logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 
                           

KWiA-I-0913/12/10
Opole,  6 sierpnia 2010 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 42/10
 
Jednostka kontrolowana
Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
   od 27 lipca do 6 sierpnia 2010 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Agnieszka Lisiecka - inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Wiesław Pałczyński – starszy specjalista               w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 87/2010
nr 88/2010
Przedmiot kontroli
Realizacja planu finansowego za 2009r.
Okres objęty kontrolą
2009 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Bożena Drygała– kierownik Zakładu
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:
Bożena Drygała– Kierownik Zakładu
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– główna księgowa
 

    
 Podstawy prawne
 
1. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o Samorządzie Gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591  z późn. zm.),     
3. Ustawa z dnia 29 września1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.06.2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.).
5.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107 poz. 726 z późn. zm.).
6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020).
7.     Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7 poz. 58).
8.     Uchwała Zarządu Miasta Opola nr 445/99 z dnia 18.02.1999r w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Prezydenta Miasta Opola Zakładu Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola,
9.     Zarządzenie Nr GNGiK – 7435/1/99 Prezydenta Miasta Opola z dnia 25 stycznia 1999r. w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego przy Urzędzie Miasta Opola o nazwie Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola.
10.            Zarządzenie Nr GNGiK 7435/1/2001 Prezydenta Miasta Opola z dnia 10 stycznia 2001r. w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego oraz nadania statutu.
     
Cel kontroli
 
Celem kontroli było sprawdzenie realizacji planu finansowego za 2009r.
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
     Zapoznano się z przyjętymi rozwiązaniami organizacyjnymi w zakresie prowadzenia spraw ewidencyjno-księgowych.
     Dane wykazane w sprawozdaniach budżetowych sporządzonych przez jednostkę kontrolowaną za 2009 r. porównano z danymi znajdującymi się w ewidencji księgowej oraz z wyciągami bankowymi.
         Na okoliczność poczynionych ustaleń przyjęto ustne wyjaśnienia od Kierownika i głównej księgowej jednostki kontrolowanej.
 
USTALENIA KONTROLI
 
I.                  Ustalenia ogólno-organizacyjne
 
Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola jest gospodarstwem pomocniczym utworzonym w 1999r. przez Prezydenta Miasta Opola w związku z obowiązkiem realizacji przez Prezydenta zadań z dziedziny geodezji i kartografii (zarządzenie nr GiK-7435/1/99 Prezydenta Miasta Opola z dnia 25 stycznia 1999r.).

         Podstawą wyodrębnienia organizacyjnego i finansowego oraz przydzielenia zadań jest Statut nadany Zakładowi Obsługi Technicznej. Organizację i zasady funkcjonowania Zakładu określa Regulamin Organizacyjny. Siedzibą Zakładu jest Urząd Miasta Opola - pl.Wolności 7/8.
Jednostką budżetową, przy której utworzono gospodarstwo pomocnicze jest Urząd Miasta Opola. Prezydent sprawuje nadzór ogólny nad jednostką. Nadzór bezpośredni sprawuje Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Opola.
W strukturze organizacyjnej wyodrębnia się: kierownika gospodarstwa pomocniczego, głównego Księgowego w gospodarstwie pomocniczym i stanowiska pracy: kierownik pracowni, główny specjalista, starszy geodeta, geodeta, młodszy geodeta. 
         Zadania określone w statucie wykonuje Kierownik, który: zarządza Zakładem i reprezentuje go na zewnątrz, organizuje wykonanie zadań zakładu, podpisuje korespondencję, podpisuje dokumenty obrotu pieniężnego, zawiera umowy w zakresie rzeczowym, zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Zakładu, dysponuje pozostającymi we władaniu kierowanej jednostki środkami finansowymi raz dokonuje w miarę potrzeby zmiany w planie finansowym zgodnie z uchwałą na dany rok, występuje jako strona w postępowaniu sądowym w sprawach dotyczących zakresu działania jednostki, ustanawia w formie pisemnej, na czas nieobecności Kierownika Zakładu zastępcy spośród pracowników Zakładu, prowadzi prace związane z aktualizacją zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie wskazanym przez Kierownika MODGiK, m.in.: aktualizuje bazy danych mapy numerycznej na podstawie danych wpływających do zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydaje dane z bazy mapy numerycznej. Kierownikiem Zakładu jest Pani Bożena Drygała.
         Do zadań Głównego Księgowego należy: obsługa finansowo - księgowa Zakładu, naliczanie płac i świadczeń z ubezpieczeń społecznych, opracowanie planów i sporządzanie sprawozdań finansowych i bilansów. Głównym Księgowym jest(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), zatrudniona na tym stanowisku w niepełnym wymiarze czasu pracy – ¼ etatu na czas nieokreślony, od dnia 01.04.2003r.
         Działalność Zakładu finansowana jest z wpływów za usługi świadczone na rzecz MODGiK i z dotacji budżetu miasta. Zakład prowadzi samodzielną obsługę finansowo-księgową z typowym planem kont dla gospodarstw pomocniczych oraz sporządza sprawozdania zgodnie z przepisami o sprawozdawczości budżetowej. Podstawę gospodarki finansowej Zakładu stanowi plan finansowy opracowany na okres roku kalendarzowego.
         Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola wykonuje usługi na rzecz Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 
         Przedmiotem działalności gospodarstwa pomocniczego jest odpłatna, bieżąca obsługa techniczna Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola polegająca na :
- przygotowaniu danych do obsługi i wyceny zgłoszeń robót geodezyjnych i kartograficznych oraz sprzedaży informacji i map z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zwanego dalej "Zasobem";
- ewidencjonowaniu, przetwarzaniu i przechowywaniu dokumentów przyjętych do Zasobu,
- bieżącej modernizacji i aktualizacji Zasobu oraz sporządzaniu dokumentów lustrujących Zasób,
- sprawdzaniu przyjmowanych do Zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych pod względem jakości, kompletności oraz zgodności z istniejącymi instrukcjami,
- tworzeniu i aktualizacji zasobu zabezpieczającego,
- informatyzacji Zasobu,
- przygotowaniu informacji dla sprawozdawczości GUS.
         Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola nie posiada żadnego majątku trwałego. Gospodarstwo pomocnicze korzysta nieodpłatnie z pomieszczeń oraz wyposażenia Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola.
         Zarządzeniem nr OR.I-0151-1937/2010 Prezydenta Miasta Opola z dnia 07.05.2010r. w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego o nazwie Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola likwiduje się gospodarstwo pomocnicze. Termin otwarcia likwidacji wyznacza się na dzień 1 czerwca 2010r. Termin zakończenia likwidacji wyznacza się na dzień 31 grudnia 2010r. Do dnia zakończenia likwidacji gospodarstwo pomocnicze prowadzi dotychczasową działalność. Składniki majątkowe, należności i zobowiązania zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego przejmie z dniem likwidacji Urząd Miasta Opola. Najpóźniej z dniem 1.01.2011r. pracownicy gospodarstwa stają się pracownikami Urzędu Miasta Opola.
II. Plan finansowy i jego realizacja
 
         Pomiędzy Zakładem a Miastem Opole jest podpisana umowa nr 4/2008 z dnia 31.12.2008r. na wykonanie poszczególnych zadań, które Zakład ma wykonywać na rzecz Urzędu Miasta Opola. Wartość usług za 2009r. ustalono na kwotę 31.366,67 zł. Rozliczenie z Urzędem Miasta Opola następuje w terminie do dnia 21 następnego miesiąca na podstawie faktury za wykonane usługi.
         Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta Opola wynika, że w 2009 r. zapłacono za 12 faktur w łącznej kwocie 376.400,00 zł.
 
         Przychody zakładu zaewidencjonowane na kwotę 376.404,68 zł w następujących paragrafach:
- paragraf 0830 – wpływy z usług (odpłatna obsługa MODGiK) – 376.400,04 zł,
- paragraf 0920 – pozostałe odsetki ( odsetki bankowe od środków pieniężnych) - 4,64 zł.
 
     Ze sporządzonego sprawozdania RB - 31 wynika, że wydatki wyniosły ogółem 362.596,01 zł. Poniesione wydatki zaewidencjonowano w dwunastu paragrafach. W wyniku porównania kwot dotyczących wykonania wydatków w poszczególnych paragrafach stwierdzono, że wykazane w sprawozdaniu kwoty są zgodne z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 10/42/I/11-13).
        
         W wyniku kontroli ustalono ponadto, że wykazany w sprawozdaniu stan początkowy środków pieniężnych był zgodny ze stanem figurującym na wyciągu bankowym nr 1 z dnia 13.01.2009 r. (akta kontroli Nr 10/42/I/22-27) oraz z ewidencją księgową – konto 132 (akta kontroli Nr 10/42/I/15-21).
 
         Różnicę pomiędzy przychodami a wydatkami stanowiła kwota: 13.808,67 zł (w sprawozdaniu Rb – 31 poz. wynik finansowy brutto). Z powyższej kwoty 6.904,34 zł przekazano do budżetu przelewem w dniu 25.03.2010r., a kwota 6.904,33 zł pozostała na rachunku bankowym.
 
         Wydatki realizowane były w rozdziale 71097 i 12 niżej wymienionych paragrafach:
- paragraf 3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 193,80 zł,
- paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe – 268.753,85 zł,
- paragraf 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21.371,74 zł,
- paragraf 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 44.784,57 zł,
- paragraf 4120 – składki na fundusz pracy – 6.875,37 zł,
- paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.990,57 zł,
- paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – 4.058,96 zł,
- paragraf 4410 – podróże służbowe krajowe – 807,90 zł,
- paragraf 4430 – różne opłaty i składki – 2.108,00 zł,
- paragraf 4440 – odpisy na ZFŚS – 6.250,25 zł,
- paragraf 4700 – szkolenia pracowników – 3.875,00 zł,
- paragraf 4750 – zakup akcesoriów komputerowych – 1.526,00 zł.
         Zgodnie z zarządzeniem nr 1/2005 Kierownika ZOTMODGiK z dnia 18.03.2005r. w sprawie procedur kontroli finansowej kontrola bieżąca wydatków dokonywanych ze środków publicznych pod względem zgodności z planem odbywa się przez zamieszczenie klauzuli na dowodzie księgowym stanowiącym podstawę do dokonania wydatku przez głównego księgowego o następującej treści:
Powyższy wydatek mieści się w planie finansowym
 na rok bieżący……,§…………
…………………………………………
Gł. Księgowy
Ponadto dokumentacja operacji finansowej, gospodarczej powinna posiadać adnotację:
Wydatek jest uzasadniony pod względem
Celowości, gospodarności i legalności.
………………………………….                  ………………………………….
Gł. Księgowy                                 Kierownik
         Natomiast Instrukcja organizacji i funkcjonowania kontroli finansowej, zasad (polityki rachunkowości), zakładowego planu kont, obiegu dowodów finansowo – księgowych, inwentaryzacji aktywów i pasywów wprowadzona zarządzeniem nr 2/2005 kierownika ZOTMODGiK z dnia 18.03.2005r. określa m.in. obieg dowodów finansowo – księgowych. M.in. w Instrukcji wskazano osoby odpowiedzialne za zatwierdzanie dowodów finansowo – księgowych.
 
 
W trakcie kontroli szczegółową analizą objęto ewidencję księgową dotyczącą wydatków w niżej wymienionych paragrafach. Dokonano sprawdzenia sposobu opisywania faktur pod względem formalnym, rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzania do wypłaty oraz czy zostały zrealizowane ww. zapisy dotyczące bieżącej kontroli wydatków.
 
Paragraf 4300 - zakup usług pozostałych
 
W sprawozdaniu wykazano wykonanie w kwocie 4.058,96 zł. Kwota jest zgodna z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 10/19/I/12-14).
 
Tabela nr 1

L.p.
Nazwa zadania
Kwota przelewu
 Nr faktury
1.
Obsługa prawna zgodnie* z umową
1.220,00
25/12/2009
2.
Obsługa prawna zgodnie z umową*
610,00
19/07/2009
3.
Obsługa prawna zgodnie z umową*
610,00
22/04/2009
4.
Wykonanie pieczątek
24,40
274/2009
5.
Koszt wysyłki
30,50
10151/IGS/2009
6.
Wykonanie pieczątek
54,90
137/2009
7.
Naprawa faksu
317,20
56/GL/09
8.
Badanie czynników szkodliwych na stanowiskach pracy
58,56
094/2009
9.
Opracowanie oceny ryzyka zawodowego
244,00
10/2009
10.
Prowizje bankowe
889,40
wyciągi
x
SUMA
4.058,96
x

* Na obsługę prawną zawarto umowę – zlecenie z Kancelarią radców prawnych.
   Wynagrodzenie ustalono ryczałtowo (kwartalnie) w wysokości 500,00 zł + VAT
    
Paragraf 4700 – szkolenia pracowników
 
W sprawozdaniu wykazano wykonanie w kwocie 3.875,00 zł. Kwota jest zgodna z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 10/19/I/12-14). Wszystkie wydatki dotyczyły szkoleń pracowników, których tematyka związana była bezpośrednio z wykonywaną przez nich pracą.
 
Tabela nr 2

L.p.
Kwota przelewu
 Nr faktury
1.
1.220,00
1049/09/FVS
2.
1.220,00
0939/09/FVS
3.
200,00
323/S/10/09
4.
190,00
401/09/09
5.
150,00
117/09
6.
190,00
120/07/09
7.
260,00
371/09
8.
295,00
000614/03/09
9.
150,00
FA/10/09
Suma
3.875,00
x

 
Ustalono, że wszystkie skontrolowane dokumenty były prawidłowo sprawdzone pod względem merytorycznym, rachunkowym i formalnym. Wszystkie faktury posiadały dekretację oraz wskazanie odpowiedniego paragrafu klasyfikacji budżetowej.
 
Wydatki na wynagrodzenia
 
Badając wynagrodzenia stwierdzono, że jednostka posiada wewnętrzne uregulowania płacowe dotyczące:
- w sprawie utworzenia funduszu nagród z dnia16.06.2009r.,
- regulamin wynagradzania pracowników z dnia16.06.2009r.
 
Strona kontrolująca dokonała analizy wynagrodzeń Kierownika i głównej księgowej za I półrocze 2009 r.
Badanie polegało na porównaniu wynagrodzeń netto z list płac z dokonanymi przelewami. Zestawienie wynagrodzeń pracowników kontrolowanej jednostki za I półrocze 2009 r. przedstawiono w tabeli nr 3.
 
Tabela nr 3

Lp.
Imię i nazwisko
I/2009
II/2009
III/2009
IV/2009
V/2009
VI/2009
1
Kierownik
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
2
Główny księgowy

 
          W trakcie badania stwierdzono, iż zachodzi pełna zgodność pomiędzy danymi zawartymi w listach płac z danymi z wyciągów bankowych.
 
ZFŚS
 
W trakcie kontroli sprawdzono wyciąg bankowy nr 1/2009 - saldo początkowe wykazane na ww. dokumencie wynosiło 880,63 zł i było zgodne z ewidencją księgową (konto 135).
W jednostce dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 6.250,25 zł. Środki zostały przekazane na rachunek bankowy ZFŚS w dniach:
Ø      02.04.2009 r. –   4.375,00 zł – 70%
Ø      28.09.2009 r. –   1.875,25 zł – 30%
RAZEM                      6.250,25 zł.
 
Odpis na ZFŚS został przekazany niezgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
 
Z analizy wszystkich wyciągów bankowych (od nr 1 do nr 25) wynika, że oprócz odpisów, rachunek bankowy zasilały odsetki od zgromadzonych na rachunku środków finansowych.
Zasady tworzenia i udzielania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników Zakładu określił kierownik w zarządzeniu nr 1/2008 kierownika ZOTMODGiK z dnia 31.03.2008r. w sprawie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Zgodnie z powyższym zarządzeniem pracownicy mogą korzystać raz w roku z dofinansowania wczasów.
Środki funduszu przeznacza się na:
- dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży,
- dofinansowanie wypoczynku organizowanego we własnym zakresie,
- pomoc rzeczowa przyznawana osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
- zapomogi pieniężne bezzwrotne,
- finansowanie imprez okolicznościowych wraz z zakupem drobnych upominków oraz paczek świątecznych.
Wstępnej kwalifikacji wniosków o przyznanie świadczeń dokonuje komisja socjalna składająca się z minimum trzech pracowników. Ostateczną decyzję podejmuje kierownik Zakładu.
 
         Z analizy zapisów dokonanych na koncie 135 (strona Ma) wynika, że zaewidencjonowane wydatki w kontrolowanym okresie dotyczyły:
Ø      paczek świątecznych,  
Ø      świadczeń urlopowych.
 
Saldo konta 135 na dzień 31.12.2009 r. wynosiło 145,30 zł i było zgodne z wyciągiem bankowym.
 
Inwentaryzacja
 
Zakład posiada Instrukcję wewnętrzną w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów.
Zarządzeniem nr 8/2008 z 11.12.2008r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej na dzień 11.12.2008r. powołano 3 osobowy zespół spisowy. Inwentaryzacja dotyczyła środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
Z inwentaryzacji sporządzono protokół. Nie stwierdzono niedoborów i nadwyżek inwentaryzacyjnych.
 
 
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono kierownikowi Zakładu.
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola   stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 

        Jednostka kontrolowana
 
   W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
                 (podpis)
 
 
Data: ........................
 
               Zespół kontrolny
                    (podpisy)
 
 
 
 
 
Data:................

  
 
 
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2011-02-10 09:36:25 - wnioski pokontrolne (62.00 kB)
2011-02-10 09:38:57 - wystąpienie pokontrolne (28.50 kB)

Ilość odwiedzin: 6007
Nazwa dokumentu: Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka, Wiesław Pałczyński
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Lisiecka, Wiesław Pałczyński
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2011-02-10 09:28:09
Data udostępnienia informacji: 2011-02-10 09:28:09
Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-10 09:40:22

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner