logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
minus Informacje, ogłoszenia, przetargi
   plus Zamówienia publiczne
   minus Komunikaty
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta
      minus Komunikat Prezydenta
      minus Komunikat Prezydenta
      minus Komunikat Prezydenta
      minus Komunikat Prezydenta
      minus komunikat Prezydenta
      plus obwieszczenie
      minus Obwieszczenie
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat
      minus Komunikat
      plus Obwiesczenie Prezydenta Miasta Opola
      minus Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Prezydent M. Opola informuje
      minus Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola
         minus OBWIESZCZENIE
            minus (45/09) obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
            minus 4/10 - obwieszczenie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus obwieszczenie
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
   plus Obwieszczenia
   plus Przetargi - nieruchomości
   plus OGŁOSZENIA
   minus Zawiadomienia
   minus Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej
   minus Powołanie Komisji Konkursowej
   plus Ogłoszenie
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

OBWIESZCZENIE
 
                    Opole, dnia 02.04.2010 r.
OŚR.I.KWS.6210-4-3/10
 
 
            Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Opola zawiadamia, iż na wniosek nr (bez numeru) z dnia 15.02.2010 r. (data wpływu 17.02.2010 r.) „FESTIVAL PARK” Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Górnej 25C, działającej poprzez pełnomocnika Pana Przemysława Sumisławskiego, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń
do poboru wody, tj. wierconej studni głębinowej o głębokości 29,5 m i wydajności 4,5 m3/h oraz na pobór wody podziemnej za pomocą w/w studni w okresie od 25 marca do 30 października każdego roku dla potrzeb nawodnień terenów zielonych znajdujących się na terenie Osiedla Festival Park w Opolu zlokalizowanego przy ul. Anny Jantar i Marka Grechuty, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w n/w zakresie:
 
  • wykonania urządzenia wodnego, tj. wierconej studni głębinowej zlokalizowanej na terenie działki nr 79/6 z k.m. 7, obręb Półwieś w Opolu, na poniżej podanych warunkach:
 
- głębokość studni                                          29,5 m 
- wydajność studni                                         Q = 4,5 m3/h przy S = 13,05 m i R = 81 m
- głębokość zabudowy pompy głębinowej     ok. 16 m ppt
- konstrukcja otworu                                      rury osłonowe 14" o długości 4,0 m postawione                                                                  szczelnie, a poniżej 4,0 m otwór wykonany jako                                                                 "bosy"
- obudowa studni                                           kręgi żelbetowe o średnicy ø 1600 mm i wysokości                                                             217 mm
- w obudowie studni zostaną zainstalowane   wodomierz MZ 50, zawór zwrotny i zasuwa                                                                        średnicy ø 50 mm
 
·         poboru wody podziemnej za pomocą w/w studni - codziennie w okresie od 25 marca
do 30 października każdego roku, dla potrzeb nawodnień terenów zielonych znajdujących się na terenie Osiedla Festival Park w Opolu zlokalizowanego przy ul. Anny Jantar i Marka Grechuty, w ilości:
 
Qśrd = 5,6 m3/d
Qmaxh= 2,8 m3/h
 
Wnioskowany termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych
      – 10 lat.
 

Wykaz działek usytuowanych w zasięgu oddziaływania w/w inwestycji
 
Gmina Opole k.m. 7, obręb Półwieś
 
72/6, 72/11, 72/12, 72/13, 72/16, 73/7, 73/8, 73/9, 73/15, 73/17, 73/19, 74/6, 74/7, 74/8, 74/9, 74/10, 79/6, 79/7, 79/8, 81/3, 81/9, 81/10, 82/5, 82/6, 82/8, 82/9, 82/10, 82/11, 84/8, 84/9, 84/21, 84/22, 84/23, 99/20
 

 
Jednocześnie działając zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Opola podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji - pozwolenia wodnoprawnego
w w/w zakresie.
 
Informuję, że w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola
– Plac Wolności 7-8 (pokój 319) strony mogą składać uwagi i wnioski w tej sprawie
w terminie 21 dni od dnia ukazania się/doręczenia obwieszczenia.
 

Ilość odwiedzin: 1105
Nazwa dokumentu: 4/10 - obwieszczenie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
Skrócony opis: Wykonanie urządzeń do poboru wody, tj. wierconej studni głębinowej o głębokości 29,5 m i wydajności 4,5 m3/h oraz na pobór wody podziemnej za pomocą w/w studni w okresie od 25 marca do 30
Podmiot udostępniający: WOSiR
Osoba, która wytworzyła informację: Kamila Wnuk-Skóbel
Osoba, która odpowiada za treść: Kamila Wnuk-Skóbel
Osoba, która wprowadzała dane: Kamila Wnuk-Skóbel
Data wytworzenia informacji: 2010-04-02 11:06:16
Data udostępnienia informacji: 2010-04-02 11:06:16
Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-07 11:10:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner