logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 
KWiA –I–0914/30/2010
Opole, 18 listopada 2010 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 55/2010
 
Jednostka kontrolowana
Wydział Administracyjno Gospodarczy Urzędu Miasta Opola
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
   od 25 października do 22 listopada 2010 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Wiesław Pałczyński - starszy specjalista 
w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Monika Pijanka – inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
                       115/2010
                      116/2010
Przedmiot kontroli
 
prawidłowość wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych na zakupy inwestycyjne oraz usługi remontowe dot. Urzędu Miasta w 2009 roku.
 
Okres objęty kontrolą
2009 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Danuta Juszczak-Puppel – naczelnik wydziału
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– z-ca naczelnika
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))- kierownik
   
Podstawy prawne
1.                 Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
 
2.                 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177 z późniejszymi zmianami).
 
3.                 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami).
 
4.             Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 170, poz. 1426 z późniejszymi zmianami).
 
5.                 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz
 
6.                 środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107 poz. 726 z późn. zm.).
 
7.                 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142 poz. 1020).
 
8.                 Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7 poz. 58).
 
 8.    Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola Nr OR.I-0151- 807/08z dnia20 maja 2008 r. w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 14.000,00 EURO netto w Urzędzie Miasta Opola.
 
9.    Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola Nr OR.I-0152- 2/2004z dnia26 stycznia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zasad dokumentowania przyjęcia do ewidencji środków trwałych.
 
10.   Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola Nr OR.I-0152- 62/2005z dnia26 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Opola.
 
Cel kontroli
Celem kontroli było:
 - ocena prawidłowości gospodarowania środkami budżetowymi,
 - ocena rzetelności sporządzanych sprawozdań,
 - sprawdzenie procedur wyłaniania dostawców,
 - sprawdzenie prawidłowości ewidencjonowania zakupionego sprzętu.
 
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Dokonano analizy wszystkich wydatków zaewidencjonowanych w 2009 r. w poszczególnych rozdziałach i paragrafach pod kątem prawidłowości ich zaewidencjonowania i zaklasyfikowania. Sprawdzono procedury wyłaniania dostawców i usługobiorców. Porównano przeprowadzone postępowania z obowiązującymi przepisami. Na podstawie faktur ustalono kwoty i rodzaje poszczególnych wydatków oraz wytypowano wydatki do szczegółowej kontroli pod kątem wykorzystania przyznanych środków zgodnie z ich przeznaczeniem oraz ich związku z realizacją poszczególnych zadań. Sprawdzono czy wydatki dokonywane były w wysokościach i terminach wynikających z zawartych umów.Sprawdzono czy zakupione składniki majątkowe zostały ujęte w ewidencji księgowej na podstawie właściwych dokumentów.
 
Kryteria
1. Zgodnie z art. 35 ustawy o finansach publicznych wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokości ustalonej w uchwale budżetowej i planie finansowym oraz powinny być dokonywane:
-        w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
-        w sposób umożliwiający terminową realizację zadań,
-        w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków oraz zawierają umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.
 
2. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.
 
 3. Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola Nr OR.I-0151- 807/08z dnia20 maja 2008 r. w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 14.000,00 EURO netto w Urzędzie Miasta Opola – jednorazowych zamówień powyżej 3.000 euro netto dokonuje się na podstawie zasad wyboru oferty, określonych w załączniku nr 7.
 
4. Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola Nr OR.I-0152- 2/2004z dnia26 stycznia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zasad dokumentowania przyjęcia do ewidencji środków trwałych – przyjęcie środka trwałego winno być dokonane na podstawie dokumentu księgowego wystawionego przez wydział dokonujący zakupu.
 
     5. Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola Nr OR.I-0152- 62/2005z dnia26 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Opola:
          - pracownicy merytoryczni zobowiązani są do umieszczenia na odwrocie oryginałów faktur dokładnego opisu zdarzenia gospodarczego, daty dokonania czynności, celowości zakupu oraz wskazanie właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej,
          - naczelnik wydziału merytorycznego dyscyplinarnie odpowiada za       wydatkowane w ramach planu budżetu środki przeznaczone na realizację zadania.
 
USTALENIA KONTROLI
 
I. W zakresie ogólno-organizacyjnym
 
         Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Opola (akta kontroli Nr 10/55/I/8), do zakresu działania Wydziału Administracyjno Gospodarczego  należy:
- planowanie, realizacja i rozlicznie remontów przeprowadzanych w Urzędzie,
- administrowanie obiektami Urzędu,
- obsługa wewnątrzzakładowej sieci telefonicznej.
Naczelnikiem wydziału jest Pani Danuta Juszczak-Puppel. Zgodnie ze schematem organizacyjnym pracę wydziału koordynuje i nadzoruje Sekretarz Miasta
         Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta Opola wynika, że w 2009 r. łączne wydatki inwestycyjne i usługi remontowe na potrzeby Urzędu wyniosły ogółem 1.585.864,33(akta kontroli Nr 10/55/I/10-14).
Wydatki realizowane były w rozdziale 75095 w trzech niżej wymienionych paragrafach:
- paragraf 4270 - zakup usług remontowych na kwotę – 841.996,90zł,
- paragraf 6050wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę – 284.398,30 zł,
- paragraf 6060-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę – 459.469,13 zł.
 
II. W zakresie realizacji wydatków w rozdziale 75095, paragraf 4270- zakup usług remontowych
Z układu wykonawczego wynika, że plan wydatków w tym paragrafie na 2009 r. wynosił 1.350.000,00(akta kontroli Nr 10/55/9). Z ewidencji księgowej wynika, że faktyczne wydatki wyniosły 841.996,90(akta kontroli Nr 10/55/I/14). Sprawozdanie z realizacji wydatków w tym paragrafie naczelnik Wydziału sporządził w dniu 18.02.2010 r.(akta kontroli Nr 09/31/I/22). Dane zawarte w tym sprawozdaniu są zgodne z ewidencją księgową. Wydatki w tym zakresie obejmowały następujące zadania:
- remont nawierzchni na zapleczu budynku przy pl. Wolności 7-8,
- remont wieży ratuszowej,
- osuszanie budynku Ratusza,
- remont korytarzy Ratusza.
W czasie kontroli prowadzono analizę całościową dokumentacji poszczególnych wydatków wraz oceną prawidłowości przestrzegania procedur przetargowych.
Wyniki tej analizy przedstawiono w tabeli nr 1.
Stwierdzono, że wszystkie faktury są opisane przez naczelnika wydziału pod względem merytorycznym. Opis poszczególnej faktury zawiera ponadto numer umowy oraz wskazuje rozdział i paragraf płatności danego wydatku.
 
III. W zakresie realizacji wydatków w rozdziale 75095, paragraf 6050 –wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  
Z układu wykonawczego wynika, że plan wydatków w tym paragrafie na 2009 r. wynosił 318.000,00(akta kontroli Nr 10/55/I/9). Z ewidencji księgowej wynika, że faktyczne wydatki wyniosły 284.398,30(akta kontroli Nr 10/55/I/11). Sprawozdanie z realizacji wydatków w tym paragrafie naczelnik Wydziału sporządził w dniu 18.02.2009 r.Dane zawarte w tym sprawozdaniu są zgodne z ewidencją księgową.
 
Szczegółowe dane dotyczące wydatków w tym zakresie i prowadzonych procedur przedstawia tabela nr 2.
 
IV. W zakresie realizacji wydatków w rozdziale 75095, paragraf 6060 –zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
 
Z układu wykonawczego wynika, że plan wydatków w tym paragrafie na 2009 r. wynosił 468.000,00(akta kontroli Nr 10/55/I/9). Z ewidencji księgowej wynika, że faktyczne wydatki wyniosły 459.469,13(akta kontroli Nr 10/55/I/11). Sprawozdanie z realizacji wydatków w tym paragrafie naczelnik Wydziału sporządził w dniu 18.02.2009 r.(akta kontroli Nr 10/55/I/23). Dane zawarte w tym sprawozdaniu są zgodne z ewidencją księgową.
Zakupy dotyczyły m.in.:
- kserokopiarek wielozadaniowych,
- niszczarki przemysłowej,
- prasy z belownicą do makulatury,
- powielacza cyfrowego,
- klimatyzacji,
- aktywne urządzenia do obsługi telefonii VIP dla wewnętrznych telefonów. 
Szczegółowe dane dotyczące wydatków w tym zakresie i prowadzonych procedur przedstawia tabela nr 3 (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
Ponadto stwierdzono, że wszystkie faktury są opisane przez naczelnika wydziału pod względem merytorycznym. Opis poszczególnej faktury zawiera ponadto numer umowy oraz wskazuje rozdział i paragraf płatności danego wydatku.
 
 
 Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono naczelnikowi kontrolowanego wydziału.
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola   stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 

 Jednostka kontrolowana
 
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
(podpis)
 
Data: .......................
 Zespół kontrolny
 
 
 (podpisy)
 
 
Data:................

  
 
 
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
 

 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2011-02-23 15:05:10 - wnioski pokontrolne (60.50 kB)
2011-02-23 15:07:42 - wystąpienie pokontrolne (24.50 kB)

Ilość odwiedzin: 5315
Nazwa dokumentu: Wydział Administracyjno - Gospodarczy
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Wiesław Pałczyński, Monika Pijanka
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Pałczyński, Monika Pijanka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2011-02-23 15:00:11
Data udostępnienia informacji: 2011-02-23 15:00:11
Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-23 15:08:40

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner