logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 
KWiA-I-0913/1/2010
Opole 11.03.2010 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI nr 1/2010
Jednostka kontrolowana
 
Wydział Komunikacji – Referat Rejestracji Pojazdów
Nazwa organu sprawującego nadzór
 
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
 
21.01.2010 r. do 17.02.2010 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
 
Jacek Spadło – inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
Izabela Dziewulska – Gaj – główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
 
Nr 1/2010
Nr 2/2010
Przedmiot kontroli
 
Realizacja Procedury rejestracji i wyrejestrowywania pojazdów.
Okres objęty kontrolą
 
2009 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
 
Gerard Żakowski – Naczelnik Wydziału Komunikacji
 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))Kierownik Referatu Rejestracji Pojazdów
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali
 
Gerard Żakowski – Naczelnik Wydziału Komunikacji
 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))Kierownik Referatu Rejestracji Pojazdów
 
 
Podstawy prawne
·         Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 108 z 2005r., poz. 908 - z późn. zm. ).
·         Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach ( tekst jednolity Dz.U. Nr 137 z 2007r., poz. 968 ).
·         Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów ( tekst jednolity Dz.U. Nr 186 z 2007r., poz. 1322. ).
·         Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm. ).
·         Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej ( Dz. U. z 2007r. Nr 187, poz. 1330 ).
·         Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ).
Cel kontroli
Celem kontroli jest ocena zgodności z obowiązującymi przepisami i procedurami procesu rejestracji i wyrejestrowywania pojazdów, w tym:
a)    organizacyjno prawnego przygotowania Referatu Rejestracji Pojazdów do wydawania dokumentów rejestracyjnych pojazdów mechanicznych oraz ich wyrejestrowywania,
b)    przeglądu przepisów i procedur w zakresie wydawania dowodów rejestracyjnych oraz wyrejestrowywania pojazdów mechanicznych,
c)     analiza wyłonionych akt spraw pod kątem zgodności z istniejącymi procedurami i obowiązującymi przepisami.
Techniki zastosowane podczas postępowania
 
Postępowanie kontrolne przeprowadzone zostało na podstawie zgromadzonego materiału – 237 indywidualnych akt spraw zarejestrowanych i rozpatrzonych przez Referat w 2009 r., a wyłonionych na podstawie próby losowej przy założeniu poziomu ufności 90%, oczekiwanej ilości błędów w wysokości 3% oraz precyzji równej 1,75 (akta kontroli tom I s. 1-2).
 
Wyłonione a następnie objęte badaniami akta dotyczyły w szczególności:
ü      procedury wewnętrznej w procesie rejestracji pojazdów (pisemna),
ü      procedury wewnętrznej w procesie wyrejestrowania pojazdu na wniosek właściciela (pisemna),
Jednocześnie w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych na podstawie ustnych wyjaśnień kierownika referatu stwierdzono funkcjonowanie trzeciej procedury, występującej jedynie w formie ustnej a dotyczącej wyrejestrowania pojazdu z urzędu.
Ponadto kontrolą objęto zarządzenia wewnętrzne naczelnika Wydziału Komunikacji, zakresy czynności na podstawie opisów stanowisk pracy oraz sposób rejestracji załatwianych spraw.      
 
Wymienione dowody zostały przeanalizowane w następującym zakresie:
§         Prawidłowości prowadzonych w referacie postępowań w procesie wydawania dowodów rejestracyjnych oraz wyrejestrowywania pojazdów w oparciu o istniejące procedury oraz obowiązujące w tym zakresie akty prawne,
§         Terminowości rozpatrywania wniosków o wydanie dowodu rejestracyjnego bądź wyrejestrowania pojazdu,
§         Rzetelności i legalności prowadzonego rejestru (ewidencji),
§         Prawidłowości i skuteczności sprawowanego nadzoru kadry kierowniczej nad powierzonymi pracownikom zadaniami.
 
Poza analizą dokumentacji uzyskano w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych ustne i pisemne wyjaśnienia od kierownika Referatu (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) oraz naczelnika Wydziału Gerarda Żakowskiego.
 
Informacje ogólne dotyczące funkcjonowania Referatu Rejestracji Pojazdów w ramach Wydziału Komunikacji.
 
W oparciu o Zarządzenie wewnętrzne Nr KM.IV-0147/1/09 Naczelnika Wydziału Komunikacji z dnia 27 lutego 2009 r. (akta kontroli tom I s. 3-14) w sprawie organizacji pracy Wydziału ustalono, że w badanym okresie jego pracą kierował:
§         Naczelnik Gerard Żakowski
Przy pomocy
§         Kierowników Referatów.
Zgodnie z zakresem kontroli badaniu poddano dokumentację Referatu Rejestracji Pojazdów, w którym na przestrzeni 2009 r. zatrudnionych było 13 osób w tym kierownik kontrolowanego Referatu.
Wyżej wymienione zarządzenie dotyczące organizacji pracy Wydziału oraz opisy stanowisk pracy (akta kontroli tom I s. 15-18) w sposób zadawalający precyzują podział dotyczący nadzoru prowadzonych postępowań osób odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie Referatu, oraz w sposób szczegółowy określają jego zadania, i tak:
 
  1. Nad całością spraw związanych z Wydziałem komunikacji nadzór sprawuje Naczelnik Wydziału, natomiast pracą Referatu Rejestracji Pojazdów kieruje kierownik tego Referatu Pani(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).
 
  1. Do zadań Referatu Rejestracji Pojazdów należy w szczególności:
 
Ø      weryfikacja dokumentów przedkładanych do rejestracji pojazdów,
Ø      dokonywanie czasowej rejestracji pojazdu z urzędu, na wniosek właściciela pojazdu lub na wniosek jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań homologacyjnych lub jednostki badawczej producenta pojazdu, jego wyposażenia lub części,
Ø      dokonywanie rejestracji pojazdów: nowych, sprowadzonych z zagranicy lub powierzonych przez zagraniczną osobę prawną lub fizyczną podmiotowi polskiemu oraz przerejestrowywanie pojazdów używanych,
Ø      dokonywanie korekt w module ewidencji pojazdów po migracji,
Ø      informowanie państw członkowskich za pomocą systemu informatycznego – „Pojazd”, rejestracji pojazdu sprowadzonego z państwa członkowskiego, jego cechach identyfikacyjnych i zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego, a w przypadku jeżeli państwo członkowskie wymaga zwrotu dowodu rejestracyjnego, przesłanie go za pośrednictwem ministra właściwego do spraw transportu,
Ø      dokonywanie pisemnego lub elektronicznego potwierdzenia rejestracji pojazdu w organie rejestrującym państwa członkowskiego, w przypadku przedstawienia do rejestracji tylko I części dowodu rejestracyjnego,
Ø      zamawianie drogą teletransmisji w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych: dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, nalepek kontrolnych oraz wtórników tych dokumentów, przyjmowanie przesyłek PWPW oraz wpinanie dokumentów do teczek pojazdów,
Ø      wydawanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych zalegalizowanych tablic rejestracyjnych, kart pojazdów i nalepek kontrolnych oraz wtórników tych dokumentów,
Ø      wydawanie skierowań na dodatkowe badania techniczne pojazdów w razie uzasadnionego przypuszczenia , że zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub naruszają wymagania ochrony środowiska oraz w celu uzupełnienia brakujących danych technicznych niezbędnych do rejestracji,
Ø      składanie zamówień w Instytucie Transportu Drogowego na klasyfikację pojazdów oraz przyjmowanie klasyfikacji z ITS,
Ø      dokonywanie potwierdzeń zgodności danych o pojazdach dla innych organów rejestrujących oraz przyjmowanie potwierdzeń zgodności danych pojazdów z innych organów dokonujących rejestracji pojazdów,
Ø      dokonywanie zmian danych zamieszczonych w dowodach rejestracyjnych w przypadku zmiany stanu faktycznego (zmin adresu, wymiana podwozia lub ramy, zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu, zmiana innych danych pojazdu),
Ø      zamawianie i wydawanie wtórników tablic rejestracyjnych,
Ø      dokonywanie i wykreślanie adnotacji w dowodach rejestracyjnych, pozwoleniach czasowych i kartach pojazdu,
Ø      zamieszczanie i wykreślanie w dowodach rejestracyjnych pozwoleniach czasowych zastrzeżeń wynikających z prawa celnego,
Ø      przyjmowanie zawiadomień o zbyciu lub nabyciu pojazdu,
Ø      dokonywanie wyrejestrowania pojazdów z powodu trwałej udokumentowanej utraty oraz wycofanych z eksploatacji, skradzionych, wywiezionych za granicę, zniszczonych za granicą,
Ø      przyjmowanie zaświadczeń o demontażu pojazdu ze stacji, demontażu lub z punktu zbierania pojazdów,
Ø      dokonywanie czasowego wycofania pojazdów z ruchu i wydawanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu,
Ø      wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących rejestracji i wyrejestrowania pojazdów,
a)    wzajemna kontrola w zakresie wydawania decyzji, poprzez parafowanie decyzji przez drugiego pracownika, również upoważnionego przez Prezydenta w tym zakresie,
b)    przygotowanie projektów i decyzji, po uprzednim sprawdzeniu pod względem merytorycznym i parafowaniu własnoręcznym podpisem umieszczonym na kopii z lewej strony,
Ø      prowadzenie innych postępowań administracyjnych oraz wydawanie merytorycznych rozstrzygnięć w zakresie spraw dotyczących Referatu,
Ø      wprowadzenie i przetwarzanie danych w systemie „Pojazd”,
Ø      zakładanie, opisywanie teczek z aktami pojazdu oraz wpinanie dokumentów w założonych teczkach,
Ø      prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów dokumentów komunikacyjnych oraz tablic rejestracyjnych,
Ø      prowadzenie ewidencji tablic indywidualnych wydawanych na obszarze województwa,
Ø      wyznaczanie w ramach województwa dla każdego organu rejestrującego pojemności rejestracyjnej tablic tymczasowych oraz tymczasowych badawczych,
Ø      przyznawanie dla pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej numerów rejestracyjnych na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania,
Ø      dokonywanie ocen jakości dostawców i wykonawców tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych,
Ø      podejmowanie czynności mających na celu ustalenia właściciela pojazdu w przypadkach usunięcia pojazdu z drogi,
Ø      udzielenie odpowiedzi na wpływającą do Referatu korespondencję,
Ø      wydawanie zaświadczeń z zakresu kompetencji Referatu,
Ø      udzielanie informacji uprawnionym organom i instytucjom na temat pojazdów i ich właścicieli,
Ø      prowadzenie kontroli spełniania przez posiadaczy pojazdów obowiązku ubezpieczenia OC oraz powiadomienie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o braku dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC,
Ø      podejmowanie inicjatywy zorganizowania przetargu publiczngo na wykonanie tablic rejestracyjnych,
Ø      zwracanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych zatrzymanych przez Policję lub stacje kontroli pojazdów potwierdzeniu ustania przyczyny zatrzymania,
Ø      opracowanie, aktualizacja dokumentów dotyczących systemu zarządzania jakością w zakresie działania Referatu oraz ich weryfikacja zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,
Ø      opracowanie treści, informacji zamieszczonych na stronach internetowych Urzędu oraz na tablicy informacji Wydziału,
Ø      przygotowanie protokołu tablic rejestracyjnych przeznaczonych do złomowania podpisywanego przez komisję złożoną przynajmniej z trzech osób w tym Naczelnika Wydziału lub Kierownika Referatu Rejestracji Pojazdów,
Ø      przygotowanie dokumentów komunikacyjnych przeznaczonych do zniszczenia przez komisję złożoną przynajmniej z trzech osób: w tym Naczelnika Wydziału,
Ø      przygotowywanie materiałów dla potrzeb Rady miasta i Prezydenta oraz okresowych ocen, analiz informacji i sprawozdań z zakresu działania Referatu,
Ø      prawidłowy opis faktur wpływających do referatu.
 
Rejestry
 
W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie załącznika do zarządzenia Nr OR.I-0152-550/09 PMO z dnia 17 grudnia 2009 r. (akta kontroli tom I s. 19-21) stanowiącego wykaz ewidencji i rejestrów prowadzonych przez wydziały Urzędu Miasta Opola wReferacie Rejestracji Pojazdów – Wydziału Komunikacji prowadzone są:
 
1.     Wykaz dokumentów o posiadanych i wydawanych dowodach rejestracyjnych, pozwoleniach czasowych, pozwoleniach czasowych badawczych, kartach pojazdu, nalepkach kontrolnych i znakach legalizacyjnych.
2.     Wykaz tablic Rejestracyjnych , wykaz nowych tablic przyjętych i wydanych oraz wykaz tablic zwróconych .
 
Oba wymienione wykazy prowadzone są w systemie teleinformatycznym rejestracji pojazdów „POJAZD” w oparciu o dokumenty dostarczone przez klientów Urzędu, gromadzone w aktach pojazdu oznaczonych numerem rejestracyjnym pojazdu.
Oprócz wymienionych wyżej wykazów prowadzonych systemem teleinformatycznym w Referacie Rejestracji Pojazdów prowadzone są ewidencje dotyczące:
 
1.     Tablic indywidualnych wydanych na obszarze województwa (akta kontroli tom I s. 22-24)
2.     spisu prowadzonych w Referacie spraw (akta kontroli tom I s. 25-32).  
Spis taki prowadzi ręcznie każdy pracownik, który dokonuje rejestracji pojazdu zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz Zarządzeniem wewnętrznym Nr KM.IV-0147/1/09 Naczelnika Wydziału Komunikacji z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie organizacji pracy Wydziału.
 
Ustalenia szczegółowe kontroli dotyczące prawidłowego postępowania w sprawach dotyczących:
  1. Rejestracji pojazdów w 2009 r.
  2. Wyrejestrowania pojazdu na wniosek właściciela w 2009 r.
 
Dla przejrzystości działań w celu prawidłowego postępowania w prowadzonych przez Referat Rejestracji pojazdów zgodnie z wytycznymi Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Opola z dnia 21 kwietnia 2008 r. (akta Kontroli tom I s. 34-36) oraz 19 stycznia 2009 r. (akta kontroli tom I s. 37-39) opracowano dwie procedury dotyczące:
 
a)    rejestracji pojazdu (akta kontroli tom I s. 40-51),
b)    wyrejestrowania pojazdu na wniosek właściciela (akta kontroli tom I s. 52-65).
 
Wymienione wyżej procedury zostały wprowadzone Zarządzeniem Wewnętrznym Nr KM.IV-0147-2/09 Naczelnika Wydziału Komunikacji z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie stosowania procedur wewnętrznych (akta kontroli tom I s. 66).
 
Na podstawie wyżej wymienionych procedur kontrolujący dokonali analizy 237 postępowań prowadzonych i zakończonych przez kontrolowany Referat w 2009 r. (akta kontroli tom I s. 67-69).
 Wyniki analiz kontrolujący przedstawili wraz z opisem pod odpowiednimi tabelami dokumentującymi ich przebieg.
W celu dokonania oceny procesu postępowania w sprawach dotyczących rejestracji pojazdu oraz jego wyrejestrowania na wniosek właściciela, zespół kontrolny w oparciu o istniejące procedury oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy wybrał odpowiednie atrybuty, które w istotny sposób odzwierciedlają proces wydawania i odbierania poprzez wyrejestrowanie pojazdu dokumentu będącego dowodem rejestracyjnym.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Realizacja procedur rejestracji pojazdu na wniosek właściciela  
w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Opola
 
Tabela nr 1
Lp.
Nadanie numeru sprawy na wniosku 
5520
Data złożenia wniosku
Zgodność wniosku z drukiem
Podpis osoby składającej wniosek
Opis teczki
 
Podpis klienta na karcie informacyjnej
Data wydania
decyzji 
o rejestrację
Podpis na decyzji czasowej 
Podpis na decyzji o rejestrację
Podpis na decyzji odmownej
Uwagi
Z13
Z3
F1
Z1
Nr rejestr.
Data rejestracji
Z9
Z10
Z11
Z12
Z16
Z17
Z18
Z19
Z20
1
605/09
9.07.09
+
+
+
+
+
29.07.09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
2
1117/06
1.07.09
+
+
+
+
+
21.08.09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
3
420/09
20.03.09
+
+
+
+
+
30.04.09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
4
191/09
11.02.09
+
+
+
+
+
11.03.09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
5
701/09
11.09.09
+
+
+
+
+
12.10.09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
6
850/09
12.06.09
+
+
+
+
+
13.07.09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
7
1288/09
26.11.09
+
+
+
+
+
14.12.09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
8
844/09
11.08.09
+
+
+
+
+
11.09.09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
9
703/09
2.06.09
+
+
+
+
+
6.07.09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
10
858/09
22.05.09
+
+
+
+
+
1.07.09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
11
643/09
5.05.09
+
+
+
+
+
4.06.09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
12
970/09
26.06.09
+
+
+
+
+
30.07.09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
13
966/09
26.06.09
+
+
+
+
+
8.07.09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
14
1027/09
14.07.09
+
+
+
+
+
7.08.09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
15
398/09
20.04.09
+
+
+
+
+
11.05.09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
16
106/09
19.02.09
+
+
+
+
+
19.03.09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
17
1362/09
4.09.09
+
+
+
+
+
8.10.09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
18
1523/09
30.09.09
+
+
+
+
+
20.10.09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
19
190/09
30.06.09
+
+
+
+
+
27.07.09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
20
1477/09
17.07.09
+
+
+
+
+
15.09.09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
21
90/09
30.07.09
+
+
+
+
+
4.09.09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
22
2047/09
14.12.09
+
+
+
+
+
28.12.09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
23
147/09
10.03.09
+
+
+
+
+
31.03.09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
24
2654/09
23.11.09
+
+
+
+
+
17.12.09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
25
878/09
26.06.09
+
+
+
+
+
22.07.09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
26
1030/09
12.06.09
+
+
+
+
+
14.07.09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
27
1174/09
15.07.09
+
+
+
+
+
6.08.09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
28
13/09
20-10-09
+
+
+
+
+
9-12-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
29
104/09
16-11-09
+
+
+
+
+
22-12-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
30
1786/09
14-09-09
+
+
+
+
+
19-10-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
31
1193/09
24-07-09
+
+
+
+
+
8-09-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
32
42/09
18-06-09
+
+
+
+
+
20-07-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
34
1123/09
6-08-09
+
+
+
+
+
2-09-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
35
502/09
5-05-09
+
+
+
+
+
17-06-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
36
1357/09
3-09-09
+
+
+
+
+
21-09-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
37
908/09
25-09-09
+
+
+
+
+
9-10-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
38
1383/09
30-12-09
+
+
+
+
+
22-01-10
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
39
2505/09
4-11-09
+
+
+
+
+
23-12-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
40
2656/09
23-11-09
+
+
+
+
+
 18-12-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
41
336/09
12-03-09
+
+
+
+
+
9-04-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
42
668/09
28-04-09
+
+
+
+
+
11-05-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
43
399/09
5-05-09
+
+
+
+
+
22-05-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
44
344/09
6-03-09
+
+
+
+
+
16.03.09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
45
655/09
9-04-09
+
+
+
+
+
6-05-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
46
1268/09
18-08-09
+
+
+
+
+
21-09-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
47
299/09
6-03-09
+
+
+
+
+
 17-04-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
48
341/09
17-03-09
+
+
+
+
+
8-04-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
49
523/09
8-04-09
+
+
+
+
+
6-05-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
50
491/09
19-03-09
+
+
+
+
+
16-04-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
51
485/09
18-03-09
+
+
+
+
+
17-04-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
52
1267/09
6-07-09
+
+
+
+
+
7-08-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
53
511/09
27-05-09
+
+
+
+
+
30-07-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
54
577/09
17-04-09
+
+
+
+
+
18-05-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
55
105/09
19-01-09
+
+
+
+
+
24-02-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
56
2414/09
17-12-09
+
+
+
+
+
14-01-10
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
57
1769/09
29-10-09
+
+
+
+
+
16-12-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
58
1266/09
5-08-09
+
+
+
+
+
18-08-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
59
838/09
29-04-09
+
+
+
+
+
29-05-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
60
325/09
25-02-09
+
+
+
+
+
21-04-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
61
697/09
29-04-09
+
+
+
+
+
16-06-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
62
391/09
5-05-09
+
+
+
+
+
2-06-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
63
318/09
22-04-09
+
+
+
+
+
20-05-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
64
619/09
10-07-09
+
+
+
+
+
10-08-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
65
942/09
15-06-09
+
+
+
+
+
13-07-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
66
779/09
3-05-09
+
+
+
+
+
25-08-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
67
487/09
14-04-09
+
+
+
+
+
14-05-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
68
235/09
18-02-09
+
+
+
+
+
14-04-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
69
174/09
30-01-09
+
+
+
+
+
2-03-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
70
226/09
9-02-09
+
+
+
+
+
3-03-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
71
244/09
20-02-09
+
+
+
+
+
23-0309
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
72
143/09
27-01-09
+
+
+
+
+
6-02-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
73
1678/09
20-10-09
+
+
+
+
+
17-11-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
74
1280/09
30-11-09
+
+
+
+
+
7-12-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
75
32/08
24-04-08
+
+
+
+
+
23-05-08
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
76
323/09
10-03-09
+
+
+
+
+
30-03-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
77
321/09
10-03-09
+
+
+
+
+
7-05-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
78
1684/09
3-09-09
+
+
+
+
+
29-09-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
79
35/09
7-01-09
+
+
+
+
+
24-09-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
80
186/09
2-02-09
+
+
+
+
+
3-03-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
81
3/08
2-01-09
+
+
+
+
+
5-02-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
82
17/09
5-01-09
+
+
+
+
+
16-01-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
83
7/09
14-01-09
+
+
+
+
+
16-02-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
84
171/09
26-10-09
+
+
+
+
+
25-11-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
85
1523/09
17-09-09
+
+
+
+
+
16-10-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
86
1950/09
4-09-09
+
+
+
+
+
23-09-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
87
1914/09
2-09-09
+
+
+
+
+
13-10-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
88
03/09
28-01-09
+
+
+
+
+
23-03-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
89
18/09
6-02-09
+
+
+
+
+
25-02-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
90
198/09
11-02-09
+
+
+
+
+
20-03-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
91
476/09
17-03-09
+
+
+
+
+
10-04-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
92
2800/09
8-12-09
+
+
+
+
+
7-01-10
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
93
209/09
16-02-09
+
+
+
+
+
3-03-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
94
1942/09
11-12-09
+
+
+
+
+
11-01-10
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
95
1960/09
30-11-09
+
+
+
+
+
12-01-10
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
96
1191/09
12-11-09
+
+
+
+
+
27-11-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
97
2695/09
27-11-09
+
+
+
+
+
21-12-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
98
1839/09
13-11-09
+
+
+
+
+
2-12-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
99
1202/
18-11-09
+
+
+
+
+
1-12-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
100
690/09
28-04-09
+
+
+
+
+
11-05-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
101
565/09
16-04-09
+
+
+
+
+
22-05-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
102
2290/09
02-12-09
+
+
+
+
+
6-01-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
103
2275/09
1-12-09
+
+
+
+
+
21-12-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
104
1541/09
29-09-09
+
+
+
+
+
1-12-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
105
1888/09
23-11-09
+
+
+
+
+
7-12-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
106
334/09
24-04-09
+
+
+
+
+
5-06-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
107
907/09
25-09-09
+
+
+
+
+
23-10-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
108
161/09
5-02-09
+
+
+
+
+
13-08-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
109
1543/09
28-12-09
+
+
+
+
+
1-02-10
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
110
2541/09
9-11-09
+
+
+
+
+
25-11-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
111
549/09
23-04-09
+
+
+
+
+
13-05-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
112
1694/09
23-10-09
+
+
+
+
+
9-12-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
113
1407/09
7-09-09
+
+
+
+
+
13-10-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
114
889/09
4-06-09
+
+
+
+
+
6-07-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
115
845/09
10-06-09
+
+
+
+
+
10-07-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
116
1589/09
28-09-09
+
+
+
+
+
22-10-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
117
1677/09
27-08-09
+
+
+
+
+
9-09-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
Dec. Czasowa 10-08-09
118
5/09
2-01-09
+
+
+
+
+
16-01-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
119
860/09
7-10-09
+
+
+
+
+
23-10-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
120
595/09
16-04-09
+
+
+
+
+
4-05-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
121
1566/09
21-09-09
+
+
+
+
+
20-10-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
122
1620/09
12-10-09
+
+
+
+
+
23-11-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
123
127/09
30-01-09
+
+
+
+
+
10-02-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
124
1331/09
4-11-09
+
+
+
+
+
2-12-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
125
2655/09
23-11-09
+
+
+
+
+
29-12-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
126
39/09
10-03-09
+
+
+
+
+
26-03-09
+
+
+
+
+
+
nd
nd
 
 
 
 


 

W związku ze stwierdzonymi w trakcie kontroli uchybieniami w indywidualnych aktach spraw, dotyczącymi przekroczenia terminów do wydania decyzji administracyjnych, kierownik Referatu Rejestracji Pojazdów złożył w sprawie w dniu 26.02.2010 r. pisemne wyjaśnienia z których wynika, że:
 
Ogólnopolski system informatyczny służący do rejestracji pojazdów we wszystkich organach rejestrujących pojazdy, w swojej funkcji wydania decyzji administracyjnej w sprawie czasowej i „stałej” rejestracji pojazdów ( określonej według jednolitego wzoru ) łączy wydanie decyzji z jednoczesnym wydaniem określonego dokumentu ( pozwolenie czasowe bądź dowód rejestracyjny ). 
         Proces ten jest nierozłączny i nie można wydać dokumentu klientowi Urzędu nie wydając jednocześnie decyzji administracyjnej i na odwrót. Automatycznie określany przez system „Pojazd” termin ( 30 dni ) , do którego klient Urzędu winien odebrać dokumenty wraz z decyzją zamieszczony jest na pozwoleniu czasowym w rubryce H, wydawanym klientowi, a jego odbiór potwierdzony w treści decyzji o czasowej rejestracji podpisem klienta. Stąd to klient, świadomy terminu odbioru, sam określa dogodny dla niego czas załatwienia sprawy ( odbioru dokumentów ).
Niemniej, w celu usprawnienia organizacji przyjęć klientów oraz wzmocnienia świadomości terminowości odbioru dokumentów, urzędnicy ustnie informują o terminach i konsekwencjach prowadzenia pojazdu z nieważnym pozwoleniem czasowym oraz dodatkowo wzmacniają ten przekaz informacją pisemną wręczaną klientom, zawierającą termin odbioru dokumentu wraz z przypomnieniem wykazu dokumentów , niezbędnych do odbioru dowodu rejestracyjnego. Działania te przynoszą efekty, ale zdarza się , że klienci nie zgłaszają się w oznaczonym terminie, na co już Urząd nie ma wpływu. Taka sytuacja miała miejsce w dokumentach we wszystkich wykazanych w tabeli pozycjach: 2,3,9, 10,12,17,21,28,29,39,95,104,108,122,125.
Dodatkowo informuję, że „specjalną” grupę stanowią firmy leasingowe, działające przez pełnomocników, którzy codziennie załatwiając sprawy w Wydziale Komunikacji na bieżąco informowani są o konieczności odbioru dokumentów i decyzji w terminie. Firmy leasingowe działając przez pełnomocników bezpośrednio załatwiają sprawy do etapu wydania pozwolenia czasowego, które przekazują swoim klientom wraz z tablicami rejestracyjnymi i kartą pojazdu. Wydanie decyzji i dowodu rejestracyjnego uzależnione jest od zwrotu pozwolenia czasowego, okazania karty pojazdu i ubezpieczenia – OC, a dokumenty te firmy muszą odzyskać od faktycznych użytkowników pojazdu , co wydłuża proces rejestracji bez winy Urzędu. Dotyczy to pozycji: 2,29,108,126.
W przypadku wymienionym w pozycji 39 mimo wysłanego wezwania klient nie stawił się po odbiór dokumentów i decyzji.   
Natomiast w sprawie umieszczonej pod poz. 117 decyzja została wydrukowana z systemu z datą zawierającą błąd, którego nie zauważono”. (akta kontroli tom I s. 50-71)
 
W związku ze stwierdzonymi uchybieniami zespół kontrolny postanowił uznać złożone w trakcie czynności kontrolnych wyjaśnienia dotyczące przekroczenia terminów do wydania decyzji wskazując przepis art. 35 § 5 jako podstawę swojej decyzji.
Nie uznano natomiast wyjaśnień dotyczących postępowania umieszczonego w tabeli pod poz. 117, ponieważ popełniony błąd w dacie decyzji wiąże się z niezachowaniem odpowiedniej staranności przy jej wydaniu.      
   
o        
 
 


 

 
Realizacja procedury wyrejestrowania pojazdu na wniosek właściciela  
w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Opola
 
 
Tabela nr 2
Lp.
Nadanie numeru sprawy na wniosku 
Data złożenia wniosku
Zgodność wniosku z Formularzem 
Podpis wnioskodawcy
Adnotacja uwierzytelniająca kserokopie dokumentów
Opis teczki
 
 
Adnotacja w karcie pojazdu
Decyzja o wyrejestrowaniu
Adnotacja na unieważnionym dokumencie  
Zawiadomienie o uczestnictwie w postępowaniu 
Uwagi
 
Z 3
 
F1
Z 1
Z 8
Z13
Z 11
Z14
Z15
Z16
Z12
F5
Z9
Z10
 
1
268/09
27-02-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
2
1994/09
3-12-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
3
220/09
25-05-09
+
+
+
+
+
+
+
+
+
brak
 
4
1434/09
7-09-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
5
2427/09
28-10-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
6
1835/09
23-11-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
7
1540/09
27-07-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
8
663/09
24-04-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
9
1168/09
21-07-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
10
2777/09
4-12-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
11
223/09
11-02-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
12
402/09
20-04-09
+
+
+
+
+
+
+
+
+
brak
 
13
1322/09
5-08-09
+
+
+
+
+
+
+
+
+
brak
 
14
1309/09
3-08-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
15
1797/09
20-08-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
16
109/09
19-01-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
17
922/09
1-06-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
18
378/09
18-03-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
19
86/09
23-01-09
+
+
+
+
+
+
+
+
+
brak
 
20
1196/09
12-10-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
21
1130/09
2-07-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
22
877/08
14-08-09
+
+
+
+
nd
-
+
+
+
brak
 
23
161/09
26-01-09
+
+
+
+
+
+
+
+
+
brak
 
24
382/09
30-06-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
25
222/09
19-02-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
26
1070/09
22-06-09
+
+
+
+
+
+
+
+
+
brak
 
27
2449/09
28-12-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
28
1202/09
13-08-09
+
+
+
+
+
+
+
+
+
brak
 
29
1201/09
13-08-09
+
+
+
+
+
+
+
+
+
brak
 
30
352/09
9-03-09
+
+
+
+
+
+
+
+
+
brak
 
31
280/09
3-03-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
32
1291/09
30-11-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
33
223/09
25-05-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
34
564/09
15-04-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
35
1223/09
25-06-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
36
592/09
19-05-09
+
+
+
+
+
+
+
+
+
brak
 
37
422/09
25-03-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
38
56/09
12-01-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
39
1427/09
11-12-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
40
1343/09
14-07-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
41
1819/09
6-11-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
42
363/09
4-03-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
43
603/09
20-04-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
44
897/09
12-06-09
+
+
+
+
+
+
+
+
+
brak
 
45
896/09
12-06-09
+
+
+
+
+
+
+
+
+
brak
 
46
947/09
27-03-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
47
2983/09
30-12-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
48
2713/09
30-11-09
+
+
+
+
+
+
+
+
+
brak
 
49
1927/09
25-11-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
50
478/09
26-03-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
51
376/09
11-03-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
52
36/09
06-02-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
53
326/09
19-06-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
54
651/09
9-04-09
+
+
+
+
+
+
+
+
+
brak
 
55
747/09
18-08-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
56
1232/09
19-10-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
57
130/09
30-01-09
+
+
+
+
+
+
+
+
+
brak
 
58
2090/09
3-11-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
59
194/09
21-05-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
60
521/09
8-04-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
61
12/09
5-01-09
+
+
+
+
+
+
+
+
+
brak
 
62
1304/09
27-08-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
63
1706/09
23-10-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
64
524/09
16-04-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
65
504/09
18-08-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
-
brak
 
66
2709/09
6-01-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
67
1478/09
21-12-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
68
373/09
30-06-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
69
1537/09
30-12-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
70
938/09
1-10-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
71
1266/09
25-08-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
72
1993/09
22-10-09
+
+
+
+
+
+
+
+
+
brak
 
73
136/09
2-02-09
+
+
+
+
+
+
+
+
+
brak
 
74
88/09
21-01-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
75
1969/09
20-10-09
+
+
+
+
+
+
+
+
+
brak
 
76
859/09
1-06-09
+
+
+
+
+
+
+
+
+
brak
 
77
1112/09
5-11-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
78
1666/09
19-10-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
79
478/09
13-08-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
80
1075/09
2-11-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
81
28/09
06-01-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
82
360/09
29-04-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
83
363/09
17-03-09
+
+
+
+
+
+
+
+
+
brak
 
84
236/09
18-02-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
85
816/09
1-06-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
86
630/09
22-04-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
87
1063/09
2-11-09
+
+
+
+
+
+
+
+
+
brak
 
88
1491/09
18-09-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
89
1692/09
22-10-09
+
+
+
+
+
+
+
+
+
brak
 
90
914/09
14-10-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
91
48/09
8-01-09
+
+
+
+
+
+
+
+
+
brak
 
92
1126/09
06-11-09
+
+
+
+
+
+
+
+
+
brak
 
93
1215/09
11-08-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
94
1203/09
24-06-09
+
+
+
+
+
+
+
+
+
brak
 
95
1229/09
17-11-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
96
1133/09
6-11-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
97
1511/09
16-09-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
98
1390/09
30-12-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
99
1715/09
9-11-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
100
653/09
6-05-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
101
1153/09
22-06-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
102
1446/09
14-12-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
103
503/09
18-08-09
+
+
+
+
nd
+
+
+
+
brak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 
Do kontroli Referat Rejestracji Pojazdów Wydziału Komunikacji przekazał 112 akt. W trakcie wstępnej weryfikacji kontrolą objęto 103 postępowania dotyczące wyrejestrowania pojazdu na wniosek właściciela. W pozostałych 9 przypadkach zespół kontrolny odstąpił od badania dokumentacji ponieważ dotyczyły one wyrejestrowania pojazdu z urzędu co nie było przedmiotem prowadzonego postępowania.
 
W wyniku szczegółowej analizy wymienionych wyżej 103 postępowań w związku ze stwierdzonymi w trakcie kontroli uchybieniami w indywidualnych aktach spraw, dotyczącymi braku zawiadomienia o uczestnictwie w postępowaniu (Z9) zgodnie z obowiązującą procedurą,kierownik Referatu Rejestracji Pojazdów złożył w sprawie w dniu 10.03.2010 r. pisemne wyjaśnienia z których wynika, że:
 
„Wzór decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu jest generowany w ogólnopolskim systemie informatycznym – Pojazd.
W 103 kontrolowanych przypadkach, brak w aktach pojazdu zawiadomienia o możliwości uczestniczenia strony w postępowaniu przed wydaniem decyzji ostatecznej, wynika z faktu, że decyzja ostateczna w sprawie wyrejestrowania pojazdu została wydana niezwłocznie tj. w chwili złożenia wniosku o wyrejestrowanie przy uczestnictwie strony. W związku z tym, w tych przypadkach nie istniała potrzeba zawiadamiania strony z art. 10 Kpa o możliwości uczestniczenia w postępowaniu przed wydaniem decyzji ostatecznej, gdyż strona brała udział w postępowaniu. Decyzja w swojej treści zawiera ( z automatu ) w uzasadnieniu art. 107 § 4 Kpa – odstąpienie od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądanie strony i nie dotyczy decyzji rozstrzygającej sporne interesy stron. 
Ponadto informuję, że zgodnie z „ PROCEDURĄ WEWNĘTRZNĄ W PROCESIE WYREJESTROWANIA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA” z jej zapisami ( pkt 5 ppkt 8 ) i wytycznymi ( pkt 6 ppkt 6 ) stronę zawiadamia się o możliwości uczestniczenia w postępowaniu, zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w przypadku stwierdzenia niezgodności w dokumentacji, a w przypadku tych decyzji niezgodności nie wystąpiły”.
Zespół kontrolny przyjął wyjaśnienia złożone przez kierownika kontrolowanego Referatu i uznał przedstawione argumenty. Jednakże aby uniknąć w przyszłości dowolności interpretacji zapisów procedury zaproponuje jej doprecyzowanie bądź wykreślenie ze względu na jego nikłe wykorzystanie w prowadzonych postępowaniach.
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r., zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole
 
 

Jednostka kontrolowana
   
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
Data: Opole,......                                             
Zespół kontrolny
 
 
 
 
(podpisy)
 
 
Data: Opole, .......

 
 
 
Podpis Głównego Specjalisty: (na ostatecznej wersji roboczej)
 
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału: (na ostatecznej wersji robocze
 
 
 
 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
.................................................................................................................
 
.................................................................................................................
 
.................................................................................................................
 

 
 

Załączniki do pobrania: 2010-09-28 13:38:35 - Wnioski pokontrolne (47.00 kB)
2010-09-28 13:49:52 - Wystąpienie pokontrolne (33.00 kB)

Ilość odwiedzin: 7893
Nazwa dokumentu: Wydział Komunikacji
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Jacek Spadło, Izabela Dziewulska - Gaj
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Spadło, Izabela Dziewulska - Gaj
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2010-09-28 13:28:25
Data udostępnienia informacji: 2010-09-28 13:28:25
Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-28 14:01:05

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner