logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
minus Uchwały
   minus Wyszukiwarka uchwał Rady Miasta Opola
   minus Rejestry aktów prawa miejscowego
   minus Projekty uchwał Rady Miasta Opola
   minus Inicjatywa uchwałodawcza
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 

INFORMACJA

DOTYCZĄCA REALIZACJI INICJATYWY UCHWAŁODAWCZEJ MIESZKAŃCÓW

MIASTA OPOLA

 

Uprawnienia mieszkańców miasta Opola oraz ich organizacji w zakresie kierowania do Rady Miasta Opola wniosków o podejmowanie uchwał w przedmiocie nie zastrzeżonym do właściwości innych organów i podmiotów reguluje uchwała Nr XXVI/221/04 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu miasta Opola z późniejszymi zmianami.

1. Zgodnie z § 23 Statutu Miasta Opola z inicjatywą podjęcia uchwały może wystąpić: 

1) Prezydent Miasta,

2) komisja Rady,

3) klub radnych,

4) grupa co najmniej trzech radnych,

5) przewodniczący Rady,

6) grupa co najmniej 300 mieszkańców miasta Opola mających czynne prawo wyborcze,

7) Rada Dzielnicy.

2. W celu zrealizowania inicjatywy uchwałodawczej mieszkańcy mogą zawiązać Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej zwany dalej komitetem, który tworzy minimum 5 mieszkańców mających czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego miasta Opola. Utworzenie komitetu nie wyłącza inicjatywy grupy mieszkańców.

3. Komitet przygotowuje projekt uchwały w formie pisemnej, a następnie organizuje zbieranie podpisów mieszkańców popierających inicjatywę uchwałodawczą, zachowując następujące wymogi:

1) w imieniu komitetu występuje pełnomocnik komitetu, wskazany w pisemnym oświadczeniu podpisanym przez osoby tworzące komitet;

 

2) w miejscu zbierania podpisów mieszkańców miasta musi być wyłożony do wglądu projekt uchwały; na każdej stronie listy poparcia zamieszcza się tytuł projektu uchwały, której mieszkańcy udzielają poparcia;

 

3) mieszkaniec miasta udziela poparcia projektowi uchwały wpisując na listę:

a) swoje imię i nazwisko,

b) numer PESEL,

c) adres zamieszkania w Opolu,

d)własnoręczny podpis;

4) projekt uchwały z uzasadnieniem oraz listą osób popierających projekt (co najmniej 300 mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego miasta Opola) w formie papierowej (w Biurze Rady Miasta) oraz elektronicznej (na adres brm@um.opole.pl) składa przewodniczącemu Rady Miasta Opola pełnomocnik komitetu, od momentu dostarczenia listy poparcia przez pełnomocnika komitetu lub upoważnionego przez grupę mieszkańców przedstawiciela administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Opola;

5) raz udzielonego poparcia nie można wycofać.

4. Inicjatywa uchwałodawcza nie może naruszać wyłączności inicjatywy uchwałodawczej zagwarantowanej poszczególnym podmiotom w odrębnych przepisach.

5. Projekt uchwały powinien zawierać w szczególności:

1) tytuł (część nagłówkową) zawierający nazwę aktu, datę wydania, nazwę organu, od którego pochodzi i przedmiot unormowania,

2) podstawę prawną (przepisy aktów normatywnych zawierających upoważnienie do podjęcia uchwały),

3) przepisy dotyczące przedmiotu uchwały ujęte w części, rozdziały, paragrafy, ustępy, punkty i podpunkty w następującej kolejności:

a) przepisy ogólne (wspólne dla pozostałych postanowień uchwały, wyjaśnienie pojęć użytych w uchwale),

b) przepisy szczegółowe (zawierające rozstrzygnięcia merytoryczne),

c) przepisy przejściowe i końcowe (wskazujące odpowiedzialnych za wykonanie uchwały, o wejściu w życie uchwały, o uchyleniu dotychczas obowiązujących przepisów, o sposobie ogłoszenia uchwały, w tym o obowiązku ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego),

d) uzasadnienie, które zwiera w szczególności:

-  przedstawienie rzeczywistego stanu w dziedzinie, która ma być unormowana,

- wykaz różnic pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym,

- przedstawienie przewidywanych skutków społecznych, gospodarczych, finansowych i prawnych podjęcia uchwały,

- wskazanie źródeł finansowania, jeżeli projekt uchwały pociąga za sobą obciążenie budżetu gminy,

-  przedstawienie wyników przeprowadzonych badań i konsultacji oraz informację o opiniach, jeżeli obowiązek zasięgania opinii wynikał z obowiązujących przepisów.

6. Projekt uchwały z uzasadnieniem oraz listą osób popierających projekt podlega weryfikacji co do zgodności z wymogami procedury inicjatywy uchwałodawczej przez Biuro Rady Miasta.

7. Projekt uchwały winien spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (Dz.U. z 2016 r., poz. 283) i wymogi określone w §§ 24 - 25 Statutu Miasta Opola.

8. Przewodniczący Rady zwraca wnioskodawcy projekt uchwały w każdym przypadku naruszenia określonych w rozporządzeniu lub statucie zasad opracowania projektów uchwał. 

 

Ilość odwiedzin: 34726
Nazwa dokumentu: Inicjatywa uchwałodawcza
Osoba, która wytworzyła informację: OR
Osoba, która odpowiada za treść: OR
Osoba, która wprowadzała dane: Beata Kowalczyk
Data wytworzenia informacji: 2005-04-29 10:06:40
Data udostępnienia informacji: 2005-04-29 10:06:40
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-06 12:16:22

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner