logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 
 
 
Pieczęć Nagłówkowa
 

 
 
 
 

KWiA-I-0913/5/07
 
Opole, 12.12.2007 r.
 
 
PROTOKÓŁ KONTROLI nr 24/07
 
 
Jednostka kontrolowana
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Kartografii
Nazwa organu sprawującego nadzór
 
Prezydent Miasta Opola
 
Termin przeprowadzenia kontroli
 
15.10.2007 r. – 02.11.2007 r.
 
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Jacek Spadło – inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
Jzabela Dziewulska-Gaj – główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
Nr 57/2007
 
Nr 58/2007
Przedmiot kontroli
Prawidłowość sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych w okresie od 1 lipca 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. oraz od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2007 r.
Okres objęty kontrolą
 
01.07.2006 r. do 30.06.2007 r.
 
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Alicja Trychan – naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Kartografii
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali
Alicja Trychan – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Kartografii
 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))p.o. kierownika Referatu Prywatyzacji
 
 
 
 
Podstawy prawne
 
 
1.     Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Opola z dnia 15 czerwca 2000 r. z późniejszymi zmianami.
2.     Zarządzenie Nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta opola z późniejszymi zmianami.
3.     Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami).
4.     Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 01.142.1591 z późniejszymi zmianami).
5.     Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami).
6.     Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177 z późniejszymi zmianami).
7.     Ustawa z dnia 23 kwietnia 1994 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
8.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. Nr 9, poz. 30 z późniejszymi zmianami).
9.     Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r, w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319).
10.                        Zarządzenie Wewnętrzne Nr GNGiK. 0147-1/2006 naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Kartografii z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie organizacji pracy Wydziału.
11.                        Zarządzenie Wewnętrzne Nr GNGiK. 0147-3/2006 naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Kartografii zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji pracy Wydziału.
12.                        Zarządzenie Wewnętrzne Nr GNGiK. 0147-2/2006 r. naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Kartografii z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia zasad kontroli wewnętrznej.
 
 
Cel kontroli
 
 
1.     Celem kontroli była ocena legalności, rzetelności i gospodarności postępowania przez Referat Prywatyzacji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Kartografii przy sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych w tym:
 
a)    w drodze przetargów pod zabudowę mieszkaniową rzemieślniczą i usługową,
b)    na poszerzenie już posiadanych działek budowlanych dla poprawienia warunków ich zagospodarowania,
c)     na poszerzenie już posiadanej nieruchomości dla poprawienia warunków ich zagospodarowania,
d)    w drodze bezprzetargowej pod zabudowę mieszkaniową rzemieślniczą i usługową.
 
 1. Celem kontroli była również ocena prawidłowości dokumentowania oraz ewidencjonowania w formie wewnątrzwydziałowych rejestrów, ewidencji i dzienników, postępowań prowadzonych przez ww. Referat, z punktu widzenia skuteczności w przeciwdziałaniu powstawania nieprawidłowości i błędów.
 
Techniki zastosowane podczas postępowania
 
 
         Postępowanie kontrolne przeprowadzone zostało na podstawie zgromadzonego materiału – sprawozdań za drugie półrocze 2006 r. i pierwsze półrocze 2007 r. o sprzedanych, nabytych i obciążonych nieruchomościach oraz o uzyskanych z tego tytułu dochodach i poniesionych wydatkach, dzienników, rejestrów i ewidencji, zarządzeń wewnętrznych naczelnika Wydziału, zakresów czynności pracowników, kadry kierowniczej oraz akt spraw.
         Wymienione dowody zostały przeanalizowane w następującym zakresie:
 
ü      Prawidłowości prowadzonych w referacie postępowań,
ü      Rzetelności i legalności prowadzonych rejestrów i ewidencji,
ü      Prawidłowości i skuteczności sprawowanego nadzoru kadry kierowniczej nad powierzonymi pracownikom zadaniami.
 
Poza analizą dokumentacji uzyskano w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych ustne wyjaśnienia od naczelnika Wydziału Alicji Trychan oraz p.o. kierownika Referatu Prywatyzacji (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))w związku z prowadzonymi postępowaniami.
Analizą objęto całość zgromadzonego materiału w tym wszystkie akta spraw za okres objęty kontrolą. W oparciu o wytypowane do kontroli akta zbadano transakcje sprzedaży nieruchomości według kategorii mienia.
 
Informacje ogólne dotyczące funkcjonowania Referatu prywatyzacji wchodzącego w skład Wydziału
 
         W oparciu o Zarządzenie Wewnętrzne Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Kartografii Nr GNGiK.0147-1/2006 z dnia 12 czerwca 2006 r. (akta kontroli tom I s. 1-8), Nr GNGi K..0147-3/2006 z dnia 27 września 2006 r. (akta kontroli I tom s. 9-17), w sprawie organizacji pracy Wydziału ustalono, że w badanym okresie pracą Wydziału kierowała:
§         Naczelnik Maria Rękas ( do 26 stycznia 2007 r.),
§         Pani Alicja Trychan ( od 5 marca 2007 r. p.o. Naczelnika Wydziału, a od 5 września 2007 r. Naczelnik Wydziału), które koordynowały i nadzorowały realizację zadań przypisanych Wydziałowi przy pomocy zastępcy:
§         Pani Grażyny Czapli – Zastępcy Naczelnika pełniącego funkcję Geodety Miejskiego,
§         Kierowników Referatów.
 
Zgodnie z zakresem kontroli badaniu poddano dokumentację Referatu Prywatyzacji, w którym na przestrzeni lat 2006 i 2007 zatrudnionych było 11 osób.
Wyżej wymienione zarządzenia dotyczące organizacji pracy wydziału oraz opisy stanowisk pracy (akta kontroli tom I s. 18-26), w sposób zadawalający precyzują podział dotyczący nadzoru prowadzonych postępowań, osób odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie Referatu, oraz w sposób szczegółowy określają jego zadania, i tak:
 
1.      Nad całością spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami gminnymi nadzór sprawuje Naczelnik Wydziału, natomiast pracą Referatu Prywatyzacji kieruje kierownik tego Referatu.
 
2.      Do szczegółowych zadań Referatu Prywatyzacji należało:
 
ü      Sprzedaż lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych oraz małych domach mieszkalnych na rzecz najemców i w drodze przetargu wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu.
ü      Sprzedaż lokali użytkowych na rzecz najemców lub wolnych w drodze przetargu wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu.
ü      Sprzedaż budynków na rzecz najemców lub wolnych w drodze przetargu wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu.
ü      Sprzedaż lub oddanie garaży najemcom wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntów.
ü      Sprzedaż na własność lub oddanie w użytkowanie wieczyste działek budowlanych w drodze przetargu.
ü      Sprzedaż na własność gruntów gminnych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
ü      Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste części przyległego gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania działek już posiadanych.
ü      Przekazywanie gruntów na rzecz spółdzielni mieszkaniowych i przejmowanie od nich gruntów zbędnych.
ü      Uwłaszczenie przedsiębiorstw komunalnych.
ü      Regulowanie stanów prawnych nieruchomości w trybie Kodeksu cywilnego poprzez między innymi zasiedzenie, poszukiwanie spadkobierców itp.
ü      Przekazywanie nieruchomości na własność, w użytkowanie wieczyste lub użytkowanie na rzecz innych osób prawnych.
ü      Realizacja roszczeń spółdzielni i organizacji społecznych o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego gruntów będących dotychczas w ich użytkowaniu.
ü      Przejmowanie nieruchomości w drodze komunalizacji na wniosek gminy.
ü      Wyposażanie nieruchomości gminnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
ü      Przedłużanie terminu zabudowy działek budowlanych oraz prowadzenie spraw związanych ze zwrotem działek niezabudowanych w terminie.
ü      Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego osób fizycznych ustanowionego na gruntach gminnych w prawo własności.
ü      Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego osób prawnych ustanowionego na gruntach gminnych w prawo własności.
ü      Aktualizacja dokumentów systemu zarządzania jakością i weryfikacja pod kątem przepisów prawnych.
ü      Aktualizacja dokumentów zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Rejestry.
 
Badaniu poddano prowadzony w Referacie Prywatyzacji w 2006 i 2007 r. rejestr dokumentujący proces postępowania w sprawach, w których nie są wydawane decyzje administracyjne, a obowiązuje tryb cywilno - prawny, to jest od momentu skompletowania dokumentacji niezbędnej do wszczęcia sprawy do chwili podpisania aktu notarialnego.
W związku z powyższym sprawdzeniu poddano dokumentację rejestracyjną dotyczącą :
 
- Sprzedanych gruntów – symbol klasyfikacyjny Rzeczowego Wykazu Akt – 72241-1. (akta kontroli tom I S. 27-34).
 
W celu zbadania sposobu rejestracji spraw jednorodnych analizie poddano prowadzony przez Referat Prywatyzacji rejestr pod kątem legalności, rzetelności, staranności oraz bieżącej kontroli dokonywanych wpisów, w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków między gminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319) oraz Zarządzenia Wewnętrznego Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Kartografii Nr 1/2006 z dnia 12 czerwca 2006 r. oraz Nr 3/2006 z dnia 27 września 2006 r.
 
 1. Badaniu poddano wyżej wymienione Zarządzenia Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Kartografii wraz z załącznikami:
 
  • Nr 2 (symbole oraz hasła klasyfikacyjne systematyzujące grupy spraw w poszczególnych rejestrach), (akta kontroli tom I S. 35-38)
  • Nr 9 (wyciąg z jednolitego rzeczowego wykazu akt obowiązujący od 1 stycznia 2006 r.), (akta kontroli tom I s. 39-43)
 
Analiza wspomnianych Zarządzeń wykazała, iż zawierają one szczegółowe określenie zadań kontrolowanego Referatu w ramach struktury Wydziału, oraz wymieniają sprawy dotyczące podziału nadzoru zadań osoby ponoszącej bezpośrednią odpowiedzialność za jego pracę. Przedmiotowe dokumenty w swojej treści określają zasadę funkcjonowania prowadzonych w Wydziale rejestrów.
Zakres informacji jakie powinny zawierać rejestry wyszczególniono w załączniku Nr 2 do ww. Zarządzeń Wewnętrznych Naczelnika Wydziału. Ustalono również, że wpisów do przedmiotowych rejestrów dokonuje pracownik zgodnie z zakresem czynności a nadzór sprawuje odpowiedni kierownik Referatu.
 
         W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że podstawą prawną w oparciu o którą powinny funkcjonować rejestry jest zapis § 20 ust. 1-3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków między gminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 13 19). W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że istnieje pisemna dyspozycja dotycząca wprowadzenia rejestrów obowiązujących w Wydziale w tym rejestru sprzedaży gruntów zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia Wewnętrznego Naczelnika Wydziału Nr GNGiK.0147-1/2006 z dnia 12 czerwca 2006 r. oraz Nr GNGiK.0147-3/2006 z dnia 27 września 2006 r. Zgodnie ze wspomnianym załącznikiem Nr 2 w sposób szczegółowy określone zostały informacje jakie powinny obejmować przedmiotowe rejestry.
 
 1. Kontroli poddano prowadzony w 2006 i 2007 r. rejestr sprzedaży gruntów pod kątem rzetelności dokonywanych wpisów, dokumentujących proces postępowania w sprawach, w których obowiązywał tryb cywilno – prawny (zakończony sporządzeniem i podpisaniem aktu notarialnego).
 
W oparciu o przedłożony do kontroli rejestr sprzedaży gruntów i zawarte tam wpisy ustalono, że prowadzony jest w formie tabelarycznej. Zawiera informacje dotyczące:
 
§         numeru teczki,
§         nabywcy nieruchomości gruntowej,
§         numeru karty mapy,
§         obrębu na którym zlokalizowana jest nieruchomość,
§         powierzchni nieruchomości w ha,
§         położenia nieruchomości (adres),
§         czy została sprzedana w całości,
§         czy została sprzedana na poszerzenie już istniejącej nieruchomości,
§         wartości nieruchomości,
§         rat należności,
§         daty i numeru zawarcia aktu notarialnego.
§         ewentualnych uwag dotyczących zbytej nieruchomości.
 
W oparciu o dokonane w zapisy stwierdzono, że na przestrzeni II półrocza 2006 r. oraz I półrocza 2007 r. dokonano rejestracji 19 spraw dotyczących sprzedaży gruntów na własność w drodze przetargów, w drodze bezprzetargowej oraz przekazania w drodze aportu na rzecz(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).
Informacje o sprzedaży zawarte w przedmiotowym rejestrze są zgodne z informacjami o przeprowadzonych transakcjach umieszczonych w sprawozdaniach za II półrocze 2006 r. i I półrocze 2007 r. o sprzedanych, nabytych i obciążonych nieruchomościach oraz o uzyskanych z tego tytułu dochodach i poniesionych wydatkach (akta kontroli tom I s. 44-47).
 
Analiza zapisów w przedmiotowym rejestrze wykazała jedno uchybienie polegające na braku umieszczenia w nim informacji identyfikującej osobę bezpośrednio odpowiedzialną za załatwienie sprawy.
 
 
Ustalenia szczegółowe dotyczące realizacji zadań za II półrocze 2006 r. oraz I półrocze 2007 r. przez Referat Prywatyzacji w zakresie:
 
 
1.      sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych w drodze przetargów pod zabudowę mieszkaniową, rzemieślniczą i usługową,
 
2.      sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych na poszerzenie już posiadanych działek budowlanych dla poprawienia warunków ich zagospodarowania,
 
3.      oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych w celu poszerzenia już posiadanej nieruchomości dla poprawienia warunków ich zagospodarowania,
 
4.      sprzedaży nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej,
 
5.      przekazania w drodze aportu na rzecz OTBS gruntu przy ul. Hallera.
 
 
Badaniu poddano dwa sprawozdania sporządzone przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Kartografii z dnia 20 lutego 2007 r. i 28 czerwca 2007 r. o sprzedanych, nabytych i obciążonych nieruchomościach oraz o uzyskanych z tego tytułu dochodach i poniesionych wydatkach od 1 lipca 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. i od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2007 r.
W wyniku szczegółowej analizy ustalono, że Referat Prywatyzacji w wymienionym okresie dokonał:
 
 • 9 sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych w drodze przetargów pod zabudowę mieszkaniową, rzemieślniczą i usługową na kwotę 6.603.970,00 zł,
 • 5 sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych na poszerzenie już posiadanych działek budowlanych dla poprawienia warunków ich zagospodarowania za kwotę 101.491,00 zł,
 • 1 nieruchomość gruntową oddano w użytkowanie wieczyste w celu poszerzenia już posiadanej nieruchomości dla poprawienia warunków ich zagospodarowania za kwotę 10.803,35 zł,
 • 3 sprzedaży nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej na kwotę 142.000.00 zł
 • Przekazania w drodze aportu na rzecz (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))o wartości 450.000.00 zł.
 
Kontrola i nadzór w prowadzonych postępowaniach dotyczących sprzedaży nieruchomości gruntowych w drodze przetargów i beprzetargowo
 
 
Badaniu poddano system rozpatrywania i załatwiania w Referacie Prywatyzacji spraw pod kątem legalności, rzetelności i gospodarności postępowania od momentu skompletowania dokumentacji niezbędnej do sprzedaży w drodze przetargu działek budowlanych oraz sprzedaży nie spełniających wymogów działki budowlanej, na poszerzenie nieruchomości już posiadanych do chwili ich realizacji. Celem badania było stwierdzenie, czy system załatwiania i rozpatrywania spraw zabezpieczał przed powstawaniem błędów, to znaczy czy przewidywał on skuteczną kontrolę ze strony przełożonych. Ustaleń dotyczących zgodności postępowań z przepisami praw dokonano między innymi w oparciu o Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków między gminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319), Kodeks cywilny (Dz. U. 64.16.93 z późniejszymi zmianami), Zarządzenie Wewnętrzne Nr GNGiK. 0147-2/06 Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Kartografii z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia zasad kontroli wewnętrznej, rejestrów prowadzonych postępowań oraz akta indywidualnych spraw.
Badanie procesu prawidłowego postępowania i stosowania w tym zakresie odpowiednich procedur dokonano na podstawie 19 postępowań (wszystkich) objętych zakresem kontroli za II półrocze 2006 r. i I półrocze 2007 r.
Badając ww. postępowania zwrócono uwagę na :
 
ü      Sposób rejestracji wniosku,
ü      Sposób jego realizacji przez referenta sprawy w zakresie stosowania procedur w postępowaniu cywilno - prawnym,
ü      Merytoryczny nadzór nad sposobem realizacji przez pracownika powierzonego mu postępowania.
 
Przeprowadzone szczegółowe badania w wyżej wymienionym zakresie nie ujawniły żadnych błędów mogących mieć wpływ na przebieg prowadzonych postępowań dotyczących zbywania przez gminę nieruchomości. W tym zakresie ściśle przestrzegane są zapisy Zarządzenia Wewnętrznego Nr GNGiK. 0147-2/06 Naczelnika wydziału Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Kartografii z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie zasad kontroli wewnętrznej (akta kontroli tom I s. 48-52).
 
Tryb postępowania w sprawach dotyczących sprzedaży:
1.      Działek budowlanych w drodze przetargów,
2.      Działek w drodze bezprzetargowej na poszerzenie nieruchomości posiadanych.
 
W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, ustalono, że w Referacie Prywatyzacji funkcjonują pisemne procedury określające tryb postępowania w sprawach objętych zakresem kontroli oraz procedur kontrolnych, o których mowa w § 5 ust. 7-8 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola wprowadzonego Zarządzeniem Nr OR-II-0152/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r.
Przekazane przez Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Kartografii procedury postępowania w zakresie objętym kontrolą stanowią załączniki 3 i 4 do jego zarządzenia Nr GNGiK.0147-3/06 z dnia 27 września 2006 r. w sprawie organizacji pracy Wydziału.
 Opracowanie wymienionych wyżej procedur było efektem działań kontrolnych przeprowadzonych w 2004 r. a mających na celu ujednolicenie postępowania w sprawach prowadzonych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Kartografii.
 
1.1         Procedura przygotowania działek budowlanych do sprzedaży w drodze   przetargu (akta kontroli tom II s. 53-54)
 
Na podstawie przedłożonych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Kartografii dokumentów ustalono tryb postępowania z którego wynika, że:
 
 • pracownik merytoryczny ustala stan prawny nieruchomości,
 • występuje o odpis z rejestru gruntów do Referatu Ewidencji Gruntów i budynków,
 • następnie zwraca się do Miejskiego Ośrodka dokumentacji geodezyjnej o sporządzenie mapy zasadniczej i ewidencyjnej,
 • zwraca się do Wydziału Urbanistyki Architektury i Budownictwa o ustalenie przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i wytycznych zabudowy,
 • występuje do Sądu Rejonowego Wydziału VI Ksiąg Wieczystych o odpis z księgi wieczystej obejmujący przygotowywaną do sprzedaży nieruchomość,
 • zleca następnie jednostce wykonawstwa geodezyjnego opracowanie projektu podziału nieruchomości i występuje do Referatu Ewidencji gruntów i budynków o wypis i wyrys dla wydzielonej nieruchomości,
 • zleca rzeczoznawcy majątkowemu wykonanie wyceny działki,
 • w oparciu o zgromadzoną dokumentację opracowuje i przedkłada Prezydentowi Miasta informację w sprawie sprzedaży nieruchomości w celu ustalenia przez Prezydenta Miasta ceny wywoławczej oraz formy przetargu i podpisania wykazu o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży,
 • podpisany przez Prezydenta Miasta wykaz wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu miasta na okres 21 dni,
 • następnie przekazuje pełną dokumentację (kopie) dotyczącą nieruchomości do Wydziału Inwestycji Miejskich – Referatu Przetargów i Zamówień Publicznych,
 • po wyłonieniu nabywcy w drodze przetargu i przekazaniu przez Wydział Inwestycji Miejskich protokołu z przetargu, zawiadamia nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu,
 • zawiera umowę notarialną kupna – sprzedaży,
 • powiadamia o zawartej transakcji, przekazując w załączeniu kopię aktu notarialnego do Wydziału Lokalowego, Wydziału Budżetu i Wydziału Finansowo – Księgowego.
 
W oparciu o przedstawiony wyżej tryb postępowania badaniu poddano wszystkie indywidualne akta spraw za II półrocze 2006 r. i I półrocze 2007 r. Szczegółową analizę materiałów źródłowych przeprowadzono pod kątem prawidłowości postępowania w tym zakresie, która wykazała, że:
 
1.1.1    Akta sprawy dot. sprzedaży(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). (akta kontroli tom II s. 55-76)
 • Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
 • Akt notarialny zawarty w dniu 29.11.2006 r.
 • Brak uwag.
 
1.1.2    Akta sprawy dot. sprzedaży działek(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). (akta kontroli tom II s. 77-100)
 • Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
 • Akt notarialny zawarty w dniu 10.11.2006 r.
 • Brak uwag.
 
1.1.3    Akta sprawy dot. sprzedaży działki nr(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). (akta kontroli tom II s. 101-118)
 • Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
 • Akt notarialny zawarty w dniu 20.09.2006 r.
 • Brak uwag.
1.1.4    Akta sprawy dot. sprzedaży działki nr (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli tom II s. 119-137)
 • Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
 • Akt notarialny zawarty w dniu 24.08.2006 r.
 • Brak uwag.
 
1.1.5    Akta sprawy dot. sprzedaży działki nr(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). (akta kontroli tom II s. 138-157)
 • Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
 • Akt notarialny zawarty w dniu 28.12.2006 r.
 • Brak uwag.
 
1.1.6    Akta sprawy dot. sprzedaży działki nr(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). (akta kontroli tom III s. 158-176)
 • Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
 • Akt notarialny zawarty w dniu 16.12.2007 r.
 • Brak uwag.
 
1.1.7    Akta sprawy dot. sprzedaży działki nr(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). (akta kontroli tom III s. 177-196)
 • Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
 • Akt notarialny zawarty w dniu 11.04.2007 r.
 • Brak uwag
 
1.1.8    Akta sprawy dot. sprzedaży działki nr(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). (akta kontroli tom III s. 197-219)
 • Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
 • Akt notarialny zawarty w dniu 21.02.2007 r.
 • Brak uwag.
 
1.1.9    Akta sprawy dot. sprzedaży działki nr(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). (akta kontroli tom III s. 220-237)
 • Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
 • Akt notarialny zawarty w dniu 24.01.2007 r.
 • Brak uwag.
2.1            procedura sprzedaży działek w drodze bezprzetargowej na poszerzenie nieruchomości posiadanych (akta kontroli tom IV s. 238-239)
 
Na podstawie przedłożonych przez wydział Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Kartografii dokumentów ustalono tryb postępowania z którego wynika, że:
 
 • pracownik merytoryczny ustala stan prawny nieruchomości,
 • występuje o odpis z rejestru gruntów do Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków,
 • następnie występuje do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej o sporządzenie mapy zasadniczej i ewidencyjnej,
 • zwraca się do Wydziału Urbanistyki Architektury i Budownictwa o ustalenie przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
 • występuje do Sądu Rejonowego Wydziału VI Ksiąg Wieczystych o odpis z księgi wieczystej obejmujący przygotowaną do sprzedaży nieruchomość,
 • zleca jednostce wykonawstwa geodezyjnego opracowanie projektu podziału nieruchomości i występuje do Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków o wypis i wyrys dla wydzielonej nieruchomości,
 • zleca rzeczoznawcy majątkowemu wykonanie wyceny działki,
 • w oparciu o zgromadzoną dokumentację opracowuje i przedkłada Prezydentowi Miasta informację w sprawie sprzedaży nieruchomości wraz z wykazem o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,
 • podpisany przez Prezydenta Miasta wykaz niezwłocznie wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta na okres 21 dni,
 • powiadamia nabywcę o cenie,
 • po zaakceptowaniu ceny działki przez nabywcę, przygotowuje protokół uzgodnień,
 • zawiera umowę notarialną kupna – sprzedaży,
 • powiadamia o zawartej transakcji, przekazując w załączeniu kopię aktu notarialnego do Wydziału Lokalowego, Wydziału Budżetu i Wydziału Finansowo – Księgowego.
 
W oparciu o przedstawiony wyżej tryb postępowania badaniu poddano wszystkie indywidualne akta spraw za II półrocze 2006 r. i I półrocze 2007 r. Szczegółową analizę materiałów źródłowych przeprowadzono pod kątem prawidłowości postępowania w tym zakresie, która wykazała, że:
 
2.1.1                Akta sprzedaży działki nr (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli tom IV s. 240-253)
o        Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
o        Akt notarialny zawarty w dniu 02.08.2006 r.
o        Brak uwag.
 
2.1.2                Akta sprzedaży działki nr (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli tom IV s. 254-263)
o        Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
o        Akt notarialny zawarty w dniu 18.07.2006 r.
o        Brak uwag.
 
2.1.3                Akta sprzedaży działki nr (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli tom IV s. 264-279)
o        Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
o        Akt notarialny zawarty w dniu 27.10.2006 r.
o        Brak uwag.
 
2.1.4                Akta sprzedaży działki nr (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli tom IV s. 280-292)
o        Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
o        Akt notarialny zawarty w dniu 29.09.2006 r.
o        Brak uwag.
 
2.1.5                Akta sprzedaży działki nr (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli tom IV s. 293-308)
o        Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
o        Akt notarialny zawarty w dniu 21.11.2006 r.
o        Brak uwag.
 
2.1.6                Akta sprzedaży działki nr (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli tom V s. 309-319)
o        Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
o        Akt notarialny zawarty w dniu 27.03.2007 r.
o        Brak uwag.
 
2.1.7                Akta sprzedaży działki nr (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli tom V s. 320-333)
o        Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
o        Akt notarialny zawarty w dniu 10.01.2007 r.
o        Brak uwag.
 
2.1.8                Akta sprzedaży działki nr (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli tom V s. 334-345)
o        Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
o        Akt notarialny zawarty w dniu 04.06.2007 r.
o        Brak uwag.
 
2.1.9                Akta sprawy dotyczące przekazania aportem na rzecz (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli tom V s. 346-369)
 
o        Postępowanie przeprowadzone zgonie z procedurą.
o        Akt notarialny zawarty w dniu 16.02.2007 r.
o        Brak uwag.
 
W oparciu o przedstawione wyżej tryby postępowania badaniu poddano materiał źródłowy znajdujący się w indywidualnych aktach spraw. Kontrolą objęto wszystkie postępowania zgodnie z zakresem kontroli. Szczegółową ich analizę przeprowadzono pod kątem prawidłowości postępowania i nie stwierdzono w tym zakresie nieprawidłowości.
 
 
 
 
Zgodnie z §. 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola  stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 
Jednostka kontrolowana
   
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
Data: Opole,......                                             
Zespół kontrolny
 
 
 
 
(podpisy)
 
 
Data: Opole, .......
 
 
Podpis Głównego Specjalisty: (na ostatecznej wersji roboczej)
 
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału: (na ostatecznej wersji roboczej)
 
 
Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
.................................................................................................................
 
.................................................................................................................
 
.................................................................................................................
 
 
Zmiany w protokole
"Ustalenia na str. ... skreśla się"
 
"Uzupełnienie do str. ... protokołu kontroli"
 
"Treść ustaleń na str. ... otrzymuje brzmienie:"
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2008-04-17 13:20:54 - Wnioski pokontrolne (61.00 kB)
2008-04-17 13:22:20 - wystąpienie pokontrolne (40.50 kB)

Ilość odwiedzin: 8351
Nazwa dokumentu: protokół kontroli
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Jacek Spadło, Izabela Dziewulska - Gaj
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Spadło, Izabela Dziewulska - Gaj
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2008-04-17 13:17:19
Data udostępnienia informacji: 2008-04-17 13:17:19
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-17 13:24:09

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner