logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
minus Deklaracja dostępności
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zamówień Publicznych
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 

KWiA-I-0913-3/09
Opole, 6 marca 2009 roku
 
 
PROTOKÓŁ KONTROLI nr 6/09
 
 
Jednostka kontrolowana
Urząd Stanu Cywilnego
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
28.02.2009 – 6.03.2009
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Izabela Dziewulska-Gaj 
 główny specjalista WKWiA
Jacek Spadło
inspektor WKWiA
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
11/09
12/09
Przedmiot kontroli
wykonywanie obowiązków przez kierownika USC dot. informowania właściwych organów o zmianach w aktach stanu cywilnego
Okres objęty kontrolą
2009
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Grażyna Zakrzewska-Stemplewska
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali
-

 
Techniki zastosowane podczas postępowania
 
Kontroli poddano rejestry aktów zgłaszanych do organów wskazanych w przepisach prawnych. Czynnościami kontrolnymi objęto wszystkie zapisy rejestrów.
 
Kryteria
 
1.            Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 139, poz. 993 ze zmianą obowiązującą od 1.01.2009r.), zwana dalej ustawą o ewidencji ludności.
 
2.            Ustawa z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity z 2004r. Dz. U. Nr 161, poz. 1688 ze zm.), zwana dalej prawem o aktach stanu cywilnego
 
3.            Ustawa z dnia 15 listopada 1956r. o zmianie imion i nazwisk (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 233, poz. 1992 ze zm.), zwana dalej ustawa o zmianie imion i nazwisk.
 
4.            Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracjiz dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL (Dz. U. Nr 236 poz.1996), zwane rozporządzeniem w sprawie trybu przekazywania danych. 
 
5.            Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracjiz dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania                         i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych                             i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999 ze zm.), zwane dale rozporządzeniem w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych.
 
1.       Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 139, poz. 993 ze zmianą obowiązującą od 1.01.2009r.) 
 
Art. 14. 1. Dane dotyczące zmiany stanu cywilnego, imienia lub nazwiska oraz innych zmian w aktach stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przekazuje niezwłocznie do organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego osoby, której dane dotyczą, a w przypadku braku miejsca pobytu stałego osoby - do organu właściwego ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące oraz do organu, który wydał dowód osobisty.
2. Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym urzędzie stanu cywilnego zastępuje zameldowanie. Datą zameldowania dziecka jest data sporządzenia aktu urodzenia. Zameldowania dokonuje organ gminy właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego matki dziecka lub tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa, a w przypadku braku miejsca pobytu stałego - organ właściwy ze względu na miejsce pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.
3. Zgłoszenia o zmianie imienia lub nazwiska dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego, który wydał decyzję o zmianie. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który wydał decyzję o zmianie imienia lub nazwiska, zawiadamia niezwłocznie organ gminy właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego osoby, której dotyczy zmiana, a w przypadku braku miejsca pobytu stałego osoby - organ właściwy ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące oraz organ, który wydał dowód osobisty.
4. Zgłoszenia zmian w obywatelstwie dokonuje właściwy wojewoda. Dane o nabyciu lub utracie obywatelstwa polskiego wojewoda przekazuje niezwłocznie do organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego osoby, której dotyczy zmiana, a w przypadku braku miejsca pobytu stałego osoby - do organu właściwego ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące oraz do organu, który wydał dowód osobisty.
5. Organy, o których mowa w ust. 1-4, niezwłocznie informują o zmianie danych ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który prowadzi ewidencję ludności w formie zbioru PESEL określonego w art. 44a ust. 1 pkt 2, jeżeli osoba, której zmiana danych dotyczy, nigdy nie posiadała miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, a numer PESEL został jej nadany.
 
Art. 17. Zgłoszenie zgonu, dokonane w urzędzie stanu cywilnego zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej.
 
 
Art. 43. 1. Dowód osobisty podlega unieważnieniu:
   1)   z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego;
   2)   z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza;
   3)   z dniem zgonu jego posiadacza;
   4)   z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w pkt 1 i 6;
   5)   po upływie 3 miesięcy od zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1, w przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę;
   6)   z dniem upływu ważności dowodu osobistego.
2. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, wynosi 4 miesiące.
3. Unieważnienie dowodu osobistego w przypadkach, o których mowa w ust. 1, następuje w formie czynności materialno-technicznej.
4. Dowód osobisty wydany z naruszeniem przepisów ustawy podlega unieważnieniu w drodze decyzji administracyjnej oraz obowiązkowi zwrotu z dniem uprawomocnienia się tej decyzji.
 
Art. 44c. 1. Organy prowadzące ewidencję ludności są obowiązane do niezwłocznej aktualizacji każdej zmiany danych osobowych zawartych w zbiorach meldunkowych oraz w zbiorze PESEL.
 
Art. 44d. 1. Organy, o których mowa w art. 46, są obowiązane do wzajemnego przekazywania danych zawartych w prowadzonych przez siebie zbiorach.
 
Art. 44e. 1. Organy gmin, na podstawie danych zgłoszonych przy ubieganiu się o wydanie lub wymianę dowodu osobistego, a także danych uzyskanych w związku z realizacją obowiązków, o których mowa w art. 14 oraz art. 42, prowadzą ewidencje wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.
 
Art. 44f. Dane do ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych organy gminy przekazują bezpośrednio ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w drodze teletransmisji danych, w formie dokumentu elektronicznego z aktualnego programu informatycznego dostosowanego do wymogów PESEL.
 
 
2.       Ustawa z dnia 29września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity z 2004r. Dz. U. Nr 161, poz. 1688 ze zm.)
 
Art. 10. 1. Urodzenie oraz zgon osoby rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego miejsca takiego zdarzenia.
 
Art. 12. 1. Zawarcie małżeństwa następuje w urzędzie stanu cywilnego wybranym przez osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński.
 
Art. 13. Odtworzenia aktu stanu cywilnego, wpisania treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego lub zarejestrowania w nich urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu, które nastąpiły za granicą, dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.
 
Art. 14. 1. Oświadczenie o uznaniu dziecka lub nadaniu dziecku nazwiska męża matki, oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa, oraz wniosek o wpisanie do aktu urodzenia dziecka wzmianki o tym, że rodzice dziecka zawarli małżeństwo, można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego.
2. Jeżeli jednak oświadczenie o uznaniu dziecka zostało złożone przed konsulem i dotyczy dziecka urodzonego, wpisania takiego oświadczenia dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego miejsca sporządzenia aktu urodzenia, a dziecka poczętego, lecz nieurodzonego - w urzędzie stanu cywilnego miejsca zamieszkania matki.
 
Art. 21. 1. Jeżeli po sporządzeniu aktu stanu cywilnego nastąpią zdarzenia, które mają wpływ na jego treść lub ważność, zmiany z nich wynikające wpisuje się do aktu w formie wzmianki dodatkowej.
2. Podstawę do wpisania wzmianki, o której mowa w ust. 1, stanowią prawomocne orzeczenia sądów, ostateczne decyzje, odpisy z akt stanu cywilnego oraz inne dokumenty mające wpływ na treść lub ważność aktu.
3. Pod treścią aktu stanu cywilnego zamieszcza się przypiski zawierające informacje o innych aktach stanu cywilnego dotyczących tej samej osoby.
 
 
3.       Ustawa z dnia 15 listopada 1956r. o zmianie imion i nazwisk (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 233, poz. 1992 ze zm.)
 
Art. 1. 1. Zmiana imienia lub nazwiska obywatela polskiego na inne wskazane przez niego imię lub nazwisko może nastąpić na jego wniosek na zasadach określonych w przepisach niniejszej ustawy.
2. Zmiana imienia lub nazwiska osoby, która nie posiada żadnej przynależności państwowej, na inne wskazane przez nią imię lub nazwisko może nastąpić na jej wniosek, jeżeli osoba ta ma miejsce zamieszkania w Polsce.
3. Zmiana może dotyczyć również nazwiska rodowego osoby, która pozostaje lub pozostawała w związku małżeńskim.
 
Art. 8. W sprawach określonych w ustawie rozstrzyga, w drodze decyzji administracyjnej, kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy, a w przypadku braku takiego miejsca - kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego.
 
Art. 10. 1. W razie wątpliwości pisownię imienia lub nazwiska ustala kierownik urzędu stanu cywilnego na wniosek strony. Ustaleniem pisowni jest wybór jednej z form pisowni imienia lub nazwiska, które zostały zapisane w aktach stanu cywilnego.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadkach dostosowania pisowni imion i nazwisk do zasad pisowni polskiej zgodnie z fonetycznym brzmieniem.
3. Ustalenie pisowni określone w ust. 2 może nastąpić również z urzędu, jeżeli imię lub nazwisko ma brzmienie polskie.
 
Art. 11. 1. Organ, o którym mowa w art. 8, zawiadamia o zmianie imienia lub nazwiska urzędy stanu cywilnego właściwe ze względu na miejsce sporządzenia aktu urodzenia i małżeństwa wnioskodawcy oraz miejsce sporządzenia aktów urodzeń jego małoletnich dzieci, a ponadto właściwy urząd skarbowy i organ Policji, Wojskową Komendę Uzupełnień i organy ewidencji ludności oraz Krajowy Rejestr Karny.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadkach przewidzianych w art. 10.
 
4.       Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracjiz dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL (Dz. U. Nr 236 poz.1996). 
 
§ 7. 1. Organ gminy prowadzący ewidencję ludności w systemie informatycznym przekazuje do wojewody, w formie elektronicznej, informacje dotyczące zmiany danych osobowych zgromadzonych w zbiorach meldunkowych, o których mowa w art. 44a ust.1 pkt 1 lit. a-c ustawy.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, przekazuje się w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie.
3. Wojewoda po wprowadzeniu w wojewódzkim zbiorze meldunkowym zmiany danych, o których mowa w ust. 1, przekazuje niezwłocznie organowi gminy potwierdzenie ich dokonania.
4. Wojewoda informuje ministra o wprowadzonych zmianach w celu dokonania aktualizacji zbioru PESEL, w formie elektronicznej, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie.
 
5.       Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracjiz dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999 ze zm.).
 
§ 15. Wymeldowania z pobytu stałego osoby zmarłej dokonuje z urzędu właściwy organ gminy na podstawie odpisu skróconego aktu zgonu, przesłanego przez urząd stanu cywilnego, który akt ten sporządził, bez konieczności wypełniania formularza "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego".
 
Cel kontroli
 
Realizacja przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Opolu obowiązków ustawowych określonych w ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity z 2006r. Dz.U. Nr 139, poz. 993 z późn. zm) po uwzględnieniu zmiany   art. 14 ustawą z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr195.1198) – art. 1 pkt 2, która weszła w życie w dniu 1.01.2009r.
 
 
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE KONTROLI
 
I.              Rejestr urodzeń
 
Prowadzone są 2 rejestry dla osób urodzonych: zameldowanych w Opolu i poza Opolem. W 2009r. do dnia wykonywania czynności kontrolnych w rejestrach odnotowano 181 urodzeń osób zameldowanych w Opolu i 347 urodzeń osób zameldowanych poza granicami miasta Opola.
 
Zgodnie z art. 10 prawa o aktach stanu cywilnego właściwość urzędu rejestrującego urodzenie ustala się wg miejsca wystąpienia zdarzenia.
 
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności dane dotyczące zmian w aktach stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przekazuje niezwłocznie do organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego osoby, której dane dotyczą, a w przypadku braku miejsca pobytu stałego osoby - do organu właściwego ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące oraz do organu, który wydał dowód osobisty.
 
Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym urzędzie stanu cywilnego zastępuje zameldowanie. Datą zameldowania dziecka jest data sporządzenia aktu urodzenia. Zameldowania dokonuje organ gminy właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego matki dziecka lub tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa, a w przypadku braku miejsca pobytu stałego - organ właściwy ze względu na miejsce pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące. W związku z powyższym kierownik USC przekazuje informacje dot. rejestracji urodzeń do Ewidencji Ludności prowadzonej przez gminy miejsca pobytu osoby urodzonej w celu realizacji obowiązków określonych w art. 44d ust. 1 ustawy o ewidencji ludności, organy (wymienione w ustawie) prowadzące ewidencje ludności są zobowiązane do wzajemnego przekazywania danych zawartych w ewidencjach w celu realizacji obowiązku niezwłocznej aktualizacji danych (art. 44c ustawy o ewidencji ludności).
 
Obowiązująca w Urzędzie Stanu Cywilnego procedura obejmuje przekazanie danych do Ewidencji w drodze przekazania skróconych odpisów aktu urodzenia w terminie 7 dni od daty rejestracji zdarzenia. Termin ten został ustalony przez kierownika USC w Opolu w porozumieniu z właściwymi organami prowadzącymi ewidencje. Przepis przewiduje w tym zakresie niezwłoczne działanie.
 
W związku z powyższym kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Opolu co 7 dni przekazuje informacje za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Do dnia badania sprawy do Ewidencji Ludności w Opolu oraz do innych gmin przekazano dane w dniach:
·          8.01.2009
·          15.01.2009
·          22.01.2009
·          29.01. 2009
·          5.02. 2009
·          12.02. 2009
·          19.02. 2009
·          26.02. 2009
 
II.            Rejestr zgonów
 
Prowadzone są 2 rejestry zgonów: dla osób zameldowanych w Opolu i poza Opolem. W 2009r. do dnia wykonywania czynności kontrolnych w rejestrach odnotowano 151 zgonów osób zameldowanych w Opolu i 184 zgonów osób zameldowanych poza granicami miasta Opola.
 
Zgodnie z art. 10 prawa o aktach stanu cywilnego właściwość urzędu rejestrującego zgon ustala się wg miejsca wystąpienia zdarzenia. W świetle ww. art. 14 ust. 1 ustawy o ewidencji kierownik USC przekazuje informację o fakcie rejestracji zgonu do Ewidencji Ludności właściwego wg miejsca pobytu stałego osoby zmarłej, w celu wymeldowania i zgłoszenia tego faktu do wojewódzkiego zbioru meldunkowego zgodnie z § 7 rozporządzenia w sprawie trybu przekazywania danych w celu aktualizacji zbioru danych o mieszkańcach. Ponadto zgodnie z nowymi uregulowaniami ustawy o ewidencji ludności, które weszły w życie z dniem 1.09.2009r. – zgłoszenie tego faktu następuje do organu, który wydał dowód osobisty.
 
Zgodnie z art. 17 ustawy o ewidencji ludności zgłoszenie zgonu, dokonane w urzędzie stanu cywilnego zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej. Ponadto w związku ze zmianą ww. ustawy informacje o zgonie przekazuje kierownik usc do organów prowadzących ewidencję wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, w celu realizacji obowiązków wynikajacych ze zmienionych przepisów tj. art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o ewidencji ludności, który nakłada obowiązek unieważnienia dowodu osobistego w sytuacji zgonu jego posiadacza. 
 
Obowiązująca w Urzędzie Stanu Cywilnego procedura obejmuje zgłoszenie danych do Ewidencji w drodze przekazania w terminie 7 dni od daty rejestracji zdarzenia, skróconych odpisów aktu urodzenia, na podstawie których zgodnie z § 15 rozporządzenia w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych właściwy organ meldunkowy dokonuje z urzędu wymeldowania osoby zmarłej z pobytu stałego.   
 
W związku z powyższym zachowując siedmiodniowy termin kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Opolu dokonał przekazania informacji za pisemnym potwierdzeniem ich odbioru. Do dnia badania sprawy do Ewidencji Ludności w Opolu oraz w innych gminach oraz do ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych przekazano dane w dniach:
·          8.01.2009
·          15.01.2009
·          22.01.2009
·          29.01. 2009
·          5.02. 2009
·          12.02. 2009
·          19.02. 2009
·          26.02. 2009
 
Do dnia wykonywania badań przekazano do Ewidencji ludności wszystkie akty rejestracji zgodnie z ww. procedurą. Liczba zarejestrowanych w 2009r. aktów wynosiła:
  • zgon osób zamieszkałych w Opolu – 166
  • zgon osób zamieszkałych poza Opolem – 189.
 
Dane przekazane i do przekazania do Ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych:
  • zgon osób zamieszkałych w Opolu – 157
  • zgon osób zamieszkałych w Opolu – 184.
 
III.          Rejestracja zmian stanu cywilnego – akty małżeństwa
 
Zgodnie z art.12 ust. 1 prawa o aktach stanu cywilnego zawarcie małżeństwa następuje  w urzędzie stanu cywilnego wybranym przez osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński. W świetle art. 12 ust. 3 urząd, przed którym zostało zawarte małżeństwo wydaje akt małżeństwa.
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności fakt ten zostaje zgłoszony przez kierownika urzędu stanu cywilnego do Ewidencji ludności oraz Ewidencji wydawanych i unieważnianych dowodów osobistych w celu wykonania kontroli spełnienia przez obywatela obowiązku określonego w art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy o ewidencji ludności, tj. wymiany dowodu osobistego w związku ze zmiana danych. Niedopełnienie tego obowiązku w terminie 3 miesięcy od zaistnienia okoliczności, tj. zmiany danych organ ewidencyjny unieważnia dowód osobisty.
 
Wg rejestrów USC w 2009r. do dnia badania zarejestrowano zmiany stanu cywilnego               z tytułu zawarcia małżeństwa dla mieszkańców spoza Opola – 44 akty, dla mieszkańców Opola – 55 aktów. Przekazanie informacji o powyższym zarówno do Ewidencji ludności w Opolu jak i do innych gmin nastąpiło zgodnie z przyjętą procedurą w dniach:
·          8.01.2009
·          15.01.2009
·          22.01.2009
·          29.01. 2009
·          5.02. 2009
·          12.02. 2009
·          19.02. 2009
·          26.02. 2009
 
Ponadto rejestr zawierał informacje o zmianie stanu cywilnego dla mieszkańców Opola – 73 akty, mieszkańców spoza Opola – 45 aktów, które przekazywane są do Ewidencji wydawania i unieważniania dowodów osobistych. Do dnia kontroli wszystkie wymagane zmiany zostały zgłoszone zgodnie z przyjętą procedurą.   
 
IV.          Zmiana imion i nazwisk oraz ustalenie brzmienia
 
Zgodnie z art. 8 ustawy o zmianie imion i nazwisk - zmian imion i nazwisk dokonuje  w drodze decyzji administracyjnej, kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy, a w przypadku braku takiego miejsca - kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego.
 
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 3  ustawy o ewidencji ludności dane dotyczące zmiany stanu cywilnego, imienia lub nazwiska kierownik urzędu stanu cywilnego zgłasza niezwłocznie do organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego osoby, której dane dotyczą oraz do organu, który wydał dowód osobisty.
 
W 2009 r. wydano 8 decyzji o zmianie imienia lub nazwiska. We wszystkich przypadkach zostały pisemnie powiadomione organy wskazane w art. 11 ustawy o zmianie imion i nazwisk, których powiadomienie należy do obowiązków kierownika urzędu stanu cywilnego. Zgodnie z art. 11 ust. 1 tej ustawy o zmianie imienia lub nazwiska zawiadamia się urzędy stanu cywilnego właściwe ze względu na miejsce sporządzenia aktu urodzenia i małżeństwa wnioskodawcy oraz miejsce sporządzenia aktów urodzeń jego małoletnich dzieci, a ponadto właściwy urząd skarbowy i organ Policji, Wojskową Komendę Uzupełnień i organy ewidencji ludności oraz Krajowy Rejestr Karny.
 
Z badanych rejestrów wynika, że organy wskazane w art. 11 ustawy o zmianie imion i nazwisk oraz organ wydający dowód osobisty, wskazany w art. 14 ust.1 ustawy o ewidencji zostały zawiadomione odrębnym pismem.
 
Ponadto w jednym przypadku wydana została decyzja dot. ustalenia brzmienia imienia lub nazwiska zgodnie z art. 10 ustawy o zmianie imion i nazwisk. Na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy zostały zawiadomione organy wskazane w art. 11 ust. 1 oraz organ wydający dowód osobisty.
 
V. Zmiany w aktach stanu cywilnego
 
Zgodnie z art. 21 prawa o aktach stanu cywilnego jeżeli po sporządzeniu aktu stanu cywilnego nastąpią zdarzenia, które mają wpływ na jego treść lub ważność, zmiany z nich wynikające wpisuje się do aktu w formie wzmianki dodatkowej. Podstawę do wpisania wzmianki, o której mowa w ust. 1, stanowią prawomocne orzeczenia sądów, ostateczne decyzje, odpisy z akt stanu cywilnego oraz inne dokumenty mające wpływ na treść lub ważność aktu. Pod treścią aktu stanu cywilnego zamieszcza się przypiski zawierające informacje o innych aktach stanu cywilnego dotyczących tej samej osoby.
 
Zgodnie z art. 14 ustawy o ewidencji ludności dane zmian w aktach stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przekazuje niezwłocznie do organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego osoby, której dane dotyczą, a w przypadku braku miejsca pobytu stałego osoby - do organu właściwego ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące oraz do organu, który wydał dowód osobisty.
 
W 2009r. dokonano zmian w aktach stanu cywilnego dot. urodzeń:
  • dla miasta Opola – 21 przypadków
  • spoza Opola 41 przypadków .
 
Zgłoszeń do Ewidencji Ludności w Opolu oraz do właściwych miejscowo gmin dokonano  w dniach: 
·          15.01.2009
·          22.01.2009
·          29.01. 2009
·          5.02. 2009
·          12.02. 2009
·          19.02. 2009
·          26.02. 2009
 
W dniu 15.01.2009r. do ewidencji wydawania i unieważniania dowodów osobistych w Opolu zgłoszono 1 przypadek, natomiast do organów spoza Opola w 7 przypadków, w dniach: 
·          15.01.2009
·          29.01. 2009
·          5.02. 2009
·          12.02. 2009
·          26.02. 2009
 
W 2009r. do dnia kontroli dokonano zmian w aktach stanu cywilnego dot. zawartych małżeństw.
Zgłoszeniu do Ewidencji ludności podlegają:
·         dla miasta Opola – 60 przypadków
·         spoza Opola 41 przypadków.
Zgłoszeniu do Ewidencji wydawania i unieważniania dowodów osobistych podlegają:
·          dla miasta Opola – 81 przypadków
·         spoza Opola - 28 przypadków.
Zgłoszenia nastąpiły zgodnie z obowiązującą procedurą.
 
VI. Transkrypcje aktu stanu cywilnego
 
Zgodnie z art. 13 prawa o aktach stanu cywilnego odtworzenia aktu stanu cywilnego, wpisania treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego lub zarejestrowania w nich urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu, które nastąpiły za granicą, dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.
Do powyższego zastosowanie ma art. 14 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności, zgodnie  z którym fakt ten powinien być zgłoszony do organu właściwego ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące oraz do organu, który wydał dowód osobisty.
           
W 2009r. dokonano 28 transkrypcji dla mieszkańców Opola, a przekazanie informacji do Ewidencji ludności nastąpiło w dniach:
·          15.01.2009
·          22.01.2009
·          29.01. 2009
·          5.02. 2009
·          11.02. 2009
·          26.02. 2009
 
Z tego w 14 przypadkach informację zgłoszono do Ewidencji dowodów wydanych  i unieważnionych dowodów osobistych, w dniach:  
·          15.01.2009
·          29.01. 2009
·          5.02. 2009
·          11.02. 2009
·          26.02. 2009
 
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola nr OR.I-152-32/2004 z dnia 24.08.2004 r., nr OR.I-0152-42/2004 z dnia 29.10.2004 r., nr OR.I-0152-218/2008 z dnia 16.04.2008r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 

Jednostka kontrolowana
   
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
 
Data: Opole,......                                             
Zespół kontrolny
 
 
 
(podpisy)
 
 
 
Data: Opole, .......

 
 
Podpis Głównego Specjalisty: (na ostatecznej wersji roboczej)
 
 
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału: (na ostatecznej wersji roboczej)
 
 
 
 
 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
 
 
.................................................................................................................
 
.................................................................................................................
 
.................................................................................................................
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2009-05-19 10:55:32 - Wnioski pokontrolne (48.00 kB)
2009-05-19 10:57:50 - Wystąpienie pokontrolne (37.50 kB)

Ilość odwiedzin: 8133
Nazwa dokumentu: Urząd Stanu Cywilnego
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Dziewulska- Gaj, Jacek Spadło
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Dziewulska - Gaj, Jacek Spadło
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2009-05-19 10:48:57
Data udostępnienia informacji: 2009-05-19 10:48:57
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-19 10:59:22

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner