logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Sygnatura: KWiA – I –0913/4/2007                     Opole, dnia 14 luty 2008 r.  
 
                                           Wnioski pokontrolne
 
Numer kontroli - 22/07  
Termin przeprowadzenia kontroli - od 3 do 14 września 2007 r.
 
Jednostka Kontrolowana  - Wydział Budżetu Urzędu Miasta Opola
 
Organ sprawujący nadzór nad jednostką kontrolowaną - Prezydent Miasta Opola
 
Imię nazwisko oraz stanowisko   -  Tomasz Filipkowski – naczelnik wydziału
służbowe kierownika Jednostki
Kontrolowanej    
                     
Imię, nazwisko oraz stanowisko - Tadeusz Lech - główny specjalista
                                                 Izabela Dziewulska-Ga j - główny specjalista
służbowe członków zespołu
kontrolnego
 
Streszczenie
 
      Celem kontroli było ustalenie sposobu postępowania oraz zbadanie prawidłowości wydawania decyzji w sprawach dotyczących umorzeń podatków od nieruchomości. Kontrolę przeprowadzono na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Opola z dnia 14 lutego 2007 r. Wniosek ten dotyczył kontroli decyzji podjętych przez prezydenta Piotra Synowca.
 
Kryteria (według stanu prawnego obowiązującego w okresie objętym kontrolą).
 
1.        Zgodnie z art.6 ust.7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – „podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych ustala, w drodze decyzji wójt (burmistrz, prezydent) właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości”.
 
2.        Zgodnie z art.6 ust.8 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania - na rachunek budżetu właściwej gminy za poszczególne miesiące, w terminie do 15 każdego miesiąca”.
 
3.        Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa organami podatkowymi, stosownie do ich właściwości, są: urzędy skarbowe, przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego – jako organy pierwszej instancji..”.
 
4.        Zgodnie z art. 67 ustawy o z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa „w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym organ podatkowy na wniosek podatnika może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe lub odsetki za zwłokę”.
 
 5.  Przepisy nie określają szczegółowego sposobu postępowania w tych sprawach. Z wyjaśnień kierownika Referatu Wymiaru Podatków wynika, że w okresie objętym kontrolą w Urzędzie Miasta Opola również nie było opracowanych procedur postępowania w tym zakresie. Obowiązujące przepisy nie wymagają ich opracowania.
 
 6.  W dniu 30 czerwca 2003 r. Prezydent Miasta Opola Pan Ryszard Zembaczyński wydał Zarządzenie Nr OR.II.-0155-280/2003 w sprawie procedury postępowania przy udzielaniu ulg i zwolnień podatkowych. Zgodnie z tym zarządzeniem ”Referat Wymiaru Podatków sporządza notatkę służbową z przeprowadzonej analizy ekonomicznej wraz z opinią potwierdzającą słuszność lub niesłuszność wniosku”. Wniosek wraz z pełną dokumentacją opiniuje Naczelnik Wydziału Budżetu lub Skarbnik Miasta”.
 
     Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
      Zapoznano się z podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi w okresie objętym kontrolą.       
      Na podstawie danych uzyskanych w Wydziale Organizacyjnym ustalono, że pan Piotr Synowiec funkcję Prezydenta Miasta Opola pełnił w okresie od 04.12.2001 r. do 18.11.2002 r.
      Z Referatu Wymiaru Podatków uzyskano wydruk komputerowy z ewidencji podatkowej. Na podstawie tego wydruku ustalono, że ewidencja dotycząca wydanych decyzji w sprawie umorzenia podatków osobom fizycznym w tym okresie zawierała:
-   26 pozycji za 2001 r.,
- 239 pozycji za 2002 r.
      Dokonano analizy danych dotyczących umorzeń podatków od nieruchomości w rozbiciu na osoby prawne i osoby fizyczne. Ustalono, że    poszczególne decyzje dotyczyły umorzeń podatków w kwotach od kilku zł do kilkudziesięciu tysięcy zł.
      W wyniku przeprowadzonej analizy do kontroli wytypowano decyzje umorzeniowe wydane osobom fizycznym, którym łączna kwota umorzonego podatku w danym roku podatkowym przewyższała kwotę 1.000,00 zł.
      Ewidencja dotycząca umorzeń podatków osobom prawnym w 2001 r. zawiera 17 pozycji, natomiast ewidencja dotycząca umorzeń podatków osobom prawnym w 2002 r. zawiera 94 pozycje.
      Kontrolą objęto wszystkie decyzje dotyczące umorzenia podatków podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością z wyłączeniem spółek gminnych oraz spółek zarządzających mieniem komunalnym.
 
      Ponadto przyjęto ustne wyjaśnienia od kierownika Referatu Wymiaru Podatków.
Wynika z nich, że dokumentacja dotycząca zakresu kontroli znajduje się w siedmiu teczkach o numerach:
- 3110/137 (dot. umorzeń podatku w 2001 r. osobom prawnym),
- 3110/138 (dot. umorzeń podatku w 2001 r. osobom prawnym),
- 3110/141 (dot. umorzeń podatku w 2002 r. osobom fizycznym),
- 3110/142 (dot. umorzeń podatku w 2002 r. osobom fizycznym),
- 3110/143 (dot. umorzeń podatku w 2002 r. osobom prawnym),
- 3110/144 (dot. umorzeń podatku w 2002 r. osobom prawnym),
- 3110/145 (dot. umorzeń podatku w 2002 r. osobom fizycznym).
 
Wyżej wymieniona dokumentacja została przekazana przez kierownika Referatu Wymiaru Podatków - kierownikowi zespołu kontrolnego za pokwitowaniem.
 
USTALENIA KONTROLI
 
 I. W zakresie decyzji umorzeniowych wydanych osobom fizycznym w 2001 r.
 
      Z komputerowego wydruku ewidencyjnego wynika, że w okresie od 4 do 31 grudnia 2001 r. ogółem wydano 26 decyzji umorzeniowych dla 14 podatników na łączną kwotę 11.371,10 zł. Pięciu podatnikom wydano 13 decyzji o umorzeniu podatku na łączne kwoty powyżej 1.000,00 zł.
 
1.      Identyfikator podatnika nr N 285369 (cztery decyzje na łączną kwotę 1.484,30 zł):
 
     - z dnia 13.12.2001 r. na kwotę 601,10 zł,
     - z dnia 14.12.2001 r. na kwotę 267,20 zł,
     - z dnia 15.12.2001 r. na kwotę 296,60 zł,
     - z dnia 16.12.2001 r. na kwotę 319,40 zł,
 
     W dostarczonej dokumentacji brak jest dokumentów związanych z wydaniem wyżej wymienionych decyzji.
 
2.      Identyfikator podatnika nr N 166553 (jedna decyzja):
 
     - decyzja z dnia 30.12.2001 r. w sprawie umorzenia I i II raty podatku od nieruchomości za 2001 rok w łącznej kwocie 1.519,80 zł.
 
        W dostarczonej dokumentacji brak jest wniosku podatnika. Z upoważnienia Prezydenta Miasta wyżej wymienioną decyzję o umorzeniu podatku podpisała naczelnik Wydziału Budżetu pani Stanisława Klimek. W uzasadnieniu decyzji podano podstawy prawne uprawniające organ podatkowy do podjęcia takiej decyzji oraz wskazano, że decyzję podjęto po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniająco-dowodowego.
 
3.      Identyfikator podatnika nr N 165185 (jedna decyzja):
 
      - z dnia 19.12.2001 r. w sprawie umorzenia IV raty podatku od nieruchomości za 2001 r. w kwocie 2.102,00 zł.
      
       Pisemny wniosek o umorzenie podatku wpłynął do urzędu w dniu 14.11.2001 r. Na wniosku znajdują się dwa odręczne zapisy o treści:”Nie wyrażam zgody” oraz „Zgoda na umorzenie .. raty 2.102 zł”. Zapisy posiadają nieczytelne podpisy i sporządzone zostały tym samym charakterem pisma. Porównanie podpisów wskazuje, że są to podpisy Skarbnika Miasta pana Adama Siwerskiego. Do wniosku dołączono kserokopie dowodu wpłaty podatku od nieruchomości w Grudzicach oraz kserokopie deklaracji PIT-4 za ostatnie 3 miesiące.
        Z upoważnienia Prezydenta Miasta wyżej wymienioną decyzję o umorzeniu podatku podpisała naczelnik Wydziału Budżetu pani Stanisława Klimek. W uzasadnieniu decyzji podano podstawy prawne uprawniające organ podatkowy do podjęcia takiej decyzji oraz wskazano, że decyzję podjęto po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniająco-dowodowego.
 
4.      Identyfikator podatnika nr N 285583 (trzy decyzje na łączna kwotę 3.573,30 zł):
 
     - z dnia 20.12.2001 r. na kwotę 1.094,50 zł,
     - z dnia 21.12.2001 r. na kwotę 1.178,50 zł,
     - z dnia 22.12.2001 r. na kwotę 1.300,30 zł.
 
     W dostarczonej dokumentacji brak jest dokumentów dotyczących wyżej wymienionych decyzji.
 
5.      Identyfikator podatnika nr N 176085 (cztery decyzje na łączną kwotę 1.079,00 zł):
 
     - z dnia 03.12.2001 r. na kwotę   38,90 zł,
     - z dnia 20.12.2001 r. na kwotę 288,10 zł,
     - z dnia 24.12.2001 r. na kwotę 347,40 zł,
     - z dnia 27.12.2001 r. na kwotę 405,50 zł,
 
     W dostarczonej dokumentacji brak jest dokumentów dotyczących wyżej wymienionych decyzji.
 
 
 
II. W zakresie decyzji umorzeniowych wydanych osobom prawnym w 2001 r.
 
Ogółem wydano 17 decyzji umorzeniowych dla 15 podatników na łączną kwotę 489.879,50 zł. W sprawie umorzenia podatku spółkomz ograniczoną odpowiedzialnością objętych kontrolą wydano dwie niżej wymienionedecyzje:
 
1. Decyzja nr WF/Wp-3110/JU/91/2001 z dnia 18.12.2001 r. w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości za miesiąc grudzień w kwocie 13.438,40 zł. Pisemny wniosek o całkowite lub częściowe umorzenie podatku wpłynął do Urzędu Miasta w dniu 25.09.2001 r. Z upoważnienia Prezydenta Miasta wymienioną decyzję podpisał Skarbnik Miasta Opola pan Adam Siwerski. Wcześniej tj. w dniu 16.11.2001 r. Skarbnik Miasta wydał decyzję w sprawie umorzenia tej firmie podatku od nieruchomości za listopad 2001 r. w kwocie 19.403,40 zł. W uzasadnieniu obu decyzji podano jedynie podstawy prawne umożliwiające organowi podjęcie takich decyzji. Nie wskazano natomiast przyczyn faktycznych. Również załączona do tych decyzji dokumentacja nie zawiera argumentów przemawiających za wydaniem decyzji o umorzeniu.
 
2. Decyzja nr WF/Wp-3110/JU/35/2001 z dnia 18.12.2001 r. w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości za IV kwartał 2001 r. w kwocie 3.623,90 zł. Pisemny wniosek o „zwolnienie z 50% podatku za rok 2001” wpłynął do Urzędu Miasta w dniu 26.02.2001 r. Z upoważnienia Prezydenta Miasta wymienioną decyzję podpisał Skarbnik Miasta Opola pan Adam Siwerski. Wcześniej tj. w dniach 09.04.2001 r.,17.08.2001 r. oraz 26.09.2001 r. zostały wydane trzy decyzje w sprawie umorzenia podatku za I, II i III kwartał 2001 r. w tych samych kwotach. W uzasadnieniach wszystkich decyzji podano podstawy prawne umożliwiające organowi podjęcie takich decyzji. Wskazano jednocześnie, że przesłanką warunkującą umorzenie podatku jest trudna sytuacja materialna podatnika.
 
III. W zakresie decyzji umorzeniowych wydanych osobom fizycznym w 2002 r.
 
Ogółem wydano 239 decyzji umorzeniowych na łączną kwotę 346.698,50 zł. Podatek na łączną kwotę powyżej1.000,00 zł umorzono 26 podatnikom. W sprawach tych wydano 43 niżej wymienione decyzje:
 
 
1.      Identyfikator podatnika nr N O55867 (jedna decyzja):
 
 - decyzja z dnia 02.10.2002 r. w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości za    2001 rok w kwocie 1.390,40 zł.
 
        Pisemny wniosek o umorzenie podatku nosi datę 24.06.2002 r. Brak daty wpływu wniosku do urzędu. Na wniosku znajdują się dwa odręczne zapisy o treści: „Nie wyrażam zgody. Przebywanie matki za granicą nie jest dowodem na brak środków do zapłaty podatku, szczególnie, że zaległość nie powstała w czerwcu br” oraz „Zgoda na..(wyraz nieczytelny) 2001 roku wraz z odsetkami rozłożenie zaległości za 2002 r. na pięć rat” Zapisy sporządzone są tym samym charakterem pisma oraz posiadają nieczytelne podpisy. Porównanie podpisów wskazuje, że są to podpisy Skarbnika Miasta pana Adama Siwerskiego. Do wniosku dołączono „Informację o stanie majątkowym podatnika” oraz inną dokumentację w tym sądową i lekarską.
        Z upoważnienia Prezydenta Miasta wyżej wymienione decyzje o umorzeniu podatku podpisał Skarbnik Miasta pan Adam Siwierski. W uzasadnieniu decyzji podano podstawy prawne uprawniające organ podatkowy do podjęcia takiej decyzji. Jako przyczynę faktyczną wskazano trudną sytuację podatnika.
 
 
 
2.      Identyfikator podatnika nr N 165057 (cztery decyzje na łączną kwotę 2.324,00 zł):
 
  - decyzja z dnia 10.04.2002 r. w sprawie umorzenia I raty podatku od nieruchomości w kwocie 581,00 zł.
 
      Pisemny wniosek o umorzenie podatku wpłynął do urzędu w dniu 08.04.2002 r. Na wniosku znajduje się odręczny zapis naczelnika Wydziału Budżetu pani Stanisławy Klimek o treści: „Wyrażam zgodę na umorzenie I raty podatku”. Do wniosku dołączono „Informację o stanie majątkowym podatnika”, deklarację na podatek dochodowy PIT-28 oraz odcinek emerytury.
      Z upoważnienia Prezydenta Miasta wyżej wymienioną decyzję o umorzeniu podatku podpisała pani Stanisława Klimek. W uzasadnieniu decyzji podano podstawy prawne uprawniające organ podatkowy do podjęcia takiej decyzji. Odnośnie przyczyn faktycznych powołano się jedynie na wyjaśnienia zawarte we wniosku. Z załączonej do decyzji dokumentacji nie wynika, aby argumenty wnioskodawcy były weryfikowane przez organ podatkowy.
 
 - decyzja z dnia 20.06.2002 r. w sprawie umorzenia II raty podatku od nieruchomości w kwocie 581,00 zł.
 
      Pisemny wniosek o umorzenie podatku wpłynął do urzędu w dniu 06.05.2002 r. Na wniosku znajdują się dwa odręczne zapisy o treści:”Nie wyrażam zgody” oraz „Zgoda na umorzenie II raty”. Zapisy pisane są tym samym charakterem pisma oraz posiadają nieczytelne podpisy. Do wniosku dołączono „Informację o stanie majątkowym podatnika”, karty odcinek emerytury i Kartę informacyjną z leczenia szpitalnego.
     Z upoważnienia Prezydenta Miasta wyżej wymienioną decyzję o umorzeniu podatku podpisał Skarbnik Miasta pan Adam Siwierski. W uzasadnieniu decyzji podano podstawy prawne uprawniające organ podatkowy do podjęcia takiej decyzji. Odnośnie przyczyn faktycznych powołano się jedynie na wyjaśnienia zawarte we wniosku. Z załączonej do decyzji dokumentacji nie wynika, aby argumenty wnioskodawcy były weryfikowane przez organ podatkowy.
 
 - decyzja z dnia 11.09.2002 r. w sprawie umorzenia III raty podatku od nieruchomości w kwocie 581,00 zł.
 
           Pisemny wniosek o umorzenie podatku wpłynął do urzędu w dniu 10.09.2002 r. Na wniosku znajduje się odręczny zapis o treści: „Zgoda na umorzenie dwóch rat podatku”. Podpis pod zapisem jest nieczytelny. Z porównania podpisów wynika, że jest to podpis Skarbnika Miasta pana Adama Siwerskiego. Do wniosku dołączono „Informację o stanie majątkowym podatnika”, odcinek emerytury i Kartę informacyjną z leczenia szpitalnego.
          Z upoważnienia Prezydenta Miasta wyżej wymienioną decyzję o umorzeniu podatku podpisał Skarbnik Miasta pan Adam Siwerski. W uzasadnieniu decyzji podano podstawy prawne uprawniające organ podatkowy do podjęcia takiej decyzji. Odnośnie przyczyn faktycznych powołano się jedynie na wyjaśnienia zawarte we wniosku.
 
 - decyzja z dnia 15.11.2002 r. w sprawie umorzenia IV raty podatku od nieruchomości w kwocie 581,00 zł.
 
     Pisemny wniosek o umorzenie podatku wpłynął do urzędu w dniu 10.09.2002 r. Na wniosku znajduje się odręczny zapis o treści: „Zgoda na umorzenie dwóch rat podatku”. Zapis posiada nieczytelny podpis. Z porównania podpisów wynika, że jest to podpis Skarbnika Miasta pana Adama Siwerskiego. Do wniosku dołączono „Informację o stanie majątkowym podatnika” oraz odcinek emerytury.           
      Z upoważnienia Prezydenta Miasta wyżej wymienioną decyzję o umorzeniu podatku podpisał Skarbnik Miasta pan Adam Siwerski. W uzasadnieniu decyzji podano podstawy prawne uprawniające organ podatkowy do podjęcia takiej decyzji. Odnośnie przyczyn faktycznych powołano się jedynie na wyjaśnienia zawarte we wniosku.
 
3.      Identyfikator podatnika nr N 195528 (dwie decyzje na łączną kwotę 39.149,20 zł):
 
 - decyzja z dnia 09.07.2002 r. w sprawie umorzenia II, III i IV raty podatku od   nieruchomości za 2001 rok w kwocie 22.964,70 zł,
 
   - decyzja z dnia 10.07.2002 r. w sprawie umorzenia I raty podatku od nieruchomości za 2002 rok oraz umorzenia II raty za 2001 rok w łącznej kwocie 16.184,50 zł.
 
      Pisemny wniosek o umorzenie podatku wpłynął do urzędu w dniu 09.04.2002 r. Na wniosku znajdują się dwa odręczne zapisy o treści:”A.Siwerski 09.04.02” oraz „Zgoda do 30.06.2002, 09.07.02” Zapisy posiadają nieczytelne podpisy. Porównanie podpisów wskazuje, że pierwszy podpis jest podpisem Prezydenta Miasta Opola pana Piotra Synowca, a drugi Skarbnika Miasta pana Adama Siwerskiego. Do wniosku dołączono „Informację o stanie majątkowym podatnika” oraz inną dokumentację.
      Z upoważnienia Prezydenta Miasta wyżej wymienione decyzje o umorzeniu podatku podpisał Skarbnik Miasta pan Adam Siwerski. W uzasadnieniu decyzji podano podstawy prawne uprawniające organ podatkowy do podjęcia takiej decyzji. Jako przyczyny faktyczne wskazano, że po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdzono brak możliwości zapłacenia podatku ze względu na przejściowo trudną sytuację finansową podatnika.
 
4.      Identyfikator podatnika nr N 155293 (jedna decyzja):
 
   - decyzja z dnia 17.05.2002 r. w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości za   2001 r. w kwocie 12.202,20 zł.
  
      Pisemny wniosek o umorzenie podatku wpłynął do urzędu w dniu 19.04.2002 r. Wniosek zawiera prośbę o umorzenie podatku za 2001 r. oraz I i II raty podatku za 2002 r. Na wniosku znajduje się odręczny zapis Prezydenta Miasta Opola pana Piotra Synowca o treści: „Tylko 2001, 23.04.02”. Pismem z dnia 25.04.2002 r. Skarbnik Miasta Opola zwrócił się do wnioskodawcy o przedłożenie dokumentów o aktualnym stanie majątkowym lub innych okolicznościach mających wpływ na sytuację finansową podatnika. Poinformował jednocześnie podatnika, że dokumenty te są niezbędne do ustalenia czy istnieją przesłanki do udzielenia ulgi.  
      Z upoważnienia Prezydenta Miasta wyżej wymienioną decyzję o umorzeniu podatku podpisał Skarbnik Miasta Opola pan Adam Siwerski. W uzasadnieniu decyzji podano podstawy prawne uprawniające organ podatkowy do podjęcia takiej decyzji. Odnośnie przyczyn faktycznych powołano się jedynie na wyjaśnienia zawarte we wniosku. Z załączonej do decyzji dokumentacji nie wynika, aby argumenty wnioskodawcy były weryfikowane przez organ podatkowy.
 
5. Identyfikator podatnika nr N 165098 (jedna decyzja):
 
      - decyzja z dnia 29.01.2002 r. w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości za   1998 r. w kwocie 1.358,50 zł.
 
     Pisemny wniosek o umorzenie podatku wpłynął do urzędu w dniu 29.11.2001 r. Na wniosku znajduje się odręczny zapis naczelnika Wydziału Budżetu pani Stanisławy Klimek o treści: „Wyrażam zgodę na umorzenie podatku w kwocie 1.358,50 zł.Do wniosku dołączono „Informację o stanie majątkowym podatnika”. Z upoważnienia Prezydenta Miasta wyżej wymienione decyzje o umorzeniu podatku podpisała pani Stanisława Klimek. W uzasadnieniu decyzji podano podstawy prawne uprawniające organ podatkowy do podjęcia takiej decyzji. Odnośnie przyczyn faktycznych powołano się jedynie na wyjaśnienia zawarte we wniosku. Z załączonej do decyzji dokumentacji nie wynika, aby argumenty wnioskodawcy były weryfikowane przez organ podatkowy.
 
6.      Identyfikator podatnika nr N 145001 (jedna decyzja):
 
 - decyzja z dnia 30.07.2002 r. w sprawie umorzenia IV raty podatku od    nieruchomości za 2001 r. w kwocie 2.526,30 zł.
 
       Pisemny wniosek o umorzenie podatku wpłynął do urzędu w dniu 25.06.2002 r. Na wniosku znajduje się odręczny zapis Skarbnika Miasta Opola pana Adama Siwerskiego o treści:”Wyrażam zgodę na umorzenie 50% zaległości podatkowej za IV kwartał 2001 r.” Do wniosku dołączono „Informację o stanie majątkowym podatnika” oraz dokumentację dotyczącą sytuacji finansowej firmy podatnika.
      Z upoważnienia Prezydenta Miasta wyżej wymienioną decyzję o umorzeniu podatku podpisał Skarbnik Miasta pan Adam Siwerski. W uzasadnieniu decyzji podano podstawy prawne uprawniające organ podatkowy do podjęcia takiej decyzji. Odnośnie przyczyn faktycznych umorzenia powołano się na ustalenia przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego.
 
7.      Identyfikator podatnika nr N 175218 (trzy decyzje na łączną kwotę 1.700,90 zł):
 
 - decyzja z dnia 29.01.2002 r. w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości za 1999 r. w kwocie 541,70 zł.
 
 - decyzja z dnia 30.01.2002 r. w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości za 2000 r. w kwocie 585,10 zł.
 
 - decyzja z dnia 31.01.2002 r. w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości za 2001 r. w kwocie 574,10 zł.
 
       Pisemny wniosek o umorzenie podatku wpłynął do urzędu w dniu 13.12.2002 r. Na wniosku znajduje się odręczny zapis naczelnika Wydziału Budżetu pani Stanisławy Klimek o treści: „Wyrażam zgodę na umorzenie podatku i odsetek”. Do wniosku dołączono „Informację o stanie majątkowym podatnika” oraz zaświadczenie z Urzędu Pracy.
      Z upoważnienia Prezydenta Miasta wyżej wymienione decyzje o umorzeniu podatku podpisała pani Stanisława Klimek. W uzasadnieniu decyzji podano podstawy prawne uprawniające organ podatkowy do podjęcia takiej decyzji. Odnośnie przyczyn faktycznych powołano się jedynie na wyjaśnienia zawarte we wniosku. Z załączonej do decyzji dokumentacji nie wynika, aby argumenty wnioskodawcy były weryfikowane przez organ podatkowy.
 
8. Identyfikator podatnika nr N 155353 (dwie decyzje na łączną kwotę 5.047,50 zł):
 
    - decyzja z dnia 25.07.2002 r. w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości za 2000 r. w kwocie 2.186,20 zł.
 
   - decyzja z dnia 26.07.2002 r. w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości za 2001 r. w kwocie 2.861,30 zł.
 
W badanej dokumentacji brak jest wniosku podatnika. Z wyjaśnień kierownika Referatu Wymiaru Podatków wynika, że wniosek został dołączony do decyzji ratalnej nr 3110/R/17/02.
 
9.      Identyfikator podatnika nr N 086520 (jedna decyzja):
 
    - decyzja z dnia 25.10.2002 r. w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości za 2001 r. w kwocie 15.852,00 zł.
 
       Pisemny wniosek o umorzenie podatku wpłynął do urzędu w dniu 22.10.2002 r. We wniosku właściciele firmy powołują się na ustalenia poczynione na spotkaniu z Prezydentem. Informują, że wywiązali się z obowiązku i uregulowali zaległość w kwocie 15.852,00 zł. Na wniosku znajduje się odręczny zapis Prezydenta Miasta Opola pana Piotra Synowca o treści: „A.Siwerski jeśli jest to prawda to zgoda 22.10.02”. W aktach znajduje się kserokopia dowodu wpłaty wyżej wymienionej kwoty.                    
      Z upoważnienia Prezydenta Miasta wyżej wymienioną decyzję o umorzeniu podatku podpisał Skarbnik Miasta pan Adam Siwerski. W uzasadnieniu decyzji podano podstawy prawne uprawniające organ podatkowy do podjęcia takiej decyzji. Odnośnie przyczyn faktycznych powołano się na wyjaśnienia zawarte we wniosku.
 
10. Identyfikator podatnika nr N 086407 (dwie decyzje na łączną kwotę 1.274,30 zł):
 
    - decyzja z dnia 12.04.2002 r. w sprawie umorzenia I raty podatku od    nieruchomości. w kwocie 695,30 zł.
 
       Pisemny wniosek o umorzenie podatku wpłynął do urzędu w dniu 02.04.2002 r. Na wniosku znajduje się odręczny zapis naczelnika Wydziału Budżetu pani Stanisławy Klimek o treści: „Wyrażam zgodę na umorzenie I raty podatku”. Do wniosku dołączono „Informację o stanie majątkowym podatnika” oraz odcinki emerytur.
      Z upoważnienia Prezydenta Miasta wyżej wymienioną decyzję o umorzeniu podatku podpisała pani Stanisława Klimek. W uzasadnieniu decyzji podano podstawy prawne uprawniające organ podatkowy do podjęcia takiej decyzji. Odnośnie przyczyn faktycznych powołano się jedynie na wyjaśnienia zawarte we wniosku. Z załączonej do decyzji dokumentacji nie wynika, aby argumenty wnioskodawcy były weryfikowane przez organ podatkowy.
 
     - decyzja z dnia 17.06.2002 r. w sprawie umorzenia II raty podatku od   nieruchomości. w kwocie 579,00 zł.
 
     Pisemny wniosek o umorzenie podatku wpłynął do urzędu w dniu 16.05.2002 r. Na wniosku znajdują się dwa odręczne zapisy o treści:’ Nie wyrażam zgody” oraz „Po rozmowie z podatnikiem w dniu 11.06 i przedstawieniu dodatkowych informacji wyrażam zgodę na umorzenie II raty podatku”. Zapisy sporządzone zostały tym samym charakterem pisma oraz posiadają nieczytelne podpisy. Porównanie podpisów wskazuje, że są to podpisy Skarbnika Miasta pana Adama Siwerskiego.Do wniosku dołączono „Informację o stanie majątkowym podatnika” oraz odcinki emerytur.
      Z upoważnienia Prezydenta Miasta wyżej wymienioną decyzję o umorzeniu podatku podpisał Skarbnik Miasta pan Adam Siwerski. W uzasadnieniu decyzji podano podstawy prawne uprawniające organ podatkowy do podjęcia takiej decyzji. Odnośnie przyczyn faktycznych powołano się jedynie na wyjaśnienia zawarte we wniosku. Z załączonej do decyzji dokumentacji nie wynika, aby argumenty wnioskodawcy były weryfikowane przez organ podatkowy.
 
11. Identyfikator podatnika nr N 086448  (dwie decyzje na łączną kwotę 1.056,30 zł):
 
     - decyzja z dnia 12.04.2002 r. w sprawie umorzenia I raty podatku od       nieruchomości. w kwocie 528,20 zł.
 
      Pisemny wniosek o umorzenie podatku wpłynął do urzędu w dniu 26.03.2002 r. Na wniosku znajduje się odręczny zapis naczelnika Wydziału Budżetu pani Stanisławy Klimek o treści: „Wyrażam zgodę na umorzenie I raty podatku”. Do wniosku dołączono „Informację o stanie majątkowym podatnika”, zaświadczenia lekarskie oraz zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach
     Z upoważnienia Prezydenta Miasta wyżej wymienioną decyzję o umorzeniu podatku podpisała pani Stanisława Klimek. W uzasadnieniu decyzji podano podstawy prawne uprawniające organ podatkowy do podjęcia takiej decyzji. Odnośnie przyczyn faktycznych powołano się jedynie na wyjaśnienia zawarte we wniosku. Z załączonej do decyzji dokumentacji nie wynika, aby argumenty wnioskodawcy były weryfikowane przez organ podatkowy.
 
     - decyzja z dnia 17.06.2002 r. w sprawie umorzenia II raty podatku od   nieruchomości. w kwocie 528,10 zł.
 
       Pisemny wniosek o umorzenie podatku wpłynął do urzędu w dniu 16.05.2002 r. Na wniosku znajdują się dwa odręczne zapisy o treści: „Nie wyrażam zgody” oraz „Po rozmowie z podatnikiem w dniu 11.06 i przedstawieniu dodatkowych informacji wyrażam zgodę na umorzenie II raty”. Zapisy sporządzone zostały tym samym charakterem pisma oraz posiadają nieczytelne podpisy. Porównanie podpisów wskazuje, że są to podpisy Skarbnika Miasta pana Adama Siwerskiego. Do wniosku dołączono „Informację o stanie majątkowym podatnika” oraz zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach.
      Z upoważnienia Prezydenta Miasta wyżej wymienioną decyzję o umorzeniu podatku podpisał Skarbnik Miasta pan Adam Siwerski. W uzasadnieniu decyzji podano podstawy prawne uprawniające organ podatkowy do podjęcia takiej decyzji. Odnośnie przyczyn faktycznych powołano się jedynie na wyjaśnienia zawarte we wniosku. Z załączonej do decyzji dokumentacji nie wynika, aby argumenty wnioskodawcy były weryfikowane przez organ podatkowy.
 
12. Identyfikator podatnika nr N 045566 (dwie decyzje na łączną kwotę 162.387,30 zł):
 
    - decyzja z dnia 26.06.2002 r. w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości za    2001 r. w kwocie 88.919,10 zł.
 
     Pisemny wniosek o umorzenie podatku wpłynął do urzędu w dniu 06.05.2002 r. Na wniosku znajduje się odręczny zapis Prezydenta Miasta Opola pana Piotra Synowca o treści: „Zgoda A Siwerski 06.05.02” Zapis ten posiada nieczytelny podpis. Do wniosku dołączono „Rachunek zysków i strat”.
      Z upoważnienia Prezydenta Miasta wyżej wymienioną decyzję o umorzeniu podatku podpisał Skarbnik Miasta pan Adam Siwerski. W uzasadnieniu decyzji podano podstawy prawne uprawniające organ podatkowy do podjęcia takiej decyzji. Odnośnie przyczyn faktycznych powołano się jedynie na wyjaśnienia zawarte we wniosku. Z załączonej do decyzji dokumentacji wynika, że umorzenia podatku dokonano na podstawie porozumienia zawartego z podatnikiem w dniu 30.05.2001 r. przez Prezydenta Miasta Opola pana Leszka Pogana. Zgodnie z tym porozumieniem  w zamian za umorzenie podatku firma prowadzona przez podatnika miała wykonać roboty elewacyjne ulicy Książąt Opolskich. W badanych aktach znajduje się dokumentacja świadcząca o wykonaniu takich prac.
  
               W dostarczonej dokumentacji brak jest drugiej decyzji (z dnia 16.10.2002 r. na kwotę 73.468,20 zł, która w wydruku komputerowym ujęta jest pod pozycją 92).
 Z pisemnego wyjaśnienia Kierownika Referatu Wymiaru Podatków wynika, że akta tej sprawy zostały przekazane w dniu 02.02.2007 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
 
13. Identyfikator podatnika nr N 205352 (jedna decyzja):
 
    - decyzja z dnia 30.09.2002 r. w sprawie umorzenia II, III i IV raty podatku od nieruchomości za 2001 r. w kwocie 5.015,80 zł.
 
        Pisemny wniosek o umorzenie podatku wpłynął do urzędu w dniu 15.07.2002 r. Na wniosku znajdują się dwa odręczne zapisy o treści:”Nie wyrażam zgody. Spółka ma wysokie należności” oraz „Po rozmowie 26.09. i przedstawieniu dodatkowych informacji wyrażam zgodę na umorzenie podatku i odsetek za 2001 r.” Zapisy sporządzone zostały tym samym charakterem pisma oraz posiadają nieczytelne podpisy. Porównanie podpisów wskazuje, że są to podpisy Skarbnika Miasta pana Adama Siwerskiego. Do wniosku dołączono dokumentację dotyczącą działalności firmy prowadzonej przez podatnika.
        Z upoważnienia Prezydenta Miasta wyżej wymienioną decyzję o umorzeniu podatku podpisał Skarbnik Miasta pan Adam Siwerski. W uzasadnieniu decyzji podano podstawy prawne uprawniające organ podatkowy do podjęcia takiej decyzji. Odnośnie przyczyn faktycznych powołano się jedynie na wyjaśnienia zawarte we wniosku.
 
14. Identyfikator podatnika nr NI 25468 (trzy decyzje na łączną kwotę 1.297,00 zł):
 
    - decyzja z dnia 22.04.2002 r. w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości za 1999 r. w kwocie 435,20 zł.
    - decyzja z dnia 23.04.2002 r. w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości za 1998 r. w kwocie 388,50 zł.
      - decyzja z dnia 24.04.2002 r. w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości za 2000 r. w kwocie 473,30 zł.
 
Z wnioskiem o umorzenie zaległych podatków wystąpił Referat Egzekucji.
W uzasadnieniu wskazano na bezskuteczność egzekucji.
 
15. Identyfikator podatnika nr N 165919 (jedna decyzja):
 
   - decyzja z dnia 16.05.2002 r. w sprawie umorzenia II raty podatku od nieruchomości. w kwocie 20.000,00 zł.
 
    Pisemny wniosek o umorzenie podatku wpłynął do urzędu w dniu 06.05.2002 r. Na wniosku znajduje się odręczny zapis o treści: „Zgoda A Siwerski 06.05.02.” Podpis pod zapisem jest nieczytelny. Porównanie podpisów wskazuje, że podpis ten jest podpisem Prezydenta Miasta Opola pana Piotra Synowca. Do wniosku dołączono „Rachunek zysków i strat”.
   Z upoważnienia Prezydenta Miasta wyżej wymienioną decyzję o umorzeniu podatku podpisał Skarbnik Miasta pan Adam Siwerski. W uzasadnieniu decyzji podano podstawy prawne uprawniające organ podatkowy do podjęcia takiej decyzji. Odnośnie przyczyn faktycznych powołano się jedynie na wyjaśnienia zawarte we wniosku. Z załączonej do decyzji dokumentacji nie wynika, aby argumenty wnioskodawcy były weryfikowane przez organ podatkowy.
 
     16. Identyfikator podatnika nr N 166100 (dwie decyzje na łączną kwotę 1064,00 zł):
 
        - decyzja z dnia 02.04.2002 r. w sprawie umorzenia III i IV raty podatku od   nieruchomości za 2001 r. w kwocie 516,20 zł.
 
          Pisemny wniosek o umorzenie podatku wpłynął do urzędu w dniu 22.03.2002 r. Na wniosku znajduje się odręczny zapis naczelnika Wydziału Budżetu pani Stanisławy Klimek o treści: „Wyrażam zgodę na umorzenie zaległego podatku i odsetek za 2001 r.”. Do wniosku dołączono „Informację o stanie majątkowym podatnika”.
   Z upoważnienia Prezydenta Miasta wyżej wymienioną decyzję o umorzeniu podatku podpisała pani Stanisława Klimek. W uzasadnieniu decyzji podano podstawy prawne uprawniające organ podatkowy do podjęcia takiej decyzji. Odnośnie przyczyn faktycznych powołano się jedynie na wyjaśnienia zawarte we wniosku. Z załączonej do decyzji dokumentacji nie wynika, aby argumenty wnioskodawcy były weryfikowane przez organ podatkowy.
 
           - decyzja z dnia 12.07.2002 r. w sprawie umorzenia I i II raty podatku od   nieruchomości za 2002 r. w kwocie 547,80 zł.
 
    Pisemny wniosek o umorzenie podatku wpłynął do urzędu w dniu 11.07.2002 r. Na wniosku znajduje się odręczny zapis o treści: „Zgoda na umorzenie dwóch rat”. Zapis posiada nieczytelny podpis. Porównanie podpisów wskazuje, że jest to podpis Skarbnika Miasta pana Adama Siwerskiego. Do wniosku dołączono „Informację o stanie majątkowym podatnika”.
   Z upoważnienia Prezydenta Miasta wyżej wymienioną decyzję o umorzeniu podatku podpisał Skarbnik Miasta Opola pan Adam Siwerski. W uzasadnieniu decyzji podano podstawy prawne uprawniające organ podatkowy do podjęcia takiej decyzji. Odnośnie przyczyn faktycznych powołano się jedynie na wyjaśnienia zawarte we wniosku. Z załączonej do decyzji dokumentacji nie wynika, aby argumenty wnioskodawcy były weryfikowane przez organ podatkowy.
 
17. Identyfikator podatnika nr N 036154  (cztery decyzje na łączną kwotę 1.211,30 zł):
 
    -   decyzja z dnia 16.05.2002 r. w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości   za lata 1996-97w kwocie 507,60 zł.
    -   decyzja z dnia 17.05.2002 r. w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości  za 1998 r. w kwocie 290,90 zł.
    -    decyzja z dnia 18.05.2002 r. w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości za lata 1999 r. w kwocie 325,10 zł.
    -    decyzja z dnia 20.05.2002 r. w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości za 2000 r. w kwocie 87,70 zł.
 
Z wnioskiem o umorzenie zaległych podatków wystąpił Referat Egzekucji.
W uzasadnieniu wskazano na bezskuteczność egzekucji.
 
18. Identyfikator podatnika nr N 226311 (jedna decyzja):
 
   - decyzja z dnia 20.06.2002 r. w sprawie umorzenia II, III i IV raty podatku od   nieruchomości za 2001 r. w kwocie 1.089,00 zł.
 
       Pisemny wniosek o umorzenie podatku wpłynął do urzędu w dniu 07.06.2002 r. Wniosek zawierał prośbę o umorzenie II, III i IV raty podatku za 2001 r. oraz I i II raty podatku za 2002 r.
     Na wniosku znajduje się odręczny zapis o treści: „Wyrażam zgodę na umorzenie podatku wraz z odsetkami za 2001 rok”. Zapis posiada nieczytelny podpis. Porównanie podpisów wskazuje, że jest to podpis Skarbnika Miasta pana Adama Siwerskiego. Do wniosku dołączono „Informację o stanie majątkowym podatnika” oraz inną dokumentację.
      Z upoważnienia Prezydenta Miasta wyżej wymienioną decyzję o umorzeniu podatku podpisał Skarbnik Miasta Opola pan Adam Siwerski. W uzasadnieniu decyzji podano podstawy prawne uprawniające organ podatkowy do podjęcia takiej decyzji. Odnośnie przyczyn faktycznych powołano się jedynie na wyjaśnienia zawarte we wniosku.
 
19. Identyfikator podatnika nr N 225813 (jedna decyzja):
 
     - decyzja z dnia 18.09.2002 r. w sprawie umorzenia III raty podatku od   nieruchomości za 2002 r. w kwocie 4.167,40 zł.
 
        Pisemny wniosek o umorzenie podatku wpłynął do urzędu w dniu 14.12.2002 r.       Wniosek zawierał prośbę umorzenia III i IV raty podatku.
       Na wniosku znajduje się odręczny zapis o treści: „Zgoda na umorzenie podatku od nieruchomości III rata”. Podpis pod zapisem jest nieczytelny. Porównanie podpisów wskazuje, że jest to podpis Skarbnika Miasta pana Adama Siwerskiego. Do wniosku dołączono dokumentację dotyczącą działalności firmy podatnika.
       Z upoważnienia Prezydenta Miasta wyżej wymienioną decyzję o umorzeniu podatku podpisała Skarbnik Miasta Opola pan Adam Siwerski. W uzasadnieniu decyzji podano podstawy prawne uprawniające organ podatkowy do podjęcia takiej decyzji. Odnośnie przyczyn faktycznych powołano się jedynie na wyjaśnienia zawarte we wniosku.
 
20. Identyfikator podatnika nr N 195354 (jedna decyzja):
 
    - decyzja z dnia 16.05.2002 r. w sprawie umorzenia I, II i III raty podatku od nieruchomości za 2001 r. w kwocie 30.707,10 zł.
 
     Pisemny wniosek o umorzenie podatku wpłynął do urzędu w dniu 14.12.2001 r. Wniosek zawierał propozycję umorzenia podatku w zamian za wykonanie mebli dla przedszkola przez firmę prowadzoną przez podatnika. Na wniosku znajduje się odręczny zapis o treści:”Wyrażam zgodę na umorzenie podatku zaległego z odsetkami za 2001 rok”. Pod tym zapisem widnieje podpis nieczytelny. Porównanie podpisów wskazuje, że jest to podpis Skarbnika Miasta pana Adama Siwerskiego. Do wniosku dołączono „Informację o stanie majątkowym podatnika” oraz inną dokumentację.
      Z upoważnienia Prezydenta Miasta wyżej wymienioną decyzję o umorzeniu podatku podpisała naczelnik Wydziału Budżetu pani Anna Plewka. W uzasadnieniu decyzji podano podstawy prawne uprawniające organ podatkowy do podjęcia takiej decyzji. Odnośnie przyczyn faktycznych powołano się jedynie na wyjaśnienia zawarte we wniosku.
 
21. Identyfikator podatnika nr N 225328  (jedna decyzja):
 
       - decyzja z dnia 18.07.2002 r. w sprawie umorzenia I raty podatku od      nieruchomości   za 2002 r. w kwocie 1.122,80 zł.
 
     Pisemny wniosek o umorzenie podatku wpłynął do urzędu w dniu 12.07.2002 r. Na wniosku znajduje się odręczny zapis o treści: „Wyrażam zgodę na umorzenie jednej raty.” Do wniosku dołączono „Informację o stanie majątkowym podatnika”. Pod tym zapisem widnieje podpis nieczytelny. Porównanie podpisów wskazuje, że jest to podpis Skarbnika Miasta pana Adama Siwerskiego.
     Z upoważnienia Prezydenta Miasta decyzję o umorzeniu podatku podpisał Skarbnik Miasta pan Adam Siwerski. W uzasadnieniu decyzji podano podstawy prawne uprawniające organ podatkowy do podjęcia takiej decyzji. Odnośnie przyczyn faktycznych powołano się jedynie na wyjaśnienia zawarte we wniosku o umorzenie.
 
22. Identyfikator podatnika nr N 135522 (jedna decyzja).
 
W dostarczonej dokumentacji brak jest wyżej wymienionej decyzji z dnia 27.07.2002 r. na kwotę 1.101,70 zł. W wydruku komputerowym decyzja ta jest ujęta pod pozycją 178.
 
23. Identyfikator podatnika nr N 125508  (dwie decyzje na łączna kwotę 4.202,00 zł):
 
- decyzja z dnia 12.04.2002 r. w sprawie umorzenia I raty podatku od       nieruchomości w kwocie 2.101,00 zł.
 
     - decyzja z dnia 16.05.2002 r. w sprawie umorzenia II raty podatku od     nieruchomości w kwocie 2.101,00 zł.
 
       Pisemny wniosek o umorzenie podatku wpłynął do urzędu w dniu 11.03.2002 r. Na wniosku znajduje się odręczny zapis Prezydenta Miasta Opola pana Piotra Synowca o treści: „I i II rata 2002 zgoda” Do wniosku dołączono „Informację o stanie majątkowym podatnika”, deklarację na podatek dochodowy PIT-5 oraz zaświadczenie z banku.
       Z upoważnienia Prezydenta Miasta decyzję o umorzeniu podatku z dnia 12.04.2002 r. podpisała pani Stanisława Klimek, a decyzję o umorzeniu podatku z dnia 16.05.2002 r. podpisał Skarbnik Miasta pan Adam Siwerski. W uzasadnieniu obu decyzji podano podstawy prawne uprawniające organ podatkowy do podjęcia takiej decyzji. Odnośnie przyczyn faktycznych powołano się jedynie na wyjaśnienia zawarte we wniosku o umorzenie.
 
24. Identyfikator podatnika nr N 127032 (jedna decyzja):
 
 - decyzja z dnia 15.04.2002 r. w sprawie umorzenia I raty podatku od      nieruchomości za 2002 r. w kwocie 2.786,40 zł.
  
       Pisemny wniosek o umorzenie podatku wpłynął do urzędu w dniu 15.04.2002 r. Na wniosku znajduje się odręczny zapis naczelnika Wydziału Budżetu pani Stanisławy Klimek o treści: „Wyrażam zgodę na umorzenie I-szej raty podatku”. Do wniosku dołączono „Informację o stanie majątkowym podatnika”.
      Z upoważnienia Prezydenta Miasta wyżej wymienioną decyzję o umorzeniu podatku podpisała pani Stanisława Klimek. W uzasadnieniu decyzji podano podstawy prawne uprawniające organ podatkowy do podjęcia takiej decyzji. Odnośnie przyczyn faktycznych powołano się na wyjaśnienia zawarte we wniosku oraz wskazano, że decyzję podjęto po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniająco-dowodowego, Z załączonej do decyzji dokumentacji nie wynika, w jaki sposób weryfikowane były argumenty podane przez podatnika.
 
25. Identyfikator podatnika nr N 085242  (jedna decyzja):
 
    - decyzja z dnia 12.04.2002 r. w sprawie umorzenia II raty podatku od   nieruchomości za 2001 r. oraz III i IV raty podatku od nieruchomości za 2000 r. w łącznej kwocie 1.867,00 zł.
 
           Pisemny wniosek o umorzenie podatku wpłynął do urzędu w dniu 25.03.2002 r. Na wniosku znajduje się odręczny zapis naczelnika Wydziału Budżetu pani Stanisławy Klimek o treści: „Wyrażam zgodę na umorzenie”. Do wniosku dołączono „Informację o stanie majątkowym podatnika”.  
          Z upoważnienia Prezydenta Miasta wyżej wymienioną decyzję o umorzeniu podatku podpisała pani Stanisława Klimek. W uzasadnieniu decyzji podano podstawy prawne uprawniające organ podatkowy do podjęcia takiej decyzji. Odnośnie przyczyn faktycznych powołano się jedynie na wyjaśnienia zawarte we wniosku. Z załączonej do decyzji dokumentacji nie wynika, aby argumenty wnioskodawcy były weryfikowane przez organ podatkowy.
 
26. Identyfikator podatnika nr N 156234  (jedna decyzja):
 
     - decyzja z dnia 17.05.2002 r. w sprawie umorzenia I raty podatku od   nieruchomości w kwocie 2.223,20 zł.
 
    Pisemny wniosek o umorzenie podatku za 2002 rok w kwocie 8.892,20 zł wpłynął do urzędu w dniu 17.04.2002 r. Na wniosku znajdują się dwa odręczne zapisy Prezydenta Miasta Opola pana Piotra Synowca o treści: „A.Siwerski negatywnie 17.04.02” oraz „Zgoda 1 kwartał 15.05.02” Do wniosku dołączono deklarację na podatek dochodowy PIT-5.
   Z upoważnienia Prezydenta Miasta wyżej wymienioną decyzję o umorzeniu podatku podpisał Skarbnik Miasta pan Adam Siwerski. W uzasadnieniu decyzji podano podstawy prawne uprawniające organ podatkowy do podjęcia takiej decyzji. Odnośnie przyczyn faktycznych powołano się jedynie na wyjaśnienia zawarte we wniosku. Z załączonej do decyzji dokumentacji nie wynika, aby argumenty wnioskodawcy były weryfikowane przez organ podatkowy.
 
 
 
 
IV. W zakresie decyzji umorzeniowych wydanych osobom prawnym w 2002 r.
 
Ogółem wydano 94 decyzje umorzeniowe dla 40 podatników na łączną kwotę 2.644.136,80 zł. Spółkomz ograniczoną odpowiedzialnością objętych kontrolą wydano 17 decyzji. Dotyczyły one ośmiu spółek:
 
1. (cztery decyzje na łączną kwotę 40.607,00 zł):
 
- decyzja nr WF/Wp-3110/JU/13/2002 z dnia 17.04.2002 r. r. w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości za miesiąc kwiecień w kwocie 13.477,30 zł,
- decyzja nr WF/Wp-3110/JU/13/2002 z dnia 02.07.2002 r. r. w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości za miesiąc czerwiec w kwocie 13.477,30 zł,
- decyzja nr WF/Wp-3110/JU/13/2002 z dnia 20.05.2002 r. r. w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości za miesiąc maj w kwocie 13.477,30 zł,
- decyzja nr WF/Wp-3110/JU/13/2002 z dnia 16.07.2002 r. r. w sprawie umorzenia części podatku od nieruchomości za 2002 r. w kwocie 175,10 zł.
 
               Pisemny wniosek o umorzenie podatku w kwocie 40.607,00 zł wpłynął do Urzędu Miasta w dniu 17.01.2002 r.Na wniosku znajduje się odręczny zapis Skarbnika Miasta Opola pana Adama Siwerskiego o treści: „Zgoda 18.03.01” Do wniosku dołączono „Deklarację o wzajemnej współpracy pomiędzy firmą a Zarządem Miasta Opola” oraz dokumentację dotyczącą firmy.
               Z upoważnienia Prezydenta Miasta wszystkie wymienione decyzje podpisał Skarbnik Miasta Opola pan Adam Siwerski. W uzasadnieniach decyzji podano podstawy prawne umożliwiające organowi podjęcie takich decyzji.Odnośnie przyczyn faktycznych powołano się na wyjaśnienia zawarte we wniosku, w którym podatnik powołuje się na zawarte w deklaracji zobowiązanie Prezydenta Miasta Opola pana Leszka Pogana do zwolnienia firmy z podatku od nieruchomości w okresie trzech lat po zakończeniu rozbudowy części zakładu.
 
2. (trzy decyzje na łączną kwotę 23.062,90 zł):
 
- decyzja nr WF/Wp-3110/JU/30/2002 z dnia 12.04.2002 r. w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości za I kwartał 2002 r. w kwocie 7.687,70 zł,
- decyzja nr WF/Wp-3110/JU/76/2002 z dnia 29.07.2002 r. r. w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości za II kwartał 2002 r. w kwocie 7.687,50 zł,
- decyzja nr WF/Wp-3110/JU/114/2002 z dnia 14.11.2002 r. r. w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości za III kwartał 2002 r. w kwocie 7.687,50 zł,
 
       Pisemny wniosek o umorzenie podatku za 2002 r. wpłynął do urzędu w dniu 19.03.2002 r. Na wniosku znajdują się odręczne zapisy o treści: „A.Siwerski 19.03.02” ze znakiem zapytania oraz „Zgoda I kwartał 2002, 26.03.02”. Zapisy posiadają dwa nieczytelne podpisy. Porównanie podpisów wskazuje, że są to podpisy Prezydenta Miasta Opola pana Piotra Synowca. Do wniosku nie dołączono żadnej dokumentacji.
     Z upoważnienia Prezydenta Miasta decyzję o umorzeniu podatku za I kwartał podpisał Skarbnik Miasta pan Adam Siwerski. W uzasadnieniu decyzji podano podstawy prawne uprawniające organ podatkowy do podjęcia takiej decyzji. Odnośnie przyczyn faktycznych wskazano, że decyzję podjęto po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego oraz zawartych informacji w podaniu. Jednocześnie uzasadnienie to zawiera informację, że podatek umarza się wówczas, jeżeli poszczególne raty nie zostaną uregulowane w terminie i staną się one zaległością podatkową.
    Z badanej dokumentacji wynika, że wniosek o umorzenie podatku za II kwartał 2002 r. wpłynął w dniu 18.07.2002 r. Na wniosku znajduje się odręczny zapis o treści: „A.Siwerski Zgoda 18.07.02” Zapis posiada nieczytelny podpis. Do wniosku nie dołączono żadnej dokumentacji. Z upoważnienia Prezydenta Miasta decyzję o umorzeniu podatku za II kwartał podpisał również Skarbnik Miasta pan Adam Siwerski. Treść uzasadnienia decyzji jest identyczna z treścią uzasadnienia decyzji poprzedniej.
      Wniosek o umorzenie podatku za III kwartał 2002 r. wpłynął w dniu 25.10.2002 r. Na wniosku znajduje się odręczny zapis o treści: „A.Siwerski 25.10.02 Zgoda” Podpis pod tym zapisem jest nieczytelny. Porównanie podpisów wskazuje, że jest to podpis Prezydenta Miasta Opola pana Piotra Synowca. Do wniosku nie dołączono żadnej dokumentacji. Z upoważnienia Prezydenta Miasta decyzję o umorzeniu podatku za III kwartał podpisał również Skarbnik Miasta pan Adam Siwerski. Odnośnie przyczyn faktycznych wskazano, że cyt.: ”podstawową przesłanką warunkującą umorzenie jest trudna sytuacja finansowa podatnika”.
     Natomiast wniosek o umorzenie podatku za IV kwartał firma złożyła w dniu 28. 10.2002 r. Wniosek ten został załatwiony negatywnie przez Prezydenta Miasta Opola Pana Ryszarda Zembaczyńskiego.
 
3. (cztery decyzje na łączną kwotę 36.891,70 zł):
 
- decyzja nr WF/Wp-3110/JU/41/2002 z dnia 17.04.2002 r. w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości za I kwartał 2002 r. w kwocie 9.357,10 zł,
- decyzja nr WF/Wp-3110/JU/64/2002 z dnia 23.08.2002 r. r. w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości za miesiące od kwietnia do sierpnia 2002 r. w kwocie 15.595,00 zł,
- decyzja nr WF/Wp-3110/JU/64/2002 z dnia 17.09.2002 r. r. w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości za miesiąc wrzesień w kwocie 3.119,00 zł,
- decyzja nr WF/Wp-3110/JU/120/2002 z dnia 24.01.2002 r. r. w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości za IV kwartał 2001 r. w kwocie 8.820,60 zł.
 
      Wniosek o umorzenie podatku za I kwartał 2002 r. wpłynął w dniu 15.04.2002 r. Na wniosku znajduje się odręczny zapis o treści: „A.Siwerski Zgoda 15.04.02”. Podpis pod zapisem jest nieczytelny. Porównanie podpisów wskazuje, że jest to podpis Prezydenta Miasta Opola pana Piotra Synowca. Do wniosku dołączono deklaracje Cit-2, VAT-7 oraz ZUS.
       Z upoważnienia Prezydenta Miasta decyzję o umorzeniu podatku za I kwartał podpisał Skarbnik Miasta pan Adam Siwerski. W uzasadnieniu decyzji podano podstawy prawne uprawniające organ podatkowy do podjęcia takiej decyzji. Odnośnie przyczyn faktycznych wskazano, że decyzję podjęto po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego oraz zawartych informacji w podaniu. Jednocześnie uzasadnienie to zawiera informację, że podatek umarza się wówczas, jeżeli poszczególne raty nie zostaną uregulowane w terminie i staną się one zaległością podatkową.
     Wniosek o umorzenie podatku za II i III kwartał 2002 r. wpłynął w dniu   08.08.2002 r. Na wniosku znajduje się odręczny zapis o treści: „Zgoda A.Siwerski 08.08.02”. Podpis pod zapisem jest nieczytelny. Porównanie podpisów wskazuje, że jest to podpis Prezydenta Miasta Opola pana Piotra Synowca. Do wniosku dołączono deklaracje Cit-2, VAT-7 oraz ZUS.
     Z upoważnienia Prezydenta Miasta decyzję o umorzeniu podatku za miesiące od kwietnia do sierpnia 2002 r. podpisał Skarbnik Miasta pan Adam Siwerski. W uzasadnieniu decyzji podano podstawy prawne uprawniające organ podatkowy do podjęcia takiej decyzji. Odnośnie przyczyn faktycznych wskazano, że decyzję podjęto po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego oraz przedłożonych dokumentów. Jednocześnie uzasadnienie to zawiera informację, że podatek umarza się wówczas, jeżeli poszczególne raty nie zostaną uregulowane w terminie i staną się one zaległością podatkową i podatek za wrzesień 2002 r. zostanie umorzony po upływie terminu płatności tj. po 15 września. Decyzja w tej sprawie została wydana w dniu 17.09.2002 r. Z upoważnienia Prezydenta Miasta decyzję o umorzeniu podatku za wrzesień 2002 r. podpisał Skarbnik Miasta pan Adam Siwerski. 
     Wniosek o umorzenie podatku za IV kwartał 2001 r. wpłynął w dniu 14.01.2002 r. Na wniosku znajduje się odręczny zapis o treści: „Zgoda 21.01.02”. Zapis posiada nieczytelny podpis. Porównanie podpisów wskazuje, że jest to podpis Prezydenta Miasta Opola pana Piotra Synowca. Do wniosku dołączono deklaracje Cit-2, VAT-7 oraz umowę o kredyt na finansowanie inwestycji. Z upoważnienia Prezydenta Miasta decyzję o umorzeniu podatku za IV kwartał 2001 r. podpisał Skarbnik Miasta pan Adam Siwerski. W uzasadnieniu decyzji podano podstawy prawne uprawniające organ podatkowy do podjęcia takiej decyzji. Odnośnie przyczyn faktycznych wskazano, że decyzję podjęto po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego oraz zawartych informacji w podaniu.
 
4. (jedna decyzja):
 
    - decyzja nr WF/Wp-3110/JU/45/2002 z dnia 24.04.2002 r. w sprawie umorzenia   podatku od nieruchomości za listopad i grudzień 2001 r. w kwocie 7.386,90 zł.
 
                   Pisemny wniosek o umorzenie podatku i odsetek za wyżej wymienione miesiące oraz przesunięcie terminu płatności podatku za okres I-IV 2002 r. nosi datę „18.04.2002 r.” Wniosek adresowany jest do naczelnika Wydziału Budżetu pani Stanisławy Klimek. Brak jest daty i pieczątki wpływu wniosku do urzędu. Na wniosku znajduje się odręczny zapis pani Stanisławy Klimek o treści:”Wyrażam zgodę na umorzenie zaległego podatku i odsetek za 2001 r. oraz na przesunięcie terminu zapłaty podatku za rok 2002 do 28 grudnia 2002 r.”
         Z upoważnienia Prezydenta Miasta wyżej wymienioną decyzję o umorzeniu podatku podpisała pani Stanisława Klimek. W uzasadnieniu decyzji podano podstawy prawne uprawniające organ podatkowy do podjęcia takiej decyzji. Odnośnie przyczyn faktycznych powołano się jedynie na wyjaśnienia zawarte we wniosku. Z załączonej do decyzji dokumentacji nie wynika, aby argumenty wnioskodawcy były weryfikowane przez organ podatkowy.
 
5. (jedna decyzja):
 
   - decyzja nr WF/Wp-3110/JU/83/2002 z dnia 09.09.2002 r. w sprawie umorzenia           podatku od nieruchomości za miesiąc sierpień 2002 r. w kwocie 19.437,10 zł.
 
     Pisemny wniosek o umorzenie podatku za sierpień 2002 roku w kwocie 19.437,10 zł oraz za wrzesień i październik 2002 r. w kwocie 38.874,20 zł wpłynął do urzędu w dniu 20.08.2002 r. Na wniosku znajduje się odręczny zapis o treści: A.Siwerski „Zgoda tylko na umorzenie 08.2002 r. -20.08.02”. Podpis pod zapisem jest nieczytelny. Porównanie podpisów wskazuje, że jest to podpis Prezydenta Miasta Opola pana Piotra Synowca. Do wniosku nie dołączono żadnej dokumentacji.
     Z upoważnienia Prezydenta Miasta wyżej wymienioną decyzję o umorzeniu podatku podpisał Skarbnik Miasta pan Adam Siwerski. W uzasadnieniu decyzji podano podstawy prawne uprawniające organ podatkowy do podjęcia takiej decyzji. Odnośnie przyczyn faktycznych wskazano na trudną sytuację finansową podatnika. Z załączonej do decyzji dokumentacji nie wynika, aby argumenty wnioskodawcy były weryfikowane przez organ podatkowy.
 
 6. (jedna decyzja):
 
   - decyzja nr WF/Wp-3110/JU/107/2002 z dnia 15.10.2002 r. w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości za okres od stycznia do lipca 2002 r. w kwocie 48.915,80 zł.
 
       Pisemny wniosek o umorzenie podatku wpłynął do urzędu w dniu 11.10.2002 r. Na wniosku znajduje się odręczny zapis Prezydenta Miasta Opola pana Piotra Synowca o treści: „A.Plewka Zgoda 11.10.02”. Do wniosku dołączono protokół odbioru wykonanych robót oraz fakturę.
       Z upoważnienia Prezydenta Miasta wyżej wymienioną decyzję o umorzeniu podatku podpisał Skarbnik Miasta pan Adam Siwerski. W uzasadnieniu decyzji podano podstawy prawne uprawniające organ podatkowy do podjęcia takiej decyzji. Odnośnie przyczyn faktycznych wskazano, że cyt.: ”podstawową przesłanką warunkującą umorzenie jest trudna sytuacja finansowa podatnika”.
 
 7. (dwie decyzje na łączną kwotę 5.246,60 zł):
 
    - decyzja nr WF/Wp-3110/JU/110/2002 z dnia 24.10.2002 r. w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości za miesiąc październik 2002 r. w kwocie 2.623,30 zł.
    - decyzja nr WF/Wp-3110/JU/110/2002 z dnia 18.11.2002 r. w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości za miesiąc listopad 2002 r. w kwocie 2.623,30 zł.
 
        Pisemny wniosek o umorzenie podatku za miesiąc wrzesień, październik, listopad i grudzień 2002 r. w łącznej kwocie 10.493,32 zł wpłynął do urzędu w dniu 25.09.2002 r. Na wniosku znajdują się odręczne zapisy o treści: „A.Siwerski 26.09.02” oraz „Wyrażam zgodę”. Zapisy posiadają dwa różne nieczytelne podpisy. Porównanie podpisów wskazuje, że pierwszy podpis jest podpisem Prezydenta Miasta Opola pana Piotra Synowca, a drugi Skarbnika Miasta pana Adama Siwerskiego. Do wniosku dołączono dokumentację sprawozdawczą z działalności firmy.
         Z upoważnienia Prezydenta Miasta wyżej wymienione decyzje o umorzeniu podatku podpisał Skarbnik Miasta pan Adam Siwerski. W uzasadnieniu decyzji podano podstawy prawne uprawniające organ podatkowy do podjęcia takiej decyzji. Odnośnie przyczyn faktycznych w obu decyzjach wskazano, że przesłanką warunkującą umorzenie jest trudna sytuacja finansowa podatnika.
               Z uzasadnienia decyzji z dnia 24.10.2002 r. wynika, że podatku za wrzesień nie umorzono, ponieważ podatek ten spółka zapłaciła w dniu 02.10.2002 r. Jednocześnie uzasadnienie to zawiera informację, że podatek za listopad i grudzień będzie umorzony po upływie terminu ich płatności oraz po uprzednim złożeniu podania.
        Z badanej dokumentacji wynika, że wniosek o umorzenie podatku za listopad 2002 r. wpłynął w dniu 05.11.2002 r. Natomiast wnioski o umorzenie podatku za grudzień firma złożyła w dniach 5 i 18 grudnia 2002 r. Wnioski te zostały załatwione negatywnie przez Prezydenta Miasta Opola Pana Ryszarda Zembaczyńskiego.
 
 8. (jedna decyzja):
 
      W wydruku komputerowym znajdują się następujące dane dotyczące wymienionej firmy: identyfikator nr JI73117, pozycja nr 50, data księgowania - 29.04.2002 r. W otrzymanych aktach brak jest decyzji o umorzeniu podatku na kwotę 5.872,30 zł.
 
    Na okoliczność brakujących dokumentów przyjęto pisemne wyjaśnienie od kierownika Referatu Wymiaru Podatków. W wyjaśnieniu tym stwierdzono między innymi, że: „dokumenty papierowe decyzji dotyczące umorzeń wydane w latach 2000-2002 były objęte kontrolami i mogły zostać wpięte do innego zbioru archiwalnego. Były również kserowane i przekazywane do Prokuratury i aby je odnaleźć należałoby przejrzeć wszystkie zbiory zarchiwizowane”.
     
      Reasumując powyższe ustalenia stwierdzić należy, że przy wydawaniu decyzji każdorazowo powoływano się na właściwe podstawy prawne i nie przekroczono granic ustawowych ani też kompetencji. Jednak dane zawarte w badanej dokumentacji nie pozwalają na dokonanie jednoznacznej oceny czy w każdym przypadku rzeczywiście zachodziły przesłanki do umorzenia podatku od nieruchomości.        
       Z powyższych ustaleń, a także z ogólnej analizy dokumentacji dotyczącej pozostałych umorzeń wynika bowiem, iż czynności w sprawach wydawania decyzji umorzeniowych wykonywane były według ustalonego schematu.
      W wielu przypadkach decyzje o umorzeniu podatku faktycznie podejmowane były w tym samym dniu, w którym wpłynął wniosek, bez uprzedniego przeprowadzania postępowania dowodowego. W tych przypadkach jedyną podstawą wydania decyzji były dane zawarte we wnioskach, a także w różnego rodzaju dokumentach, jeżeli były one załączone do tych wniosków przez podatników.
 
      W dniu 07 lutego 2008 r. protokół kontroli doręczono naczelnikowi Wydziału Budżetu panu Tomaszowi Filipkowskiemu, który w dniu 13.02.2008 r. wniósł pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia dotyczą tego, iż ze względu na tajemnicę skarbową - w protokole kontroli nie powinny być ujęte nazwy firm, którym umorzono zaległości w podatku od nieruchomości w latach 2001-2002.
    Powyższe zastrzeżenia należy uwzględnić na etapie umieszczenia protokołu kontroli w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w razie udostępniania innym osobom danych zawartych w tym protokole.
      Z tych tez względów do Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Opola należy przekazać jedynie kserokopię niniejszych wniosków pokontrolnych po ich zaakceptowaniu przez Pana Prezydenta.
     Jednocześnie z uwagi na to, iż stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości dotyczą lat 2001-2002 oraz w związku z tym, iż w dniu 30 czerwca 2003 r. Prezydent Miasta Opola Pan Ryszard Zembaczyński wydał Zarządzenie Nr OR.II.-0155-280/2003 w sprawie procedury postępowania przy udzielaniu ulg i zwolnień podatkowych - proponuje się nie wydawać zaleceń pokontrolnych.
 
   
Sporządził:
 
(Kontrolujący)
 
Data:
Sprawdził:
 
(Główny Specjalista)
 
Data:
 
 
Zatwierdził:
 
(Naczelnik Wydziału)
 
Data:
 
 
           Uwagi Naczelnika WKWiA:
            .................................................................................................................
            .................................................................................................................
 
 
Akceptuję wnioski i zalecenia:
 
 
(Prezydent)
 
Data:
 
 
           Uwagi Prezydenta:
             .................................................................................................................
             .................................................................................................................
             ..................................................................................................................
 
        
 

Ilość odwiedzin: 8147
Nazwa dokumentu: wnioski pokontrolne
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Tadeusz Lech, Izabela Dziewulska - Gaj
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Lech, Izabela Dziewulska - Gaj
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2008-04-17 10:55:00
Data udostępnienia informacji: 2008-04-17 10:55:00
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-17 10:57:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner