logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. OR.I-0151-300/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
2. OR.I-0151-299/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
3. OR.I-0151-298/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
4. OR.I-0151-297/2005
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
5. OR.I-0151-296/2005
w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr OR.I-0151-280/2005 Prezydenta Miasta Opola z dnia 1 czerwca 2005 r. W sprawie powołania komisji do rozpatrywania ofert na wspieranie zadań z zakresu rato
6. OR.I-0151-295/2005
w sprawie akceptacji terenów do zagospodarowania w roku 2005 na place zabaw dla dzieci i młodzieży.
7. OR.I-0151-294/2005 (uchylone zarządzeniem nr OR.I-0151-304/2005 z dnia 14 czerwca 2005 r.)
w sprawie wprowadzenia i stosowania regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 6000 EURO przez Wydziały i Referaty Urzędu Miasta Opola oraz miejsk
8. OR.I-0151-293/2005 (uchylone zarządzeniem nr OR.I-0151-304/2005 z dnia 14 czerwca 2005 r.)
w sprawie powołania Zespołu Monitorującego wdrożenie zdecentralizowanego systemu zamówień publicznych
9. OR.I-0151-292/2005 (uchylone zarządzeniem nr OR.I-0151-304/2005 z dnia 14 czerwca 2005 r.)
w sprawie obowiązków związanych z funkcjonowaniem z zdecentralizowanego systemu zamówień publicznych
10. OR.I-0151-291/2005 (uchylone zarządzeniem nr OR.I-0151-304/2005 z dnia 14 czerwca 2005 r.)
w sprawie wprowadzenia i stosowania regulaminu udzielania zamówień publicznych
11. OR.I-0151- 290/2005
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Opole oraz przyjętych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole na 200
12. OR.I-0151- 289/2005
w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta Opola na 2005 rok.
13. OR.I-0151 -288/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
14. OR.I-0151-287/2005
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Wrocławskiej – J. Kokota w Opolu
15. OR.I–0151-286/2005
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego
16. OR.I- 0151-285/2005
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego
17. OR.I–0151–284/2005- sastąpione zarządzeniem OR.I-0151-877/08 z dnia 07 lipca 2008 r.
w sprawie organizacji stałego dyżuru Prezydenta Miasta Opola na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
18. OR.I-0151- 283/2005
w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości
19. OR.I-0151-282/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn. "Remont sanitariatów w Publicznym Gimnazjum Nr 4 w Opolu ul. 1 Maja 145".
20. OR.I-0151-281/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czarnowąskiej i Mikołaja w Opolu
21. OR.I-0151-280/2005
w sprawie powołania komisji do rozpatrywania ofert na wspieranie zadań z zakresu ratownictwa wodnego podejmowanych przez organizacje pozarządowe.
22. OR.I-0151-279/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
23. OR.I-0151-278/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
24. OR.I-0151-277/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
25. OR.I-0151-276/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
26. OR.I-0151-275/2005
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2005 rok w ramach tego samego działu.
27. OR.I-0151-274/2005
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2005 rok w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ora
28. OR.I-0151-273/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
29. OR.I-0151-272/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
30. OR.I-0151-271/2005
w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora: Przedszkola Publicznego Nr 3 przy ul. Strzelców Bytomskich 19 w Opolu Przedszkola Publicznego Nr 23 przy ul. Konwalii 4 w Opolu Przedszko
31. OR.I.-0151-270/2005
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.I.- 0151- 68/2005 Prezydenta Miasta Opola z dnia 7 lutego 2005 roku w sprawie określenia szczegółowego planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowis
32. OR.I-0151-269/2005
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn. Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B – III
33. OR.I-0151-268/2005
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn. Program profilaktyki chorób układu krążenia
34. OR.I –0151-267/2005
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego ( nieruchomości lokalowej położonej w Opolu przy ul. Grunwaldzkiej 17/1a)
35. OR.I-0151-266/2005
w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2005 rok.
36. OR.I-0151-265/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn. "Rozbiórka wiaty murowanej i blaszanej oraz portierni, położonych przy ul. Budowlanych 4 w Opolu".
37. OR.I-0151-264/2005
w sprawie zasad gospodarki samochodem służbowym przydzielonym do Biura Projektu Funduszu Spójności Urzędu Miasta Opola.
38. OR.I.0151-263/2005
w sprawie zmiany Planu finansowo-rzeczowego w układzie zadaniowym do Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta Opola na 2005 rok.
39. OR.I-0151-262/2005
w sprawie : zmiany uchwały Zarządu Miasta Opola i uchylenia zarządzenia.
40. OR. I-0151-261/2005
w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali dla miasta Opola obręb ewidencyjny: Szczepanowice
41. OR.I-0151-260/2005
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, w drodze przetargu, pomieszczeń z przeznaczeniem na cele medyczne, pokrewne i biurowe przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
42. OR.I-0151-259/2005
w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości do gminnego zasobu
43. OR.I-0151-258/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe do zadania: Projekt budowlany przebud
44. OR.I. 0151-257/2005
w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu dla mieszkańców miasta Opola pod hasłem:
45. OR.I-0151-256/2005
w sprawie powołania komisji do oceny zgłoszonych obiektów do konkursu pod hasłem:
46. OR.I –0151 -255/2005
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego ( zabudowanej nieruchomości gruntowej przy ul. Budowlanych 22)
47. OR.I-0151-254/2005
w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Opola NR OR.I-0151-213/2004 z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia procedury dot. ocen jednostek miejskich
48. OR.I-0151-253/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Wykonanie przepustu łukowego przez rzekę Malinę wraz z włączeniem do istniejące
49. OR.I-0151-252/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Pełnienie funkcji INŻYNIERA KONTRAKTU przy realizacji zadania inwestycyjnego po
50. OR.I- 0151-251/2005
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego

Ilość odwiedzin: 2650
Nazwa dokumentu: Zarządzenia Prezydenta Miasta
Skrócony opis: Zarządzenia Prezydenta od numeru OR.I-0151-251/2005 do numeru OR.I-0151-300/2005
Osoba, która wprowadzała dane: Grzegorz Marcjasz
Data wytworzenia informacji: 2005-05-18 10:39:14
Data udostępnienia informacji: 2005-05-18 10:39:14
Data ostatniej aktualizacji: 2005-05-18 10:45:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner