logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 

 

 
 
Pieczęć Nagłówkowa
 
 

 

 
 
 
 

KWiA-I- 0913/10/2009
 
Opole, 16.06.2009 r.
 
 
PROTOKÓŁ KONTROLI nr 20/09
 
 
Jednostka kontrolowana
Wydział Świadczeń Socjalnych
 
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
 
Termin przeprowadzenia kontroli
11.05.2009 r. – 26.05.2009 r.
 
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Jacek Spadło - inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
Wiesław Pałczyński – starszy specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
Nr 40/2009
Nr 41/2009
 
Przedmiot kontroli
Terminowość przekazywania odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu
 
Okres objęty kontrolą
01.01.2007 r. do 31.12.2008 r.
 
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Anna Koska – Naczelnik Wydziału Świadczeń Socjalnych
 
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali
Anna Koska – Naczelnik Wydziału Świadczeń Socjalnych
 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))Kierownik Referatu Ustalania Uprawnień do Świadczeń
 
 
 
 
 
 
 
Podstawy prawne
 
1.     Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późniejszymi zmianami).
2.     Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86 poz. 732 z późniejszymi zmianami).
3.     Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późniejszymi zmianami).
4.     Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71 poz. 734 z późniejszymi zmianami).
5.     Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z Późniejszymi zmianami.
6.      Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Opola (załącznik do uchwały Rady Miasta Opola Nr XIII/108/07 z dnia 24 maja 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Z dnia 4 lipca 2007 r. Nr 51 poz. 1656 i Nr 57 poz. 1797 z 2 sierpnia 2007 r.).
7.     Kodeks Postępowania Administracyjnego – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 10 71).
Cel kontroli
Celem kontroli była ocena terminowego przekazywania odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego przez Wydział Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Opola.
Techniki zastosowane podczas postępowania
 
Postępowanie kontrolne przeprowadzone zostało na podstawie zgromadzonego materiału – rejestrów odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za lata 2007 r. i 2008 r., dokumentów źródłowych tj. wniosków strony, decyzji ograniczających bądź odmawiających przyznania świadczenia z zakresu zaliczek alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych, pomocy materialnej dla uczniów, ich prawidłowej rejestracji, oraz terminowego przekazywania do organu odwoławczego.
Wymienione dowody zostały przeanalizowane w następującym zakresie:
§         Terminowości złożenia odwołania,
§         Prawidłowości i rzetelność rejestracji odwołań,
§         Terminowości przekazywania odwołań przez Wydział Świadczeń Socjalnych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
§         Porównania ilości złożonych odwołań w stosunku do ilości wydanych decyzji.
Poza analizą dokumentacji uzyskano w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych pisemne wyjaśnienia od Naczelnik Wydziału Anny Koski w związku z prowadzonym postępowaniem.
Analizą objęto całość zgromadzonego materiału w tym wszystkie akta spraw za lata 2007 i 2008, w których rozstrzygnięcie nastąpiło w drodze odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
W oparciu o zgromadzone do kontroli dokumenty zbadano prawidłowość postępowania w wyżej wymienionych sprawach zgodnie z art. 133 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Informacje ogólne dotyczące funkcjonowania Wydziału Świadczeń Socjalnych
  1. Na podstawie Zarządzenia wewnętrznego nr WŚS-0147-6/06 Naczelnika     Wydziału Świadczeń Socjalnych z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie organizacji pracy Wydziału jego pracą kieruje:
ü      Naczelnik Wydziału przy pomocy Zastępcy Naczelnika Wydziału. Zgodnie z ww. zarządzeniem Naczelnik Wydziału koordynuje i nadzoruje realizację zadań przypisanych Wydziałowi oraz sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Referatu Informacji, Obsługi i Ewidencji, Referatu Odzyskiwania Należności Alimentacyjnych oraz samodzielnymi stanowiskami pracy.
ü      Zastępca Naczelnika Wydziału sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Referatu Ustalania Uprawnień do Świadczeń oraz Referatu Rozliczeń i Sprawozdawczości.
ü      Kierownicy Referatów podlegają bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału.
ü      Kierownicy Referatów sprawują bezpośredni nadzór nad sprawami i zadaniami prowadzonymi w referatach.
 
W skład Wydziału Świadczeń Socjalnych wchodzą cztery referaty oraz trzy samodzielne stanowiska pracy:
 
ü      Referat Informacji, Obsługi i Ewidencji,
ü      Referat Ustalania Uprawnień do Świadczeń,
ü      Referat Rozliczeń i Sprawozdawczości,
ü      Referat Odzyskiwania Należności Alimentacyjnych,
ü      Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej,
ü      Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Nienależnie Pobranych Świadczeń,
ü      Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Administrowania Systemami Informatycznymi (akta kontroli tom I s. 1 - 6).
 
  1. W trakcie czynności kontrolnych na podstawie ww. Zarządzenia Wewnętrznego Naczelnika Wydziału z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie organizacji pracy wydziału ustalono, iż odpowiedzialną za sporządzanie pism dotyczących odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz wskazywanie trybu postępowania jest osoba zatrudniona na Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. Obsługi Prawnej.
         W kontrolowanym okresie to jest od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2008r. sprawami związanymi z odwołaniami do SKO zajmowały się dwie osoby:
 
§         do 25 czerwca 2008 r. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))- przebywa na urlopie wychowawczym (akta kontroli tom I s. 7 - 10).
§         od 26 czerwca 2008 r. do 31 grudnia 2009 r. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– zgodnie z zawartymi umowami zlecenia (akta kontroli tom I s. 11- 12).
Rejestry odwołań do SKO za lata 2007 do 2008
Dla udokumentowania prowadzonych postępowań odwoławczych prowadzony jest w Wydziale Rejestr odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, który powołany został Zarządzeniem Wewnętrznym Nr WŚS-0147-7/06 Naczelnika Wydziału Świadczeń Socjalnych z dnia 1 września 2006 r. (akta kontroli tom I s. 13 - 14). Zgodnie z zapisem § 2 ww. zarządzenia osobą odpowiedzialną za prowadzenie rejestru jest osoba zatrudniona na stanowisku ds. obsługi prawnej.
Przedmiotowy rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej, i zawiera podstawowe informacje pozwalające zidentyfikować osobę składającą odwołanie jego adres, treść korespondencji oraz datę wpływu. Ponadto rejestr zawiera stanowisko organu I instancji w związku ze złożonym odwołaniem, stanowisko SKO oraz sposób realizacji decyzji SKO przez organ I instancji.
Ustalenia szczegółowe kontroli
W oparciu o dokonane w Rejestrze Odwołań zapisy na przestrzeni 2007 r. (akta kontroli tom I s. 15 - 18) i 2008 r. (akta kontroli tom s. 19 - 21) stwierdzono rejestrację 137 postępowań objętych zakresem kontroli.
Wynik przeprowadzonej analizy akt spraw pod kątem przestrzegania zapisu art. 133 Kodeksu Postępowania Administracyjnego obrazuje tabela nr 1.
W tabeli umieszczono te postępowania, w których doszło do przekroczenia terminu wynikającego z zapisu art. 133 Kpa.
 
rok 2007                                                                              (akta kontroli tom I s. 22 - 170)
Lp.
Nazwisko i imię
Stanowisko organu pierwszej instancji
Data
odwołania
Data przekazania do SKO wg rejestru
Data faktycznego przekazania do SKO
Liczba dni po terminie
 
Data
 
Nr decyzji
 
Treść
1.
L. J.
18.12.2006
ŚS.II.GB.9120-16885/06
przekroczenie
dochodu
 
16.01.07
22.01.07
25.01.07
2 dni po terminie
2.
B. M.
 
19.12.2006
ŚS.II.JŚ.9120-1045/06
przekroczenie
dochodu
 
16.01.07
22.01.07
25.01.07
2 dni po terminie
3.
B. M.
19.12.2006
ŚS.VI.JŚ.9120-1046/06
przekroczenie dochodu
16.01.07
22.01.07
25.01.07
2 dni po terminie
4.
K . J.
08.12.2006
ŚS.II.71433-UL-1646/06
przekroczenie
dochodu
22.01.07
31.01.07
05.02.07
8 dni po terminie
5.
W.-B. D.
09.01.2007
ŚS.II.MM.818-15031/07
uchylenie decyzji przyznającej
25.01.07
31.01.07
06.02.07
5 dni po terminie
6.
K.  A.
 
30.11.2006
ŚS.II.MP.9120-10354/06
wniosek złożony po terminie
 
24.01.07
31.01.07
09.02.07
9 dni po terminie
7.
K. A.
30.11.2006
ŚS.II.MP.9120-10355/06
przekroczenie dochodu
24.01.07
31.01.07
09.02.07
9 dni po terminie
8.
W. M.
03.01.2007
ŚS.II.AW.9120-33009/06
przekroczenie dochodu
25.01.07
01.02.07
06.02.07
5 dni po terminie
9.
W. M.
04.01.2007
ŚS.II.AW.9120-33016/07
przekroczenie dochodu
25.01.07
01.02.07
06.02.07
5 dni po terminie
10.
R. M.
03.01.2007
ŚS.II.KK.8181-12004/07
uchylenie decyzji przyznającej
 
25.01.07
01.02.07
08.02.07
8 dni po terminie
11.
K. A.
15.01.2007
ŚS.VI.JŚ.8181-30029/07
nienależnie pobrane świadczenie
29.01.07
05.02.07
09.02.07
4 dni po terminie
12.
K.  A.
11.01.2007
ŚS.VI.JŚ.8181-30022/07
nienależnie pobrane
świadczenie
30.01.07
06.02.07
09.02.07
2 dni po terminie
13.
F. A.
13.02.2007
ŚS.II.AA.8181-42026/07
odmowa dodatku
wychowawczego
27.02.07
06.03.07
07.03.07
1 dni po terminie
14.
R. M.
12.02.2007
ŚS.II.MB.818-3084/07
brak wyroku rozwodowego
28.02.07
06.03.07
09.03.07
2 dni po terminie
15.
G.  A.
08.02.2007
ŚS.II.PK.81820-21097/07
okres przyznania zasiłku pielęgnacyjnego
01.03.07
07.03.07
12.03.07
4 dni po terminie
16
D. J.
01.03.2007
ŚSII.71433-UL-194/07
przekroczenie dochodu
21.03.07
27.03.07
29.03.07
1 dni po terminie
17
B. I.
19.03.2007
ŚS.VI.JS.8181-30083/07
nienależnie pobrane świadczenie
10.04.07
17.04.07
23.03.07
6 dni po terminie
18
W. L.
23.04.2007
SŚ.II.71433-UL-1121/07
odmowa-brak tytułu
prawnego do lokalu
28.05.07
04.06.07
06.06.07
2 dni po terminie
19.
B. B.
19.03.2007
ŚS.LK.81820-6076/07
okres przyznania zasiłku pielęgnacynego
31.05.07
27.06.07
29.06.07
22 dni po terminie
20.
A. R.
17.05.2007
ŚS.II.LK.81820-6167/07
uchylenie i odmowa po wznowieniu
04.06.07
11.06.07
14.06.07
3 dni po terminie
21.
F. K.
16.05.2007
ŚS.II.AA.8181-573/07
okres przyznania dodatku
05.06.07
12.06.07
14.06.07
2 dni po terminie
22.
W. A.
23.05.2007
ŚS.II.AW.81820-33676/07
okres przyznania zasiłku
18.06.07
22.06.07
26.06.07
1 dni po terminie
23.
M. W.
 
05.06.2007
ŚS.II.71433-UL-8236/07
odmowa- przekroczenie powierzchni
18.06.07
22.06.07
26.06.07
1 dni po terminie
24.
Ch. B.
(rep. Z.S.)
18.05.2007
ŚS.II.AA.8181-585/07
uchylenie decyzji-
koordynacja
06.07.07
13.07.07
17.07.07
4 dni po terminie
25.
M. P.
26.07.2007
ŚS.MS.8181-24707/07
odmowa- przekroczenie dochodu
14.08.07
20.80.07
22.08.07
1 dni po terminie
26.
B. L.
22.08.2007
ŚS.UR.8181-39025/07
odmowa-przekroczenie dochodu
03.09.07
10.09.07
11.09.07
1 dni po terminie
27.
K. E.
23.08.2007
ŚS.II.BG.8181-9964/07
odmowa- przekroczenie dochodu
10.09.07
13.09.07
18.09.07
1 dni po terminie
28.
Z. I.
24.08.2007
ŚS.II.AW.8181-33958/07
odmowa- przekroczenie dochodu
24.09.07
01.10.07
03.10.07
2 dni po terminie
29.
G. T.
12.09.2007
ŚS.II.71433-UL-1370/07
wysokość
dodatku
11.10.07
17.10.07
22.10.07
5 dni po terminie
30.
G. B.
19.10.2007
ŚS.II.71433-UL-3504/07
odmowa-przekroczenie dochodu
26.10.07
05.11.07
09.11.07
7 dni po terminie
31.
S. A.
20.09.2007
ŚS.VI.JŚ.8181-30418/07
nienależnie pobrane świadczenia
29.10.07
05.11.07
12.11.07
7 dni po terminie
32.
T.  I.
16.10.2007
ŚS.II.DS.8190-48067/07
okres przyznania zaliczki
05.11.07
12.11.07
14.11.07
2 dni po terminie
33.
Ż. P.
26.10.2007
ŚS.II.71433-UL-1403/07
okres przyznania dodatku
06.11.07
13.11.07
20.11.07
7 dni po terminie
34.
C. A.(op.pr. A .C.)
03.09.2007
ŚS.VI.JŚ.81820-30401/07
nienależnie pobrane świadczenie
30.11.07
07.12.07
27.12.07
20 dni po terminie
35.
I. H.
19.11.2007
ŚS.II.MP.91200-19222/07
odmowa- przekroczenie dochodu
05.12.07
12.12.07
27.12.07
15 dni po terminie
36.
D. I.
19.11.2007
ŚS.II.AA.91200-1649/07
odmowa-przekroczenie dochodu
24.12.07
31.12.07
04.01.08
4 dni po terminie
37.
D.  D.
19.11.2007
ŚS.II.AA.91200-1650/07
odmowa-przekroczenie dochodu
24.12.07
31.12.07
04.04.08
137 dni po terminie
 
Rok 2008                                                                             (akta kontroli tom I s. (171 - 252)
L.p
Nazwisko i imię
Stanowisko organu pierwszej instancji
Data
odwołania
Data przekazania do SKO wg. rejestru
Data faktycznego przekazania do SKO
Liczba dni po terminie
 
Data
 
Nr decyzji
 
Treść
1.
F. I.
17.12.2007
ŚS.II.AA.8190-1808/07
odmowa-przekroczenie dochodu
 
04.01.08
10.01.08
14.01.08
3 dni po terminie
2.
Z. J.
13.12.2008
ŚS.II.AW.8181-34672/07
odmowa- przekroczenie dochodu
 
21.01.08
28.01.08
04.02.08
5 dni po terminie
3.
Ż. K.
10.01.2008
ŚS.II.AW.8181-27021/08
odmowa-przekroczenie dochodu
 
25.01.08
01.02.08
06.02.08
5 dni po terminie
4.
P. J. (PU N. P.)
09.01.2008
ŚS.II.KK.81820-18034/08
okres przyznania
05.02.08
11.02.08
14.02.08
2 dni po terminie
5.
W. A.
24.01.2008
ŚS.II.DSZ.8181-24086/08
uchylenie i odmowa po wznowieniu
 
15.02.08
21.02.08
27.02.08
5 dni po terminie
6.
A. R.
13.02.2008
ŚS.II.JŚ.81820-36112/08
nienależnie pobrane świadczenie
 
27.02.08
04.03.08
06.03.08
1 dni po terminie
7.
T. J.
01.02.2008
ŚS.II.DS.8181-24102/08
odmowa dodatku z tytułu samotnego wychowania
 
29.02.08
04.03.08
12.03.08
5 dni po terminie
8.
R. D.  M.
18.03.2008
ŚS.II.UL.71433-1788/08
odmowa przekroczenie dochodu
28.03.08
04.04.08
15.04.08
11 dni po terminie
9.
K. S.
17.04.2008
ŚS.II.EŚ.8190-9283/08
okres przyznania zaliczki
09.05.08
16.05.08
21.05.08
5 dni po terminie
10.
G. S.A.
26.05.2008
ŚS.VI.JŚ.8181-36356/08
nienależnie pobrane świadczenie
11.06.08
16.06.08
19.06.08
1 dni po terminie
11.
M. J.
17.06.2008
ŚS.II.EM.71433-71403/08
odmowa -za mała kwota
30.06.08
14.07.08
15.07.08
8 dni po terminie
12.
R. A.
01.08.2008
ŚS.II.KK.81821-18974/08
okres przyznania
05.09.08
15.09.08
18.09.08
6 dni po terminie
13.
K. D.
12.09.2008
ŚS.II,DH-81820-54192/08
odmowa-kryteria niepełnosprawności
23.09.08
30.09.08
02.10.08
2 dni po terminie
14.
G.-B. V.
10.09.2008
ŚS.II.AA.8190-4246/08
odmowa uchylenia decyzji po wznowieniu
26.09.08
08.10.08
08.10.08
5 dni po terminie
15
Ż.  R.
01.10.2008
ŚS.II.AW.8181-28188/08
odmowa przekroczenie dochodu
16.10.08
21.10.08
27.10.08
4 dni po terminie
16
S. E.
30.09.2008
ŚS.II.UL.71433-82168/08
odmowa-przekroczenie powierzchni
24.10.08
03.11.08
04.11.08
4 dni po terminie
17
D. J.
25.09.2008
ŚS.VI.JŚ.8190-36649/08
nienależnie pobrane świadczenie
28.10.08
12.11.08
brak zwrotnego potwierdzenia odbioru
 
18
D.  J.
25.09.2008
ŚS.VI.JŚ.8190-36648/08
nienależnie pobrane świadczenie
28.10.08
12.11.08
brak zwrotnego potwierdzenia odbioru
 
19.
D. J.
25.09.2008
ŚS.VI.JŚ.8190-36647/08
nienależnie pobrane świadczenie
28.10.08
12.11.08
brak zwrotnego potwierdzenia odbioru
 
20.
D. J.
25.09.2008
ŚS.VI.JŚ.8190-36646/08
nienależnie pobrane świadczenie
28.10.08
12.11.08
brak zwrotnego potwierdzenia odbioru
 
21.
R. G.
27.10.2008
ŚS.II.EM.71433-72269/08
odmowa za mała kwota
07.11.08
19.11.08
19.11.08
5 dni po terminie
22.
K.-S. E (PU M. S.)
10.11.2008
ŚS.II.PB.91200-48527/08
odmowa przekroczenie dochodu
12.12.08
29.12.08
30.12.08
11 dni po terminie
23.
K.-S. E (PU A.)
10.11.2008
ŚS.II.PB.91200-48526/08
odmowa przekroczenie dochodu
12.12.08
29.12.08
30.12.08
11 dni po terminie
24.
M. J.
12.11.2008
ŚS.VI.AK.8190-36756/08
rozłożenie na raty
12.12.08
22.01.09
22.01.09
37 dni po terminie
25.
L.  D.
16.12.2008
ŚS.II.BG.8181-13714/08
uchylenie-koordynacja (art.23a)
31.12.08
12.01.09
12.01.09
5 dni po terminie
 
 
 
W wyniku analizy wszystkich akt spraw na podstawie Rejestru Odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego od decyzji wydanych w Wydziale Świadczeń Socjalnych ustalono, że na 137 odwołań rozpatrywanych w latach 2007 i 2008 w 62 przypadkach nie zachowano ustawowego terminu ich przekazania do SKO czym naruszono przepis art. 133 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Stanowi to 45 % wszystkich złożonych za te lata odwołań. Przekroczenia terminu wahały się od 2 do 37 dni. W jednym przypadku przekroczenie terminu wyniosło nawet 137 dni.
W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono również nierzetelność wpisów w rejestrze dotyczących przekazania akt do SKO. Umieszczane tam daty przekazania nie były zgodne z faktycznym przekazaniem akt do Samorządowego Kolegium Odwoławczego co ustalono na podstawie zwrotnych potwierdzeń odbioru.
Należy również zwrócić uwagę na fakt, że ilość złożonych odwołań do SKO za lata 2007 – 2008 stanowi niewielki odsetek decyzji, których za ww. lata wydano w łącznej ilości 21160 sztuk.
 
W związku z ustaleniami zespołu kontrolnego Naczelnik Wydziału Świadczeń Socjalnych złożył pisemne wyjaśnienia, z których wynika, że:
 
1.      Powodem opóźnień w przekazywaniu do SKO odwołań oraz akt sprawy są utrudnienia w dostarczaniu i odbieraniu korespondencji wydziałowej oraz brak możliwości sprostania ustawowym wymogom przy istniejącym obciążeniu obowiązkami poszczególnych pracowników. Do Wydziału wpływa około 2500 dokumentów miesięcznie. W drugim półroczu, w czasie przyznawania świadczeń na nowy okres liczba ta uległa zwielokrotnieniu.
Wiele dokumentów, nie tylko odwołania do SKO, wymagają niezwłocznej, a niektóre natychmiastowej reakcji. Wszystkie one muszą być zarejestrowane i wprowadzone do systemów obsługujących świadczenia.
Osoby przyjmujące świadczeniobiorców na sali obsługi, rejestrujące korespondencję oraz referenci opracowujący poszczególne sprawy nadają priorytet odwołaniom, mimo to w wielu przypadkach ich załatwienie w terminie ustępuje pilniejszym sprawom.
Odwołania wpływające do kancelarii w czwartki i piątki do Wydziału przekazywane są w poniedziałek lub wtorek i wtedy na ich terminowe załatwienie pozostaje jednie trzy dni.
 Zdarza się również, że odwołania docierają po terminie, jeśli kancelaria omyłkowo skieruje je do niewłaściwej komórki organizacyjnej.
2.      Inną przyczyną powstałych opóźnień były nieobecności osoby zatrudnionej na stanowisku ds. obsługi prawnej a następnie fakt utraty doświadczonego pracownika posiadającego wieloletnie doświadczenie w zakresie postępowań administracyjnych.
3.      Kolejną przyczyną jest dbałość o prawidłowe wydatkowanie środków publicznych. Wskutek złożenia odwołania przez stronę stosownie do art. 132 kpa ponownie analizowano sprawę, gdyż przepis ten pozwala na uchylenie lub zmianę decyzji, gdy organ uzna odwołanie za uzasadnione w całości. Mając na uwadze ww. okoliczności Wydział zobligowany jest do ponownego dokonania oceny od, której uzależniona jest wypłata świadczenia. Zdarza się, że dopiero w odwołaniu strona wskazuje na istotne okoliczności, których nie ujawniła we wniosku.
Odstąpienie od szczegółowej analizy sprawy po wniesieniu odwołania mogłoby niepotrzebnie narazić stronę na konieczność wielomiesięcznego oczekiwania na decyzję SKO, mimo tego, że możliwe było załatwienie sprawy i uwzględnienie roszczenia już na etapie przed przekazaniem do SKO (akta kontroli tom I s. 253 - 254).
 
Zgodnie z §. 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola  stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 
 
Jednostka kontrolowana
   
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
Data: Opole,......                                             
Zespół kontrolny
 
 
 
 
(podpisy)
 
 
Data: Opole, .......
 
 
 
 
 
 
Podpis Głównego Specjalisty: (na ostatecznej wersji roboczej)
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału: (na ostatecznej wersji roboczej)
 
 
Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
.................................................................................................................
 
.................................................................................................................
 
.................................................................................................................
 
 
 
Zmiany w protokole
"Ustalenia na str. ... skreśla się"
 
"Uzupełnienie do str. ... protokołu kontroli"
 
"Treść ustaleń na str. ... otrzymuje brzmienie:"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2009-08-11 14:16:28 - Wnioski pokontrolne (47.00 kB)
2009-08-11 14:18:06 - Wystąpienie pokontrolne (36.50 kB)

Ilość odwiedzin: 6067
Nazwa dokumentu: Wydział Świadczeń Socjalnych
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Jacek Spadło, Wiesław Pałczyński
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Spadło, Wiesław Pałczyński
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2009-08-11 14:11:54
Data udostępnienia informacji: 2009-08-11 14:11:54
Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-11 14:19:32

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner