logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

KWiA – I –0913/9/09      
 
Opole, 12 maja 2009 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 17/09
 
Jednostka kontrolowana
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
 
Termin przeprowadzenia kontroli
od 20 kwietnia do 12 maja 2009 r.
 
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Małgorzata Jóźwin-Mazurek – starszy specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Tadeusz Lech - główny specjalista w
Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
 
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 34/09
nr 35/09
Przedmiot kontroli
·    Nadzór nad realizacją zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2008 r.
 
Okres objęty kontrolą
2008 r.
Imię i nazwisko naczelnika kontrolowanego wydziału
Barbara Strecker – naczelnik Wydziału Polityki Społecznej
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– kierownik Referatu Spraw Społecznych w Wydziale Polityki Społecznej
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– kierownik Referatu Zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej

 
Podstawy prawne:
  1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami)
2.     Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w  sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. nr 264 poz. 2207)
 
3.     Uchwała Nr XIX/181/07 Rady Miasta Opola z dnia 25 października 2007 r. w sprawie programu współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2008
4.     Zarządzenie Nr OR.I-0152-94/06 Prezydenta Miasta Opola z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola
5.     Zarządzenie Nr OR.I-0151-605/07 Prezydenta Miasta Opola z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
6.     Zarządzenie wewnętrzne nr PS.I.0147-4/06 Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie procedury rozliczania dotacji otrzymanej z budżetu Miasta Opola przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty na realizacje zadań publicznych
 
Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości sprawowanego nadzoru przez wydział merytoryczny w zakresie bieżącej realizacji przez organizacje pozarządowe zadań zleconych.
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli.
 
Ustalono czy została opracowana procedura przeprowadzenia konkursu ofert oraz czy wydział prowadzi rejestr otwartych konkursów ofert w których brały udział organizacje pozarządowe.
Ustalono liczbę konkursów które zostały przeprowadzone w 2008 roku, a w których brały udział organizacje pozarządowe.
Zespół kontrolny zbadał czy powyższe konkursy ofert zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz czy zawierały elementy zgodne z obowiązującą ustawą.
         Zespół kontrolny zbadał wszystkie umowy zawarte z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji zadań publicznych na kwotę powyżej 10.000,00 zł oraz 5 losowo wybranych umów.
Kontrolujący zbadali dokumentację dot. realizacji zadań z wytypowanych umów i podejmowanych przez wydział czynności od momentu podpisania umowy do momentu potwierdzenia rozliczenia sprawozdania pod kątem sprawowanego nadzoru o którym mowa w art. 17 cyt. ustawy oraz pod kątem egzekwowania od zleceniobiorcy realizacji wszystkich postanowień zawartych w umowie.
              
Analiza stanu prawnego
Organy administracji publicznej, w tym organy jednostek samorządu terytorialnego, zlecają realizację zadań publicznych - w trybie otwartego konkursu ofert - organizacjom pożytku publicznego oraz organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego (osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych).
Zgodnie z art. 14 oferta powinna zawierać w szczególności:
1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
4) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych
na realizację danego zadania z innych źródeł;
6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
 
         Jednocześnie organom administracji publicznej przyznano odpowiednie uprawnienia kontrolne wobec podmiotów realizujących zadania publiczne.
Zgodnie z art. 17 ww. ustawy Organ administracji publicznej zlecający zadanie publiczne dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności:
1.     stanu realizacji zadania;
2.     efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania;
3.     prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;
4.     prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.
 
USTALENIA KONTROLI.
 
W zakresie spraw organizacyjnych:
 
Z treści art. 5 ust.1 pkt.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wynika, że: "Organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych (…) we współpracy z organizacjami pozarządowymi orazpodmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3,prowadzącymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów administracji publicznej, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów". Ponadto art. 11 ust. 3 wśród podmiotów uprawnionych do uczestniczenia w otwartym konkursie ofert wymienia organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (akta kontroli Nr 09/17/I/1-6).
Najważniejszym elementem współpracy pomiędzy organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi jest zlecanie organizacjom, w drodze otwartych konkursów, realizacji zadań publicznych. Ustawa określa niezbędne elementy oferty przedstawionej przez organ administracji, procedurę przeprowadzania konkursów, oraz warunki jakim musi odpowiadać umowa zawarta z wyłonioną w tym postępowaniu organizacją pozarządową.
 
          Zgodnie z §33 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola do zakresu działania Wydziału Polityki Społecznej należy m.in.
1)    realizacja polityki społecznej, a w szczególności opracowywanie strategii i programów na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz informowanie mieszkańców o przysługujących im prawach i uprawnieniach,
2)    realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
3)    realizacja zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii,
4)    prowadzenie spraw w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
 
W zakresie przeprowadzania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych:
 
Zgodnie z § 1 Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych za prawidłowe przygotowanie otwartego konkursu ofert odpowiedzialny jest wydział merytoryczny Urzędu Miasta Opola, zajmujący się określonym obszarem sfery zadań publicznych, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie odpowiadającym zadaniom realizowanym przez miasto Opole (akta kontroli Nr 09/09/I/27-30).
          
Zgodnie z § 4 ogłoszenie otwartego konkursu ofert zamieszcza się:
1.     w prasie o zasięgu lokalnym,
2.     w Biuletynie Informacji Publicznej,
3.     na stronie internetowej Miasta Opola,
4.     na tablicy ogłoszeń w Urzedzie Miasta Opola.
 
Zgodnie z § 6 pkt. 1 oferty realizacji zadań publicznych należy składać w sposób określony w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty ogłoszenia konkursu.
 
Zgodnie z § 10 rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 30 dni licząc od daty składania ofert.
 
Zgodnie z § 11 pkt. 1 w celu zaopiniowania ofert Prezydent Miasta Opola powołuje, w drodze zarządzenia, komisję konkursową w składzie:
1.     naczelnik wydziału merytorycznego – przewodniczący komisji,
2.     pracownik wydziału merytorycznego – sekretarz komisji,
3.     przedstawiciel organizacji pozarządowej.
 
Zgodnie z § 12 pkt. 1 z posiedzeń komisji konkursowej sporządzany zostaje protokół.
 
Zgodnie z § 14 na podstawie zatwierdzonego protokołu sporządzany jest wykaz oferentów, którym zostanie zlecona realizacja określonych zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji. Wykaz ten podlega bezzwłocznemu ogłoszeniu:
1.     w Biuletynie Informacji Publicznej,
2.     na stronie internetowej Opola,
3.     na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Opola.
 
         Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie łącznie ogłoszono 8 konkursów, w wyniku których zawarto 61 umów z organizacjami pozarządowymi (akta kontroli Nr 09/09/I/33-42). Prezydent Miasta Opola wydał 8 zarządzeń w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty określonych zadań publicznych (akta kontroli Nr 09/09/I/32).
 
         Etapy przeprowadzonych konkursów i ich zgodność z obowiązującymi przepisami przedstawia poniższa tabela:
 
Tabela nr 1

Lp.
nazwa konKursu
nr zarządz. prezydta
data zarządz.
dATA OGŁOSZENIA KONKURSU
PROTOKÓŁ Z POSIEDZEŃ KOMISJI
OGŁOSZENIE
WYKAZU OFERENTÓW
1.
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w 2008 roku
OR.I-0151-559/2007
19.11.07.
22.11.07.
Tak
Tak
2.
Przeciwdziałanie narkomanii
OR.I-0151-635/2008
24.01.08.
30.01.07.
Tak
Tak
3.
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w 2008 roku.
 
OR.I-0151-793/2008
 9.05.08.
13.05.08.
Tak
Tak
4.
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, promocja i organizacja wolontariatu, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 
OR.I-0151-709/2008
10.03.08.
17.03.08.
Tak
Tak
5
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 
OR.I-0151-910/2008
21.07.08.
25.07.08.
Tak
Tak
6.
Prowadzenie oddziału dziennego dla dzieci z porażeniem mózgowym i innymi schorzeniami układu nerwowego
OR.I-0151-656/2008
 8.02.08.
15.02.08.
Tak
Tak
7.
Program profilaktyki chorób cukrzycy
OR.I-0151-663/2008
12.02.08.
15.02.08.
Tak
Tak
8.
Program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym BIAŁY ZĄBEK”
 
OR.I-0151-871/2008
 1.07.08.
07.07.08.
Tak
Tak

 
Zespół kontrolny ustalił, że w przypadku wszystkich ww. konkursów ukazały się ogłoszenia umieszczone zgodnie z Regulaminem otwartego konkursu ofert. We wszystkich przypadkach w celu rozpatrzenia złożonych ofert zebrała się komisja konkursowa, z posiedzeń której sporządzone zostały protokoły. Na podstawie zatwierdzonych protokołówsporządzone zostały wykazy oferentów, którym miały zostać zlecone realizacje określonych zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji. Wykazy oferentów zostały ogłoszone zgodnie z Regulaminem.
 
 W zakresie udzielania dotacji i realizacji zadania:
 
Zgodnie z § 15 pkt. 1 Regulaminu otwartego konkursu ofert udzielanie dotacji i realizacja zadania publicznego następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Prezydentem Miasta Opola, a oferentami zamieszczonymi w wykazie, o którym mowa w § 14 ust. 1 (akta kontroli Nr 09/09/I/37-30).
 
Zgodnie z § 16 pkt. 2 sposób i termin wykorzystania dotacji określa umowa.
 
Zgodnie z § 17 wykonanie zadania podlega szczegółowemu rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu.    
 
Zgodnie z § 18 pkt. 1 po wykonaniu zadania oferent sporządza sprawozdanie z wykonania zadania publicznego. Zgodnie z pktem. 2 tego samego paragrafu szczegółowy termin złożenia sprawozdania oraz termin i sposób rozliczania udzielonej dotacji określa umowa. 
 
Zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym naczelnika Wydziału Polityki Społecznej z dnia 4 lipca 2006 r. procedury rozliczania dotacji otrzymanej z budżetu Miasta Opola przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty na realizacje zadań publicznych określa Załącznik do zarządzenia (akta kontroli Nr 09/09/I/14-16). Dotacje rozliczane są na podstawie sprawozdań dostarczanych przez organizacje. W zależności od stopnia realizacji zadania dokonywane jest częściowe lub końcowe rozliczenie dotacji.
 Załącznik składa się z dwóch części. W części I-wszej załącznika pracownik wydziału dokonuje rozliczenia kosztów, a w części II-iej oceny merytorycznej realizacji zadania publicznego.  
 
         Zespół kontrolny zbadał wszystkie umowy zawarte na kwotę powyżej 10.000,00 zł oraz 5 losowo wybranych umów.
 
Tabela nr 2

Lp.
nr i data umowy
kwota umowy/liczba transzy
kwota transzy
spraw. w terminie/ NA KWOTĘ
ROZLICZENIE PRZEZ wYDZ./ NA KWOTĘ
 
Potwierdz. ROZLICZenia.
 
Umowy zawarte na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zawarte na podstawie konkursu z dnia 22 listopada 2007 roku
1.     
22/A/2008
13.02.08 r.
12.700,00 płatna w 2 transzach
 6.350,00
 6.350,00
Tak / 6.350,00
Tak / 6.355,10
Tak / 6.344,90
Tak / 6.355,10
 
Tak
Tak
2.     
23/A/2008
01.02.08 r.
50.000,00 płatna w 3 transzach
17.000,00
17.000,00
16.000,00
Tak / 17.000,00
Tak / 17.000,00
Tak / 16.000,00
Tak / 17.000,00
Tak / 17.000,00
Tak / 15.781,81
reszta zwrócona do UM
 
Tak
Tak
Tak
3.     
31/A/2008
22.390,00 płatna w 1 transzy
22.390,00
Nie / 14.838,11
Tak / 14.838,11
reszta zwrócona do UM
 
Tak
4.     
 6/A/2008
 1.02.08 r.
20.000,00 płatna w 2 transzach
10.000,00
10.000,00
Tak / 10.000,00
Tak / 10.000,00
Tak / 10.000,00
Tak / 10.000,00
 
Tak
Tak
5.     
14/A/2008
14.02.08 r.
20.000,00 płatna w 2 transzach
10.000,00
10.000,00
Tak / 10.000,00
Tak / 10.000,00
 
 
Ponowne złożenie/ 10.000,00
 
Dodatkowe spr./
9.792,69
Tak / 10.000,00
Nie rozliczono ze względu na błędy i braki
Nie rozliczono ze względu na błędy i braki
 
Tak / 9.792,69 reszta + ods. zwrócone do UM
 
Tak
Nie rozliczono
 
 
Nie rozliczono
 
 
 
Tak
6.     
15/A/2008
14.02.08 r.
35.000,00 płatna w 3 transzach
10.000,00
12.500,00
12.500,00
Tak / 9.492,87
Tak / 12.500,00
Tak / 13.007,13
 
 
Ponowne złożenie/
13.007,13
 
Ponowne złożenie/ 13.007,13
 
Tak / 9.492,87
Tak / 12.500,00
Nie rozliczono ze względu na błędy i braki
Nie rozliczono ze względu na błędy i braki
 
Tak / 13.007,13
 
Tak
Tak
Nie rozliczono
 
 
Nie rozliczono
 
 
 
Tak
7.     
28/A/2008
28.02.08 r.
18.360,00 płatna w
2 transzach
 8.360,00
10.000,00
Tak / 8.339,12
Tak / 10.020,88
Tak / 8.339,12
Tak / 10.020,88
 
Tak
Tak
8.     
11/A/2008
12.02.08 r.
33.132,00 płatna w 3 transzach
 
10.132,00
11.500,00
 
 
11.500,00
Tak / 9.209,70
Tak / 5.084,92
Dodatkowe spr. / 7.337,38
Tak / 10.512,43
 
 
Ponowne złożenie/
10.512,43
Tak / 9.209,70
Tak / 5.084,92
Tak / 7.337,38
 
Nie rozliczono ze względu na błędy i braki
Tak / 10.445,45 reszta + ods. zwrócone do UM
 
Tak
Tak
Tak
 
Nie rozliczono
 
 
Tak
9.     
18/A/2008
14.02.08 r.
35.600,00 płatna w 3 transzach
10.600,00
 
 
 
12.500,00
12.500,00
Tak / 10.600,00
 
 
 
Nie przekazano
Nie przekazano
 
Tak / 7.938,20
brak zwrotu reszty dotacji  - sprawa w toku
 
Rozwiązanie umowy dotacji, sprawa w toku
10. 
13/A/2008
47.300,00 płatna w 3 transzach
15.300,00
16.000,00
 
 
16.000,00
Tak / 4.567,86
Tak / 10.902,73
Dodatkowe spr. / 16.000,00
Tak / 9.844,01
Tak / 4.397,27
Tak / 10.902,73
Tak / 16.000,00
 
Tak / 9.844,01
reszta zwrócona do UM
 
Tak
Tak
Tak
 
Tak
11. 
 8/A/2008
 1.02.08 r.
36.625,00 płatna w 3 transzach
12.200,00
12.200,00
12.225,00
Tak / 12.200,00
Tak / 12.200,00
Tak / 10.575,00
Tak / 12.200,00
Tak / 12.200,00
Tak / 10.575,00
Reszta zwrócona do UM
 
Tak
Tak
Tak
12. 
   9/A/2008
   1.02.08 r.
36.625,00 płatna w 3 transzach
12.200,00
12.200,00
12.225,00
Tak / 12.200,00
Tak / 12.200,00
Tak / 11.270,00
Tak / 12.200,00
Tak / 12.200,00
Tak / 11.270,00
Reszta zwrócona do UM
 
Tak
Tak
Tak
13. 
12/A/2008
12.02.08 r.
41.300,00 płatna w 3 transzach
11.300,00
15.000,00
15.000,00
Tak / 11.300,00
Tak / 14.897,81
Tak / 15.170,20
Tak / 11.231,99
Tak / 14.897,81
Tak / 15.170,20
 
Tak
Tak
Tak
14. 
17/A/2008
14.02.08 r.
15.000,00 płatna w 3 transzach
 7.000,00
 
 
 
 
 
 8.000,00
 
Tak / 7.000,00
 
 
 
 
 
Nie przekazano
Brak rozliczenia – zażądano zwrotu całej dotacji
 
 
 
Nie przekazano
Wystąpienie pokontrolne o zwrot dotacji i rozwiązanie umowy, sprawa w toku
 
15. 
20/A/2008
15.02.08 r.
49.975,00 płatna w 3 transzach
16.975,00
16.500,00
16.500,00
Tak / 14.524,57
Tak / 18.949,77
Tak / 16.499,34
Tak / 14.524,57
Tak / 18.949,77
Tak / 16.499,34
Reszta zwrócona do UM
 
Tak
Tak
Tak
Umowy zawarte na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii zawarte na podstawie konkursu z dnia 30 stycznia 2008 roku
16. 
1/N/2008
1.04.08 r.
15.000,00 płatna w
2 transzach
 7.500,00
 
  7.500,00
Tak / 7.500,00
 
Tak / 7.500,00
Tak / 7.500,00
 
Tak / 7.500,00
 
Tak
 
Tak
 
17. 
2/N/2008
1.04.08 r.
15.000,00 płatna w
2 transzach
 7.500,00
 
 
 
 
 7.500,00
Tak / 7.100,00
 
Dodatkowe spr.
400,00
 
Tak / 7.500,00
Tak / 7.100,00
 
Tak /     400,00
 
 
Tak / 7.500,00
 
Tak
 
Tak
 
 
Tak
18. 
 4/N/2008
 1.04.08 r.
31.790,00 płatna w 3 transzach
10.000,00
 
10.000,00
 
11.790,00
 
Tak /   9.995,00
 
Tak / 10.005,00
 
Tak / 11.790,00
Tak /   9.995,00
 
Tak / 10.005,00
 
Tak / 11.790,00
Tak
 
Tak
 
Tak
19. 
 7/N/2008
31.03.08 r.
18.207,00 płatna w
2 transzach
10.000,00
 
 8.207,00
Tak / 10.000,00
 
Tak / 8.207,00
 
 
 
Ponowne złożenie / 8.207,00
 
 
 
 
 
Wniosek o uznanie płatności
w wysokości 8.130,00
 
Tak / 10.000,00
 
Nie rozliczono
 
 
 
Nie rozliczono ze względu na błędy i braki - rozlicz. tylko 77,00,
pozostałość 8.130,00 + ods. do zwrotu
 
Tak / 8.207,00
Tak
 
Pismo informujące o odrzuceniu spr.
 
Tak
 
 
 
 
 
 
 
Tak
20. 
12/N/2008
31.03.08 r.
12.000,00 płatna w
2 transzach
 
 6.000,00
 
 6.000,00
 
Tak / 6.000,00
 
Tak / 6.000,00
Tak / 6.000,00
 
Tak / 6.000,00
 
Tak
 
Tak
21. 
13/N/2008
1.04.08 r.
 
12.000,00 płatna w
2 transzach
 
 6.000,00
 
 6.000,00
 
Tak / 6.000,00
 
Tak / 6.000,00
Tak / 6.000,00
 
Tak / 6.000,00
 
Tak
 
Tak
22. 
18/N/2008
 1.04.08 r.
 
20.000,00 płatna w
2 transzach
 
10.000,00
 
10.000,00
 
Tak / 10.000,00
 
Tak / 10.000,00
Tak / 10.000,00
 
Tak / 10.000,00
 
Tak
 
Tak
23. 
22/N/2008
27.03.08 r.
17.760,00 płatna w
2 transzach
 
 7.760,00
 
10.000,00
Tak / 7.750,88
 
Tak / 10.009,12
Tak / 7.750,88
 
Tak / 10.009,12
 
Tak
 
Tak
24. 
1/N/2008
1.04.08 r.
15.000,00 płatna w
2 transzach
 7.500,00
 
  7.500,00
Tak / 7.500,00
 
Tak / 7.500,00
Tak / 7.500,00
 
Tak / 7.500,00
 
Tak
 
Tak
 
25. 
2/N/2008
1.04.08 r.
15.000,00 płatna w
2 transzach
 7.500,00
 
 
 
 
 7.500,00
Tak / 7.100,00
 
Dodatkowe spr.
400,00
 
Tak / 7.500,00
Tak / 7.100,00
 
Tak /     400,00
 
 
Tak / 7.500,00
 
Tak
 
Tak
 
 
Tak
Umowy zawarte na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zawarte na podstawie konkursu z dnia 13 maja 2008 roku
26. 
34/A/2008  
   8.07.08 r.
22.000,00 płatna w
2 transzach
 8.000,00
 
 
 
 
14.000,00
Tak / 6.940,95
 
Dodatkowe spr.
1.059,95
 
Tak/ 14.000,00
Tak / 6.940,05
 
 
Tak / 1.059,95
 
Tak / 14.000,00
 
Tak
 
 
Tak
 
Tak
27. 
38/A/2008
 14.08.08 r.
12.000,00 płatna w
1 transzy
 
12.000,00
Tak / 12.000,00
Tak / 12.000,00
 
Tak
28. 
35/A/2008  
 1.07.08 r.
 
10.240,00 płatna w
1 transzy
 
10.240,00
Tak / 10.240,00
Tak / 10.240,00
 
Tak
 
29. 
36/A/2008 
   1.07.08 r.
 
13.210,00 płatna w
1 transzy
 
13.210,00
Tak / 13.210,00
Tak / 13.210,00
 
 
Tak
30. 
37/A/2008
   1.07.08 r.
10.000,00 płatna w 2 transzach
 5.000,00
 
 5.000,00
Tak / 5.000,00
 
Tak / 5.000,00
Tak / 5.000,00
 
Tak / 5.000,00
Tak
 
Tak
 
Umowy zawarte na realizację zadań publicznych w  zakresie działania pomocowego na rzecz osób niepełnosprawnych zawarte na podstawie konkursu z dnia 17 marca 2008 roku
31. 
2/2008  
   2.06.08 r.
12.630,00 płatna w
2 transzach
 6.630,00
 
 6.000,00
 
Tak / 5.647,59
 
Tak / 6.990,41
Tak / 5.639,59
 
Tak / 6.990,41
 
Tak
 
Tak
32. 
12/2008 
 9.07.08 r.
 
24.675,00 płatna w
1 transzy
 
24.675,00
Tak / 24.675,00
Tak / 24.675,00
 
 
Tak
33. 
2/2008
 2.06.08 r.
12.630,00 płatna w 2 transzach
 6.630,00
 
 6.000,00
Tak / 5.647,59
 
Tak / 6.990,41
 
Tak / 5.639,59
 
Tak / 6.990,41
 
Tak
 
Tak
Umowy zawarte na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych zawarte na podstawie konkursu z dnia 25 lipca 2008 roku
34. 
15/2008
12.09.08 r.
 7.780,00 płatna w
 1 transzy
 
 7.780,00
 Nie / 7.780,00
 Tak / 7.780,00
Tak
35. 
16/2008
30.09.08 r.
2.104,00 płatna w
1 transzy
 
 2.104,00
 Tak / 2.104,00
 Tak / 2.104,00
Tak
36. 
17/2008
 1.10.08 r.
 5.916,00 płatna w
 1 transzy
 5.916,00
 Tak / 5.916,00
 Tak / 5.916,00
Tak
Umowy zawarte na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenie oddziału dziennego dla dzieci z porażeniem mózgowym i innymi schorzeniami układu nerwowego zawarte na podstawie konkursu z dnia 15 lutego 2008 r.
37. 
10/2008
29.04.08 r.
31.700,00 płatna w 2 transzach
15.850,00
15.850,00
 
Tak / 13.098,86
Tak / 18.601,14
Tak / 13.098,86
Tak / 18.601,14
Tak
Tak
38. 
11/2008
15.05.08 r.
Aneks nr 1/2008
23.10.08r.
27.400,00 płatna w 2 transzach 19.871,41
13.700,00
13.700,00
zwrot kwoty          7.528,59
 
Tak / 10.867,43
Tak / 9.124,26
Tak / 10.763,46
Tak / 9.124,26
Tak
Tak
Umowa zawarta na realizację zadań publicznych w zakresie program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym „BIAŁY ZĄBEK” zawarte na podstawie konkursu z dnia 7 lipca 2008 r.
39. 
15/2008
27.07.08 r.
 
19.080,00 płatna w 1 transzy
19.080,00
 
Tak / 19.080,00
 
Tak / 19.080,00
 
Tak
 

 
Na podstawie badanej dokumentacji ustalono, że we wszystkich przypadkach umowy zostały sporządzone i podpisane zgodnie z obowiązującym wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. Sposób i termin wykorzystania dotacji został określony we wszystkich umowach.
 
Ustalono, że w ramach badanych umów wszystkie wykonane zadania podlegały szczegółowemu rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu.
 
W wyniku kontroli stwierdzono, że we wszystkich przypadkach po wykonaniu zadania oferenci sporządzili sprawozdania z wykonania zadania publicznego. Ustalono, że w większości przypadków sprawozdania zostały złożone w terminie i zgodnie ze sposobem rozliczenia udzielonej dotacji określonym przez umowę. Jedynie w dwóch przypadkach sprawozdania zostały złożone z jednodniowym opóźnieniem.
 
Zespół kontrolny ustalił, że w większości przypadków dokonano rozliczenia dotacji zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym naczelnika Wydziału Polityki Społecznej z dnia 4 lipca 2006 r. W ośmiu przypadkach nie dokonano rozliczenia złożonych sprawozdań ze względu na błędy i braki formalne, o czym organizacje zostały pisemnie poinformowane. Sprawozdania te zostały następnie poprawione i złożone ponownie. Wydział rozliczył i ocenił pozytywnie wszystkie ponownie złożone sprawozdania za wyjątkiem dwóch, w przypadku których została wypowiedziana umowa dotacji. Obydwie sprawy obecnie są w toku.
 
             Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono naczelnikowi Wydziału Polityki Społecznej pani Barbarze Strecker.
 
             Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r., zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 

         Jednostka kontrolowana
 W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
 
 
Data: ........................
                   Zespół kontrolny
 
 
 
(podpisy)
 
 
 
 
Data:....................

           
 
 
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
.................................................................................................................
 
.................................................................................................................
 
 

 
 

Załączniki do pobrania: 2009-08-11 12:49:27 - Wnioski pokontrolne (49.50 kB)
2009-08-11 12:52:21 - Wystąpienie pokontrolne (23.50 kB)

Ilość odwiedzin: 6294
Nazwa dokumentu: Wydział Polityki Społecznej
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Jóźwin - Mazurek, Tadeusz Lech
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jóźwin - Mazurek, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2009-08-11 12:44:32
Data udostępnienia informacji: 2009-08-11 12:44:32
Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-11 13:00:50

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner