logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A AKWiA-I-0914/21/09
 
Opole, dnia 29.12.2009r.
PROTOKÓŁ KONTROLI nr 43/09
 
Jednostka kontrolowana
1)       Wydział Inwestycji Miejskich
2)       Wydział Inżynierii Miejskiej
3)       Biuro ds. Międzynarodowych
4)       Urząd Stanu Cywilnego
5)       Wydział Oświaty
6)       Wydział Informatyki
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
9-27.11.2009r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Izabela Dziewulska-Gaj
główny specjalista WKWiA
Tadeusz Lech
główny specjalista WKWiA
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
85/09
86/09
Przedmiot kontroli
Spójność dokumentów dot. organizacji pracy z aktami wewnętrznymi komórek organizacyjnych
Okres objęty kontrolą
-
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
1.   Aleksander Cyganiuk – naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich
2.   Stanisław Głębocki – naczelnik Wydziału Inżynierii Miejskiej
3.   Janusz Karpiński – naczelnik Biura ds. Międzynarodowych
4.   Grażyna Zakrzewska-Stemplewska – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
5.   Irena Koszyk – naczelnik Wydziału Oświaty
6.    Jarosław Starszak – naczelnik Wydziału Informatyki
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali
-
 
Kryteria
  1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (tekst jednolity z 2001r.            Dz. U. Nr 142, poz. 1591)
  2. Instrukcja kancelaryjna dla Urzędu Miasta Opola.
  3. Regulamin organizacyjny
  4. Regulamin pracy
  5. Regulamin Kontroli Urzędu Miasta Opola Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę.
 
Cel kontroli
 
Spójności dokumentów dot. organizacji pracy UM Opola z aktami wewnętrznymi komórek organizacyjnych.
 
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE KONTROLI
 
1.            Wydział Inwestycji Miejskich
 
Zarządzenie wewnętrzne nr IM.0147-2/08 naczelnika Wydziału Inwestycji Miejskich z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie organizacji pracy Wydziału wydane na podstawie § 17 ust. 3 pkt 1 lit a Regulaminu organizacyjnego UM Opola. Zarządzenie zostało zatwierdzone przez Prezydenta Miasta Opola. Naczelnik w dniu 3 września 2009r. wprowadził zmiany do ww. zarządzenia (zarządzenie nr IM-0147/2/09).  
 
W zarządzeniu (§ 2 ust. 1) wskazano zgodnie z § 38 Regulaminu organizacyjnego UM Opola podział Wydziału na 3 referaty oraz 1 samodzielne stanowisko pracy.   Szczegółowy podział zadań i zastępstw określony został w zakresach uprawnień, zgodnie                z § 5 ust. 1 Regulaminu pracy UM Opola. W zarządzeniu ustalono podział nadzoru                        w Wydziale.
 
Naczelnik Wydziału podpisuje pisma wychodzące z wydziału, a podczas jego nieobecności zastępca naczelnika lub upoważniony kierownik referatu. Kierownicy referatów podpisują osobiście pisma o charakterze przygotowawczym i kancelaryjno-technicznym  w zakresie zadań realizowanych przez nadzorowanych pracowników.
 
Nazewnictwo i symbolika stosowane w zarządzeniu wewnętrznym są zgodne z Regulaminem organizacyjnym UM Opola oraz Załącznikiem nr 1 do tego Regulaminu.
 
Zgodnie z § 8 wewnętrznego zarządzenia wnioski urlopowe przedkładane są do zatwierdzenia bezpośrednim przełożonym urlopowanego pracownika i po zatwierdzeniu przez naczelnika przekazywane do Referatu Kadr. Powyższe jest zgodne z § 46 Regulaminu pracy UM Opola.
 
            Zgodnie z § 17 ust. 3 pkt 2 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola wyciągi z rzeczowego wykazu akt dla Wydziału przygotowuje naczelnik w drodze zarządzenia (§ 11 zarządzenia wewnętrznego w sprawie organizacji pracy Wydziału).
 
Zarządzenie wewnętrzne nr IM-0147/03/08 naczelnika Wydziału Inwestycji Miejskich z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie ustalania zasad kontroli wewnętrznej – wydane na podstawie § 17 ust. 3 pkt 1 lit. b Regulaminu organizacyjnego UM Opola – jest spójne z obowiązującym Regulaminem organizacyjnym z dnia 11.08.2006r. oraz jest zgodne z Regulaminem kontroli wewnętrznej Urzędu Miasta Opola. Procedura kontrolna została zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Opola zgodnie § 5 ust. 9 Regulaminu kontroli wewnętrznej UM Opola oraz z § § 17 ust. 3 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola.  
 
2.            Wydział Inżynierii Miejskiej
 
Zarządzenie naczelnika Wydziału nr Inż.M-0147/2/06 z dnia 28 września 2006r. w sprawie organizacji pracy Wydziału. Zarządzenie zostało wydane przez naczelnika, zgodnie z § 17 ust. 3 pkt 1 lit a Regulaminu organizacyjnego UM Opola. Zarządzenie zostało zatwierdzone przez Prezydenta Miasta Opola. 
 
W zakresie podziału na referaty ww. zarządzenie jest zgodne z Regulaminem organizacyjnym UM Opola. Zakres zadań poszczególnych referatów mieści się w obszarze zadań Wydziału wymienionych w Regulaminie organizacyjnym UM Opola. W zakresie zadań Referatów nie zostały przypisane : współpraca z Energetyka Cieplną Opolszczyzny S.A. oraz Zakładem Komunalnym sp. z o.o.
 
Pisma w imieniu Prezydenta (akty administracyjne oraz zaświadczenia) podpisuje naczelnik Wydziału).
 
Nazewnictwo i symbolika stosowane w zarządzeniu wewnętrznym są zgodne  z Regulaminem organizacyjnym UM Opola oraz Załącznikiem nr 1 do tego Regulaminu.
 
Zgodnie z § 8 wewnętrznego zarządzenia wnioski urlopowe akceptowane są przez kierowników referatów, osobę prowadzącą zastępstwo zatwierdzane przez naczelnika Wydziału i przekazywane do Referatu Kadr. Regulamin pracy Urzędu Miasta Opola (§ 46 ust. 4) wprost zobowiązuje bezpośrednich przełożonych (w przypadku Wydziału Inżynierii Miejskiej będą to kierownicy referatów) do pisemnej akceptacji i przekazania wniosku urlopowego do Referatu Kadr.
 
Zgodnie z § 17 ust. 3 pkt 2 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola wyciągi z rzeczowego wykazu akt dla Wydziału przygotowuje naczelnik w drodze zarządzenia (§ 11 zarządzenia wewnętrznego w sprawie organizacji pracy Wydziału).
 
Zarządzenie wewnętrzne naczelnika Wydziału w sprawie ustalania zasad kontroli wewnętrznej nr Inż.M.-0147/1/2005 z dnia 17 października 2005r. – wydane na podstawie            § 52 pkt 5 Regulaminu organizacyjnego UM Opola obowiązującego przed 1 sierpnia 2006r. – jest spójne z obowiązującym Regulaminem organizacyjnym z dnia 11.08.2006r. oraz jest zgodne z Regulaminem kontroli wewnętrznej Urzędu Miasta Opola. Procedura kontrolna została zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Opola zgodnie § 5 ust. 9 Regulaminu kontroli wewnętrznej UM Opola oraz z § § 17 ust. 3 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola.  
 
3.            Biuro ds. Międzynarodowych
 
Zarządzenie wewnętrzne nr BSM-0147-2/06 naczelnika Biura Spraw Międzynarodowych z dnia 22 maja 2006r.w sprawie organizacji pracy Biura Spraw Międzynarodowych. Zarządzenie zostało wydane przez naczelnika zgodnie z § 52 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego UM Opola obowiązującego przed 1.08.2006r. Zarządzenie zostało zatwierdzone przez Prezydenta Miasta Opola, zgodnie z postanowieniami ówczesnego Regulaminu.   
 
W zakresie podziału na stanowiska pracy zarządzenie jest zgodne z Regulaminem organizacyjnym UM Opola. Zakres zadań poszczególnych stanowisk mieści się w obszarze zadań Biura, wymienionych w ww. Regulaminie organizacyjnym.   
 
Szczegółowy podział zadań i zastępstw określony został w zakresach uprawnień, zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu pracy UM Opola.
 
Nazewnictwo i symbolika stosowane w zarządzeniu wewnętrznym są zgodne z Regulaminem organizacyjnym UM Opola oraz Załącznikiem nr 1 do tego Regulaminu.
 
Zgodnie z § 10 wewnętrznego zarządzenia wnioski urlopowe akceptowane są przez naczelnika Biura, zgodnie z § 46 ust. 4 Regulaminu pracy UM Opola.  
 
Zgodnie z § 17 ust. 3 pkt 2 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola wyciągi z rzeczowego wykazu akt dla Wydziału przygotowuje naczelnik w drodze zarządzenia (§ 11 zarządzenia wewnętrznego w sprawie organizacji pracy Biura).
 
Zarządzenie wewnętrzne nr BSM-0147-1/06 naczelnika Biura Spraw Międzynarodowych z dnia 15 maja 2006r. w sprawie ustalenia zasad kontroli wewnętrznej w Biurze Spraw Międzynarodowych – wydane na podstawie § 52 pkt 5 Regulaminu organizacyjnego UM Opola obowiązującego przed 1 sierpnia 2006r. – jest spójne z obowiązującym Regulaminem organizacyjnym z dnia 11.08.2006r. oraz jest zgodne z Regulaminem kontroli wewnętrznej Urzędu Miasta Opola. Procedura kontrolna została zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Opola zgodnie § 5 ust. 9 Regulaminu kontroli wewnętrznej UM Opola oraz z § § 17 ust. 3 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola.  
 
4.            Urząd Stanu Cywilnego
 
Zarządzenie wewnętrzne nr USC.I.0147-4/09 Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego   z dnia 5 marca 2009r. w sprawie organizacji pracy w Wydziale. Zarządzenie zostało wydane przez naczelnika, zgodnie z § 17 ust. 3 pkt 1 lit a Regulaminu organizacyjnego UM Opola. Zarządzenie zostało zatwierdzone przez Prezydenta Miasta Opola. 
 
W zarządzeniu wskazano zgodnie z § 32 Regulaminu organizacyjnego UM Opola podział USC na stanowiska pracy, adekwatnie do zadań Wydziału. Szczegółowy podział zadań zawarto w opisach stanowisk, zgodnie z § 5 Regulaminu organizacyjnego UM Opola.
 
W zarządzeniu ustalono podział nadzoru w Wydziale.
 
Kierownik USC podpisuje wszystkie pisma, zarządzenia akty stanu cywilnego oraz akty administracyjne, także w imieniu Prezydenta na mocy odpowiedniego upoważnienia,  z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do osobistej aprobaty Prezydenta. Zastępcy kierownika podpisują pisma zgodnie z udzielonym im upoważnieniem kierownika USC.
 
Nazewnictwo i symbolika stosowane w zarządzeniu wewnętrznym są zgodne z Regulaminem organizacyjnym UM Opola oraz Załącznikiem nr 1 do tego Regulaminu.
 
Zgodnie z § 8 wewnętrznego zarządzenia wnioski urlopowe przedkładane są do zatwierdzenia kierownikowi USC, lub jego zastępcy podczas nieobecności, który zgodę wyraża swoim podpisem. Powyższe jest zgodne z § 46 Regulaminu pracy UM Opola.
 
Zgodnie z § 17 ust. 3 pkt 2 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola wyciągi z rzeczowego wykazu akt dla Wydziału przygotowuje naczelnik w drodze zarządzenia (§ 9 zarządzenia wewnętrznego w sprawie organizacji pracy Urzędu stanu Cywilnego).
 
Zarządzenie wewnętrzne nr USC.I.0147-3/09 Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie procedur kontrolnych – wydane na podstawie § 17 ust. 3 pkt 1 lit. b Regulaminu organizacyjnego UM Opola – jest spójne z obowiązującym Regulaminem organizacyjnym z dnia 11.08.2006r. oraz jest zgodne z Regulaminem kontroli wewnętrznej Urzędu Miasta Opola. Procedura kontrolna została zatwierdzona przez Sekretarza Miasta, mimo, że zgodnie § 5 ust. 9 Regulaminu kontroli wewnętrznej UM Opola oraz § 17 ust. 3 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola jest to uprawnienie dla Prezydenta. Zatwierdzenie to nie nastąpiło z upoważnienia Prezydenta Miasta, bowiem brak takiej wzmianki przy podpisie. 
 
5.            Wydział Oświaty
 
Zarządzenie wewnętrzne nr OŚ.I.0147-1/09 naczelnika Wydziału Oświaty z dnia 5 stycznia 2009r. w sprawie organizacji pracy w Wydziale Oświaty wydane zostało na podstawie § 17 ust. 3 pkt 1 lit a Regulaminu organizacyjnego UM Opola. Zarządzenie zostało zatwierdzone przez Prezydenta Miasta Opola. 
 
W zarządzeniu (pkt II) wskazano zgodnie z § 36 Regulaminu organizacyjnego UM Opola podział Wydziału na 3 referaty: Organizacji i Rozwoju Oświaty, Jakości Kadr  i Projektów Edukacyjnych oraz Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Obiektów Oświatowych oraz 2 samodzielne stanowiska pracy: ds. administracyjnych i obsługi sekretariatu i ds. zapewnienia bezpieczeństwa w jednostkach oświatowych. W zarządzeniu ustalono podział nadzoru w Wydziale.
 
Naczelnik Wydziału podpisuje pisma wychodzące z wydziału, a podczas jego nieobecności zastępca naczelnika, a w przypadku nieobecności zastępcy upoważnieni przez naczelnika kierownicy referatów adekwatnie do zakresu zadań nadzorowanego referatu.    Do podpisu pism wychodzących z Wydziału upoważnień udziela naczelnik Wydziału, natomiast pisma o charakterze przygotowawczym i techniczno-kancelaryjnym z zakresu zadań realizowanych przez dany referat podpisują kierownicy referatów.
 
Nazewnictwo i symbolika stosowane w zarządzeniu wewnętrznym są zgodne  z Regulaminem organizacyjnym UM Opola oraz Załącznikiem nr 1 do tego Regulaminu.
 
Zgodnie z pkt. 7 wewnętrznego zarządzenia wnioski urlopowe przedkładane są do zatwierdzenia bezpośrednim przełożonym urlopowanego pracownika i po zatwierdzeniu przez naczelnika przekazywane do Referatu Kadr. Powyższe jest zgodne z § 46 Regulaminu pracy UM Opola.
 
Zgodnie z § 17 ust. 3 pkt 2 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola wyciągi z rzeczowego wykazu akt dla Wydziału przygotowuje naczelnik w drodze zarządzenia (pkt 9 zarządzenia wewnętrznego w sprawie organizacji pracy Wydziału).
 
Zarządzenie wewnętrzne nr Oś.I.0147-2/06 naczelnika Wydziału Oświaty z dnia 2 maja 2006r. w sprawie ustalenia zasad kontroli wewnętrznej w Wydziale Oświaty    – wydane na podstawie § 52 pkt 5 Regulaminu organizacyjnego UM Opola obowiązującego przed  1 sierpnia 2006r. – jest spójne z obowiązującym Regulaminem organizacyjnym z dnia 11.08.2006r. oraz jest zgodne z Regulaminem kontroli wewnętrznej Urzędu Miasta Opola. Procedura kontrolna została zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Opola zgodnie § 5 ust. 9 Regulaminu kontroli wewnętrznej UM Opola oraz z § § 17 ust. 3 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola.  
 
6.            Wydział Informatyki
 
Zarządzenie naczelnika Wydziału nr I-0147/-1/06 z dnia 22 września 2006r. w sprawie organizacji pracy Wydziału. Zarządzenie zostało wydane przez naczelnika, zgodnie z § 17 ust. 3 pkt 1 lit a Regulaminu organizacyjnego UM Opola. Zarządzenie zostało zatwierdzone przez Prezydenta Miasta Opola. 
 
W zakresie podziału na referaty ww. zarządzenie jest zgodne z Regulaminem organizacyjnym UM Opola. Zakres zadań poszczególnych referatów mieści się w obszarze zadań Wydziału wymienionych w Regulaminie organizacyjnym UM Opola.
Pisma w imieniu Prezydenta (akty administracyjne oraz zaświadczenia) podpisuje naczelnik Wydziału.
 
Nazewnictwo i symbolika stosowane w zarządzeniu wewnętrznym są zgodne z Regulaminem organizacyjnym UM Opola oraz Załącznikiem nr 1 do tego Regulaminu.
 
Zgodnie z § 11 wewnętrznego zarządzenia wnioski urlopowe pracownicy Wydziału są zobowiązani przedłożyć naczelnikowi. Regulamin pracy Urzędu Miasta Opola (§ 46 ust. 4) wprost zobowiązuje pracownika do złożenia takiego wniosku do bezpośredniego przełożonego (w przypadku Wydziału Informatyki będą to kierownicy referatów) do pisemnej akceptacji i przekazania wniosku urlopowego do Referatu Kadr.
 
            Zgodnie z § 17 ust. 3 pkt 2 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola wyciągi z rzeczowego wykazu akt dla Wydziału przygotowuje naczelnik w drodze zarządzenia (§ 12 zarządzenia wewnętrznego w sprawie organizacji pracy Wydziału).
 
Zarządzenie wewnętrzne naczelnika Wydziału w sprawie ustalania zasad kontroli wewnętrznej nr I.-0147-2/2005 – wydane na podstawie § 17 ust. 3 pkt 1 lit b Regulaminu organizacyjnego UM Opola – jest spójne z obowiązującym Regulaminem organizacyjnym              z dnia 11.08.2006r. oraz z Regulaminem kontroli wewnętrznej Urzędu Miasta Opola. Procedura kontrolna została zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Opola zgodnie § 5 ust. 9 Regulaminu kontroli wewnętrznej UM Opola oraz z § § 17 ust. 3 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola.  
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola   stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola nr OR.I-152-32/2004 z dnia 24.08.2004 r., nr OR.I-0152-42/2004 z dnia 29.10.2004 r., nr OR.I-0152-218/2008 z dnia 16.04.2008r.   kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 

Jednostka kontrolowana
   
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
Data: Opole,......                                             
Zespół kontrolny
 
 
 
 
(podpisy)
 
 
Data: Opole, .......

 
 
Podpis Głównego Specjalisty: (na ostatecznej wersji roboczej)
 
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału: (na ostatecznej wersji roboczej)
 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2010-09-10 11:54:20 - Wnioski (45.00 kB)
2010-09-10 11:56:14 - Wystąpienie pokontrolne (25.50 kB)

Ilość odwiedzin: 7603
Nazwa dokumentu: Wydział Organizacyjny
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Dziewulska - Gaj, Tadeusz Lech
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Dziewulska - Gaj, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2010-09-10 11:47:38
Data udostępnienia informacji: 2010-09-10 11:47:38
Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-10 11:57:26

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner