logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 
 
 
 

KWiA – I –0913/20/09      
 
Opole, 12 stycznia 2010 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 42/09
 
Jednostka kontrolowana
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Opola
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
 
Termin przeprowadzenia kontroli
od 22 października do 31 grudnia 2009 r.
 
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Małgorzata Jóźwin-Mazurek – starszy specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Wiesław Pałczyński - starszy specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 83/09
nr 84/09
Przedmiot kontroli
Prawidłowość ściągania zwrotów bonifikat udzielonych najemcom przy wykupie lokali.
Okres objęty kontrolą
2008 -2009 r.
Imię i nazwisko naczelnika kontrolowanego wydziału
Alicja Trychan – naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– kierownik Referatu Prywatyzacji

    
   
Podstawy prawne:
 
  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami)
  2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
  3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz.U. Nr 80 poz. 903 z późniejszymi zmianami)
  4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami)
  5. Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe” (tekst jednolity Dz.U. Nr 84 poz. 948 z późniejszymi zmianami)
  6. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177 z późniejszymi zmianami)
  7. Uchwała nr XXV/218/04 Rady Miasta Opola z dnia 29 stycznia 2004 r.w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy miasta Opola na rzecz najemców
 
Cel kontroli
 
Celem kontroli jest ocena prawidłowości ściągania zwrotów bonifikat udzielonych najemcom przy wykupie lokali.
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Ustalono czy WGNGiK prowadzi rejestr aktów notarialnych sprzedaży lokalów mieszkalnych sprzedanych z bonifikatą i ustalono ilość tych aktów notarialnych.
Na podstawie rejestru ustalono rodzaje udzielonych bonifikat przy sprzedaży mieszkań. Przeanalizowano przepisy regulujące kwestie zwrotu udzielonych bonifikat w zależności od ich rodzaju.
Na podstawie powyższego rejestru sprawdzono czy były przypadki sprzedaży lokalu mieszkalnego przed terminem 5 lat od momentu zakupu tego lokalu od gminy, oraz ustalono liczbę takich przypadków.
Sprawdzono czy o wszystkich przypadkach WGNGiK poinformował WF-K celem odzyskania bonifikaty.
Przeanalizowano przypadki postępowań mających na celu odzyskanie bonifikaty i porównano czy podjęte czynności są zgodne z procedurami i przepisami w tym zakresie. Ustalono czy w każdym przypadku sprzedający mieszkanie zwrócili bonifikatę.
Ustalono czy obowiązujące procedury i tryb postępowania w sposób dostateczny zapewniają uzyskanie przez gminę wiedzy o faktach sprzedaży mieszkań.
Zespół kontrolny poddał analizie wszystkie transakcje dotyczące sprzedaży mieszkań z bonifikatą zarejestrowane w okresie od miesiąca stycznia do kwietnia 2008 r. Każdą z tych transakcji sprawdzono w systemie komputerowym pod kątem wprowadzenia aktualnych informacji dotyczących stanu własności lokali oraz ewentualnych zawartych transakcji. Następnie porównano te dane z rejestrami prowadzonymi przez WGNGiK: rejestrem dotyczącym sprzedaży mieszkań komunalnych przed upływem terminu określonego ustawą oraz z rejestrem zbycia lokalu na rzecz osoby bliskiej.
 
Analiza stanu prawnego
 
Zgodnie z § 2 uchwały Rady Miasta Opola z dnia 29 stycznia 2004 r.w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy miasta Opola na rzecz najemców:
1. Przy sprzedaży nieruchomości na rzecz najemcy wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny:
1. w przypadku sprzedaży za gotówkę - w wysokości 80 % ceny,
2. w przypadku sprzedaży na raty płatne wraz z oprocentowaniem w ciągu nie dłużej niż sześciu kolejnych miesięcy od dnia zawarcia umowy - w wysokości 75 % ceny,
3. w przypadku sprzedaży za gotówkę, gdy na kupno lokali mieszkalnych zdecydują się jednocześnie wszyscy najemcy z danego budynku, z wyłączeniem lokali w budynkach jednorodzinnych i dwurodzinnych - w wysokości 90 % ceny,
4. w przypadku sprzedaży na raty płatne wraz z oprocentowaniem w ciągu nie dłużej niż sześciu kolejnych miesięcy od dnia zawarcia umowy, gdy na kupno lokali mieszkalnych zdecydują się jednocześnie wszyscy najemcy z danego budynku, z wyłączeniem lokali w budynkach jednorodzinnych i dwurodzinnych - w wysokości 85 % ceny,
5. w pozostałych przypadkach sprzedaży ratalnej - w wysokości 55 % ceny.
Zgodnie § 3 powyższej uchwały w przypadku zbycia lokalu mieszkalnego przed upływem pięciu lat od dnia jego nabycia, udzielona bonifikata podlega zwrotowi po jej waloryzacji.
 
Zgodnie z punktem 1 art. 68 ustawy o gospodarce nieruchomościami „właściwy organ może udzielić za zgodą, odpowiednio wojewody albo rady lub sejmiku, bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana (…) jako lokal mieszkalny (…). Bonifikata obejmuje cenę lokalu, w tym cenę udziału w prawie własności gruntu lub, w przypadku gdy udział obejmuje prawo użytkowania wieczystego, pierwszą opłatę z tego tytułu. Bonifikata udzielana od ceny lokalu obejmuje wszystkie jej składniki w jednakowej wysokości.
 
Zgodnie z ustępem 2 art. 68 powyższej ustawy „jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot następuje na żądanie właściwego organu.
 
Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku:
1) zbycia na rzecz osoby bliskiej, (…);
2) zbycia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego;
3) zbycia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i Skarbem Państwa;
4) zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny albo nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe;
5) sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe.
Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do osoby bliskiej, która zbyła lub wykorzystała nieruchomość na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia pierwotnego nabycia”.
 
 
Ustalenia kontroli
 
Zespół kontrolny ustalił, że do WGNGiK wpływają wszystkie akty notarialne dotyczące sprzedaży wszystkich nieruchomości na terenie miasta Opola. Wydział prowadzi „Rejestr sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych” o numerze GNGiK 71451. Rejestr prowadzony jest wg sprzedaży mieszkań zgodnie z datą aktu notarialnego.
Poniżej w tabeli nr 1 przedstawiono liczbę sprzedanych mieszkań w latach 2008-2009 zgodnie z typem sprzedaży oraz rodzajami udzielonych bonifikat:
 
Tabela nr 1

L.p.
Miesiąc
/Rok
Zniżka PKP
Przetarg
Adaptacje strychu 
Bonifikata udzielona
na podst. ustawy o gospodarce nieruchomościami
Łączna liczba zarejestrowanych
sprzedaży mieszkań
1.
01/08
2
1
3
13
19
2.
02/08
2
-
-
13
15
3.
03/08
1
1
2
16
20
4.
04/08
2
-
-
22
24
5.
05/08
-
-
1
14
15
6.
06/08
2
-
3
18
23
7.
07/08
1
-
1
12
14
8.
08/08
1
-
2
10
13
9.
09/08
1
-
1
16
19
10.
10/08
2
1
2
15
20
11.
11/08
1
-
1
15
17
12.
12/08
1
-
-
10
11
13.
01/09
1
-
-
10
11
14.
02/09
-
-
3
2
5
15.
03/09
-
-
2
9
11
16.
04/09
-
-
1
6
7
17.
05/09
1
-
1
11
13
18.
06/09
-
1
-
12
13
19.
07/09
-
-
2
19
21
20.
08/09
-
-
-
9
9
21.
09/09
1
-
3
7
11
22.
10/09
-
-
-
12
12

 
W badanym okresie łącznie zarejestrowano 323 aktów notarialnych dotyczących sprzedaży mieszkań. 271 mieszkań sprzedano udzielając bonifikaty na wykup lokalu zgodnie z art. 68 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz uchwałą Rady Miasta Opola w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy miasta Opola na rzecz najemców. Pozostałe mieszkania zostały wykupione na podstawie odrębnych przepisów:
·         19 mieszkań sprzedano ze zniżką PKP – na podstawie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „PKP”,
·         28 adaptacji strychu – na podstawie ustawy o własności lokali, Kodeksu cywilnego oraz uchwały wspólnoty,
·         4 mieszkania sprzedano w trybie przetargu,
·         1 mieszkanie sprzedano bez bonifikaty, gdyż było to pomieszczenie gospodarcze.
 
Sprzedaż lokali powstałych w wyniku adaptacji strychu jest sprzedażą części wspólnych nieruchomości. Sprzedaż ta nie podlega przepisom ustawy o gospodarce nieruchomościami, a gmina występuje jedynie jako członek wspólnoty – jeden ze współwłaścicieli, a nie jedyny właściciel nieruchomości.
W przypadku mieszkań sprzedanych ze zniżką PKP uregulowania dotyczące sprzedaży nieruchomości zawarte są w ustawie o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe”, która nie reguluje kwestii dot. zwrotu udzielonej bonifikaty.
 
Zgodnie z ustępem 2 art. 68 ustawy o gospodarce nieruchomościami „jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot następuje na żądanie właściwego organu.
Kontrolujący ustalili, że oprócz „Rejestru sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych” wydział prowadzi segregator, w którym gromadzone są akty notarialne dotyczące mieszkań komunalnych zakupionych wcześniej z bonifikatą, a sprzedanych przed upływem pięciu lat od dnia zakupu.
 
Na podstawie analizowanej dokumentacji zespół kontrolny ustalił, że wykaz spraw znajdujących się w powyższym segregatorze obejmuje:
·         imię i nazwisko kupującego mieszkanie od gminy,
·         adres nieruchomości,
·         datę kupna mieszkania od gminy,
·         datę sprzedaży mieszkania przed upływem pięciu lat od momentu zakupu od gminy,
·         datę żądania zwrotu bonifikaty, czyli data upływu dwunastu miesięcy od powyższej daty sprzedaży mieszkania. Jest to data zobowiązująca do zwrotu bonifikaty w przypadku niewykorzystania kwoty uzyskanej ze sprzedaży, na nabycie lokalu bądź nieruchomości nabytej na cele mieszkaniowe.
Na dzień 10.11.2009 r. w segregatorze znajdowało się piętnaście spraw dotyczących sprzedaży mieszkań komunalnych przed upływem terminu określonego ustawą. W poniższej tabeli zawarto dane dotyczące każdej ze spraw:
 
Tabela nr 3

Lp.
Data sprzedaży /nr aktu
Imię i nazwisko sprzedającego
Imię i nazwisko kupującego
Termin *
Uwagi
1.
 30.07.09. Rep. A nr 7888/2009
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
30.07.10.
 
2.
29.06.09. Rep. A nr 6347/2009
29.06.10.
 
3.
17.12.08. Rep. A nr 10302/2008
17.12.08. – kupno działki
 
4.
07.10.09. Rep. A nr 4227/2009
07.10.08.
 
5.
10.09.08. Rep. A nr 5229/2008
 
 
17.09.08 Rep. A nr 5341/2008.
 
Nabyto inny lokal mieszkalny
 
 
 
 
6.
25.08.09. Rep. A nr 5640/2009
25.08.10.
 
7.
30.07.09. Rep. A nr 2913/2009
30.07.10.
 
8.
10.06.08. Rep. A nr 5140/2008
 
 
28.07.08. Rep. A nr 3872/2008
Nabyto dom
 
 
 
 
 
9.
16.07.09. Rep. A nr 2851/2009
16.07.10.
 
10.
02.07.09. Rep. A nr 1685/2009
02.07.10.
 
11.
30.06.09. Rep. A nr 4694/2009
 
20.07.09. Rep. A nr 5990/2009
Nabyto inny lokal mieszkalny
 
 
 
12.
12.01.07. Rep. A nr 165/2007
12.01.08.
**
13.
05.08.08. Rep. A nr 6649/2008
05.08.09.
**
14.
09.07.08. Rep. A nr 8125/2008
09.07.09.
**
15.
31.07.08. Rep. A nr 3013/2008
 
 
 
31.07.09.
**

* Termin żądania zwrotu bonifikaty w przypadku niedostarczenia potwierdzenia o wykorzystaniu środków ze sprzedaży na cele mieszkaniowe
** Brak dostarczenia potwierdzenia wykorzystania środków na cele mieszkaniowe
 
W czterech ostatnich przypadkach przekroczone zostały terminy przekazania informacji dotyczących wykorzystania środków ze sprzedaży mieszkania zakupionego od gminy - na cele mieszkaniowe.
 
Zespół kontrolny ustalił, że w związku niedotrzymaniem powyższego terminu WGNGiK podjął następujące czynności:
 
- punkt 12 - sprzedaż lokalu przez pana(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)):
 
- punkt 13 - sprzedaż lokalu przez pana(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)):. 
 
- punkt 14 – sprzedaż lokalu przez państwo(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)):.  
 
  • - punkt 15 – sprzedaż lokalu przez panią (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
Kontrolujący ustalili, że WGNGiK nie przekazał żadnej z powyższych spraw do WF-K, gdyż w trzech przypadkach nadal trwa ustalanie miejsca pobytu osób zobowiązanych do spłaty bonifikaty. W czwartym przypadku dostarczono akt notarialny potwierdzający nabycie lokalu mieszkalnego.
 
Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami przepis ustępu 2 (str. 3 nin. protokołu) stosuje się odpowiednio do osoby bliskiej, która zbyła lub wykorzystała nieruchomość na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia pierwotnego nabycia.
W przypadku zbycia na rzecz osoby bliskiej wydział prowadzi wydzielony zbiór spraw. Wykaz spraw znajdujących się w segregatorze obejmuje:
·         imię i nazwisko kupującego mieszkanie od gminy,
·         imię i nazwisko obdarowanego,
·         adres nieruchomości,
·         datę kupna mieszkania od gminy,
·         datę zbycia na rzecz osoby bliskiej,
·         datę upływu ewentualnych roszczeń, tj. upływu 5 lat, licząc od dnia pierwotnego nabycia.
 
Poniżej w tabeli nr 4 zawarto dane dotyczące każdej ze spraw. 
 
   Tabela nr 4
Lp.
Data darowizny /nr aktu
Imię i nazwisko przekazującego
Imię i nazwisko obdarowanego
Termin * 
1.
10.09.09. Rep. A nr 3547/2009
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
26.06.13.
2.
29.06.09. Rep. A nr 6347/2009
13.05.13.
3.
01.07.09. Rep. A nr 4381/2009
09.03.14.
4.
11.03.09. Rep. A nr 2654/2009
22.04.14.
5.
27.02.09. Rep. A nr 431/2009
25.12.13.
6.
08.01.09. Rep. A nr 169/2008
09.09.13.
7.
10.06.09. Rep. A nr 1351/2009
22.04.14.
8.
12.12.08. Rep. A nr 6997/2008
21.10.13
9.
08.12.08. Rep. A nr 10073/2008
11.08.13.
10.
11.07.08. Rep. A nr 4256/2009
26.03.13.
11.
14.10.08. Rep. A nr 8544/2009
11.06.13.
12.
08.10.09. Rep. A nr 7024/2009
08.07.14.
* Termin upływu 5 lat od pierwotnego nabycia - zgodnie z ustawą
 
W przypadku zbycia na rzecz osób bliskich organ nie żąda zwrotu bonifikaty. Musi natomiast monitorować daty upływu ewentualnych roszczeń, tj. 5 lat od daty pierwotnego nabycia, w celu żądania zwrotu bonifikaty w przypadku zbycia lokalu przez osobę bliską. W żadnym z powyższych przypadków nie doszło do sprzedaży lokalu mieszkalnego w okresie 5 lat od daty pierwotnego nabycia.
 
Zespół kontrolny poddał analizie wszystkie transakcje zarejestrowane w „Rejestrze sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych” w okresie od miesiąca stycznia do kwietnia 2008 r. Sprzedaże przy których udzielono bonifikaty na wykup lokalu zgodnie z art. 68 ustawy o gospodarce nieruchomościami sprawdzono w systemie „Ewidencji gruntów i budynków” pod kątem wprowadzenia aktualnych informacji dotyczących stanu własności lokali oraz ewentualnych zawartych transakcji. Następnie porównano te dane z rejestrem dotyczącym sprzedaży mieszkań komunalnych przed upływem terminu określonego ustawą oraz z rejestrem zbycia lokalu na rzecz osoby bliskiej (akta kontroli Nr 09/42/I/6-122). W tabeli nr 2 zawarto dane dotyczące każdej ze zbadanych spraw:
 
Tabela nr 2
Lp.
Data i nr aktu
Imię i nazwisko w rejestrze
Imię i nazwisko w systemie komputerowym
Uwagi
Dane zgodne
1.
14.01.08. Rep. A nr 392/2008
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
-
tak
2.
15.01.08. Rep. A nr 512/2008
-
tak
3.
16.01.08. Rep. A nr 534/2008
-
tak
4.
15.01.08. Rep. A nr 303/2008
-
tak
5.
17.01.08. Rep. A nr 251/2008
 
zamiana lokalu
nie
6.
28.01.08. Rep. A nr 664/2008
-
tak
7.
29.01.08. Rep. A nr 704/2008
darowizna na rzecz syna
nie
8.
29.01.08. Rep. A nr 711/2008
-
tak
9.
16.01.08. Rep. A nr 534/2008
darowizna na rzecz syna
nie
10.
22.01.08. Rep. A nr 501/2008
-
tak
11.
10.01.08. Rep. A nr 206/2008
-
tak
12.
08.01.08. Rep. A nr 116/2008
-
tak
13.
31.01.08. Rep. A nr 241/2008
-
tak
14.
17.04.08. Rep. A nr 3361/2008
-
tak
15.
17.04.08. Rep. A nr 3361/2008
-
tak
16.
17.04.08. Rep. A nr 3361/2008
darowizna na rzecz córki
nie
17.
17.04.08. Rep. A nr 3361/2008
-
tak
Lp.
Data i nr aktu
Uwagi
Dane zgodne
18.
17.04.08. Rep. A nr 3361/2008
darowizna na rzecz wnuczki
nie
19.
17.04.08. Rep. A nr 3361/2008
darowizna na rzecz siostry
nie
20.
17.04.08. Rep. A nr 3361/2008
-
tak
21.
17.04.08. Rep. A nr 3361/2008
-
tak
22.
17.04.08. Rep. A nr 3361/2008
-
tak
23.
17.04.08. Rep. A nr 3361/2008
-
tak
24.
17.04.08. Rep. A nr 3361/2008
-
tak
25.
17.04.08. Rep. A nr 3361/2008
-
tak
26.
17.04.08. Rep. A nr 3361/2008
-
tak
27.
03.03.08. Rep. A nr 774/2008
-
tak
28.
05.03.08. Rep. A nr 1593/2008
-
tak
29.
06.03.08. Rep. A nr 1346/2008
Sprzedaż lokalu
tak
30.
07.03.08. Rep. A nr 2176/2008
-
tak
31.
07.03.08. Rep. A nr 1390/2008
-
tak
32.
12.03.08. Rep. A nr 905/2008
-
tak
33.
12.03.08. Rep. A nr 899/2008
-
tak
34.
17.03.08. Rep. A nr 1517/2008
-
tak
35.
19.03.08. Rep. A nr 1927/2008
-
tak
36.
26.03.08. Rep. A nr 2020/2008
darowizna na rzecz syna
nie
37.
31.03.08. Rep. A nr 1800/2008
-
tak
38.
06.03.08. Rep. A nr 1654/2008
darowizna na rzecz dzieci
nie
Lp.
Data i nr aktu
Uwagi
Dane zgodne
39.
06.03.08. Rep. A nr 974/2008
-
tak
 
 
40.
07.03.08. Rep. A nr 1675/2008
-
tak
41.
21.03.08. Rep. A nr 2592/2008
-
tak
42.
27.03.08. Rep. A nr 1718/2008
-
tak
43.
26.03.08. Rep. A nr 2821/2008
-
tak
44.
17.04.08. Rep. A nr 3361/2008
-
tak
45.
17.04.08. Rep. A nr 3361/2008
-
nie
46.
17.04.08. Rep. A nr 3361/2008
darowizna na rzecz syna
nie
47.
17.04.08. Rep. A nr 3361/2008
-
tak
48.
17.04.08. Rep. A nr 3361/2008
-
tak
49.
17.04.08. Rep. A nr 3353/2008
-
tak
50.
18.04.08. Rep. A nr 3118/2008
-
tak
51.
18.04.08. Rep. A nr 1409/2008
-
tak
52.
22.04.08. Rep. A nr 3436/2008
-
tak
53.
25.04.08. Rep. A nr 2745/2008
-
tak
54.
03.04.08. Rep. A nr 1547/2008
-
tak
55.
09.04.08. Rep. A nr 2351/2008
-
tak
56.
23.04.08. Rep. A nr 2336/2008
-
tak
57.
24.04.08. Rep. A nr 2710/2008
-
tak
58.
22.04.08. Rep. A nr 4287/2008
darowizna na rzecz wnuczki
tak
59.
22.04.08. Rep. A nr 4281/2008
-
tak
 
 
Lp.
Data i nr aktu
Uwagi
Dane zgodne
60.
21.04.08. Rep. A nr 2241/2008
darowizna na rzecz wnuka
nie
 
 
 
61.
11.04.08. Rep. A nr 2138/2008
darowizna na rzecz siostrzeńca
nie
62.
17.04.08. Rep. A nr 1726/2008
Zamiana lokalu
nie
63.
29.04.08. Rep. A nr 2486/2008
-
tak
64.
10.04.08. Rep. A nr 2858/2008
-
tak
 
Kontrolujący stwierdzili, że w dwunastu przypadkach informacje dotyczące aktualnych właścicieli lokali nie zostały umieszczone w rejestrach prowadzonych przez wydział. W dziesięciu przypadkach nie wprowadzono do rejestru zbycia lokalu na rzecz osoby bliskiej informacji dotyczących przekazania lokalu w formie darowiznyna rzecz osoby bliskiej. W pozostałych dwóch przypadkach nie wprowadzono do rejestru dotyczącego sprzedaży mieszkań komunalnych przed upływem terminu określonego ustawą, informacji dotyczącej zamiany lokalu.
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami transakcje dot. zbywania lokali mieszkalnych na rzecz osób bliskich (np. darowizny) oraz transakcje dot. zamian nie są transakcjami, które powodują powstanie obowiązku po stronie organu, co do żądania zwrotu bonifikaty. Zgodnie z art. 68 ust. 2a pkt 1 i 4  ustawy o gospodarce nieruchomościami transakcje te są zwolnione ze zwrotu bonifikaty. Z wyjaśnień kierownika Referatu Prywatyzacji wynika, że wydział prowadzi rejestr takich transakcji jedynie dla swojego wewnętrznego użytku.
W przypadku osób bliskich dopiero kolejna transakcja, tj. jeśli osoba bliska (obdarowana) zbędzie przedmiotowy lokal, powoduje konieczność zwrotu bonifikaty z zastrzeżeniem art. 68 ust. 2b cyt. wyżej wymienionej ustawy. Tego typu transakcje odnotowywane są w rejestrze monitorującym zwroty bonifikat.
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii pani Alicji Trychan.
 
             Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r., zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 

         Jednostka kontrolowana
 W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
 
(podpisy)
 
 
Data: ........................
                   Zespół kontrolny
 
 
 
(podpisy)
 
Data:....................

 
 
 
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 
 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................

 
 

Załączniki do pobrania: 2010-03-03 14:36:42 - wnioski pokontrolne (64.50 kB)
2010-03-03 14:39:09 - wystąpienie pokontrolne (34.50 kB)

Ilość odwiedzin: 8167
Nazwa dokumentu: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Jóżwin - Mazurek, Wiesław Pałczyński
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jóżwin - Mazurek, Wiesław Pałczyński
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2010-03-03 14:28:50
Data udostępnienia informacji: 2010-03-03 14:28:50
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-03 14:42:14

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner