu były w 2006 realizowane prawidłowo.
 
Realizacja zadań poszczególnych obiektów pozwala na uzasadnienie pozytywnej opinii w tym zakresie.
Administrowanie poszczególnymi obiektami odbywa się poprzez utworzenie stanowisk kierowników zespołów obiektów obejmujących:
 
1.Halą widowiskowo-sportową, stadion miejski przy ul.Oleskiej wraz z kortami tenisowymi, basen letni, skate-park.
2.Sztuczne lodowisko, dom wycieczkowy, korty tenisowe na Pl.Teatralnym ,tereny rekreacyjne Bierkowice.
3.Kryta pływalnia, stadion lekkoatletyczny przy ul. Szarych Szeregów.
 
Realizacja zadań przez poszczególne obiekty kształtowała się następująco:
 
- Hala widowiskowo-sportowa
 
Obiekt wykorzystywany był w miesiącach styczeń-czerwiec i wrzesień-grudzień
codziennie w godzinach 8,00 – 22,00 z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, organizację imprez kulturalnych i wystawienniczych. W godzinach przedpołudniowych korzystają z niego uczniowie szkół i studenci, natomiast w godzinach późniejszych stowarzyszenia kultury fizycznej, zakłady pracy i inne instytucje. W 2005r na hali zorganizowano szereg imprez sportowo- rekreacyjnych, kulturalnych oraz wystawienniczych w tym między innymi:
 
a/ imprezy sportowo-rekreacyjne:
 - halowy turniej piłki nożnej dla dzieci pozostających w mieście w okresie wakacji,
 - ogólnopolski turniej juniorów piłki siatkowej,
 - międzynarodowy turniej piłki nożnej w ramach realizacji programu INTERREG III,
 - ogólnopolski turniej unihokeja,
 - otwarte Mistrzostwa Opolszczyzny w taekwondo,
 - II halowy turniej piłki siatkowej amatorów,
 - I ogólnopolski turniej halowej piłki noznej niepełnosprawnych.
b/ imprezy kulturalne:
 - Opolska Noc Kabaretowa,
 - Telewizyjna Biesiada Śląska,
 - Występ Moskiewskiego Baletu BIERIOZKA,
 - Mikołajki.
c/ imprezy wystawiennicze:
 - Targi Motoryzacyjne,
 - Regionalne Targi Edukacyjne,
 - Wiosenne i Jesienne Targi Budownictwa „Mój Dom”,
 - Targi Turystyczne,
 - Targi Ogrodnicze,
 - Ogólnopolska Wystawa i Giełda minerałów, skał, skamieniałości i wyrobów jubilerskich,
 - Spotkanie przedstawicieli sklepów ogólnospożywczych z producentami.
d/ inne imprezy:
 - Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych,
 - Seminarium Szkoleniowe z zakresu p.poż.,
 
W II półroczu 2006 roku z obiektu skorzystało około 45.000 osób.
 
- Stadion miejski przy ul. Oleskiej wraz z kortami tenisowymi.
 
Stadion przekazany w dzierżawę klubowi sportowemu „Odra” Opole wykorzystywany jest przez klub do przeprowadzania spotkań piłkarskich seniorów i juniorów. Korty w roku 2006 prowadzone były bezpośrednio przez pracowników MOSiR. W okresie VII – X 2006 z kortów skorzystały 1232 osoby.
 
- Basen letni przy Pl. Róż.
 
Obiekt został oddany do użytku 23 czerwca 2006r po trwającym ponad rok generalnym remoncie. W trakcie sezonu z obiektu skorzystało łącznie 50.832 osoby /sprzedano 14.805 biletów normalnych i 36.027 biletów ulgowych/.
 
- Skate-Park
 
Teren przekazany w dzierżawę Stowarzyszeniu Sportów Ekstremalnych Skate-Park.
 
- Sztuczne lodowisko „Toropol”
 
Obiekt był udostępniany przez cały rok w godzinach 6,00 – 22,00. Sezon lodowy trwał od stycznia do końca kwietnia oraz od sierpnia do końca roku. W czasie przerwy letniej obiekt był wykorzystywany po wyłożeniu specjalistycznej wykładziny do jazdy na łyżworolkach, na imprezy rekreacyjne oraz na przeprowadzanie zajęć ogólnorozwojowych klubów sportowych. W trakcie sezonu zimowego obiekt wykorzystywany jest przez kluby sportowe z terenu Opola prowadzące działalność sportową w zakresie hokeja na lodzie, łyżwiarstwa figurowego i short-tracku. Z obiektu korzystają także zakłady pracy, szkoły, uczelnie oraz osoby indywidualne w ramach organizowanych przez MOSiR ślizgawek. Na lodowisku zorganizowano także szereg imprez.
 
- Dom Wycieczkowy.
 
Znajduje się na najwyższym piętrze budynku administracyjno-biurowego przy ul. Barlickiego 13. Dysponuje 39 miejscami noclegowymi w 13 trzyosobowych pokojach. W 2006r. udzielono 1935 noclegów. Korzystają z niego głównie studenci opolskich uczelni, uczestnicy zgrupowań sportowych oraz osoby prywatne. Corocznie kwateruje tu ekipa techniczna Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej. W pozostałych pomieszczeniach budynku znajduje się biuro MZOR oraz różnorodne instytucje wynajmujące pomieszczenia biurowe. Na parterze funkcjonuje lokal gastronomiczny dzierżawiący pomieszczenia od MOSiR, który stanowi zaplecze gastronomiczne dla osób korzystających z lodowiska.
 
- Korty tenisowe na Pl. Teatralnym
 
Korty wydzierżawione osobom prywatnym odpowiadającym za ich właściwe użytkowanie i
utrzymanie.
 
- Tereny rekreacyjne w Bierkowicach.
 
Tereny te wydzierżawione są Izbie Rolniczej w Opolu i Ludowemu Klubowi Sportowemu „Ostroga”, który na terenach tych prowadzi naukę jazdy konnej oraz organizuje zawody w sportach jeździeckich.
 
- Kryta pływalnia
 
Obiekt czynny był codziennie w godzinach 6,00 – 22,00 z wyjątkiem przerwy technologicznej, która trwała w okresie 26.06 – 1.09. W godzinach przedpołudniowych wykorzystywana głównie przez dzieci i młodzież ze szkół i uczelni, a w pozostałych godzinach przez zorganizowane grupy z zakładów pracy, kluby sportowe oraz osoby indywidualne. W II półroczu 2006r z oferty krytej pływalni skorzystało 35.976 osób. W ramach własnej działalności prowadzona jest sauna.
Dodatkowo w obiekcie krytej pływalni prowadzone są zajęcia organizowane przez zewnętrzne instytucje obejmujące:
- naukę pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- naukę pływania dla niemowląt,
- gimnastykę korekcyjną z elementami pływania,
- agua aerobik
- kurs nurkowania.
 
- Stadion lekkoatletyczny
 
Oficjalne otwarcie obiektu po przebudowie nastąpiło 23 września. Zorganizowano wówczas I Opolski Festiwal Skoków oraz Puchar Szkółek Lekkoatletycznych UKS „Korzeniowski”. Z innych imprez należy wymienić Mistrzostwa Województwa Szkół Gimnazjalnych oraz Opolski Bieg Niepodległości. W trakcie sezonu na stadionie prowadzone były zajęcia lekkoatletyczne studentów Politechniki Opolskiej i zajęcia wychowania fizycznego opolskich szkół. Obiekt wyposażony został w profesjonalny sprzęt lekkoatletyczny.
 
Jak wynika z przedstawionych powyżej danych Zarząd w pełni realizował zapisane w statucie zadania.
 
Informacja Wydziału Organizacyjnego
 
Rada Miasta Opola nie rozpatrywała skarg na działalność jednostki.
Również do jednostki nie wpłynęła żadna skarga dotycząca jej działalności.
 
15)                                 Straż Miejska
 
Uzasadnienie propozycji oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę:
 
Zastępca Prezydenta Miasta Opola proponuje przyznanie jednostce oceny pozytywnej.
 
Uzasadnienie propozycji oceny Skarbnika Miasta Opola:
 
 
1
Forma organizacyjna
Jednostka budżetowa
2
Propozycja oceny (wydana na podstawie pkt. 16 w związku z pkt. 7 i 9 Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola Nr OR.I-0151-224/07 z dnia 27 kwietnia 2007r.)
POZYTYWNA
 
1.      Wykonanie wydatków zaplanowanych na 2006r. wyniosło 3.172 tys. zł, tj. 98,9% planu. Dynamika przyrostu wydatków bieżących wyniosła 118,3%.
2.      Największą pozycję w strukturze kosztów niezmiennie stanowią wynagrodzenia
i pochodne, których udział w wydatkach ogółem oscyluje w granicach 80%.  
3.      W 2006r. jednostka wydatkowała 69 tys. zł na zakupy inwestycyjne sprzętu, zakupiono m.in. samochód i defibrylator.
4.      Pozytywnie ocenia się podjęte przez jednostkę działania oszczędnościowe – używanie rowerów w okresie letnim zamiast samochodów służbowych, obciążanie pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne, wypłata równoważnika pieniężnego w zamian odzież dla funkcjonariuszy, remonty komendy i konserwacja sprzętu we własnym zakresie. Wg informacji podawanych przez jednostkę zaoszczędzono w ten sposób 11 tys. zł.
5.      Jednostka jako szczególne osiągnięcia wymienia pozyskanie środków finansowych z PUP Opole na szkolenie podstawowe strażników oraz dofinansowanie zatrudnienia strażnika miejskiego przez PUP Prudnik.
6.      Majątek jednostki jest ubezpieczony, jednostka posiada 50% zniżkę ubezpieczeniową.
7.      Jednostka terminowo przedstawia sprawozdania z wykonania wydatków zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
8.      Wskazane jest przeprowadzenie przez odpowiedni Wydział Urzędu Miasta Opola kontroli celowości wydatkowania przez Straż Miejską środków publicznych, jak również przeprowadzenie kontroli zgodności z przepisami prawa dokumentów regulujących zasady księgowości wewnętrznej podmiotu. Kontrola winna być kontrolą "profilaktyczną" i okresową. Potrzeba jej przeprowadzenia nie wynika z faktów, które powodowałyby podejrzenie o niegospodarność jednostki.
 
Uzasadnienie propozycji oceny Wydziału nadzorującego jednostkę:
 
Straż Miejska realizowała zadania wynikające z uprawnień ustawowych.
 
Zadania związane z programem na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców realizowano we współdziałaniu z Komendą Miejską Policji i Wydziałem Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych.
 
Straż Miejska ściśle współpracuje:
- z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa w zakresie kontroli cmentarzy komunalnych, interwencji w sprawie niszczenia zieleni, a także wizji lokalnych dot. interwencyjnego porządkowania terenów gminnych.
- Z Wydziałem Komunikacji, polegająca na przekazywaniu danych personalnych właścicieli parkujących w miejscach niedozwolonych.
- Z Wydziałem Oświaty - realizowane są zadania na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz pomoc w realizowaniu programów dot. zadań opiekuńczo-wychowawczych. - Z Wydziałem Inżynierii Miejskiej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, utrzymania czystości i porządku w mieście Opolu.
 
Straż Miejska współpracuje również z Wydziałem Lokalowym oraz z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii i Wydziałem Spraw Obywatelskich.
W zakresie poprawy czystości i estetyki powołano patrol ekologiczny, którego zadaniem było ustalenie sprawców i likwidowanie dzikich wysypisk śmieci szczególnie tych, na których znajdowały się odpady niebezpieczne.
 
Wyniki pracy za 2006 rok:                                               
            W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku na terenie miasta Opola podjęto 23.829 interwencji w tym ujawniono 5215 wykroczeń, z czego 55 spraw skierowano             o ukaranie przez Sąd grodzki:
-          198 przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu z art. 49-64 K.W.  
-          6 przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym z art. 65-69 K.W.
-          453 przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia art. 70-83 K.W.
-          2742 przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji art.84-103 K.W.
-          96 przeciwko interesom konsumenta art. 133 – 139 K.W.
-          70 przeciwko obyczajowości z art. 140-142 K.W.
-          603 przeciwko urządzeniom użytku publicznego
-          550 przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi art. 43’ ust. 1, art. 45 pkt. 2
-          75 inne pozakodeksowe przepisy o wykroczeniach
-          302 przeciwko przepisom ustawy o utrzymaniu czystości w gminach – przepisy porządkowe
 
Ponadto w 2006r. strażnicy przeprowadzili 49.060 kontroli, które dotyczyły:
1.      kontrole porządkowe – 14.190
2.      kontrole parkingów niestrzeżonych – 10.899
3.      obiekty handlowe – 9.793
4.      tereny zielone – 5.137
5.      tereny oświatowe – 4.029
6.      klatki schodowe – 1759
7.      umowy na wywóz nieczystości – 615
8.      dzikie wysypiska śmieci – 511
9.      pustostany – 342
10. inne - 1785
 
Kontrole i monitoring.
 
W okresie od 1 stycznia do końca roku 2006 dyżurni pracujący na stanowisku dowodzenia i monitoringu przyjęli 10.809 interwencji.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku Straż Miejska przeprowadziła codzienne całodobowe patrole, kontrole porządkowe terenów zielonych, obiektów szkolnych, dzikich wysypisk śmieci, parkingów niestrzeżonych, miejsc dla osób niepełnosprawnych, klatek schodowych, obiektów handlowych oraz pustostanów.
W roku 2006 na terenie miasta Opola w toku działań kontrolnych patrole Straży Miejskiej wielokrotnie podejmowały interwencje wobec osób bezdomnych. W wyniku tych działań przeprowadzono 323 interwencje i kontrole (od stycznia do marca i od października do grudnia). Strażnicy Miejscy w 2006 roku przeprowadzili 228 kontroli posesji prywatnych i podmiotów gospodarczych pod kątem zawierania umów z przewoźnikami na wywóz nieczystości. W roku 2006 podjęto dalsze czynności w celu likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci na terenie gminy Opole, które zostały zinwentaryzowane w 2005r. Wynikiem podjętych działań wspólnie z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa doprowadzono do rekultywacji 18 wysypisk śmieci znajdujących się na posesjach prywatnych i 10znajdujących się na terenie Gminy Opole. Strażnicy Miejscy w 2006 roku przeprowadzili 228 kontroli posesji prywatnych i podmiotów gospodarczych pod kątem zawierania umów z przewoźnikami na wywóz nieczystości stałych. Informacje przekazano do Wydziału Inżynierii Miejskiej, z którym nawiązano ścisłą współpracę w tym zakresie.
           
            Osoby osadzone w zakładzie karnym dzięki porozumieniu zawartemu między Urzędem Miasta Opole a Zakładem Karnym systematycznie sprzątały tereny należące do Gminy nie objęte stałym utrzymaniem.
           
Współpraca z Policją i innymi podmiotami
 
            Straż Miejska w roku 2006 zwiększyła współpracę z Policją.
            Służba w wyznaczonych rejonach pełniona jest w patrolach pieszych                             i zmotoryzowanych. W skład takich patroli wchodzi funkcjonariusz Straży Miejskiej oraz Policji. W 2006 roku wystawiono wspólnie 3094 patrole „mieszane” tj. o 1229 więcej niż w roku 2005.
Ponadto Straż Miejska współpracowała również, m.in. z Miejską Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Strażą Pożarną, Pogotowiem Ratunkowym, Pogotowiem Gazowym, Wodociągowym, Zakładem Karnym , Urzędem Skarbowym.
           
Profilaktyka i szkolenia:
 
                  W 2006r. Straż Miejska w Opolu w ramach prowadzonych działań profilaktyczno- edukacyjnych przygotowała i przeprowadziła 212 prelekcji oraz pogadanek z uczniami opolskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. W spotkaniach ze strażnikami miejskimi aktywny udział wzięło około 4000 słuchaczy. Od stycznia 2006 r. przeprowadzono działania profilaktyczno- edukacyjne w następujących blokach tematycznych:
 1.Program „Dziewiątka”-
Bezpieczna droga do szkoły”
 „Bezpieczne wakacje”
 „Agresja i Przemoc”
 „ Niebezpieczne zabawy w domu i na podwórku”       
 „Obcy wokół nas                                                                                                             
 2. Program „Płytka wyobraźnia to kalectwo
 3. Program „Uwaga bezpański pies”.
 4. Program „Odpowiedzialność prawna nieletnich
 5. Program „Obrony cywilnej”.
 6. Program „Bezpieczny przejazd zależy także do Ciebie”.
7. Od stycznia 2006r. Straż Miejska w Opolu kontynuowała rozpropagowaną w 2005r. przez „Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Fundację Polska bez Barier” kampanię parkingową. Kampania skierowana była do kierowców pojazdów parkujących na miejscach wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych bez wymaganych uprawnień. W ramach akcji rozdawane były ulotki jak unikać odholowania i mandatu za pakowanie na „kopercie”.     
8. „Bezpieczna Kobieta- samoobrona dla pań”.
9. W ramach programu „ W Opolu chcę żyć bezpiecznie”- Straż Miejska, Komenda Miejska Policji, Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta, Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu w dniu 22 listopada 2006r. zorganizowały finał konkursu na scenariusz i realizację małych form teatralno filmowych dla młodzieży szkół gimnazjalnych. Celem programu było wskazanie alternatywnych zachowań zmierzających do ograniczenia patologii społecznych,   a w szczególności alkoholizmu, narkomanii, nikotynizmu wśród młodzieży.
 
            W 2006 roku wyznaczeni funkcjonariusze SM odbyli 50 spotkań z dyrektorami, pedagogami szkół, na których opracowano tematykę i metodykę zajęć z dziećmi.
            W okresie ostatniego roku funkcjonariusze SM przeprowadzili 4029 kontroli otoczenia  placówek oświatowych na terenie miasta Opola z uwagi na akty wandalizmu oraz przebywania osób postronnych na terenach szkolnych.
Nadzorowano także przejścia dla pieszych w rejonach placówek oświatowych               i skrzyżowań w bezpośrednim ich sąsiedztwie.
Strażnicy w ramach współpracy z dyrekcjami szkół zabezpieczali również imprezy szkolne oraz brali udział w Wojewódzkiej Spartakiadzie dla Dzieci i Młodzieży Szkół Specjalnych.
                       
Celami szczegółowymi straży było:
 • poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w miejscach publicznych takich jak ulice, parki, podwórka, place zabaw, klatki schodowe,
 • eliminowanie przypadków spożywania alkoholu w miejscach zabronionych przez ustawę,
 • egzekwowanie obowiązków wynikających z przepisów przez właścicieli psów,
 • kontrola wywiązywania się z obowiązków przez właścicieli i zarządców nieruchomości,
 • kontrole przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
 
Roczna analiza przestępczości na terenie miasta Opola wykonana przez Policję i przekazana podczas Komisji Bezpieczeństwa miasta Opola, wykazała spadek przestępczości na terenie miasta Opola w 2006 r. o ponad 1000 przypadków, jak również ilość ujętych i przekazanych przez Straż Miejską Policji sprawców przestępstw wykazują , że Straż Miejska realizując nałożone na nią zadania w 2006r. w znacznym stopniu przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa w mieście Opolu .
 
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych strażników
 
W roku 2006 zorganizowano dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej cykl szkoleń. Przy realizacji celów jednostki przyjęto roczny plan pracy i szkoleń Straży Miejskiej. W 2006 roku odbyło się 10 szkoleń specjalistycznych podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników.
 
Komisje
 
            Straż Miejska bierze udział w Komisjach Miejskich:
-          Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
-          Komisja Kontroli Porządkowych
-          Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w mieście Opolu.
 
Do osiągnięć Straży Miejskiej w Opolu należy zaliczyć:
 
1.Wykorzystanie elementów infrastruktury informatycznej z możliwością dostępu mieszkańców do przekazywania informacji dotyczących zaistniałych zdarzeń w formie elektronicznej.
2. Uruchomienie w lipcu 2006 roku siedziby oddziału „Zaodrze” przy ul. Niemodlińskiej 9.
3.   Pozyskanie środków pozabudżetowych na prowadzenie działań profilaktycznych wśród dzieci i dorosłych.
4. Pozyskanie środków unijnych na kursy językowe dla strażników w celu poprawy komunikatywności z turystami zagranicznymi.
5. Przeprowadzenie szkoleń dla kadry i strażników w znacznej mierze przyczyniło się do poprawy efektywności pracy Straży.
6. Poprawa wizerunku Straży Miejskiej w Opolu ,zarówno wśród mieszkańców Opola jak       i opolskich mediów.
                       
Informacja Wydziału Organizacyjnego
 
Rada Miasta Opola nie rozpatrywała skarg na działalność jednostki.
Również do jednostki nie wpłynęła żadna skarga dotycząca jej działalności.
 
16)                                 Dom Dziecka
 
Uzasadnienie propozycji oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę:
 
Zastępca Prezydenta Miasta Opola proponuje przyznanie jednostce oceny wyróżniającej.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie propozycji oceny Skarbnika Miasta Opola:
 
 
1
Forma organizacyjna
Jednostka budżetowa
2
Propozycja oceny (wydana na podstawie pkt. 16 w związku z pkt. 7 i 9 Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola Nr OR.I-0151-224/07 z dnia 27 kwietnia 2007r.)
WYRÓŻNIAJĄCA
 
1.      Wydatki wykonane ukształtowały się na poziomie 1.094 tys. zł, co stanowiło 98% planu. Plan wydatków nie został przekroczony.
2.      Wykonanie wydatków w porównaniu do 2005r. wzrosło o 10,3% tj. o 102 tys. zł. Największy wzrost nastąpił w pozycji wynagrodzenia i pochodne (65 tys. zł). Wynagrodzenia i pochodne stanowią 64% wydatków ogółem. Udział wynagrodzeń w wydatkach ogółem utrzymuje się na niezmiennym poziomie już od kilku lat i oscyluje w granicach 64%
3.      Plan dochodów własnych na 2006r. zakładał 64 tys. zł, wykonanie wyniosło 65 tys. zł. W porównaniu z 2005r. było to o 35 tys. zł więcej. Dynamikę przyrostu wykonania dochodów własnych (217%) należy uznać za bardzo dobrą.
4.      W jednostce podejmowane są działania oszczędnościowe, m.in. soboty, niedziele i święta kucharki nie pracują, a wychowankowie sami przygotowują posiłki, łączenie grup w święta i w niektóre soboty i niedziele co przynosi oszczędności na wynagrodzeniach, bezpłatne miejsca dla wychowanków na koloniach organizowanych przez Kuratorium i UM Opole powodują oszczędności w wydatkach na wyżywienie i media. Jednostka szacuje, że dzięki wymienionym działaniom jednostka zaoszczędziła łącznie 23 tys. zł.
5.      Pozytywnie ocenia się starania jednostki podejmowane w celu pozyskania środków pozabudżetowych – zgłaszanie wychowanków do udziału w programach UE, konkursach (ENERGII PRO, Towarzystwa Nasz Dom i Fundacji Przyjaciółka), pozyskiwanie sponsorów, udział w akcji Chevroleta.
6.      Majątek jednostki jest ubezpieczony, jednostka korzysta z 60% zniżki.
7.      Jednostka terminowo przedstawia sprawozdania z wykonania wydatków zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
8.      2006r. jest kolejnym rokiem, w którym zarządzanie finansami jednostki odbywało się
w sposób prawidłowy i nie wnosi się do niego uwag.
 
 
Uzasadnienie propozycji oceny Wydziału nadzorującego jednostkę:
 
Osiągnięcia w poniższych obszarach:
 
a.      działalność statutowa
 
1)      umieszczenie 7 wychowanków w rodzinach zastępczych,
2)      znalezienie z pomocą Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Opolu po 2 latach poszukiwań rodziny adopcyjnej we Włoszech dla 1 dziecka,
3)      usamodzielnienie 2 wychowanków, w tym 1 do wyremontowanego mieszkania,
4)      powrót 1 dziecka do rodziny biologicznej,
5)      utworzenie 3 grup wychowawczych po 10 wychowanków każda, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
6)      zorganizowanie wypoczynku letniego dla wszystkich dzieci w wieku szkolnym,
7)      stworzenie wychowankom bardzo dobrych warunków mieszkaniowych,
8)      uczenie dzieci samodzielności w szerokim zakresie (całodzienne przygotowywanie posiłków we wszystkie dni wolne od nauki szkolnej),
9)      umożliwienie wychowance z talentem plastycznym kontynuowania nauki w gimnazjum plastycznym,
10) umożliwienie udziału dzieciom w treningach sportowych w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym,
11) poszanowanie podmiotowości dzieci poprzez rozwijanie działalności Dziecięcej Rady Domu,
12) poszanowanie tradycji i ciągłości kulturowej (świętowanie urodzin, przygotowywanie wieczerzy wigilijnej, udział dzieci w przedświątecznej spowiedzi oraz przyjęcie sakramentu bierzmowania, podjęcie w Domu Dziecka odwiedzin księdza – kolędy, itp.)
13) kontynuowanie zajęć z terapii pedagogicznej poprzez ruch i zabawę, z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego według Weroniki Sherborne,
14) stały rozwój idei wolontariatu przy poparciu Fundacji Przyjaciółka w Warszawie,
15) rozwijanie u wychowanków umiejętności fizycznych i umysłowych poprzez organizowanie turniejów szachowych i tenisa stołowego.
 
b.      odbiór społeczny
 
1)      pozyskiwanie od zakładów pracy zużytych tonerów z drukarek komputerowych i odsprzedawanie ich do Firmy „Pryzmat” w Opolu – wychowanie proekologiczne oraz zbieranie funduszy na potrzeby wychowanków,
2)      współpraca z uczelniami wyższymi z Opola i spoza Województwa Opolskiego dotycząca organizacji praktyk studenckich,
3)      dobra współpraca ze szkołami, ośrodkami adopcyjno-opiekuńczymi, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, sądem rodzinnym i rodzicami wychowanków.
 
c.      zarządzanie jednostką
 
1)                  zgromadzono odpowiednie środki finansowe, dzięki czemu wszystkie dzieci wyjechały w czasie letnich wakacji na kolonie, niektóre nawet na 3 turnusy,
2)                  4 pracowników pedagogicznych odbyło 120 godzinne bezpłatne szkolenie na temat przekształceń w placówkach opiekuńczo-wychowawczych organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz PARPA w Warszawie,
3)                  pedagog ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania w pomocy społecznej,
4)                  7 dzieci wraz z opiekunami przez tydzień bezpłatnie gościło w zaprzyjaźnionym Domu Dziecka w Heiligenstadt w Niemczech,
5)                  wszyscy pracownicy pedagogiczni stale podnoszą swoje kwalifikacje i uczestniczą     w różnych formach doskonalenia zawodowego (np. 3 pracowników wzięło udział      w ogólnopolskiej konferencji w Murzasichlu poświęconej FAS),
6)                  placówka nie zalega z żadnymi płatnościami dla pracowników, czy też dla instytucji,
7)                  w placówce pracują wszyscy specjaliści niezbędni w prawidłowym jej funkcjonowaniu (pedagog, psycholog – terapeuta, logopeda, pracownik socjalny),
8)                  od wielu lat brak skarg na działalność placówki oraz jej dyrektora.
 
Szczególne osiągnięcia w poniższych obszarach:
 
a.      działalność statutowa
 
1)                  100 % promocja wychowanków do klas wyższych,
2)                  udział dzieci w Letniej Akademii Tenisowej w Zawadzie mającej na celu doskonalenie techniki gry w tenisa ziemnego,
3)                  uczestniczenie 8 wychowanków w projekcie „Moje miejsce w świecie” związanym z doradztwem zawodowym.
 
b.      odbiór społeczny
 
I miejsce w konkursie plastyczno-literackim ogłoszonym przez Koncern EnergiaPro i wygranie 50.000 zł oraz otrzymanie tytułu „Dom Pozytywnej Energii”.
 
c.      zarządzanie jednostką
 
1)      protokół pokontrolny z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w okresie luty-marzec 2006 r. przez Opolski Urząd Wojewódzki z jednym zaleceniem pokontrolnym (utworzenie gabinetu pielęgniarskiego),
2)      protokół pokontrolny z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2006 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych bez jakichkolwiek zaleceń,
3)      placówka osiągnęła wymagane przepisami standardy opiekuńczo-wychowawcze i lokalowe.
 
Informacja Wydziału Organizacyjnego
 
Rada Miasta Opola nie rozpatrywała skarg na działalność jednostki.
Również do jednostki nie wpłynęła żadna skarga dotycząca jej działalności.
 
 
17)                                 Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy
 
Uzasadnienie propozycji oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę:
 
Zastępca Prezydenta Miasta Opola proponuje przyznanie jednostce oceny wyróżniającej.
 
 
Uzasadnienie propozycji oceny Skarbnika Miasta Opola:
 
 
1
Forma organizacyjna
Jednostka budżetowa
2
Propozycja oceny (wydana na podstawie pkt. 16 w związku z pkt. 7 i 9 Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola Nr OR.I-0151-224/07 z dnia 27 kwietnia 2007r.)
POZYTYWNA
 
 
1.      Na bieżące funkcjonowanie tej placówki wydatkowano środki z budżetu miasta w wysokości 299 tys. zł. (faktyczne wykonanie wyniosło 96,7 % założonego planu) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne 243 tys. zł i na pozostałe wydatki 57 tys. zł. W ramach pozostałych wydatków największą pozycję stanowiły wydatki związane z zakupami materiałów i wyposażenia (18 tys. zł), z zakupami usług pozostałych (15,7 tys. zł) oraz z zakupem energii (9,9 tys. zł). Nie stwierdzono przekroczenia zaplanowanego na 2006r. poziomu wydatków.
2.      Wykonanie planu dochodów w 2006r. (dochody uzyskane z budżetu) ukształtowało się na poziomie 299 tys. zł i odpowiadają poniesionym wydatkom.
3.      W okresie sprawozdawczym Ośrodek udzielił 414 porad, dokonano oceny 898 dzieci zgłoszonych do Wojewódzkiego Banku Danych, zarejestrowano 60 nowych małżeństw- kandydatów na rodziców, przeszkolono 362 rodziny oraz zorganizowano 174 spotkań z rodzicami.
4.      W roku 2006r. jednostka poniosła wydatki związane z ubezpieczeniem mienia w wys. 269 zł.
5.      W jednostce obowiązują wymagane prawem dokumenty wewnętrzne normujące sprawy gospodarki finansowej.
6.      Jednostka terminowo przedstawia wymagane sprawozdania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
7.      W 2006r. w jednostce nie przeprowadzono kompleksowej kontroli zgodności zasad prowadzenia rachunkowości z przepisami prawa.
 
Uzasadnienie propozycji oceny Wydziału nadzorującego jednostkę:
 
Osiągnięcia w poniższych obszarach:
 
  1. działalność statutowa
 
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz prawna w podejmowaniu życiowej decyzji jaką jest przyjęcie do swojego domu dziecka porzuconego lub osieroconego.
 1. Ciągłe skracanie czasu oczekiwania w Ośrodku na adopcję (od 9 miesięcy do 2 lat).
 2. Pozyskiwanie kandydatów na rodziny adopcyjne spoza województwa opolskiego (Warszawa, Poznań, Zielona Góra, Katowice, Rybnik, Kalisz, Wrocław).
 3. Systematyczne wzbogacanie warsztatów dla rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny adopcyjne o nowe formy szkoleniowe, m.in. poprzez wprowadzanie zajęć      z zakresu psychoprofilaktyki zaburzeń, diagnozy klinicznej i interwencji terapeutycznej.
 4. Wzrost liczby porad pedagogicznych, psychologicznych i prawnych udzielanych dzieciom i ich rodzicom – w 2006 r. udzielono ich 414.
 5. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny - szybkie umieszczanie dziecka w rodzinnych formach opieki i umożliwianie powrotu dziecka do rodziców naturalnych.
 6. Opracowywanie programów na rzecz dziecka i rodziny.
 7. Rzetelnie i terminowo sporządzane opinie dla potrzeb sądów.
 8. Szybkie przekazywanie informacji o dzieciach w celu poszukiwania rodzin w kraju      i za granicą w ramach prowadzonej działalności Wojewódzkiego Banku Danych         o dzieciach oczekujących na przysposobienie i kandydatach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz o rodzinach zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka – w 2006 r. przeanalizowano dokumenty 898 dzieci.
 9. Funkcjonowanie Rady Społecznej w Ośrodku umożliwiło podjęcie wielu kontrowersyjnych decyzji kwalifikacyjnych.
 
  1. odbiór społeczny
 
1)      Opracowywanie i wydawanie ulotek o działalności Ośrodka wspólnie z Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola.
2)      Udział w pikniku organizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu i Oleśnie.
3)      Organizacja otwartego spotkania dla kandydatów na rodziców adopcyjnych oraz rodzin adopcyjnych już funkcjonujących.
4)      Zorganizowanie spotkań ze studentami Uniwersytetu Opolskiego w celu promocji zadań realizowanych przez Ośrodek.
5)      Organizowanie spotkań dla grupy wsparcia.
6)      Popularyzacja działalności Ośrodka w mediach, m.in. 9-krotne uczestnictwo dyrektora placówki w audycji radiowej w Radiu Opole.
7)      Udział w programie „Rodzina Zastępcza – Mój Dom”.
8)      Organizowanie Dni Otwartych w Ośrodku.
9)      Współudział w organizowaniu multimedialnych konferencji dotyczących spraw związanych z adopcją w Opolu, Kędzierzynie-Koźlu, Brzegu oraz Oleśnie.
10) Prowadzenie warsztatów pn. „Niezastąpione i wzmocnione – rodzicielstwo zastępcze” dla przedstawicieli jednostek samorządowych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką dziecka i rodziny.
11) Prezentacja działalności Ośrodka na Kolegium Doradczym Wojewody Opolskiego.
 
  1. zarządzanie jednostką
 
1.      Pedagodzy na bieżąco podwyższają swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo             w kursach i szkoleniach.
2.      Ośrodek gromadzi, porównuje i wnikliwie analizuje własne osiągnięcia z pracą innych ośrodków.
3.      Poprzez wyposażenie pomieszczeń Ośrodka w niezbędny sprzęt komputerowy, połączenie internetowe i pocztę elektroniczną, umożliwiony został szybki przekaz informacji, a to spowodowało zwiększenie kontaktów rodzin zainteresowanych adopcją z pracownikami Ośrodka.
4.      Stworzenie odpowiedniego wystroju pomieszczeń Ośrodka zapewniło właściwą atmosferę rozmów z potencjalnymi rodzinami adopcyjnymi.
5.      Zaangażowanie dyrektora Ośrodka poprzez udział w naradach organizowanych przez Urząd Wojewódzki, domy dziecka, powiatowe centra pomocy rodzinie, a także konferencjach naukowych na rzecz osieroconych dzieci.
6.      Przeprowadzone przez dyrektora kontrole wewnętrzne nie wykazały nieprawidłowości w funkcjonowaniu placówki.
 
Szczególne osiągnięcia w poniższych obszarach:
 
a.      działalność statutowa
 
1)      Pomimo spadku liczby urodzeń adopcja utrzymuje się na poziomie porównywalnym z latami ubiegłymi.
2)      Wzrost liczby kandydatów na rodziców adopcyjnych – zarejestrowano 60 nowych rodzin.
3)      Trafne diagnozy rodzin (w 2006 r. nie odnotowano nieudanej adopcji).
 
b.      odbiór społeczny
 
1)      Ośrodek jest dobrze postrzegany przez inne instytucje, przez media oraz przez współpracujące rodziny. Otrzymuje wiele podziękowań od rodzin, kartki świąteczne, listy, które są gromadzone w prowadzonej przez pracowników Kronice Ośrodka.
2)      Poprzez dobry odbiór społeczny Ośrodek znany jest poza granicami Województwa Opolskiego, dzięki czemu pozyskuje kandydatów na rodziny adopcyjne m.in. we Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie, Jeleniej Górze, Gliwicach, Katowicach i innych miejscowościach.
 
c.      zarządzanie jednostką
 
Opolski Urząd Wojewódzki, biorąc pod uwagę dobrą jakość zarządzania jednostką oraz terminowość i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań, wyznaczył Ośrodek do prowadzenia Wojewódzkiego Banku Danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie i kandydatach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz o rodzinach zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka.
 
Informacja Wydziału Organizacyjnego
 
Rada Miasta Opola nie rozpatrywała skarg na działalność jednostki.
Również do jednostki nie wpłynęła żadna skarga dotycząca jej działalności.
 
18)                                 Pogotowie Opiekuńcze
 
Uzasadnienie propozycji oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego
jednostkę:
 
Zastępca Prezydenta Miasta Opola proponuje przyznanie jednostce oceny pozytywnej.
 
Uzasadnienie propozycji oceny Skarbnika Miasta Opola:
 
1
Forma organizacyjna
Jednostka budżetowa
2
Propozycja oceny (wydana na podstawie pkt. 16 w związku z pkt. 7 i 9 Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola Nr OR.I-0151-224/07 z dnia 27 kwietnia 2007r.)
POZYTYWNA
 
 
1.      Plan wydatków jednostki na 2006r. wynosił 2.541 tys. zł, wydatkowano 2.369 tys. zł, a więc plan nie został przekroczony, a wykonanie osiągnęło 93% planu. Nominalnie w porównaniu z 2005r. wydatki ogółem wzrosły o 351 tys. zł.
2.      Największą pozycję w strukturze wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne, ich udział w wydatkach bieżących sięga 68%.
3.      W 2006r. jednostka zrealizowała inwestycje na kwotę 84 tys. zł, w tym:
a.      Zakup chłodni 6 tys. zł,
b.      Przebudowa pomieszczeń w Pogotowiu Opiekuńczym 78 tys. zł.
4.      Prócz wydatków inwestycyjnych, w 2006r. wykonano również remont instalacji elektrycznej wydatkując na ten cel kwotę 204 tys. zł.
5.      Dochody własne jednostka zrealizowała w kwocie 10 tys. zł, przy założonym planie 14 tys. zł.
6.      Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków w jednostce stanowią: wynajem garaży, narzuty za wyżywienie pracowników, usługi różne, odsetki bankowe.
7.      Majątek jednostki jest objęty polisą ubezpieczeniową.
8.      W 2006r. została poddana kontroli prawidłowość i rzetelność obliczania i opłacania składek ZUS, ustalania uprawnień do świadczeń i zasiłków, oraz dokonywanie rozliczeń. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, zaleceń pokontrolnych nie wydano.
9.      Na koniec 2006r. jednostka wykazała należności w kwocie 15.470 tys. zł, należność powstała z tytułu reklamacji usługi wykonanej na rzecz jednostki. Sprawa trafiła do sądu.
10. Jako szczególne osiągnięcia jednostka podaje:
a.      Pozyskanie środków z rezerwy celowej Budżetu Państwa w wysokości 22 tys. zł na realizację zadań w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych,
b.      Pozyskanie środków na realizację zadania publicznego w wysokości 10 tys. zł z przeznaczeniem na prowadzenie programów profilaktycznych w zakresie organizacji wolnego czasu dzieci i młodzieży.
11. Jednostka terminowo przedstawia sprawozdania budżetowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 
Uzasadnienie propozycji oceny Wydziału nadzorującego jednostkę:
 
Osiągnięcia w poniższych obszarach:
 
a.                  działalność statutowa
 
1)            znaczne ograniczenie liczby ucieczek wychowanków z placówki – ucieczki obecnie mają charakter sporadyczny,
2)            całkowite wyeliminowanie samookaleczeń,
3)            wyeliminowanie spożycia alkoholu i środków odurzających na terenie placówki,
4)            wyeliminowanie używania środków odurzających przez wychowanków podczas przepustek,
5)            znaczne ograniczenie agresji wychowanków w stosunku do siebie nawzajem,
6)            wyeliminowanie agresji w stosunku do przedmiotów martwych – w 2006 r. nie miały miejsca zdarzenia celowego niszczenia przez wychowanków mebli i sprzętów            w placówce,
7)            poprawa higieny wśród wychowanków,
8)            mobilizacja wychowanków do uczestnictwa w życiu społecznym poza placówką poprzez udział w różnych konkursach i happeningach organizowanych na terenie miasta Opola przez placówki oświatowe oraz inne instytucje,
9)            zdobycie kilku nagród i dyplomów,
10)        mobilizacja wychowanków do włączania się do prac na rzecz placówki (malowanie, koszenie trawy, sprzątanie, pomoc wychowawcom, magazynierowi, konserwatorom, kucharkom, itp.),
11)        współtworzenie z wychowankami programów artystycznych przedstawianych na imprezach okolicznościowych organizowanych w placówce.
 
b.      odbiór społeczny
 
1)      nawiązanie ścisłej współpracy z przedstawicielami Sądu Rodzinnego – sędziami oraz kuratorami sądowymi i społecznymi,
2)      nawiązanie ścisłej współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Opolu,
3)      nawiązanie ścisłej współpracy z Miejską Komendą Policji oraz I Komisariatem Policji w Opolu, a także z innymi instytucjami zajmującymi się problematyką dzieci,
4)      udział wychowanków w prelekcjach prowadzonych przez Zespół Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Opolu,
5)      otrzymanie od Ośrodka Interwencji Kryzysowej 27 kart kolonijnych dla wychowanków placówki,
6)      otrzymanie od Fundacji „Bądź Dobroczyńcą” darów w postaci kołder, poduszek           i książek,
7)      uczestniczenie w spotkaniu z Kierownikiem Opolskiej Izby Dziecka,
8)      współpraca z uczelniami wyższymi z Opola dotycząca organizacji praktyk studenckich oraz prowadzenia przez studentów zajęć integracyjnych i imprez okolicznościowych dla wychowanków placówki.
 
c.      zarządzanie jednostką
 
1)            dostosowywanie placówki do standardów określonych w obowiązujących przepisach (wymieniono instalację elektryczną w części budynku, wybudowano 2 aneksy kuchenne, wyremontowano 3 łazienki, urządzono pokój cichej nauki oraz pokój dla chorych, odnowiono pokoje wychowanków, wyremontowano podłogi, itp.),
2)            pozyskiwanie środków finansowych z zewnątrz – uzyskano 10.000,00 zł ze środków alkoholowych na profilaktykę i terapię dla dzieci oraz 9.120,00 zł na szkolenie dla kadry,
3)            motywowanie kadry do podnoszenia kwalifikacji i występowanie do Prezydenta Miasta Opola o środki na ten cel – w 2006 r. jeden wychowawca zdobył awans           z nauczyciela kontraktowego na mianowanego, 3 wychowawców ukończyło studia podyplomowe, 2 wychowawców je rozpoczęło,
4)            dyrektor placówki uzupełnił kwalifikacje poprzez ukończenie studiów podyplomowych na kierunku pedagogiki, a w 2006 r. rozpoczął studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą,
5)            pozyskiwanie dodatkowych środków na działalność placówki poprzez wynajem garaży oraz sprzedaż obiadów pracownikom i emerytom Pogotowia Opiekuńczego.
 
Informacja Wydziału Organizacyjnego
 
Rada Miasta Opola nie rozpatrywała skarg na działalność jednostki.
Również do jednostki nie wpłynęła żadna skarga dotycząca jej działalności.
 
19)                                 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
 
Uzasadnienie propozycji oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę:
 
Zastępca Prezydenta Miasta Opola proponuje przyznanie jednostce oceny pozytywnej.
 
 
Uzasadnienie propozycji oceny Skarbnika Miasta Opola:
 
 
1
Forma organizacyjna
Jednostka budżetowa
2
Propozycja oceny (wydana na podstawie pkt. 16 w związku z pkt. 7 i 9 Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola Nr OR.I-0151-224/07 z dnia 27 kwietnia 2007r.)
POZYTYWNA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.      Wykonanie planu dochodów w 2006r. ukształtowało się na poziomie 18.716 tys. zł i odpowiada poniesionym wydatkom.
2.      Nie stwierdzono przekroczenia zaplanowanego na 2006r. poziomu wydatków (faktyczne wykonanie wyniosło 90,1 % założonego planu).
3.      W ciągu 2006r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie uzyskał dochody (przekazane do budżetu miasta) na poziomie 1.179 tys. zł, co oznacza przekroczenie planu o 472 tys. zł. Zjawisko ocenia się pozytywnie.
4.      Oprócz środków budżetowych jednostka uzyskała w 2006r. dochody własne. W roku sprawozdawczym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie osiągnął dochody własne w wysokości 319 tys. zł z tytułu darowizn od osób fizycznych oraz wpływów otrzymanych od pensjonariuszy za wydane posiłki, umowy najmu, co oznacza wykonanie planu w 85% ( założony plan dochodów własnych na 2006 r. wynosił 376 tys. zł). Niezrealizowanie planu dochodów ma związek ze wzrostem cen obiadów w Domach Dziennego Pobytu (DDP Złota Jesień i DDP Magda-Maria) co było przyczyną spadku liczby sprzedanych posiłków.
5.      Dla pozyskania oszczędności jednostka wprowadziła blokadę połączeń komórkowych, odbywanie stażu przez absolwentów, prace społecznie użyteczne oraz wprowadziła zatrudnianie pracowników w ramach robót publicznych.
6.      Stwierdza się, iż majątek jednostki był objęty w 2006 r. polisą ubezpieczeniową. 
7.      Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej dla wszystkich potrzebujących mieszkańców miasta Opola w ramach zadań własnych gminy, jak i w ramach zadań zleconych administracji rządowej. Przedmiotem działania MOPR w Opolu jest realizacja polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Nadrzędnym celem tego Ośrodka jest zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.
8.      Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu realizował również zadanie pn. „Podejmowanie działań na rzecz dożywiania dzieci uczęszczających w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych”. Pomocą objęto 316 uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych: niepełnych dotkniętych problemem bezrobocia, ubóstwa, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Z uwagi na to, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie otrzymał także środki finansowe z budżetu państwa na realizację rządowego programu dożywiania.
9.      W jednostce obowiązują wymagane prawem dokumenty wewnętrzne normujące sprawy gospodarki finansowej.
10. Jednostka terminowo przedstawia wymagane sprawozdania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 
Uzasadnienie propozycji oceny Wydziału nadzorującego jednostkę:
 
Osiągnięcia w poniższych obszarach:
 
a.      działalność statutowa
 
1)      usamodzielniło się 252 rodzin objętych pomocą MOPR,
2)      usamodzielniło się 4 wychowanków z rodzin zastępczych oraz 2 z placówek opiekuńczo-wychowawczych,
3)      udzielono schronienia 155 osobom bezdomnym. Oprócz realizacji podstawowego zadania – zapewnienia schronienia osobo bezdomnym – w Ośrodku Readaptacji Społecznej „Szansa” przeprowadzono także działania motywacyjno – readaptacyjne. W wyniku tych działań usamodzielniło się 31 rodzin ( 88 osób) z czego 37 mieszkańców podjęło pracę zarobkową w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych. 2 osoby rozpoczęły naukę w Liceum dla Dorosłych,
4)      w ramach programu pomocy dla osób niepełnosprawnych 295 osób otrzymało zasiłek stały, a 291 osób objęto usługami opiekuńczymi świadczonymi w miejscu zamieszkania,
5)      w ramach programu wspierania gmin w dożywianiu – bezpłatnym dożywianiem objęto 805 dzieci i 345 osoby dorosłe. Ponadto w ramach realizacji wieloletniego programu Pomocy państwa w zakresie dożywiania 1090 osób i rodzin otrzymało zasiłki celowe na zakup żywności,
6)      683 osoby objęto poradnictwem psychologicznym,
7)      1.102 rodziny objęto poradnictwem prawnym,
8)      5.071 rodzin objęto pracą socjalną,
9)      2.363 rodzinom udzielono interwencji kryzysowej,
10) w 2006 r Klub Aktywnie Poszukujących Pracy MOPR objął działaniem 381 osób bezrobotnych, które w trakcie 627 indywidualnych sesji skorzystały z poradnictwa dotyczącego metod poszukiwania pracy, analizy rynku pracy, pomocy w sporządzeniu dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej. W wyniku tych działań 36 osoby podjęły pracę,
11) Utworzone w ramach zatrudnienia tymczasowego brygady zawodowo usługowe wykonały wiele prac na rzecz podopiecznych MOPR, inwestycji i organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej.
 
b.      odbiór społeczny
 
1)      prowadzono biuro pośrednictwa pracy dla wolontariuszy,
2)      prowadzono akcję „Podaruj” – pośrednictwo w nieodpłatnym przekazywaniu używanego sprzętu gospodarstwa domowego oraz mebli,
3)      zorganizowano VIII Opolskie Dni Seniora dla około 700 seniorów z miasta Opola,
4)      zorganizowano na bazie Domu „Złotej Jesieni” nieodpłatną wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego,
5)      zorganizowano I Opolskie Forum mające na celu pozyskiwanie kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze,
6)       wspólnie z Fundacją Pomocy Dzieciom Bądź Dobroczyńcą zorganizowano świetlicę w budynku socjalnym w Opolu przy ul. Odrzańskiej,
7)      prowadzono w audycjach Radia Opole pn. Nasze sprawy sposoby rozwiązywania problemów społecznych w mieście Opolu,
8)      prezentowano na Ogólnopolskich Konferencjach swoje doświadczenia poświęcone zagadnieniom pracy socjalnej,
9)      remontowano mieszkania innym podopiecznym przy współudziale osób bezdomnych i bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej,
10) sprzątano groby osób samotnych, którym pogrzeb sprawiał MOPR, przy współudziale osób kierowanych do Klubu Aktywnie Poszukujących Pracy,
11) prowadzono monitoring rodzin w godzinach popołudniowych,
12) pozyskiwano darowizny na rzecz podopiecznych Ośrodka (ogółem 16.586,36 zł).
 
c.      zarządzanie jednostką
 
1)      zakupiono sprzęt informatyczny spełniający wymogi rozwijającego się systemu POMOST,
2)      rozwinięto strukturę informatyczną z uruchomieniem stacji roboczych w każdym rejonie opiekuńczym z dostępem obsługi bazy danych podopiecznych,
3)      sporządzono procedury związane z obiegiem dokumentacji, informacji o środkach finansowych,
4)      ujednolicono zasady dotyczące świadczeń usług opiekuńczych,
5)      prowadzono systematyczne szkolenia i spotkania seminaryjne z pracownikami socjalnymi,
6)      przygotowano reorganizację, której celem była poprawa skuteczności pracy pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych,
7)      zorganizowano zintegrowany system pomocy mieszkańcom Opola w systemie całodobowym,
8)      wprowadzono zarządzenia oparte na systemie rozproszonym z wykorzystaniem pracy metodą projektu,
9)      wprowadzono wielowymiarowe i wielopoziomowe systemy kontroli wewnętrznej,
10) ustalono w drodze procedury zasady komunikacji pionowej i poziomej co zasadniczo poprawiło skuteczność pracy i skróciło czas załatwiania sprawy,
11) ustalono zasady pracy pracowników MOPR wprowadzając elementy etyki zawodowej,
12) ustalono zasady ocen okresowych pracowników MOPR. Pierwsze oceny dokonane zostaną w 2007 r.,
13) wprowadzono przepisy wewnętrzne regulujące gospodarkę finansowa w MOPR w Opolu mającą na celu dokonywanie wydatków publicznych w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych wyników.
 
Informacja Wydziału Organizacyjnego
 
Rada Miasta Opola nie rozpatrywała skarg na działalność jednostki.
Również do jednostki nie wpłynęła żadna skarga dotycząca jej działalności.
 
20)                                Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
 
Uzasadnienie propozycji oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę:
 
Zastępca Prezydenta Miasta Opola proponuje przyznanie jednostce oceny pozytywnej.
 
Uzasadnienie propozycji oceny Skarbnika Miasta Opola:
 
1
Forma organizacyjna
Jednostka budżetowa
2
Propozycja oceny (wydana na podstawie pkt. 16 w związku z pkt. 7 i 9 Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola Nr OR.I-0151-224/07 z dnia 27 kwietnia 2007r.)
POZYTYWNA
 
1.      Na 2006r. zaplanowano wydatki w wysokości 735 tys. zł, wykonanie wyniosło 722 tys. zł, tj. 98%. Warto zauważyć, iż wydatki ogółem w 2006r. były niższe niż rok wcześniej
o 9 tys. zł, tj. o 1%.
2.      Wynagrodzenia stanowią 48% wydatków ogółem jednostki, tj. 2% mniej niż rok wcześniej.
3.      Mniej niż w 2005r. wydatkowano na zakup materiałów i energii, spadek wydatków w tej grupie sięgnął 9%.
4.      Jak podaje jednostka, za zaoszczędzone środki przeznaczone na wynagrodzenia zakupiono zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem księgowym o wartości 12 tys. zł.
5.      Dochody pobrane i przekazane do budżetu miasta wykonano w kwocie 198 tys. zł, tj.
o 44 tys. zł więcej niż zakładał plan i 11 tys. więcej niż wyniosło wykonanie w 2005r. Zważywszy na fakt, że przyrost nastąpił przy jednoczesnym obniżeniu wydatków zjawisko to zasługuje na podkreślenie.
6.      Dochody własne jednostka wykonała na poziomie 11 tys. zł, tj. w 113% planu.
7.      Jednostka jako źródła pozyskiwania środków pozabudżetowych wskazuje czynsz
za wynajem pomieszczeń oraz zwrot kosztów za wystawione upomnienia za pobyt w Izbie Wytrzeźwień.
8.      Jednostka szacuje, że w wyniku organizowania otwartych konkursów ofert na usługi porządkowe zaoszczędziła 18 tys. zł, a korzystanie z zamówień publicznych na usługi medyczne zamiast zatrudnienie lekarzy pozwoliło zaoszczędzić 40 tys. zł.
9.      Niepokojące jest zjawisko wysokich należności, które wykazują tendencję rosnącą.
Na koniec 2005r. należności wyniosły 1.480 tys. zł, na koniec 2006r. było to już 1.706 tys. zł. Utrzymywanie się wysokich należności jednostka tłumaczy tym, iż 80% przyjętych osób do Izby Wytrzeźwień to bezdomni, bez stałego miejsca zamieszkania, prowadzący włóczęgowski tryb życia.
10. Majątek jednostki jest ubezpieczony, jednostka korzysta z 20% zniżki ubezpieczeniowej.
11.  Jednostka terminowo przedstawia sprawozdania budżetowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 
Uzasadnienie propozycji oceny Wydziału nadzorującego jednostkę:
 
Osiągnięcia w poniższych obszarach:
 
a.      działalność statutowa
 
Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu powstał na bazie Izby Wytrzeźwień. Do osiągnięć Ośrodka można zaliczyć:
-     usamodzielnienie się dwóch osób, jedna z nich podjęła pracę na stałe i otrzymała mieszkanie socjalne, druga podjęła pracę w firmie porządkowej a osiągane dochody pozwoliły na wynajęcie samodzielnego mieszkania.
 
b. odbiór społeczny
 
Funkcjonowanie Ośrodka w obecnej formie jest pozytywnie odbierane zarówno przez osoby korzystające z jego usług, środowisko lokalne, jak i instytucje z nią współpracujące. Skumulowanie w jednym Ośrodku izby wytrzeźwień, noclegowni i działu profilaktyczno-terapeutycznego pozwala na udzielenie kompleksowej pomocy osobom tego potrzebującym, w szczególności bezdomnym i uzależnionym. Szeroka pomoc udzielana osobom bezdomnym przez pracownika socjalnego i terapeutę umożliwia im ponowną adaptację w społeczeństwie, a w ślad za tym lepszy odbiór danej osoby przez środowisko lokalne. Częste wykonywanie prac dorywczych (pomoc rolnikom przy zbiorze plonów, prace remontowo-budowlane, sprzątanie terenu, odśnieżanie) przez osoby przebywające w noclegowni wpłynęło na ukształtowanie się pozytywnego obrazu Ośrodka w środowisku lokalnym.
 
c.      zarządzanie jednostką
 
-     skomputeryzowanie działu administracyjno-finansowego (zakup komputerów i oprogramowania),
-     wygospodarowanie środków z budżetu własnego na odnowienie ścian wewnętrznych pomieszczeń socjalnych Ośrodka,
-     zakup nowej kserokopiarki,
-     napraw i konserwacja dachu.
 
 
Informacja Wydziału Organizacyjnego
 
Rada Miasta Opola nie rozpatrywała skarg na działalność jednostki.
Również do jednostki nie wpłynęła żadna skarga dotycząca jej działalności.
 
 
21)                                 Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
 
Uzasadnienie propozycji oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę:
 
Zastępca Prezydenta Miasta Opola proponuje przyznanie jednostce oceny wyróżniającej.
 
 
1
Forma organizacyjna
Jednostka budżetowa
2
Propozycja oceny (wydana na podstawie pkt. 16 w związku z pkt. 7 i 9 Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola Nr OR.I-0151-224/07 z dnia 27 kwietnia 2007r.)
POZYTYWNA
Uzasadnienie propozycji oceny Skarbnika Miasta Opola:
 
 
 
1.      Ustalony na 2006r. plan wydatków nie został przekroczony. Wykonanie wydatków wyniosło 99,8% planu, tj. 442 tys. zł.
2.      Największą pozycję w strukturze wydatków niezmiennie stanowią wynagrodzenia i pochodne, które wyniosły w 2006r. 294 tys. zł, tj. 67% wydatków ogółem. Dynamika wzrostu wydatków na wynagrodzenia i pochodne (124%) jest jednak mniejsza od dynamiki wzrostu wydatków ogółem (131%).
3.      W 2006r. jednostka wydatkowała 6 tys. zł na zakupy inwestycyjne – zakupiono zmywarkę do naczyń.
4.      Jednostka realizuje zadania z zakresu administracji rządowej zlecone. Jednostka na realizację zadań zleconych otrzymuje dotację z budżetu państwa, która w 2006r. wyniosła 412 tys. zł, co stanowiło 93% wydatków ogółem jednostki. Z budżetu miasta jednostka otrzymała 24 tys. zł na wydatki bieżące oraz 6 tys. zł na zakupy inwestycyjne.
5.      Pozytywnym zjawiskiem jest znaczne przekroczenie dochodów pobranych i przekazanych do budżetu miasta. Wykonanie dochodów pobranych i przekazanych do budżetu miasta było o 23 tys. zł większe od pierwotnie planowanego i wyniosło 28 tys. zł, tj. 588% planu.
6.      Majątek jednostki jest ubezpieczony, jednostka korzysta z 35% zniżki ubezpieczeniowej.
7.      Jednostka terminowo przedstawia wymagane sprawozdania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
8.      W 2005r. miała w jednostce miejsce kontrola WKWiA. W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: niezgodność zapisów statutu z obowiązującymi przepisami prawa, płatności niektórych faktur odbywały się bez uprzedniego sprawdzenia merytorycznego i formalnego oraz bez zatwierdzenia kwoty do wypłaty. W wyniku kontroli wydano zalecenia nakładające na jednostkę między innymi stworzenie odpowiednich procedur. Termin wykonania zaleceń został wyznaczony na 30 czerwca 2005r. Mając między innymi na uwadze powyższe za zasadne należy uznać przeprowadzenie jeszcze w 2007r. kontroli w zakresie obiegu faktur w jednostce, co da informację, czy nieprawidłowości zostały wyeliminowana w całości.
 
 
Uzasadnienie propozycji oceny Wydziału nadzorującego jednostkę:
 
Osiągnięcia w poniższych obszarach
 
    a. działalność statutowa
 
        -  przydzielenie 9 dodatkowych miejsc, przez Wydział Polityki Społecznej Opolskiego
           Urzędu Wojewódzkiego.       
        - prowadzenie zajęć z zakresu form psychoterapeutycznych takich jak:
           psychoanaliza, biblioterapia, indywidualne spotkania z uczestnikami,
        - zajęcia edukacyjno-oświatowe dla przewlekle chorych psychicznie,
        - prowadzenie zajęć z zakresu programów terapii komputerowej,
        - 1 uczestników ŚDS znalazło zatrudnienie w Z.P.Ch na terenie miasta Opola w ramach interaktywnego poszukiwania pracy.
 
b. odbiór społeczny
 
 Jednostka organizuje imprezy integracyjne, które są dobrze postrzegane w   środowisku lokalnym oraz na bieżąco współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi.  
Jest głównym organizatorem Wojewódzkiego Przeglądu Jasełek ŚDS, który odbył się 04.12.2006 r. w Opolu. Uczestnicy ŚDS brali również czynny udział w olimpiadzie dla osób niepełnosprawnych.
Jednym z ważnych elementów współpracy, jest stworzenie dużej grupy wolontariuszy- 25 osób co pozwała na realizację wspólnych zadań z terapeutami ośrodka i integruje uczestników ŚDS ze środowiskiem.
Uroczyście obchodzona była również 10 rocznica utworzenia ŚDS w. Opolu, w której uczestniczyły przedstawiciele władz miasta oraz rodziny uczestników ŚDS.
 
c. zarządzanie jednostką
   
   Ośrodek działa na podstawie dokumentacji, dostosowanej do wymogów znowelizowanej ustawy o finansach publicznych. Spełnia wszystkie potrzebne standardy nowocześnie funkcjonującej jednostki organizacyjnej. Posiada skomputeryzowany system kadrowo-księgowy, łącznie z wykorzystaniem internetu do prac administracyjno- biurowych.
Utworzona została strona internetowa Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
       Wszystkie zaplanowane w planie pracy zadania i przedsięwzięcia dotyczące merytorycznej działalności ŚDS, jak również dotyczące zarządzania jednostką zostały w pełni zrealizowane.
Działania podejmowane przez kierownika jednostki, pozwalają utrzymać wysoki standard świadczonych usług.
Jednostka jest dobrze postrzegana przez inne instytucje, media, a także w środowisku lokalnym.
 
Obszary działania jednostki wymagające poprawy wg podziału:
 
- odbiór społeczny
 
Odbiór pozytywny, istnieje potrzeba wydłużenia czasu pracy jednostki.
                                                      
 
Informacja Wydziału Organizacyjnego
 
Rada Miasta Opola nie rozpatrywała skarg na działalność jednostki.
Również do jednostki nie wpłynęła żadna skarga dotycząca jej działalności.
 
22)                                Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej:
 
22.1. ZOZ „Centrum”
 
Uzasadnienie propozycji oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę:
 
Zastępca Prezydenta Miasta Opola proponuje przyznanie jednostce oceny wyróżniającej.
 
Uzasadnienie propozycji oceny Skarbnika Miasta Opola:
 
1
Forma organizacyjna
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
2
Propozycja oceny (wydana na podstawie pkt. 16 w związku z pkt. 7 i 9 Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola Nr OR.I-0151-224/07 z dnia 27 kwietnia 2007r.)
WYRÓŻNIAJĄCA
 
 
1) Obowiązujący w 2006r. plan finansowy jednostki zakładał przychód ogółem na poziomie 
3.943 tys. zł. Faktyczne wykonanie wyniosło 4.462 tys. zł, co oznacza przekroczenie planu w 2006r. o 519 tys. zł., tj. o 13%. W porównaniu do roku 2004 nastąpił wzrost przychodów o 314 tys. zł, tj. o 7,6%.
 
2) Suma planowanych do poniesienia przez jednostkę kosztów w ciągu 2006 roku wyniosła 3.937 tys. zł. Faktyczne wykonanie kosztów ogółem w roku 2006 wyniosło natomiast 4.344 tys. zł, co oznacza ich przekroczenie w stosunku do planu o 433 tys. zł, tj. o 10 %. W porównaniu do roku 2005 nastąpił wzrost wydatków o 443 tys. zł, tj o 11%..
 
3) Wynik na sprzedaży za 2005 rok zamknął się zyskiem w wysokości 14,73 tys. zł. (wobec zysku w roku 2005 w wys. 137 tys. zł i w 2004 roku w wysokości 154 tys. zł). Zmniejszenie zysku na sprzedaży jest spowodowane w szczególności wzrostem kosztów wynagrodzeń i pochodnych od nich. Wzrost ten w 2006r. w porównaniu z 2005r. ukształtował się na poziomie 278,9 tys. zł tj. o 10,2%. Łącznie wynagrodzenia i pochodne od nich w 2006r. wyniosły 3.022,87 tys. zł.
 
4) Zysk netto na koniec 2006r. ukształtował się na poziomie 117,4 tys. zł, co oznacza jego zmniejszenie w porównaniu z końcem 2005r. o 128 tys. zł. Największy wpływ na spadek zyskowności netto jednostki miał ww. wspomniany wzrost kosztów działalności operacyjnej (przede wszystkim wynagrodzenia). Wzrost zyskowności na poziomie netto w stosunku do poziomu sprzedaży jest konsekwencją uzyskania przez jednostkę pozostałych przychodów operacyjnych na poziomie 58,98 tys. zł przy pozostałych kosztach operacyjnych w wys. 0 tys. zł. Na koniec 2005r. ta sama relacja wyniosła 62,6 tys. zł (pozostałe przychody operacyjne) przy 2 tys. zł (pozostałe koszty operacyjne).
 
5) Pomimo zmniejszenia zysku netto w 2006r. w porównaniu z wykonaniem 2005r. pozytywnie ocenia się działania jednostki skutkujące wzrostem uzyskiwanych przychodów ze sprzedaży np. 20% wzrost przychodów z tytułu usług medycznych Poradni Medycyny Pracy, jak również działania skutkujące pozyskiwaniem dodatkowych przychodów (oprócz kontraktu z NFZ). Do dodatkowych przychodów należy zaliczyć wpływy z usług świadczonych na rzecz osób fizycznych, wpływy uzyskiwane z wynajmu pomieszczeń.
 
6)Głównym czynnikiem determinującym wzrost kosztów działalności operacyjnej w 2006r. w stosunku do 2005r. było zwiększenie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od nich. Niemniej biorąc pod uwagę, iż wzrostowi temu towarzyszyło zwiększenie przychodów ze sprzedaży jak również mając na względzie presję na wynagrodzenia we wszystkich sektorach gospodarki zwiększenia poziomu wynagrodzeń nie ocenia się negatywnie.
 
7) SP ZOZ  ?Centrum” utrzymuje bardzo wysoką płynność finansową (3,5 na koniec 2006r. wobec 3,4 na koniec 2005 r. i 3,1 na koniec 2004 roku), co jest spowodowane przede wszystkim wysokim stanem środków pieniężnych (1.870 tys. zł na koniec 2006r. wobec 1.505,7 tys. zł na koniec 2005 roku i 1.166,1 tys. zł. na koniec 2004 roku).
 
8) Poziom zadłużenia wynoszący na koniec 2006r. 8,8% należy uznać za bardzo niski. 
 
9) W 2005r. w jednostce została przeprowadzona przez Referat Kontroli Finansowej Egzekucji i Sprawozdawczości Kontrola dokumentów normujący zasady prowadzenia rachunkowości. Większych nieprawidłowości nie stwierdzono. W 2006r. jednostka nie została objęta postępowaniem kontrolnym.
 
10) Posiadane przez jednostkę mienie jest objęte polisą ubezpieczeniową.
 
11) Jednostka terminowo przedstawia wymagane sprawozdania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 
Uzasadnienie propozycji oceny Wydziału nadzorującego jednostkę:
 
Opis osiągnięć zakładu:
 
1.      Wysoki poziom świadczonych usług zdrowotnych.
2.      Objęcie znacznej populacji profilaktycznymi programami zdrowotnymi .
3.      Zakup nowoczesnego sprzętu do diagnostyki medycznej zgodnie z potrzebami przychodni.
 
Opis szczegółowych osiągnięć zakładu:
 
a.      działalność statutowa
 
1)      zakład zrealizował zadania statutowe
2)      jakość świadczonych usług zapewniona na odpowiednim poziomie
3)      powiększenie majątku trwałego zakładu
 
b.      odbiór społeczny
 
Zakład jest postrzegany pozytywnie o czym świadczy brak skarg pacjentów.
 
c.      zarządzanie jednostką
 
1)      zwiększenie zakresu usług przy jednoczesnym utrzymaniu na stałym poziomie kosztów – wysoka efektywność ekonomiczna
2)      możliwość podnoszenia kwalifikacji pracowników, wzrost wynagrodzeń
3)      realizacja zadań wynikających ze statutu zakładu
4)      bardzo dobre gospodarowanie majątkiem trwałym
 
 
Informacja Wydziału Organizacyjnego
 
Rada Miasta Opola nie rozpatrywała skarg na działalność jednostki.
Natomiast do jednostki wpłynęło 1 skarga uzasadniona, która dotyczyła niewłaściwej pracy rejestracji ogólnej w przychodni.
 
22.2. ZOZ „Zaodrze”
 
Uzasadnienie propozycji oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę:
 
Zastępca Prezydenta Miasta Opola proponuje przyznanie jednostce oceny wyróżniającej.
 
Uzasadnienie propozycji oceny Skarbnika Miasta Opola:
 
1
Forma organizacyjna
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
2
Propozycja oceny (wydana na podstawie pkt. 16 w związku z pkt. 7 i 9 Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola Nr OR.I-0151-224/07 z dnia 27 kwietnia 2007r.)
WYRÓŻNIAJĄCA
 
 
1.      Obowiązujący w 2006 roku plan finansowy jednostki zakładał przychody ogółem na poziomie 1.525,5 tys. zł. Faktyczne wykonanie wyniosło 1 681,57 tys. zł, co oznacza wykonanie planu przychodów w 110%, oraz ich wzrost w stosunku do wykonania roku 2005r. o 145 tys. zł tj. o 9,5%.
2.      Wg planu ustalonego na 2006 rok, koszty ogółem zostały założone na poziomie 1.525 tys. zł. Faktycznie w 2006 roku jednostka zaewidencjonowała koszty ogółem na poziomie 1.567 tys. zł., co oznacza wykonanie planu kosztów ogółem za ubiegły rok w 102,1 %.
3.      Z zestawienia przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi oraz kosztów działalności operacyjnej poniesionych w 2006 rok, wynika, iż jednostka wykazała zysk ze sprzedaży w wys. 111,5 tys. zł (w roku 2005 zysk na sprzedaży ukształtował się na poziomie 84,6 tys. zł). Zaznaczenia wymaga fakt, iż do końca 2003r. ZOZ „Zaodrze” wykazywał stratę na sprzedaży. Zdarzenia gospodarcze zaewidencjonowane na pozostałych poziomach rachunku zysków i strat nie wpłynęły w sposób znaczący na ogólny wynik netto. W efekcie końcowym na koniec 2006 roku odnotowano zysk netto wynoszący 114,03 tys. zł (wobec zysku netto w wys. 92 tys. zł w roku 2005).
4.      Suma bilansowa na koniec 2006r. ukształtowała się na poziomie 1.137,45 tys. zł, co oznacza jej zwiększenie w porównaniu z końcem 2005r. o 126,24 tys. zł. Jest to konsekwencja z jednej strony zwiększenia funduszu jednostki na skutek rozliczenia wyniku z 2005r. z drugiej zaś wzrostu wartości majątku trwałego jak również poziomu środków pieniężnych.
5.      W zakresie zobowiązań na koniec 2006r. w porównaniu z analogicznym okresem 2005r. nastąpił ich spadek o 76,8 tys. zł tj. o 26,7%, a zobowiązania ukształtowały się na poziomie 210,58 tys. zł. Majątek obrotowy na koniec 2006r. ukształtował się na poziomie 533 tys. z, co oznacza jego wzrost w porównaniu z analogicznym okresem 2005r. o 97,64 tys. zł (należności krótkoterminowe uległy zmniejszeniu o 92,75 tys. zł, natomiast wzrosła wartość środków pieniężnych w kasie i na rachunkach o 188,4 tys. zł). Taki stan rzeczy spowodował, iż wskaźnik płynności bieżącej za 2006r. ukształtował się na poziomie 2,53. Oznacza to, iż jednostka posiada pełną zdolność do regulowania zobowiązań.
6.      Do największych sukcesów jednostki należy zaliczyć przeprowadzoną restrukturyzację. Jeszcze na koniec 2003r. jednostka wykazywała zobowiązania wymagalne w łącznej kwocie 231,9 tys. zł, co stanowiło ponad 53% w ogólnej strukturze zobowiązań. Działania restrukturyzacyjne spowodowały, iż w 2006r. jednostka nie posiadała już zobowiązań przeterminowanych. Działania restrukturyzacyjne polegały na redukcji zatrudnienia, optymalizacji zużycia energii cieplnej, zmniejszenie poziomu kosztów poprzez ich stałe monitorowanie.
7.      W 2005r. w jednostce kontrolę przeprowadził WKWiA UM Opola. Przedmiotem kontroli było między innymi ustalenie źródeł znacznego zadłużenia SP ZOZ „Zaodrze”. WKWiA nie wydał zaleceń pokontrolnych. W 2006r. nie przeprowadzano kontroli, której przedmiotem byłyby przede wszystkim aspekty funkcjonowania jednostki
8.      Jednostka terminowo przedstawia wymagane sprawozdania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 
W następnych okresach wydaje się wskazanym przeprowadzenie kontroli sprawdzającej funkcjonowanie jednostki. Kontrola ta powinna mieć charakter "profilaktyczny" - sprawdzający zgodność stosowanych procedur z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 
Branża, w której jednostka prowadzi działalność jest obarczona szczególnym ryzykiem między innymi gospodarczym, dlatego też wydział merytoryczny powinien prowadzić stały monitoring sytuacji ekonomicznej jednostki.
 
 
Uzasadnienie propozycji oceny Wydziału nadzorującego jednostkę:
 
Opis osiągnięć zakładu:
 
1.      Zadowalający poziom świadczonych usług medycznych.
2.      Realizacja profilaktycznych programów zdrowotnych.
3.      Etapowe remonty w budynku przychodni.
 
 
Opis szczegółowych osiągnięć zakładu:
 
1. działalność statutowa
2. zakład zrealizował zadania statutowe
3. jakość świadczonych usług zapewniona na odpowiednim poziomie
 
odbiór społeczny
 
Zakład jest postrzegany pozytywnie.
 
zarządzanie jednostką
 
1)      wynegocjowanie i zawarcie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia na usługi zdrowotne w ramach prowadzonej działalności
2)      realizacja zadań wynikających ze statutu zakładu
3)      utrzymanie płynności finansową i spłata wszystkich zobowiązania wymagalnych
4)      znaczące nakłady finansowe w zakresie remontów i inwestycji.
 
Informacja Wydziału Organizacyjnego
 
Rada Miasta Opola nie rozpatrywała skarg na działalność jednostki.
Również do jednostki nie wpłynęła żadna skarga dotycząca jej działalności.
 
 
22.3. ZOZ „Śródmieście”
 
Uzasadnienie propozycji oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę:
 
Zastępca Prezydenta Miasta Opola proponuje przyznanie jednostce oceny wyróżniającej.
 
Uzasadnienie propozycji oceny Skarbnika Miasta Opola:
 
1
Forma organizacyjna
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
2
Propozycja oceny (wydana na podstawie pkt. 16 w związku z pkt. 7 i 9 Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola Nr OR.I-0151-224/07 z dnia 27 kwietnia 2007r.)
WYRÓŻNIAJĄCA
 
1.      Plan na 2006r. jednostki zakładał osiągnięcie przychodów na poziomie 2.861 tys. zł, faktycznie wykonane przychody wyniosły 2.976 tys. zł, co daje wykonanie planu na poziomie 104%. Nominalnie wykonano o 211,2 tys. zł większe przychody niż rok wcześniej.
2.      Udział dotacji w przychodach ogółem jest nieznaczny i podobnie jak przed rokiem oscyluje w granicach 1%.
3.      Pozytywnie ocenia się starania jednostki o pozyskanie dodatkowych źródeł przychodów. W 2006r. dodatkowe środki pozyskano m.in. dzięki umowom na świadczenia zdrowotne zawierane z prywatnymi podmiotami w ramach Medycyny Pracy, akcji szczepień profilaktycznych oraz uczestniczenia w programach profilaktycznych, wykonywaniu badań współfinansowanych dla innych podmiotów medycznych, a także dzięki wynajmowaniu wolnych pomieszczeń i dzierżawie sprzętu.
4.      Wysokość kosztów w planie finansowym na 2006r. została ustalona na poziomie 2.796 tys. zł, wykonanie wyniosło 2.906 tys. zł, tj. 104% planu. Największą pozycją
w strukturze kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne 60% kosztów ogółem. Największy wzrost kosztów zanotowano w pozycji amortyzacja, co jest związane
z przyjęciem do użytkowania nowych środków trwałych sfinansowanych ze środków unijnych.
5.      Jednostka podjęła działania oszczędnościowe, poprzez prowadzenie racjonalnej gospodarki materiałowej. Wg jednostki zaoszczędzono w ten sposób 18 tys. zł.
6.      Z rachunku zysków i strat wynika, że jednostka osiągnęła stratę na sprzedaży
w wysokości 132 tys. zł, co w porównaniu z rokiem 2005, kiedy to zanotowano stratę
w wysokości 150 tys. zł stanowi poprawę. Strata na sprzedaży kompensowana jest pozostałą działalnością operacyjną (do przychodów pozostałych przychodów operacyjnych jednostka zalicza również przychody uzyskane z tytułu dzierżawy pomieszczeń w 2006r. przychód z tego tytułu ukształtował się na poziomie 269 tys. zł i był niższy od przychodu osiągniętego za 2005r. o 4 tys. zł) dzięki czemu jednostka na koniec 2006r. wygenerowała zysk netto w wysokości 4 tys. zł. W roku 2005 zysk netto wyniósł 17 tys. zł, co wiązało się ze znacznie większymi przychodami z pozostałej działalności.
7.      Z bilansu sporządzonego na koniec 2006r. wynika, iż jednostka posiada płynność finansową, a wskaźnik płynności wyniósł 1,86. Wysoki wskaźnik płynności wynika przede wszystkim z utrzymywania się należności na dość wysokim poziomie (400 tys. zł wobec 363 tys. zł na koniec 2005r.), a także wysokiego poziomu środków na rachunkach bankowych (345 tys. zł wobec 229 tys. zł na koniec 2005r.). Zobowiązania na koniec 2006r. wyniosły 401 tys. zł.
8.      Za szczególne osiągnięcie jednostki należy uznać zrealizowanie trzeciego projektu unijnego dotyczącego zakupu sprzętu i urządzeń medycznych do poradni Okulistycznej.
9.      Majątek jednostki jest ubezpieczony, jednostka nie korzysta z żadnych zniżek, a koszty ubezpieczenia w 2006r. wyniosły 5 tys. zł.    
10. Jednostka terminowo przedstawia sprawozdania budżetowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 
Uzasadnienie propozycji oceny Wydziału nadzorującego jednostkę:
 
Opis osiągnięć zakładu :
 
1.      Wysoka jakość świadczonych usług medycznych.
2.      Wykonanie w szerokim zakresie profilaktycznych programów zdrowotnych.
3.      Dokończenie remontu i modernizacji przychodni.
4.      Doposażenie poradni w specjalistyczny sprzęt do diagnostyki medycznej.
 
Opis szczegółowych osiągnięć zakładu:
 
1)      działalność statutowa
2)      zakład zrealizował zadania statutowe
3)      zwiększenie zakresu usług przy jednoczesnym utrzymaniu na stałym poziomie kosztów
 
 
 
Odbiór społeczny
 
Zakład jest postrzegany pozytywnie
Zwiększenie atrakcyjności i funkcjonalności pomieszczeń przychodni 
 
Zarządzanie jednostką
 
1)      utrzymywanie dobrej kondycji finansowej
2)      wynegocjowanie i zawarcie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia na usługi zdrowotne w ramach prowadzonej działalności
3)      odpowiednie gospodarowanie majątkiem trwałym –wynajem wolnych powierzchni
4)      wyremontowanie obiektu i zakup aparatury medycznej i sprzętu komputerowego
5)      integracja załogi i zwiększenie wynagrodzenia pracowników
6)      podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez wprowadzenie systemu szkoleń.
 
Informacja Wydziału Organizacyjnego
 
Rada Miasta Opola nie rozpatrywała skarg na działalność jednostki.
Natomiast do jednostki wpłynęła 1 skarga uzasadniona, która dotyczyła nieodpowiedniego zachowania się lekarza wobec pacjentki.
 
23)        Dom Pomocy Społecznej Dla Kombatantów
 
Uzasadnienie propozycji oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę:
 
Zastępca Prezydenta Miasta Opola proponuje przyznanie jednostce oceny negatywnej.
 
Zła polityka zatrudnienia, która prowadzi do dużej fluktuacji kadr. Dużo skarg ze strony pracowników i mieszkańców na stosunki międzyludzkie i funkcjonowanie DPS-u.
            Wykazane przez kontrolę PIP (przeprowadzoną w czerwcu i lipcu 2006r.) naruszanie wymogów formalnych określonych w Kodeksie Pracy (norm pracy, brak odpowiednich badań lekarskich, nieprawidłowe rozliczanie urlopów wypoczynkowych i dodatków , inne).
            Przegranie w Sądzie Pracy pięciu rozpraw dotyczących nieprzestrzegania przepisów Kodeksu Pracy.
            Angażowanie się mieszkańców w istniejące konflikty personalne i brak reakcji przeciwdziałających temu zjawisku.
            Zmniejszająca się ilość imprez integracyjnych i coraz mniejszy w nich udział mieszkańców oraz zaniechanie współpracy z przedszkolem, szkołą, osiedlem, co wpływa na coraz gorszy odbiór społeczny DPS-u oraz jego wizerunek w mediach.
 
Uzasadnienie propozycji oceny Skarbnika Miasta Opola:
 
1
Forma organizacyjna
Jednostka budżetowa
2
Propozycja oceny (wydana na podstawie pkt. 16 w związku z pkt. 7 i 9 Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola Nr OR.I-0151-224/07 z dnia 27 kwietnia 2007r.)
NEGATYWNA
 
 
 
 
 
1.      Wykonanie wydatków w 2006r. wyniosło 3.765 tys. zł, wobec planu 3.778 tys. zł, zatem plan nie został przekroczony a wykonanie planu wyniosło 99,7%.
2.      Jednostka w 2006r. roku realizowała inwestycje na łączną kwotę 493 tys. zł, w tym:
a.      466 tys. zł – Modernizacja infrastruktury technicznej – Kuchni Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów, w tym 330 tys. zł środki własne gminy, 136 tys. zł Środki z Kontraktu Wojewódzkiego.
b.      27 tys. zł – zakupy inwestycyjne sprzętu. Zakupiono dwie pralnico-wirówki i suszarnie, urządzenia zainstalowano i przeszkolono pracowników.
3.      Poza wydatkami inwestycyjnymi w 2006r. wykonano remont tarasów i obróbek blacharskich lewej części elewacji południowej budynku Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów wydatkując na ten cel 160 tys. zł. 
4.      Największą pozycję w wydatkach bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne bo 43%. Dynamika wzrostu wynagrodzeń w porównaniu z rokiem 2005 wyniosła zaledwie 101%.
5.      Na uwagę zasługuje spadek wydatków w grupie Zakup materiałów i energii co zapewne jest skutkiem inwestycji poczynionych w 2005r., kiedy wymieniono stolarkę okienną w 14 pokojach pensjonariuszy.
6.      Dochody własne jednostka wykonała na poziomie 17 tys. zł, wobec zaplanowanych 15 tys. zł. Dla porównania podaje się, iż w 2005r. przy planie 15 tys. zł wykonano 18 tys. zł dochodów własnych.
7.      Majątek jednostki jest objęty polisą ubezpieczeniową.
8.      W 2006r. w jednostce przeprowadzono kontrole:
a.      Dotyczącą zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli z dnia 11.03.2003-04.04.2003r. – Zalecenia pokontrolne wykonane w całości,
b.      Wystąpienie pokontrolne do kontroli przeprowadzonej 01.12.2005-09.12.2005r. dotyczące prawidłowości dokonanych umorzeń – umorzeń dokonano prawidłowo, zalecenia-wnioski – umorzenia należy rozpatrywać odrębnie.
W jednostce jest prowadzona przez WKWiA kontrola.
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198). Protokół z tej kontroli znajduje się na stronie internetowej: http://www.bip.um.opole.pl/?id=32313 .
 
 
Uzasadnienie propozycji oceny Wydziału nadzorującego jednostkę:
 
1.Cele  ogólne.
 
Cele ogólne wynikające z przepisów ustaw są realizowane w ramach działalności statutowej. Realizacja ich przebiega prawidłowo i prowadzi do osiągnięcia celów, dla których placówka jest powołana.
 
2. Cele szczegółowe.
 
Cele szczegółowe zostały przedstawione w założeniach do planu pracy na 2006 r. Obejmują one zarówno realizację zadań statutowych, jak i dodatkowych, wyznaczonych przez dyrektora.
Wszystkie cele jednostka realizuje prawidłowo.
 
Roczny plan pracy zawiera zadania, formy realizacji zadań, odpowiedzialnych pracowników i termin realizacji zadania.
 
Placówka na bieżąco i terminowo realizuje przypisane jej zadania. Wykonuje również inne dodatkowe zadania społecznie, poza planem pracy np. imprezy integracyjne.
 
Dyrektor nie zdefiniował celów krytycznych. Podczas spotkań z kadrą kierowniczą oraz Radą Mieszkańców na bieżąco definiowano cele i wyciągano wnioski w celu ich wyeliminowania.
                                                                                                                          
3. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych (jeżeli zostały wydane).
 
Zrealizowano zalecenia pokontrolne Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej     w Opolu opatrzone klauzulą natychmiastowego wykonania.
W ramach posiadanych środków finansowych zrealizowano kolejne zalecenia pokontrolne Straży Pożarnej. Wystąpiono do Prezydenta Miasta Opola o dodatkowe środki finansowe   z budżetu Miasta na realizację pozostałych zaleceń.
                                                    
4. Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej (prawidłowość,
    efektywność, skuteczność).
 
Kontrola wewnętrzna przeprowadzana jest zgodnie zobowiązującym regulaminem kontroli wewnętrznej wprowadzonym zarządzeniem wewnętrznym dyrektora jednostki w 2005 r.
 System kontroli wewnętrznej realizowany jest poprzez samokontrolę, kontrolę funkcjonalną prowadzona przez kierowników działów i kontrolę instytucjonalną prowadzoną przez dyrektora i główną księgowa. Prowadzone są zeszyty kontroli wewnętrznej dla każdego działu i sekcji, w których odnotowuje się przeprowadzone kontrole. Ogółem przeprowadzono 52 kontrole.
 
 5. Obszary działania jednostki wymagające poprawy wg podziału:
 
a. działalność statutowa
 
Zwiększenie liczby etatów w związku z koniecznością osiągnięcia standardów.
 
b. odbiór społeczny
 
Odbiór pozytywny.
 
c. zarządzanie jednostką
 
Poprawa stosunków międzyludzkich.
 
                                                                                                                                                    
Osiągnięcia w poniższych obszarach:
 
Działalność statutowa
1.     Podniesienie standardów usług.
2.     Zapewnienie dostępu do opieki medycznej.
3.     Działania na rzecz wzmocnienia kontaktów z rodziną i środowiskiem.
Odbiór społeczny
1.      Nawiązanie współpracy z wolontariuszami, szkołami, ZHR, Policealnym Studium Medycznym i Zakładem Karnym.
2.      Organizacja imprez kulturalno-oświatowych i integracyjnych.
Zarządzanie jednostką
1.      Opracowano nowy statut jednostki, regulamin organizacyjny i program naprawczy na lata 2007 – 2010.
2.      Przeprowadzono remont i adaptację pomieszczeń.
3.      Pozyskanie środków finansowych na remont kuchni z Kontraktu dla Województwa Opolskiego.
4.      Zorganizowanie wolontariatu, nauki praktycznego zawodu i służby zastępczej dla poborowych.
 
Informacja Wydziału Organizacyjnego
 
Rada Miasta Opola nie rozpatrywała skarg na działalność jednostki.
Do Prezydenta Miasta Opola wpłynęły 2 skargi uzasadnione oraz 1 skarga częściowo uzasadniona.
Skargi uzasadnione dotyczyły: stosowania przez kierowniczkę sekcji pielęgniarek, opiekunek i pokojowych DPS dla Kombatantów, działań mających znamiona mobbingu wobec swoich podwładnych (2 skargi).
Skarga częściowo uzasadniona dotyczyła likwidacji zeszytów lekarskich prowadzonych indywidualnie dla każdego pensjonariusza Domu oraz niekompetentnej odpowiedzi na pismo skierowane do dyrektora tej jednostki.
 
Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198). Protokół z tej kontroli znajduje się na stronie internetowej: http://www.bip.um.opole.pl/?id=32313 .
 
24)                                 Żłobki
 
24.1. Żłobek PMP
 
Uzasadnienie propozycji oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę:
 
Zastępca Prezydenta Miasta Opola proponuje przyznanie jednostce oceny wyróżniającej.
 
Uzasadnienie propozycji oceny Skarbnika Miasta Opola:
1
Forma organizacyjna
Jednostka budżetowa
2
Propozycja oceny (wydana na podstawie pkt. 16 w związku z pkt. 7 i 9 Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola Nr OR.I-0151-224/07 z dnia 27 kwietnia 2007r.
POZYTYWNA
 
 
 
1.      Wydatki wykonane w 2006r. nie przekroczyły planu i wyniosły 682 tys. zł, tj. 98,6% planu. W porównaniu z 2005r. wykonanie wydatków zwiększyło się o 40 tys. zł
tj. o 6,2%. Wydatki poniesione na wynagrodzenia zwiększyły się o 20 tys. a ich dynamika ukształtowała się na poziomie 104,1%. Stąd udział wynagrodzeń w wydatkach ogółem zmniejszył się w porównaniu z 2005r. o 2% i wyniósł 72%.
2.      W 2006r. w jednostce dokonano zakupu inwestycyjnego sprzętu – kuchnia gazowa, w kwocie 6,5 tys. zł.
3.      Na uwagę zasługuje wysokie wykonanie dochodów pobranych i przekazanych do budżetu w kwocie 155 tys. zł, co stanowiło wykonanie planu na poziomie 116%. Oznacza to, że dynamika przyrostu dochodów w porównaniu do 2005r. wyniosła 122,4%. Nominalnie wykonanie dochodów było większe o 28 tys. zł.
4.      Wykonanie dochodów własnych ukształtowało się na podobnym poziomie co rok wcześniej i wyniosło 43 tys. zł, co stanowiło 87% planu. Niepełne wykonanie dochodów własnych tłumaczy się absencją chorobową dzieci oraz korzystania z innej formy opieki nad dzieckiem (opłata za wyżywienie dziecka jest zwracana za okres nieobecności).
5.      Roczny plan zatrudnienia nie został przekroczony. Zatrudnienie w 2006r. wyniosło 22 osoby.
6.      Na podstawie informacji uzyskanych od jednostki stwierdza się, że majątek jednostki jest ubezpieczony. Roczna składka w 2006r. wyniosła 1,7 tys. zł, jednostka korzysta z 50% zniżki składki ubezpieczeniowej.
7.      Koszty obsługi bakowej ukształtowały się na takim samym poziomie jak przed rokiem i wyniosły 2,16 tys. zł .
8.      W 2006r. w jednostce została przeprowadzona kontrola przez ZUS. Kontrola obejmowała lata 2003-2005 i dotyczyła prawidłowości obliczania, potrącania i opłacania składek, ustalenie uprawnień do świadczeń oraz ich wypłacanie, prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, prawidłowość zaświadczeń i zgłoszeń do celów ubezpieczeniowych. Kontrola wykazała, że dokumenty prowadzone są prawidłowo, korekty wymagała jedynie deklaracja składek na fundusz pracy, co niezwłocznie zostało przez jednostkę zrealizowane.
9.      Pozytywnie ocenia się starania dyrekcji jednostki o dodatkowe, pozabudżetowe środki. Z darowizn komitetu rodzicielskiego zakupiono zabawki, pomoce dydaktyczne, a także współfinansowano remonty i doposażenie jednostki.
10. Jednostka terminowo przedstawia sprawozdania budżetowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 
Uzasadnienie propozycji oceny Wydziału nadzorującego jednostkę:
 
Liczba miejsc rzeczywistych – 75
 
1. Cele ogólne.
Cele główne wynikające z przepisów są realizowane w ramach działalności statutowej zakładu. Realizacja ich przebiega prawidłowo i prowadzi do osiągnięcia celów, dla których żłobek jest utworzony.
 
2. Cele szczegółowe.
Plan pracy na 2006 rok zawiera cele szczegółowe, które obejmują zadania statutowe zakładu. Zaplanowane cele zostały zrealizowane ze skutkiem korzystnym dla dzieci i żłobka.
 
Plan pracy opierał się na zadaniach podstawowych tj. związanych z opieką i wychowaniem małego dziecka, zadaniach skierowanych do zespołów pracowniczych oraz do osób na poszczególnych stanowiskach pracy, wynikających z zakresów obowiązków i obowiązujących przepisów, których celem było doskonalenie poziomu świadczonych usług, wiedzy z zakresu sanitarno-epidemiologicznego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
Realizacja zadania administracyjno-gospodarczych ujętych planie spowodowała prawidłowe funkcjonowanie jednostki oraz utrzymanie obiektu w dobrym stanie technicznym, sanitarnym i estetycznym. 
 
Na podstawie załączonego sprawozdania z realizacji planu pracy w 2006 roku należy uznać, że plan został zrealizowany.
Żłobek na bieżąco i na bardzo wysokim poziomie realizuje przypisane mu zadania.
 
Realizacja celów krytycznych w części dotyczącej remontów i zakupów została zdeterminowana ograniczonymi środkami budżetowymi na 2006 rok.
Remonty ujęte w planie niemal w całości zostały sfinansowane z budżetu Komitetu Rodzicielskiego na łączną kwotę 15.103,00 zł oraz uzupełnione pracą własną np. tapetowanie łazienki, odnowienie szafek ubraniowych krzesełek dla dzieci. 
W 2006 roku został opracowany program dostosowawczy Żłobka PMP do wymagań obowiązujących przepisów. Zakupiono do kuchni ogólnej żłobka trzon gazowy o wartości 6.453,80zł.
 
3. Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej (prawidłowość, efektywność, skuteczność).
Kontrola wewnętrzna przeprowadzana jest przez dyrektora na bieżąco, w toku zarządzania, przy zastosowaniu dostępnych procedur i mechanizmów. Zakres kontroli obejmował między innymi przestrzeganie dyscypliny pracy, przeglądy techniczne obiektu, przestrzegania higieny, mycia 
i dezynfekcji oraz prawidłowości przechowywania prób żywieniowych i przestrzegania zgodności stanów magazynowych.
 
Osiągnięcia w poniższych obszarach:
 
a) działalność statutowa
1) zakład w pełni zrealizował zadania statutowe
2) bogata forma zajęć tematycznych
3) wprowadzenie planu pracy oświaty zdrowotnej, który służy wspomaganiu rozwoju
    psycho-fizycznego dziecka
 
b) odbiór społeczny
Żłobek Pomnik Matki Polki jest postrzegany pozytywnie, o czym świadczy brak skarg rodziców dzieci uczęszczających do żłobka.
 
c) zarządzanie jednostką
1)                 racjonalne gospodarowanie przyznaną dotacją
2)                 przestrzeganie zasad HACCP i Dobrej Praktyki Higienicznej
3)                 sprawny i skuteczny system uzyskiwania i obiegu informacji w jednostce
4)                 systematyczna analiza stanu kadry i potrzeb w tym zakresie
 
Szczególne osiągnięcia w poniższych obszarach:
 
a) działalność statutowa
1)      opieka w tzw.” salach zabaw”, ułatwiająca dzieciom adaptację przed pobytem w żłobku w pełnym wymiarze godzin
2)      prowadzenie zajęć umuzykalniających dla dzieci
3)      kontynuacja wypracowanego modelu - personel bezpośrednio pracujący z dziećmi przechodzi razem ze swoimi podopiecznymi do grupy starszej
4) zauważalne postępy w rozwoju i zachowaniu dzieci
 
b) odbiór społeczny
1) organizowanie cotygodniowych konsultacji pedagogicznych i dyżurów informacyjnych dla rodziców
2) stworzenie możliwości uczestnictwa rodziców w dniach otwartych
 
c) zarządzanie jednostką
 
1)      zapewnienie bardzo wysokiego standardu opieki i wychowania nad dziećmi
2)      zadowolenie pracowników i rodziców wynikające z kształtowania przyjaznych stosunków interpersonalnych
3)      organizacja szkoleń dla pracowników 
4)      bardzo dobre wyniki kontroli – brak zaleceń pokontrolnych
 
 
Informacja Wydziału Organizacyjnego
 
Rada Miasta Opola nie rozpatrywała skarg na działalność jednostki.
Również do jednostki nie wpłynęła żadna skarga dotycząca jej działalności.
 
 
24.2. Żłobek Nr 2
 
Uzasadnienie propozycji oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę:
 
Zastępca Prezydenta Miasta Opola proponuje przyznanie jednostce oceny wyróżniającej.
 
Uzasadnienie propozycji oceny Skarbnika Miasta Opola:
1
Forma organizacyjna
Jednostka budżetowa
2
Propozycja oceny (wydana na podstawie pkt. 16 w związku z pkt. 7 i 9 Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola Nr OR.I-0151-224/07 z dnia 27 kwietnia 2007r.
POZYTYWNA
 
 
 
1.      Zaplanowane wydatki na rok 2006r. w kwocie 383 tys. zł zostały zrealizowane
w 97,2%, a więc nie zanotowano przekroczenia. W całości były to wydatki bieżące
(w jednostce nie realizowano wydatków inwestycyjnych w 2006r.).
2.      Dynamika wydatków ogółem w porównaniu z 2005r. ukształtowała się na poziomie 107%, natomiast dynamika wydatków na wynagrodzenia wyniosła 105% co pozwoliło na obniżenie udziału wynagrodzeń w wydatkach ogółem o 1% do 80% na koniec 2006r.
3.      Stosunkowo niskie pozostaje wykonanie wydatków na zakup materiałów i energii, które wyniosło 45 tys. zł przy planie 51 tys. zł co daje wykonanie na poziomie 88,6%, podobne wykonanie w stosunku do planu zanotowano w 2005r.
4.      Wykonanie dochodów pobranych i odprowadzonych do budżetu ukształtowało się na poziomie 100 tys. zł, tj. 112% planu. Dynamika tej pozycji podobnie jak przed rokiem wyniosła 9%, co wskazuje na pozytywny trend w tym obszarze.
5.      Dochody własne jednostka zrealizowała na poziomie 92% planu. Niepełne wykonanie tłumaczy się, podobnie jak w pozostałych żłobkach, absencją chorobową oraz korzystaniem z innej formy opieki nad dzieckiem (opłata za wyżywienie dziecka podlega zwrotowi w okresie nieobecności). Choć nie w pełni wykonano plan dochodów własnych do widoczna jest znacząca poprawa w porównaniu z 2005r., kiedy to wykonanie dochodów własnych wyniosło 80% przy identycznym planie.
6.      Zatrudnienie w 2006r. wyniosło 13 osób i było zgodne z przyjętym planem. Zaznacza się, iż w porównaniu z 2005r. zatrudnienie zwiększyło się o 1 etat.
7.      Majątek jednostki jest ubezpieczony, a jednostce korzysta z 50% zniżki ubezpieczeniowej.
8.      Za pozytywne należy uznać przygotowanie miejsc dla dzieci, które przekracza 100% i świadczy o pełnym wykorzystaniu zasobów jakimi dysponuje jednostka. Pozytywnie ocenia się również uzyskanie wsparcia komitetu rodzicielskiego, dzięki któremu zakupiono zabawki i pomoce dydaktyczne.
9.      W 2006r. w jednostce nie odbyła się żadna kontrola.
10. Jednostka terminowo przedstawia sprawozdania budżetowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 
 
Uzasadnienie propozycji oceny Wydziału nadzorującego jednostkę:
 
Liczba miejsc rzeczywistych – 50
 
1. Cele ogólne.
Cele główne wynikające z przepisów są realizowane w ramach działalności statutowej zakładu. Realizacja ich przebiega prawidłowo i prowadzi do osiągnięcia celów, dla których żłobek jest utworzony.
 
2. Cele szczegółowe.
Plan pracy na 2006 rok zawiera cele szczegółowe, które obejmują zadania statutowe zakładu. Zaplanowane cele zostały zrealizowane ze skutkiem korzystnym dla dzieci i żłobka.
 
Plan pracy Żłobka Nr 2 na 2006 rok zawiera:
·         rodzaj zadania, formy realizacji
·         osoby odpowiedzialne
·         termin realizacji
Na podstawie przedstawionego sprawozdania z realizacji planu pracy w 2006 roku należy uznać, że plan został zrealizowany.
Żłobek na bieżąco i na wysokim poziomie realizuje przypisane mu zadania.
 
W 2006 roku został opracowany Program Dostosowawczy Żłobka Nr 2 w Opolu do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 roku (Dz.U. Nr 116,poz.985).
W oparciu o obowiązujące przepisy oraz wymagania ujęte w ww. programie zostały wyznaczone cele szczegółowe.
                                                                                                                                     Realizacja celów szczegółowych
1. Zdemontowano okleinę ścienną w sali zabaw dzieci młodszych oraz pomalowano ściany farbą zmywalną.
2. Wykonano odpowiednią wentylację w oknach sypialni dzieci starszych.
3. Zamontowanie żaluzji pionowych w oknach sypialni dzieci starszych.
4. Zamaskowanie instalacji kanalizacyjnej w sypialni dzieci młodszych.
5. Pomalowano ściany sypialni dzieci młodszych.
6. Pomalowano ściany szatni dzieci młodszych.
7. Zakupiono i zamontowano młynek do odpadów, zgodnie z wytycznymi programu HACCP
8. Doposażono kuchnie ogólną i kuchnie podręczne, w naczynia zgodnie z wytycznymi programu HACCP.
9. Zakupiono leżaki dla dzieci w ilości 10 sztuk.
10.Wymieniono okna na parterze i w grupie dzieci starszych.
 
3. Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej (prawidłowość, efektywność, skuteczność).
Na podstawie Regulaminu Kontroli Wewnętrznej, w żłobku na bieżąco była przeprowadzana kontrola dokonywanych zakupów artykułów spożywczych i chemicznych, ich ilości i jakości oraz wydawanych produktów z magazynu zgodnie z zapisami w kartotekach magazynowych. Systematycznie monitorowano raporty dzienne w zakresie ilości artykułów spożywczych, przeznaczonych do przetworzenia z ilością dzieci obecnych w danym dniu w żłobku.
Na bieżąco odbywały się wewnętrzne kontrole dot. dyscypliny pracy personelu, przestrzegania przepisów BHP. ppoż. oraz Dobrej Praktyki Higienicznej i HACCP, prowadzenia obowiązującej dokumentacji w żłobku, a ich przebieg został odnotowany w księdze kontroli wewnętrznych. W 2006 roku nie było żadnych uwag i zaleceń pokontrolnych. 
 
Osiągnięcia w poniższych obszarach:
 
a) działalność statutowa
 
1) zakład w pełni zrealizował zadania statutowe
2) bogata forma zajęć tematycznych
3) wprowadzenie planu pracy oświaty zdrowotnej, który służy wspomaganiu rozwoju psycho-fizycznego dziecka
 
b) odbiór społeczny
 
Żłobek Nr 2 jest postrzegany pozytywnie przez rodziców.
 
c) zarządzanie jednostką
 
1)      racjonalne gospodarowanie przyznaną dotacją
2)      przestrzeganie zasad HACCP i Dobrej Praktyki Higienicznej
3)      sprawny i skuteczny system uzyskiwania i obiegu informacji w jednostce
4)      systematyczna analiza stanu kadry i potrzeb w tym zakresie
 
Szczególne osiągnięcia w poniższych obszarach:
 
a) działalność statutowa
 
1)      zakład w pełni zrealizował zadania statutowe
2)      bogata forma zajęć tematycznych
3)      wprowadzenie planu pracy oświaty zdrowotnej, który służy wspomaganiu rozwoju
      psycho-fizycznego dziecka
4)      kontynuacja wypracowanego modelu - personel bezpośrednio pracujący z dziećmi 
      przechodzi razem ze swoimi podopiecznymi do grupy starszej
 
b) odbiór społeczny
 
1) organizowanie cotygodniowych spotkań dla rodziców
2) stworzenie możliwości uczestnictwa rodziców w przedstawieniach teatralnych dla dzieci
3) pełne wykorzystanie miejsc w żłobku – 105 %.
 
c) zarządzanie jednostką
 
1)      zapewnienie wysokiego standardu opieki i wychowania nad dziećmi
2)      zadowolenie pracowników i rodziców wynikające z kształtowania przyjaznych stosunków interpersonalnych
3)      bardzo dobre wyniki kontroli – brak zaleceń pokontrolnych
4)      przeprowadzone remonty i zakup sprzętu
 
 
Informacja Wydziału Organizacyjnego
 
Rada Miasta Opola nie rozpatrywała skarg na działalność jednostki.
Również do jednostki nie wpłynęła żadna skarga dotycząca jej działalności.
 
 
24.3. Żłobek Nr 4
 
Uzasadnienie propozycji oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę:
 
Zastępca Prezydenta Miasta Opola proponuje przyznanie jednostce oceny wyróżniającej.
 
Uzasadnienie propozycji oceny Skarbnika Miasta Opola:
 
1
Forma organizacyjna
Jednostka budżetowa
2
Propozycja oceny (wydana na podstawie pkt. 16 w związku z pkt. 7 i 9 Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola Nr OR.I-0151-224/07 z dnia 27 kwietnia 2007r.
POZYTYWNA
 
 
1.      Nie stwierdzono przekroczenia zaplanowanych na 2006r. wydatków. Wykonanie wydatków ukształtowało się na poziomie 956 tys. zł tj. 96,5% planu.
2.      Informacyjnie podaje się, iż zaplanowane na rok 2006 inwestycje (opracowanie dokumentacji przebudowy budynku) w kwocie 22 tys. zł zostały zrealizowane w lutym 2007r. (jako wydatki niewygasające).
3.      Wykonanie planu dochodów (pobranych) w 2006r. (innych niż uzyskiwane z budżetu Miasta Opola) wyniosło 171 tys. zł co stanowiło 120% planu.
4.      Zmniejszeniu uległ udział wynagrodzeń w wydatkach ogółem z 84% w 2005r. do 82%, a co za tym idzie dynamika przyrostu wydatków ogółem jest znacznie niższa niż dynamika przyrostu wynagrodzeń co należy uznać za zjawisko jak najbardziej korzystne.
5.      Zatrudnienie jest stabilne i od kilku lat utrzymuje się na nie zmienionym poziomie.
6.      Wykonanie dochodów własnych było o 1% wyższe niż rok wcześniej tj. 0,2 tys. zł przy wykonaniu 47 tys. zł i planie 52,9 tys. zł. Niewykonanie w pełni planu dochodów własnych spowodowane jest zwrotem opłat za wyżywienie dzieci, które są nieobecne z powodu choroby bądź korzystają z innej formy opieki.
7.      Pozytywnym zjawiskiem jest pozyskiwanie dodatkowych środków z darowizn (np. darowizny komitetu rodzicielskiego) na rzecz Żłobka, z których finansowane są zakupy zabawek, pomocy dydaktycznych oraz wsparcie dla remontów i doposażenia.
8.      Na podstawie informacji uzyskanej od jednostki stwierdza się, iż majątek jednostki jest ubezpieczony a jednostka korzysta z 50% zniżki ubezpieczeniowej.
9.      Koszty obsługi bankowej obsługi rachunków ukształtowały się na takim samym poziomie co rok wcześniej co jest wynikiem korzystania przez jednostkę z usług banku wyłonionego w drodze postępowania przetargowego na bankową obsługę budżetu Miasta Opola, która obejmuje także wszystkie jednostki budżetowe.
10. Jednostka prócz prowadzenia własnej księgowości prowadzi również księgi Żłobka nr 2 i 9 oraz Żłobka Pomnik Matki Polki. W 2006r. przeprowadzono kontrolę przez Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu Urzędu Miasta Opola w zakresie prawidłowości dochodów i wydatków Żłobka Nr 9 za 2005r. pod kątem ich zgodności z planem rzeczowo finansowym, sprawozdaniami budżetowymi, ustawą o finansach publicznych i innymi przepisami. Zalecenia pokontrolne: umieszczanie podpisu na dowodach księgowych przez osoby odpowiedzialne za ich sposób ujęcia w księgach rachunkowych.
11. W 2006r. przeprowadzona została również kontrola ZUS za lata 2003-2005. Kontrola dotyczyła prawidłowości obliczania, potrącania i opłacania składek, ustalenie uprawnień do świadczeń oraz ich wypłacanie, prawidłowości opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, prawidłowości zaświadczeń i zgłoszeń do celów ubezpieczeniowych. Zalecenia pokontrolne: korekta deklaracji składek na Fundusz Pracy, co (wg informacji jednostki) niezwłocznie zrealizowano.
12. Jednostka terminowo przedstawia sprawozdania budżetowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 
Uzasadnienie propozycji oceny Wydziału nadzorującego jednostkę:
 
1. Cele ogólne.
 
Cele główne wynikające z przepisów są realizowane w ramach działalności statutowej zakładu. Realizacja ich przebiega prawidłowo i prowadzi do osiągnięcia celów, dla których żłobek jest utworzony.
 
2. Cele szczegółowe.
 
Plan pracy na 2006 rok zawiera cele szczegółowe, które obejmują zadania statutowe zakładu. Zaplanowane cele zostały zrealizowane ze skutkiem korzystnym dla dzieci i żłobka.
 
Plan pracy Żłobka Nr 4 na 2006 rok zawiera strukturę organizacyjną, zadania i cele żłobka, plany miesięczne pracy opiekuńczo-wychowawczej dla poszczególnych grup rozwojowych, przestrzeganie ustalonego rozkładu dnia w każdej grupie oraz osoby odpowiedzialne.  
 
Na podstawie przedstawionego sprawozdania z realizacji planu pracy w 2006 roku należy uznać, że stopień realizacji planu jest bardzo wysoki.
Żłobek na bieżąco i na wysokim poziomie realizuje przypisane mu zadania.
 
Do celów krytycznych należy zaliczyć brak środków finansowych na remonty i zakupy inwestycyjne tj.:
1)      Naprawa i odnowienie elewacji budynku i ogrodzenia
2)      Opracowanie projektu instalacji elektrycznej I piętra
3)      Brak młynka do odpadów
4)      Dostosowanie placówki pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczeń i urządzeń zakładu opieki zdrowotnej do wymagań sanitarnych
 
Ocena realizacji celów krytycznych następuje przez dyrektora i główną księgową na podstawie informacji o wysokości przekazywanych środków finansowych z budżetu gminy oraz w oparciu o plan ich wykorzystania, okresowych przeglądów oraz aktualnych przepisów prawnych.
 
3. Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej (prawidłowość, efektywność, skuteczność).
 
            Kontrola wewnętrzna przeprowadzana jest przez dyrektora na bieżąco, w toku zarządzania, przy zastosowaniu dostępnych procedur i mechanizmów. W 2006 roku przeprowadzono następujące kontrole wewnętrzne: 9 kontroli stanowisk pracy, 17 kontroli dezynfekcji zabawek, bielizny i pomieszczeń, 11 kontroli pobierania i przechowywania próbek żywieniowych, 10 kontroli prowadzenia dokumentacji zdrowotnej i wychowawczej dzieci oraz 1 kontrola stanu zapasów magazynowych.
 
 
Osiągnięcia w poniższych obszarach:
 
a) działalność statutowa
 
1)   zakład w pełni zrealizował zadania statutowe
2)   bogata forma zajęć tematycznych
3)   realizacja planu pracy opiekuńczo-wychowawczej
 
 
b) odbiór społeczny
 
Żłobek Nr 4 jest postrzegany pozytywnie, rodzice dzieci uczęszczających do placówki bardzo wysoko oceniają standard wychowania i opieki nad dziećmi.
 
c) zarządzanie jednostką
 
5)      zadowolenie pracowników i rodziców
6)      racjonalne gospodarowanie przyznaną dotacją
7)      analiza stanu kadry i potrzeb w tym zakresie
8)      wdrożenie Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcyjnej oraz systemu HACCP
 
Szczególne osiągnięcia w poniższych obszarach:
 
a) działalność statutowa
 
1)   kontynuacja nauki języka angielskiego w grupie starszaków,
2)   w ramach współpracy z Uniwersytetem Opolskim oraz Wyższą Szkołą Zarządzania                       
      i Administracji w jednostce odbywają się praktyki studenckie, które umożliwiają  
      wprowadzanie nowatorskich metod wychowawczych, 
3)   realizacja planu promocji zdrowia.
 
b) odbiór społeczny
 
1) organizowanie zajęć otwartych dla rodziców,
2) obchody 50-lecia istnienia placówki połączone z festynem rodzinnym znacznie zwiększyły integrację rodziców, dzieci i personelu żłobka, 
3) pełne wykorzystanie miejsc w żłobku – 111 %.
 
c) zarządzanie jednostką
 
5)      zapewnienie wysokiego standardu opieki i wychowania nad dziećmi,
6)      zadowolenie pracowników i rodziców wynikające z kształtowania przyjaznych stosunków interpersonalnych,
7)      podnoszenie kwalifikacji kadry poprzez udział w licznych szkoleniach,
8)      pozyskanie darczyńców wspierających finansowo placówkę na kwotę 26.387,00 zł,
9)      nieodpłatne pozyskanie wyposażenia żłobka w sprzęt i urządzenia.
 
 
Informacja Wydziału Organizacyjnego
 
Rada Miasta Opola nie rozpatrywała skarg na działalność jednostki.
Również do jednostki nie wpłynęła żadna skarga dotycząca jej działalności.
 
 
24.4. Żłobek Nr 9
 
Uzasadnienie propozycji oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę:
 
Zastępca Prezydenta Miasta Opola proponuje przyznanie jednostce oceny wyróżniającej.
 
Uzasadnienie propozycji oceny Skarbnika Miasta Opola:
 
 
1
Forma organizacyjna
Jednostka budżetowa
2
Propozycja oceny (wydana na podstawie pkt. 16 w związku z pkt. 7 i 9 Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola Nr OR.I-0151-224/07 z dnia 27 kwietnia 2007r.
POZYTYWNA
 
1.      Zaplanowane wydatki na 2006r. w kwocie 673 tys. zł nie zostały przekroczone a faktyczne wykonanie wyniosło 95,1% planu. W porównaniu z 2005r. dynamika wzrostu wydatków wykonanych wyniosła 125,8% co spowodowane było prowadzoną w jednostce inwestycją (remontem) polegającą na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. Zaplanowane wydatki na inwestycje wykonano w kwocie 116 tys. zł co stanowiło 97% planu.
2.      Wykonanie wydatków na wynagrodzenia wyniosło 439 tys. zł tj. o 30 tys. zł więcej niż w 2005r. Udział wydatków na wynagrodzenia w wydatkach ogółem (po wyeliminowaniu z wydatków ogółem wydatków na inwestycje) wzrósł w porównaniu z rokiem poprzednim o 2,5% do 78,8%.
3.      Stosunkowo niewielkie wykonanie zanotowano w pozycji Zakup usług 64,8% planu, a także w pozycji Zakup materiałów i energii 82% planu co można uznać jako zjawisko pozytywne.
4.      Wykonanie planu dochodów pobranych i przekazanych do budżetu miasta wyniosło 113% planu. W porównaniu z 2005r. kiedy wykonanie tej pozycji wyniosło 98% oznacza to znaczną poprawę. Dynamika wykonania dochodów w wysokości 118% zasługuje na uznanie. Nominalnie pobrano i odprowadzono do budżetu o 23 tys. zł więcej niż rok wcześniej.
5.      Plan zatrudnienia na 2006r. nie został przekroczony.
6.      Wykonanie dochodów własnych w porównaniu z 2005r. wzrosło i wyniosło 49 tys. zł, gdzie plan zarówno w roku 2005 jak i w 2006 wynosił 57 tys. zł. Niepełne wykonanie dochodów własnych tłumaczy się absencją chorobową dzieci oraz korzystania z innej formy opieki nad dzieckiem (opłata za wyżywienie dziecka jest zwracana za okres nieobecności).
7.      Pozytywnie ocenia się starania dyrekcji jednostki o dodatkowe źródła dochodów, w szczególności wynajmowanie pomieszczeń (część podpiwniczenia) na działalność gospodarczą jak również darowizny ze strony komitetu rodzicielskiego.
8.      Majątek jednostki jest ubezpieczony, roczne koszty ubezpieczenia wyniosły 500 zł, jednostce przysługuje 50% zniżka stawki ubezpieczeniowej.
9.      W 2006r. została przeprowadzona kontrola przez Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu Urzędu Miasta Opola. Zakres kontroli obejmował zbadanie prawidłowości dochodów i wydatków Żłobka Nr 9 za 2005r. pod kątem ich zgodności z planem rzeczowo – finansowym, sprawozdaniami budżetowymi, ustawą o finansach publicznych i innymi przepisami. W zaleceniach pokontrolnych napisano, iż klasyfikacja wydatków jest niezgodna z rozporządzeniem Ministra Finansów. Nakazano również umieszczenie podpisu na dowodach księgowych przez osoby odpowiedzialne za ich sposób ujęcia w księgach rachunkowych.
10. Jednostka terminowo przedstawia sprawozdania budżetowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 
Uzasadnienie propozycji oceny Wydziału nadzorującego jednostkę:
 
1. Cele ogólne.
 
Cele główne wynikające z przepisów są realizowane w ramach działalności statutowej zakładu. Realizacja ich przebiega prawidłowo i prowadzi do osiągnięcia celów, dla których żłobek jest utworzony.  
 
2. Cele szczegółowe.
 
Plan pracy na 2006 rok zawiera cele szczegółowe, które obejmują zadania statutowe zakładu. Zaplanowane cele zostały zrealizowane ze skutkiem korzystnym dla dzieci i żłobka.
 
Plan pracy Żłobka Nr 9 na 2006 rok zawiera rodzaj zadań, formy realizacji oraz osoby odpowiedzialne i terminy realizacji.
 
Na podstawie załączonego sprawozdania z realizacji planu pracy w 2006 roku należy uznać, że stopień realizacji planu jest wysoki. Żłobek na bieżąco realizuje przypisane mu zadania.
           
            Do celów krytycznych dyrektor zaliczył brak środków finansowych na remonty i zakupy (ocieplenie budynku, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont łazienek dla dzieci oraz ogólne doposażenie zgodne z programem dostosowawczym, zakup zestawu komputerowego).  
 
3. Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej (prawidłowość, efektywność, skuteczność).
 
            Kontrola wewnętrzna przeprowadzana jest przez dyrektora na bieżąco, w toku zarządzania, przy zastosowaniu dostępnych procedur i mechanizmów. Ogółem w 2006 roku przeprowadzono 48 kontroli wewnętrznych. Zakres kontroli obejmował dyscyplinę pracy (12 kontroli), plany pracy i ich realizację (12 kontroli), zgodność stanów magazynowych (4 kontrole), przechowywanie prób pokarmowych (12 kontroli), proces moczenia i prania (4 kontrole), sporządzanie roztworów dezynfekcyjnych (4 kontrole).  
 
Osiągnięcia w poniższych obszarach:
 
a) działalność statutowa
 
1)   zakład w pełni zrealizował zadania statutowe,
2)   realizacja planu pracy opiekuńczo-wychowawczej.
 
b) odbiór społeczny
 
Żłobek Nr 9 jest postrzegany pozytywnie, rodzice dzieci uczęszczających do placówki bardzo wysoko oceniają standard wychowania i opieki nad dziećmi.
 
c) zarządzanie jednostką
 
1)     zadowolenie pracowników i rodziców,
2)     racjonalne gospodarowanie przyznana dotacją,
3)     analiza stanu kadry i potrzeb w tym zakresie,
4)     wdrożenie Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcyjnej oraz systemu HACCP,
 
Szczególne osiągnięcia w poniższych obszarach:
 
a) działalność statutowa
 
1)   prowadzenie zajęć umuzykalniających
2)   bogata forma zajęć tematycznych
3)   realizacja planu promocji zdrowia
4)   zapewnienie równych szans rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach
      opiekuńczo-wychowawczych
 
b) odbiór społeczny
 
1) organizowanie zajęć otwartych dla rodziców
2) zajęcia umuzykalniające dla dzieci
3) doposażenie żłobka w sprzęt umuzykalniający
 
c) zarządzanie jednostką
 
1)     zapewnienie wysokiego standardu opieki i wychowania nad dziećmi
2)     zadowolenie pracowników i rodziców wynikające z kształtowania przyjaznych stosunków interpersonalnych
3)     podnoszenie kwalifikacji kadry poprzez udział w licznych szkoleniach
4)     przeprowadzone remonty
5)     nieodpłatne pozyskanie zestawu komputerowego z drukarką 
6)     nieodpłatna wymiana drzwi wejściowych do żłobka (3 szt.)
 
 
 
Informacja Wydziału Organizacyjnego
 
Rada Miasta Opola nie rozpatrywała skarg na działalność jednostki.
Również do jednostki nie wpłynęła żadna skarga dotycząca jej działalności.
 
Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
            W dniach od 2 listopada do 17 listopada 2006 r. przez Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu zostało przeprowadzone postępowanie kontrolne.
            Celem kontroli było zbadanie realizacji dochodów i wydatków w 2005 r. pod kątem ich zgodności z planem rzeczowo finansowym, sprawozdaniami budżetowymi, ustawą o finansach publicznych i innymi przepisami.
W czasie kontroli ustalono:
- przypadki nieprawidłowego klasyfikowania wydatków ze środków budżetowych żłobka. Nieprawidłowy sposób klasyfikowania wydatków nie miał wpływu na wysokość zaplanowanych wydatków w 2005 r.,
- stwierdzono, że na fakturach i wyciągach bankowych nie odnotowywano daty wpływu dokumentów finansowych do jednostki.
- zauważono, że na fakturach oraz poleceniach księgowania brak jest podpisu osoby odpowiedzialnej za dekretację. Faktury były opisywane przez jednego pracownika, mimo prawidłowo ustalonych upoważnień do podpisywania dokumentów finansowych.
            W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami polecono natychmiastowe wprowadzenie przez służby finansowe czynności mających na celu usunięcie uchybień w prowadzeniu dokumentacji finansowej przez:
1. Stosowanie procedury kontroli wewnętrznej zgodnie z przyjętymi zasadami zawartymi w Instrukcji obiegu dowodów finansowo-księgowych.
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2008-03-18 13:56:31 - wykresy (40.50 kB)

Ilość odwiedzin: 7086
Nazwa dokumentu: (bez nazwy)
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Lisiecka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2008-03-18 13:08:15
Data udostępnienia informacji: 2008-03-18 13:08:15
Data ostatniej aktualizacji: 2008-03-18 14:04:10

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner