logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

               

KWiA – I –0914/01/09
Opole, 26 lutego 2009 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 01/09
 
Jednostka kontrolowana
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
od 12 do 26 luty 2009 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Małgorzata Jóźwin-Mazurek – starszy specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Tadeusz Lech – główny specjalista                  w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 01/09
nr 02/09
Przedmiot kontroli
Sprawdzenia realizacji pisma nr KST-0717-166/07 Zastępcy Prezydenta Miasta Opola Pana Arkadiusza Karbowiaka z dnia 18.09.2007 r. zawierającego wskazania dotyczące wzajemnej współpracy przy wydawaniu decyzji dotyczących imprez masowych pomiędzy Wydziałem Kultury Sportu i Turystyki, Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Kartografii, Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Miejskim Zarządem Dróg
Okres objęty kontrolą
2007-2009 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Dorota Michniewicz-Witkowska – naczelnik WKSiT
Alicja Trychan – naczelnik WGNGiK
Małgorzata Rabiega – naczelnik WOŚiR
Stanisław Tyka – dyrektor MZD
 
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– inspektor w WKSiT
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– kierownik referatu w WOŚiR
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– inspektor w WGNGiK
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– podinspektor w MZD
 

 
Podstawy prawne
 Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., Nr 108, poz. 909 z późniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r., Nr 25, poz. 113 z późniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2086 z późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481
 
Cel kontroli
 
         Celem kontroli jest sprawdzenie realizacji propozycji w sprawie wzajemnej współpracy przy wydawaniu decyzji dot. imprez masowych pomiędzy WKSiT, WGNGiK, WOŚiR oraz MZD zawartych w piśmie Z-cy Prezydenta pana Arkadiusza Karbowiaka z dnia 12.09.2007 r.
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
        Dokonano analizy prowadzonej przez wydziały i MZD dokumentacji. Porównano zgodność przekazywania informacji o wydanej zgodzie lub zawartej umowie dotyczącej zajęcia terenu z propozycją Z-cy Prezydenta Pana Arkadiusz Karbowiaka w tym zakresie. Przyjęto ustne wyjaśnienia od pracowników merytorycznych w kontrolowanych wydziałach i MZD. Sporządzono zestawienia potwierdzające ustalenia kontroli. Kontrola dotyczyła imprez organizowanych od września 2007 r. do stycznia 2009 r.
          
Analiza stanu prawnego
 
1. Zgodnie z art. 6 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych „organizator imprezy masowej, nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy, jest obowiązany wystąpić do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy, z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej”.
2. Zgodnie z art. 3 pkt. 1 ww. ustawy przez imprezę masową należy rozumieć cyt.: „imprezę sportową, artystyczną lub rozrywkową, na której liczba miejsc dla osób (..) na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej wynosi – nie mniej niż 1000.
3. Zgodnie z art. 3 a ww. ustawy Nie są imprezami masowymi, w rozumieniu niniejszej ustawy, imprezy odbywające się w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki, a także imprezy organizowane w placówkach oświatowych, imprezy sportowe organizowane wyłącznie dla sportowców niepełnosprawnych, imprezy organizowane w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży oraz imprezy rekreacyjne”. W rozumieniu art. 3 p-kt 3 i 7 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej cyt.: sport jest formą aktywności człowieka, mającą na celu doskonalenie jego sił psychofizycznych, indywidualnie lub zbiorowo, według reguł umownych”(..)”współzawodnictwo sportowe jest indywidualną lub zbiorową rywalizacją osób zmierzających, zwłaszcza w trakcie zawodów sportowych, do pokonania czasu, przestrzeni, przeszkód lub przeciwnika”.
4. W imieniu gminy Opole decyzje zezwalającą „na zajęcie pasa drogowego”  wydaje Miejski Zarząd Dróg w Opolu.
 
USTALENIA KONTROLI
 
         Z-ca Prezydenta Miasta Opola Pan Arkadiusz Karbowiak wystosował pismo nr KST-0717-166/07 z dnia 18.09.2007 r. do naczelników Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu (akta kontroli Nr 09/01/I/4). W piśmie tym zaproponował, aby każdorazowo po wydaniu zgody bądź zawarciu umowy dotyczącej zajęcia terenu, przekazywano informacje o tym fakcie do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki prowadzącego sprawy związane z wydawaniem zgody na organizację imprez masowych. Informacja ta powinna być przesyłana niezwłocznie pocztą elektroniczną bądź faksem. W przypadku pytań i wątpliwości związanych z procedurą dotyczącą organizacji imprez masowych należy kontaktować się ze wskazanym pracownikiem lub naczelnikiem Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki.
         Ze sporządzonego przez WKSiT zestawienia wynika, że wydział otrzymał 29 informacji o różnych imprezach organizowanych na terenie Opola w okresie od 12.09.2007 r. do 31.01.2009 r. (akta kontroli Nr 09/01/I/5-6). Z zestawienia tego wynika, że WOŚiR przekazał 19 informacji, a MZD przekazał 10 informacji. Informacje dotyczące imprez organizowanych w poszczególnych miejscach przedstawia poniższa tabela.
 
          Tabela nr 1
Lp.
Miejsce imprezy
Liczba imprez
1.
Rynek
 9
2.
Pl. Wolności
11
3.
Park osiedlowy (dawny ZWM)
 2
4.
Wyspa Bolko
 4
5.
Pl. Jana Pawła II
 2
6.
Park osiedlowy w rejonie ul. S. Grota Roweckiego
 1
                                                                   RAZEM:
29
 
Jednocześnie w tym samym okresie WKSiT wydał 34 decyzje na organizacje różnych imprez masowych (akta kontroli Nr 09/01/I/7-8)
Informacje dotyczące decyzji na organizację imprez masowych organizowanych w poszczególnych miejscach przedstawia poniższa tabela.
 
          Tabela nr 2
Lp.
Miejsce imprezy
Liczba imprez
1.
Stadion ul. Oleska
 4
2.
Toropol
 3
3.
Rynek
 7
4.
Dyskoteka ul. Głogowska
 2
5.
HW-S ul. Oleska
 4
6.
HS ul. Kowalska
 2
7.
Stadion ul. Wschodnia
 1
8.
Amfiteatr
 9
9.
Pl. Wolności
 1
10.
Parking CH Karolinka
 1
                                                                   RAZEM:
34
 
Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że w ośmiu przypadkach wydane decyzje dotyczyły imprez organizowanych na otwartym terenie i były one związane z zajęciem terenu (poz. w tabeli 3 i 9).
W wyniku analizy porównawczej obu zestawień ustalono, że WKSiT nie został poinformowany o dwóch niżej wymienionych imprezach masowych organizowanych na otwartym terenie:
 
Tabela nr 3

Lp.
Nr decyzji
Data wydania decyzji
Podmiot otrzymujący zezwolenie
Nazwa imprezy
Miejsce imprezy
Pozycja w zestawieniu
1.
21/2007
30.05.2008.
Miejski Ośrodek Kultury
„10 rocznica obrony województwa opolskiego – koncert TSA”
Rynek
18
2.
18/2008
24.07.2008.
Miejski Ośrodek Kultury
„Bal żółto-niebieski”
Rynek
23

 
Z powyższych danych wynika, że w obu przypadkach imprezy odbywały się w Rynku, a ich organizatorem imprez był Miejski Ośrodek Kultury.
         W wyniku kontroli ustalono, że na organizację imprezy „10 rocznica obrony województwa opolskiego” MZD wydał decyzję na zajęcie pasa drogowego(akta kontroli Nr 09/01/I/11). Jednak informacja w tej sprawie nie została przekazana do WKSiT. Z wyjaśnień pracownika merytorycznego MZD pana Lucjana Kalińskiego wynika, że do MZD nie wpłynęła żadna dokumentacja w sprawie zajęcia pasa drogowego na organizację drugiej imprezy pod nazwą „Bal żółto-niebieski”.
Odnośnie wydanych pozostałych sześciu decyzji, to w pięciu przypadkach zgłoszeń o organizacji imprez masowych dokonał MZD, a w jednym przypadku – WOŚiR.
 
Protokół niniejszy sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym egzemplarzu doręczono naczelnikom wydziałów oraz dyrektorowi MZD.
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r., zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 

Zespół kontrolny
 
 
 
 
(podpisy)
 
Data:......................

 

Jednostka kontrolowana
  
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
Data: ........................
Jednostka kontrolowana
  
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
Data: ........................

 

Jednostka kontrolowana
  
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
Data: ........................
Jednostka kontrolowana
  
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
Data: ........................

 
 
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 
 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
 

 
 

Załączniki do pobrania: 2009-05-19 09:46:14 - Wnioski pokontrolne (51.50 kB)
2009-05-19 09:47:39 - Wystąpienie pokontrolne (43.00 kB)

Ilość odwiedzin: 6262
Nazwa dokumentu: WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Jóźwin - Mazurek, Tadeusz Lech
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jóźwin - Mazurek, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2009-05-19 09:41:54
Data udostępnienia informacji: 2009-05-19 09:41:54
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-19 09:52:21

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner