logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
minus Informacje, ogłoszenia, przetargi
   plus Zamówienia publiczne
   plus Komunikaty
   minus Obwieszczenia
      minus OBWIESZCZENIE
         minus 51/09 obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenia wodnoprawnego
         minus (4/10) obwieszczenie o wydaniu decyzji
      minus OBWIESZCZENIE
      minus Obwieszczenie
      minus Obwieszczenie
      minus OBWIESZCZENIE
      minus obwieszczenie
      minus Obwieszczenie
      minus Obwieszczenie
   plus Przetargi - nieruchomości
   plus OGŁOSZENIA
   minus Zawiadomienia
   minus Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej
   minus Powołanie Komisji Konkursowej
   plus Ogłoszenie
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 
OBWIESZCZENIE
 
                                                                                                                                                                                Opole, dnia 24.11.2009 r.
OŚR.I.KWS.6210-51-2/09
 
 
            Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Opola zawiadamia, iż na wniosek (bez numeru) z dnia 10.11.2009 r. (uzupełniony dnia 23.11.2009 r.) Pana Ryszarda Zembaczyńskiego Prezydenta Miasta Opola reprezentującego Gminę Opole z siedzibą w Opolu Rynek-Ratusz działającego przez pełnomocnika Pana Piotra Stodtko, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy rowu melioracyjnego nr R-3 w km 0+230 ÷ 0+838 oraz na wykonanie przebudowy istniejących przepustów stanowiących przejazdy przez w/w rów melioracyjny, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
 
§         Wykonanie przebudowy trasy rowu melioracyjnego nr R-3 w km 0+230 ÷ 0+838 tj. od istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej o średnicy ø 600 mm w ul. Pszenicznej do istniejącego przepustu o średnicy ø 1000 mm pod Obwodnicą Północną miasta Opola, na poniżej podanych warunkach:
 
Parametry istniejącego rowu melioracyjnego nr R-3
 
- szerokość dna rowu melioracyjnego                                                         0,5 m
- nachylenie skarp rowu melioracyjnego                                                     1 : 1
- rzędna dna rowu melioracyjnego przy wylocie kd ø 600 mm                158,95 m n.p.m.
- zagłębienie dna rowu melioracyjnego przy wylocie
 kd ø 600 mm                                                                                                     1,40 m
- rzędna dna rowu melioracyjnego przy włączeniu do przepustu
   Ø 1000 mm                                                                                                     154,88 m n.p.m.
- zagłębienie dna rowu melioracyjnego przy włączeniu
 do przepustu Ø 1000 mm                                                                               1,44 m
- ubezpieczenie dna i skarp płytami typu „krata” w km 0+230 ÷ 0+266 rowu melioracyjnego
 
Parametry projektowanego rowu melioracyjnego nr R-3
 
- długość remontowanego odcinka rowu melioracyjnego                      608,0 m
- szerokość dna rowu melioracyjnego                                                         0,5 ÷ 0,9 m
- nachylenie skarp rowu melioracyjnego                                                     1 : 1
- rzędna dna rowu melioracyjnego przy wylocie kd ø 600 mm                158,55 m n.p.m.
- zagłębienie dna rowu melioracyjnego przy wylocie
 kd ø 600 mm                                                                                                    1,80 m
- rzędna dna rowu melioracyjnego przy włączeniu do przepustu
   Ø 1000 mm                                                                                                    154,88 m n.p.m.
- zagłębienie dna rowu melioracyjnego przy włączeniu
 do przepustu Ø 1000 mm                                                                             1,44 m
- ubezpieczenie dna i skarp płytami typu „krata” w km 0+838 ÷ 0+798,5 rowu melioracyjnego
do wysokości 0,3 m powyżej wierzchu rury wylotu kd ø 500 mm zlokalizowanego na rzędnej
159,12 m n.p.m.
- ubezpieczenie dna i skarp biowłókniną na podłożu z humusu o grubości 5,0 cm w km 0+792 ÷ 0+266 rowu melioracyjnego (biowłókninę należy przybić kołkami i obłożyć warstwą humusu grubości
2,0 cm)
- ubezpieczenie dna i skarp płytami typu „krata” w km 0+230 ÷ 0+266 rowu melioracyjnego
 
§         Wykonanie przebudowy istniejących przepustów zlokalizowanych w ciągu przejazdów na rowie melioracyjnym nr R-3 polegającej na wymianie istniejących rur betonowych oraz wykonaniu przyczółków darniowych, na poniżej podanych warunkach:
 
  1. Przepust P-1 w km 0+798,5
- średnica przewodu                             600 mm
- materiał konstrukcyjny przewodu     rury żelbetowe
- rzędna dna wlotu                                158,51 m n.p.m.
- rzędna nawierzchni                            159,85 m n.p.m.
- spadek dna przewodu                       1,0
- długość przewodu                              6,0 m
- pod przepustami wykonać podsypkę piaskową grubości 15,0 cm
- rury przepustowe ułożyć na podłożu betonowym grubości 5,0 cm z betonu B-10
- minimalne przykrycie rur przepustowych winno wynieść 0,3 m ponad wierzch rury
- przyczółki przepustu należy zabezpieczyć darniną na mur z przybiciem kołkami
- nachylenie przyczółków                      1 : 0,7
 
  1. Przepust P-2 w km 0+703,0
- średnica przewodu                             600 mm
- materiał konstrukcyjny przewodu     rury żelbetowe
- rzędna dna wlotu                                158,24 m n.p.m.
- rzędna nawierzchni                            159,52 m n.p.m.
- spadek dna przewodu                       3,5
- długość przewodu                              6,0 m
- pod przepustami wykonać podsypkę piaskową grubości 15,0 cm
- rury przepustowe ułożyć na podłożu betonowym grubości 5,0 cm z betonu B-10
- minimalne przykrycie rur przepustowych winno wynieść 0,3 m ponad wierzch rury
- przyczółki przepustu należy zabezpieczyć darniną na mur z przybiciem kołkami
- nachylenie przyczółków                      1 : 0,7
 
  1. Przepust P-3 w km 0+652,0
- średnica przewodu                             600 mm
- materiał konstrukcyjny przewodu     rury żelbetowe
- rzędna dna wlotu                                158,06 m n.p.m.
- rzędna nawierzchni                            159,35 m n.p.m.
- spadek dna przewodu                       3,5
- długość przewodu                              6,0 m
- pod przepustami wykonać podsypkę piaskową grubości 15,0 cm
- rury przepustowe ułożyć na podłożu betonowym grubości 5,0 cm z betonu B-10
- minimalne przykrycie rur przepustowych winno wynieść 0,3 m ponad wierzch rury
- przyczółki przepustu należy zabezpieczyć darniną na mur z przybiciem kołkami
- nachylenie przyczółków                      1 : 0,7
 
  1. Przepust P-4 w km 0+606,5
- średnica przewodu                             600 mm
- materiał konstrukcyjny przewodu     rury żelbetowe
- rzędna dna wlotu                                157,63 m n.p.m.
- rzędna nawierzchni                            159,00 m n.p.m.
- spadek dna przewodu                       5,0
- długość przewodu                              6,0 m
- pod przepustami wykonać podsypkę piaskową grubości 15,0 cm
- rury przepustowe ułożyć na podłożu betonowym grubości 5,0 cm z betonu B-10
- minimalne przykrycie rur przepustowych winno wynieść 0,3 m ponad wierzch rury
- przyczółki przepustu należy zabezpieczyć darniną na mur z przybiciem kołkami
- nachylenie przyczółków                      1 : 0,7
 
  1. Przepust P-5 w km 0+545,0
- średnica przewodu                             600 mm
- materiał konstrukcyjny przewodu     rury żelbetowe
- rzędna dna wlotu                                157,55 m n.p.m.
- rzędna nawierzchni                            158,71 m n.p.m.
- spadek dna przewodu                       5,0
- długość przewodu                              6,0 m
- pod przepustami wykonać podsypkę piaskową grubości 15,0 cm
- rury przepustowe ułożyć na podłożu betonowym grubości 5,0 cm z betonu B-10
- minimalne przykrycie rur przepustowych winno wynieść 0,3 m ponad wierzch rury
- przyczółki przepustu należy zabezpieczyć darniną na mur z przybiciem kołkami
- nachylenie przyczółków                      1 : 0,7
 
  1. Przepust P-6 w km 0+501,0
- średnica przewodu                             600 mm
- materiał konstrukcyjny przewodu     rury żelbetowe
- rzędna dna wlotu                                157,33 m n.p.m.
- rzędna nawierzchni                            158,48 m n.p.m.
- spadek dna przewodu                       5,0
- długość przewodu                              6,0 m
- pod przepustami wykonać podsypkę piaskową grubości 15,0 cm
- rury przepustowe ułożyć na podłożu betonowym grubości 5,0 cm z betonu B-10
- minimalne przykrycie rur przepustowych winno wynieść 0,3 m ponad wierzch rury
- przyczółki przepustu należy zabezpieczyć darniną na mur z przybiciem kołkami
- nachylenie przyczółków                      1 : 0,7
 
  1. Przepust P-7 w km 0+430,0
- średnica przewodu                             600 mm
- materiał konstrukcyjny przewodu     rury żelbetowe
- rzędna dna wlotu                                156,96 m n.p.m.
- rzędna nawierzchni                            158,26 m n.p.m.
- spadek dna przewodu                       6,0
- długość przewodu                              6,0 m
- pod przepustami wykonać podsypkę piaskową grubości 15,0 cm
- rury przepustowe ułożyć na podłożu betonowym grubości 5,0 cm z betonu B-10
- minimalne przykrycie rur przepustowych winno wynieść 0,3 m ponad wierzch rury
- przyczółki przepustu należy zabezpieczyć darniną na mur z przybiciem kołkami
- nachylenie przyczółków                      1 : 0,7
 

 

Wykaz działek usytuowanych w zasięgu oddziaływania w/w inwestycji
 
Gmina Opole k.m. 3 obręb Gosławice
 
148/3, 148/4, 149/1, 149/2, 150/1, 150/4, 154/2, 155/2, 156/4, 157, 158/3, 159, 160/2, 161, 162, 163, 165, 166, 167/1, 168, 170, 171, 172, 173, 174/2, 175, 176, 177, 178, 181, 182/2, 183, 185/3, 185/4
 

 

 
Jednocześnie działając zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Opola podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w w/w zakresie.
 
Informuję, że w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola
– Plac Wolności 7-8 (pokój 319) strony mogą składać uwagi i wnioski w tej sprawie
w terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ilość odwiedzin: 1449
Nazwa dokumentu: 51/09 obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenia wodnoprawnego
Skrócony opis: Wykonanie przebudowy rowu melioracyjnego nr R-3 w km 0+230
Podmiot udostępniający: WOŚiR UM Opola
Osoba, która wytworzyła informację: Kamila Wnuk-Skóbel
Osoba, która odpowiada za treść: Kamila Wnuk-Skóbel
Osoba, która wprowadzała dane: Kamila Wnuk-Skóbel
Data wytworzenia informacji: 2009-11-26 15:08:03
Data udostępnienia informacji: 2009-11-26 15:08:03
Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-26 15:15:26

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner