logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A AKWiA-I-0913/18/10
Opole, 30.12.2010r.
PROTOKÓŁ KONTROLI nr 58/10
 
Jednostka kontrolowana
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki oraz   wybrane szkoły, w których prowadzone są uczniowskie kluby sportowe
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
15.11.2010r. – 17.12.2010r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Izabela Dziewulska-Gaj
główny specjalista WKWiA kierownik zespołu kontrolnego
Małgorzata Jóźwin-Mazurek
starszy specjalista WKWiA
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
121/10
122/10
Przedmiot kontroli
 Funkcjonowanie sportowych klubów uczniowskich
Okres objęty kontrolą
2010r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Dorota Michniewicz – naczelnik Wydziału
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali
 
 
Techniki zastosowane podczas postępowania
 
1.      Analiza akt uczniowskich klubów sportowych prowadzonych przez Wydział Kultury, Sportu i Turystyki.
2.      Kontrola prowadzonych rejestrów.
 
Kryteria
1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz.U.2007.226.1675) - ustawa utraciła moc dnia 16 października 2010 r. na podstawie art. 93 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2010 r. Nr 127 poz. 857), z wyjątkiem art. 43)
 
Art. 7. 1. Szczególnym rodzajem klubu sportowego jest uczniowski klub sportowy.
2. Uczniowski klub sportowy działa na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855), z wyłączeniem przepisów dotyczących rejestracji.
3. Członkami uczniowskiego klubu sportowego mogą być w szczególności uczniowie, rodzice i nauczyciele.
4. Uczniowskie kluby sportowe podlegają wpisowi do ewidencji, prowadzonej przez starostów właściwych ze względu na siedzibę klubów.
5. Uczniowskie kluby sportowe posiadają osobowość prawną.
 
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.2010.127.857) - weszła w życie 16.10.2010r.
 
Art. 3. 1. Działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego.
2. Klub sportowy działa jako osoba prawna.
 
Art. 4. 1. Szczególnym rodzajem klubu sportowego jest uczniowski klub sportowy.
2. Uczniowski klub sportowy działa na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 766), z wyłączeniem przepisów dotyczących rejestracji.
3. Członkami uczniowskiego klubu sportowego mogą być w szczególności uczniowie, rodzice i nauczyciele.
4. Uczniowski klub sportowy podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Wpisu do ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wpis i odmowa wpisu do ewidencji następuje w drodze decyzji.
5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się:
1) statut;
2) listę założycieli, zawierającą ich imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsca zamieszkania oraz własnoręczne podpisy;
3) informację o adresie siedziby klubu sportowego.
6. Uczniowski klub sportowy uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do ewidencji, o której mowa w ust. 4.
7. Przepisy ust. 2 i 4-6 stosuje się odpowiednio do innych niż uczniowskie klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.
8. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych, o których mowa w ust. 7, oraz dane podlegające wpisowi do ewidencji, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia jednolitego sposobu prowadzenia ewidencji.
 
Art. 5. Klub sportowy może ustanawiać i finansować okresowe stypendia sportowe dla zawodników.
 
Art. 6. 1. Kluby sportowe, w liczbie co najmniej 3, mogą tworzyć związki sportowe.
2. Związek sportowy działa w formie stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń.
 
3. Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 16 stycznia 2006r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz.U.06.16.123) – zgodnie z art. 91 pkt 1 ustawy o sporcie obowiązuje do czasu wydania nowego aktu wykonawczego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy o sporcie nie dłużej jednak niż przez dwa lata od dnia wejścia w życie tej ustawy.
 
§ 2. Organ ewidencyjny prowadzi ewidencję w księdze ewidencyjnej dla uczniowskich klubów sportowych i w księdze ewidencyjnej dla klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, i w systemie informatycznym, na podstawie danych zgłoszonych we wniosku o wpis do ewidencji.
 
§ 3. 1. Wpisów do ewidencji dokonuje się chronologicznie.
2. Wpisy w ewidencji prowadzonej w księdze ewidencyjnej są dokonywane czytelnie, pismem ręcznym lub maszynowym.
3. Strony księgi ewidencyjnej numeruje się kolejno.
4. W ewidencji prowadzonej w systemie informatycznym zapis elektroniczny jest dokonywany w sposób umożliwiający niezwłoczny odczyt oraz wydruk całości lub części zapisanych danych.
 
§ 4. 1. Wpisy w ewidencji powinny być dokonywane w sposób trwały.
2. Skreślenia i poprawki należy dokonywać w sposób trwały, w kolorze czerwonym, pozwalający na odczytanie poprzedniego wpisu.
3. Dokonanie skreślenia i poprawek powinno być opatrzone datą i podpisem prowadzącego ewidencję.
4. W przypadku prowadzenia ewidencji w systemie informatycznym osoba prowadząca ewidencję dokonuje stosownych zapisów elektronicznych. Zmiany, skreślenia i poprawki powinny zapewniać czytelność tekstu sprzed i po zmianie, zawierać datę oraz imię i nazwisko osoby dokonującej danej czynności.
 
§ 5. W ewidencji zamieszcza się:
1) datę wpisu;
2) numer ewidencyjny:
3) imiona i nazwiska oraz daty urodzenia członków komitetu założycielskiego;
4) nazwę, siedzibę oraz adres klubu sportowego;
5) imiona, nazwiska i funkcje osób wchodzących w skład zarządu i organu kontroli wewnętrznej;
6) informacje o statucie: datę jego uchwalenia, datę zmiany statutu;
7) dane osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych;
8) cel działania;
9) teren działania;
10) datę wykreślenia klubu sportowego z ewidencji;
11) inne uwagi.
 
§ 6. 1. Dokumenty będące podstawą wpisów lub odmowy wpisania do ewidencji stanowią akta ewidencyjne.
2. Akta ewidencyjne opatruje się numerem zgodnym z numerem ewidencyjnym i przechowuje się w miejscu specjalnie do tego wydzielonym, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.
 
§ 7. Komitet założycielski klubu sportowego składa do organu ewidencyjnego wniosek o wpis do ewidencji wraz ze statutem, listą założycieli, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli, protokołem wyboru komitetu założycielskiego, a także informacją o adresie tymczasowej siedziby klubu sportowego.
 
§ 8. 1. Klub sportowy wpisany do ewidencji, w terminie 14 dni od dnia zmiany danych, o których mowa w § 5 pkt 4-9, składa wniosek do organu ewidencyjnego o dokonanie zmian w ewidencji.
2. Organ ewidencyjny na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1, w trybie określonym dla wpisu do ewidencji, dokonuje niezwłocznie zmian danych w ewidencji.
 
§ 9. Przepisy dotyczące dokonania wpisu lub zmian w ewidencji stosuje się odpowiednio do wykreślenia wpisu.
 
4. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2001.79.855)
 
Art. 2. 1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. 
2. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności. 
3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. 
 
Art. 3. 1. Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje obywatelom polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionym praw publicznych. 
2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszeń i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. 
3. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do stowarzyszeń według zasad określonych w ich statutach, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia. Jeżeli jednak jednostka organizacyjna stowarzyszenia zrzesza wyłącznie małoletnich, mogą oni wybierać i być wybierani do władz tej jednostki. 
 
Art. 9. Osoby w liczbie co najmniej piętnastu, pragnące założyć stowarzyszenie, uchwalają statut stowarzyszenia i wybierają komitet założycielski. 
 
Art. 10. 1. Statut stowarzyszenia określa w szczególności: 
1) nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji, 
2) teren działania i siedzibę stowarzyszenia, 
3) cele i sposoby ich realizacji, 
4) sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków, 
5) władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje, 
6) sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych,                  a także warunki ważności jego uchwał, 
7) sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich, 
8) zasady dokonywania zmian statutu, 
9) sposób rozwiązania się stowarzyszenia. 
 
Art. 33. 1. Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz                        z ofiarności publicznej. 
2. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej. 
 
Art. 34. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 
 
Art. 35. Stowarzyszenie może otrzymywać dotację według zasad określonych w odrębnych przepisach. 
 
Cel kontroli
Celem kontroli jest ocena prawidłowości sprawowanego nadzoru nad uczniowskimi klubami sportowymi.   
 
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE KONTROLI
 
Tab. 1 Ewidencja uczniowskich klubów sportowych w Opolu
 
UKS
Siedziba
Aktywność
Data wykreślenia
Data wniosku
Liczba załozycieli
Data zebrania założycielskiego
protokół
Zgodność statutu z prawem
Data decyzji
Uwagi
1
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
PSP 2
1
 
1994-11-25
15
1994-11-16
tak
tak
1994-12-04
 
2
PSP 29
1
 
1994-12-12
18
1994-12-12
tak
tak
1994-12-21
KRS
3
x
0
2009-07-07
x
x
x
x
x
x
x
4
x
0
2002-06-26
x
x
x
x
x
x
x
5
x
1
 
1996-09-23
18
1996-09-09
tak
tak
1996-11-05
 
6
x
1
 
1996-11-04
22
1996-10-26
tak
tak
1996-11-08
 
7
PSP 11
1
 
1997-01-21
16
1997-01-18
tak
tak
1997-01-23
 brak działalności
8
PSP 11
1
 
1997-10-27
16
1997-10-27
tak
tak
1997-10-28
 
9
x
1
 
1997-11-28
17
1997-11-24
tak
tak
1997-12-19
brak działalności
10
PSP 5
1
 
1998-01-07
15
1997-12-23
tak
tak
1998-01-20
 brak działalności
11
x
0
2000-11-15
x
x
x
x
x
x
x
12
x
0
2003-02-20
x
x
x
x
x
x
x
13
x
1
 
1999-09-03
16
1999-09-02
tak
tak
1999-09-09
 
14
x
1
 
2000-02-19
17
2000-02-19
tak
tak
2000-04-12
 
15
PSP 5
1
 
2000-10-22
15
2000-10-19
tak
tak
2000-11-09
brak działalności 
16
PSP 24
1
 
2000-11-23
32
2000-11-06
tak
tak
2000-12-27
 
17
PSP 5
1
 
2001-03-05
15
2001-02-27
tak
tak
2001-03-08
 
18
PSP 5
1
 
2001-10-31
19
2001-10-31
tak
tak
2001-11-14
 
19
x
1
 
2002-02-18
24
2002-02-18
tak
tak
2002-03-11
 
20
x
1
 
2002-04-03
19
2002-03-09
tak
tak
2002-04-08
zmiana nazwy 28.11.06
21
PSP 5
1
 
2002-08-30
17
2002-08-29
tak
tak
2002-09-24
 
22
x
0
2005-12-15
x
x
x
x
x
x
x
23
PG 4
1
 
2002-11-12
15
2002-10-29
tak
tak
2002-11-12
 
24
x
1
 
brak daty
15
2003-01-08
tak
tak
2003-01-29
 
25
x
1
 
2003-02-10
15
2003-02-03
tak
tak
2003-02-20
 
26
x
1
 
2003-05-11
23
2003-05-10
tak
tak
2003-05-14
 
27
x
1
 
2004-08-28
15
2004-08-23
tak
tak
2004-08-31
 
28
x
0
2006-12-22
x
x
x
x
x
x
x
29
x
1
 
2004-09-20
19
2004-09-16
tak
tak
2004-11-05
 
30
x
1
 
2005-06-07
27
2005-05-11
tak
tak
2005-07-12
 
31
x
0
2010-01-27
x
x
x
x
x
x
x
32
x
1
 
2009-09-01
15
2009-08-01
tak
tak
2009-10-02
 
33
x
0
2010-10-19
x
x
x
x
x
x
x
34
x
1
 
2010-03-10
15
2010-03-10
tak
tak
2010-03-19
 
35
5+1
PSP 5
1
 
2010-09-20
21
2010-09-15
tak
tak
2010-09-21
 
Ogółem
x
27
8
 x
 xx
 
Kolorem pomarańczowym zaznaczono kluby, które już nie prowadzą działalności.
 
Kontroli poddano wszystkie akta uczniowskich klubów sportowych. We wszystkich badanych przypadkach dokumenty do rejestracji były kompletne i prawidłowe. Rejestracja odbywała się na podstawie wniosku Komitetu założycielskiego o wpis, wraz ze statutem, listą założycieli, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli, protokołem wyboru komitetu założycielskiego, a także informacją o adresie tymczasowej siedziby klubu sportowego. Wpisy do Ewidencji dokonywane są zgodnie z właściwością miejscową, określaną na podstawie siedziby klubów. Liczba członków założycieli była zgodna z wymaganiami ustawowymi (min. 10 osób). We wszystkich przypadkach statuty uczniowskich klubów sportowych były zgodne z prawem.    W sytuacjach, gdy istniały niezgodności statutu z prawem pracownik prowadzący ewidencję wzywał do usunięcia niezgodności i dostosowania tego aktu normatywnego do obowiązujących wymogów prawnych. 
 
Wpis dokonywany jest w drodze decyzji administracyjnej a zmiany w drodze postanowienia, choć brak w tym zakresie konkretnych przepisów prawa materialnego upoważniających do wydania aktu administracyjnego. W podstawach prawnych decyzji o wpisie do Ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Opola wskazywany jest art. 7 ust. 2 i 4 ustawy o kulturze fizycznej. Z jego treści nie wynika jednak podstawa do wydania decyzji administracyjnej. Zmiany w Ewidencji oraz i wykreślenia dokonywane są na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu w sprawie ewidencji klubów sportowych, które także nie określa formy dokonania tych czynności, a jedynie zapis, ze przepisy dotyczące dokonania wpisu lub zmian w ewidencji stosuje się odpowiednio do wykreślenia (§ 9). 
Dopiero ustawa obowiązująca od 16.10.2010r. o sporcie w art. 4 ust. 4 przewiduje dokonanie wpisu i odmowy wpisu do ewidencji w drodze decyzji. Nadal jednak obowiązuje rozporządzenie w sprawie ewidencji klubów i jego postanowienie w § 9, choć w kwestii dokonywania zmian w Ewidencji przepisy nie wskazują na konieczność wydawania aktu administracyjnego.   Akta kontroli 10/58/I/s.1-2.
 
W dniu 19.10.2010r. wydano postanowienie o wykreśleniu Uczniowskiego klubu sportowego. W tym czasie obowiązywała jednak od 3 dni nowa ustawa o sporcie, która do wpisu i odmowy przewiduje formę decyzji, natomiast innego znaczenia nabiera § 9 nadal obowiązującego rozporządzenia w sprawie ewidencji klubów sportowych, który nakazuje do procedury wykreślenia stosować przepisy dotyczące dokonania wpisu i zmiany. O ile nie wiadomo jaką formę ma mieć zmiana, to jednoznaczne jest, że forma wpisu jest decyzja. Akta kontroli 10/58/I/s.3.
 
W Wydziale nie wyjaśniono jaki jest tryb postępowania wobec tych uczniowskich klubów sportowych, które zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym jako zwykłe stowarzyszenie. Wydział zobowiązał się wystąpić o opinię prawną w tym zakresie.
 
Stowarzyszenia rejestrowane są zasadniczo niezwłocznie. W przypadkach przekroczenia terminu niezwłoczności przyczyny miały charakter formalny – wymagane były uzupełnienia lub poprawy wniosku. Najdłuższy czas rejestracji (powyżej 30 dni) nastąpił w przypadku UKS(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).
 
Ustalono, że statuty uczniowskich klubów sportowych działających w Opolu są zgodne z prawem. Pracownik nadzorujący kontroluje na bieżąco kwestie formalnoprawne uzasadniające wpis w rejestrze. W kwestiach wątpliwych występuje pisemnie o dokonanie wymaganych czynności formalnoprawnych. Po bezskutecznych wezwaniach wielokrotnie wykreślano uczniowski klub sportowy.
We wszystkich przypadkach Ewidencja prowadzona jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sportu z dnia 16 stycznia 2006r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. 06.16.123). 
 
Organ ewidencyjny prowadzi ewidencję w księdze ewidencyjnej i w systemie informatycznym, na podstawie danych zgłoszonych we wniosku o wpis do ewidencji. (§ 2 rozporządzenia). Akta kontroli 10/58/I/s.4.
 
Wpisy dokonywane są chronologicznie i czytelnie. Strony księgi ewidencyjnej numerowane są kolejno.
 
W ewidencji prowadzonej w systemie informatycznym zapis elektroniczny jest dokonywany w sposób umożliwiający niezwłoczny odczyt oraz wydruk całości lub części zapisanych danych.
 
Wpisy w ewidencji dokonywane są w sposób trwały.
Skreślenia i poprawki są czytelne i dokonywane w taki sposób, by zapewnić czytelność tekstu sprzed i po zmianie. Czytelna jest data zmiany. Wszystkie zapisy dokonywane są w formie elektronicznej.
 
 W ewidencji zamieszcza się zgodnie z § 5 ww. rozporządzenia:
1) datę wpisu;
2) numer ewidencyjny:
3) imiona i nazwiska oraz daty urodzenia członków komitetu założycielskiego;
4) nazwę, siedzibę oraz adres klubu sportowego;
5) imiona, nazwiska i funkcje osób wchodzących w skład zarządu i organu kontroli wewnętrznej;
6) informacje o statucie: datę jego uchwalenia, datę zmiany statutu;
7) dane osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych;
8) cel działania;
9) teren działania;
10) datę wykreślenia klubu sportowego z ewidencji;
11) inne uwagi.
 
Wszystkie dokumenty będące podstawą wpisów lub odmowy wpisania do ewidencji stanowią akta ewidencyjne, opatrzone numerem zgodnym z numerem ewidencyjnym. Przechowywane są zgodnie z zasadami obowiązującymi w Urzędzie Miasta Opola (szafa zamykana na klucz). 
 
Z akt nie wynika jednak, czy wszyscy małoletni członkowie posiadają zgodę przedstawicieli ustawowych (art. 3 ust. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach). Zgodnie z wyjaśnieniem pracownika, organ ewidencyjny nie ma uprawnień kontroli w tym zakresie. Kontrolowana jest jednak pełna zdolność do czynności prawnych wszystkich założycieli klubu oraz czy w zarządzie uczniowskiego klubu sportowego większość stanowią osoby z pełną zdolnością do czynności prawnych wobec członków, którzy ukończyli 16 lat oraz czy przestrzegane są zasady zakazu korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego dla członków poniżej 16 roku życia.
 
Kontrolę w ramach nadzoru prowadzi się zgodnie z art. 25 ustawy o stowarzyszeniach. Ma ona charakter bieżący.
 
 Ustalono, że w Ewidencji prowadzonej przez Urząd Miasta Opola jest zarejestrowanych 35 klubów sportowych. Osiem klubów zostało wykreślonych. Z pozostałych do wykreślenia przeznaczono dwa uczniowskie kluby sportowe z powodu wpisania ich do Krajowego rejestru sadowego, w wyniku czego utraciły one status uczniowskich klubów sportowych. W dwóch przypadkach ((Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) planowane są wyrejestrowania, ponieważ kluby te nie prowadzą działalności.
Spośród wszystkich uczniowskich klubów sportowych 12 z nich ma siedziby w opolskich placówkach oświatowych.
 
 
Tab. 2 Wykaz uczniowskich klubów sportowych działających przy opolskich szkołach
 
Lp. szkół
Szkoła
Lp. UKS
UKS
Umowa:
od
do
Przedmiot umowy
1
PSP 2
1
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
użyczenie
2010-09-01
2011-06-22
sala gimnastyczna
2
PSP 29
2
użyczenie
2010-09-01
2011-08-31
sala treningowa
3
PSP 11
3
nie działa 
4
nie działa
4
PSP 5
5
nie działa 
6
użyczenie
2010-09-13
2011-06-21
sala gimnastyczna
7
najem
2010-09-13
2011-06-30
sala gimnastyczna
8
najem
2010-10-11
2011-03-31
sala gimnastyczna
9
nie działa 
10
brak informacji
5
PSP 24
11
użyczenie
2010-09-17
2011-06-30
sala gimnastyczna
6
PG 4
12
użyczenie
2010-02-20
2011-02-19
sala gimnastyczna
 
 
Uczniowskie kluby sportowe działające w opolskich szkołach korzystają z danego obiektu na podstawie umowy najmu lub użyczenia. Wyjątkiem jest nowo powstały(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), który dopiero w dniu 20.12.2010r. złożył podanie o udostępnienie sali gimnastycznej i basenu na czas określony, tj. od 14.02.2011r. do 25.03.2011r. Decyzja w tym względzie nie została jeszcze podjęta.
 
Kontroli poddano 7 umów. Akta kontroli 10/58/I/s.5-33.
 
1.      Umowa użyczenia zawarta pomiędzy dyrektorem PSP nr 2 a (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))w dniu 1.09.2010r. na czas określony, tj. do dnia 22.06.2011r. Przedmiotem umowy jest sala gimnastyczna wraz ze stałym wyposażeniem oraz zapleczem higieniczno-sanitarnym. Celem umowy są zajęcia sportowe. Do umowy załączono harmonogram korzystania z obiektu. Umowa ustala zakaz przekazywania obiektu osobom trzecim. Ponadto określa obowiązki biorącego w użyczenie. Użyczający zapewnił sobie prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia jeżeli korzystający będzie używać przedmiotu użyczenia niezgodnie z jego przeznaczeniem, spowoduje znaczne pogorszenie jego stanu technicznego lub naruszy inne postanowienia zawartej umowy. Do umowy załączono poza harmonogramem wykaz sprzętu stanowiącego własność szkoły i UKS oraz Regulamin korzystania z sali gimnastycznej.
 
2.      Umowa użyczenia zawarta pomiędzy dyrektorem PSP nr 29 a (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))w dniu 1.09.2010r. na czas określony, tj. rok szkolny 2010/2011, czyli do 31.08.2011r. Przedmiotem umowy jest sala treningowa oraz dwie szatnie. Celem umowy są zajęcia sportowe. Do umowy załączono harmonogram korzystania z obiektu. Wszystkie zajęcia są ewidencjonowane. Umowa określa obowiązki biorącego w użyczenie. Użyczający zastrzegł sobie, ze nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia losowe uczestników UKS oraz za ewentualne szkody i straty.  
 
3.      Umowa najmu zawarta pomiędzy dyrektorem Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu a (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) w dniu 11.10.2010r. na czas określony, tj. do dnia 31.03.2011r. Przedmiotem umowy jest sala gimnastyczna. Celem umowy są zajęcia rekreacyjno-sportowe. Umowa ustala terminy i wysokość opłat zgodnie z obowiązującym w szkole cennikiem zatwierdzonym przez dyrektora szkoły. Wynajmujący zastrzegł sobie prawo zmiany ceny oraz prawo do naliczania odsetek ustawowych w razie zwłoki z płatnościami. W umowie ustalono także harmonogram korzystania z obiektu. W umowie zastrzeżono, ze szkody wyrządzone przez osoby korzystające z przedmiotu umowy pokrywa strona korzystająca, a strona udostępniająca nie ponosi odpowiedzialności za dobra osób uprawnionych do korzystania z przedmiotu umowy (w ramach UKS), ze szczególnym uwzględnieniem stanu zdrowia. W umowie ponadto określono obowiązki najemcy i zasady jej rozwiązania.
 
4.      Umowa najmu zawarta pomiędzy dyrektorem Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu a (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) w dniu 13.09.2010r. na czas określony, tj. do dnia 30.06.2011r. Przedmiotem umowy jest sala gimnastyczna. Celem umowy są zajęcia rekreacyjno-sportowe. Umowa ustala terminy i wysokość opłat zgodnie z obowiązującym w szkole cennikiem zatwierdzonym przez dyrektora szkoły. Wynajmujący zastrzegł sobie prawo zmiany ceny oraz prawo do naliczania odsetek ustawowych w razie zwłoki z płatnościami. W umowie ustalono także harmonogram korzystania z obiektu. W umowie zastrzeżono, ze szkody wyrządzone przez osoby korzystające z przedmiotu umowy pokrywa strona korzystająca, a strona udostępniająca nie ponosi odpowiedzialności za dobra osób uprawnionych do korzystania z przedmiotu umowy (w ramach UKS), ze szczególnym uwzględnieniem stanu zdrowia. W umowie ponadto określono obowiązki najemcy i zasady jej rozwiązania.
 
5.      Umowa najmu zawarta pomiędzy dyrektorem Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu a (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) w dniu 13.09.2010r. na czas określony, tj. do dnia 21.06.2011r. Przedmiotem umowy jest sala gimnastyczna. Celem umowy są zajęcia rekreacyjno-sportowe. Umowa ustala terminy i wysokość opłat zgodnie z obowiązującym w szkole cennikiem zatwierdzonym przez dyrektora szkoły. Wynajmujący zastrzegł sobie prawo zmiany ceny oraz prawo do naliczania odsetek ustawowych w razie zwłoki z płatnościami. W umowie ustalono także harmonogram korzystania z obiektu. W umowie zastrzeżono, ze szkody wyrządzone przez osoby korzystające z przedmiotu umowy pokrywa strona korzystająca, a strona udostępniająca nie ponosi odpowiedzialności za dobra osób uprawnionych do korzystania z przedmiotu umowy (w ramach UKS), ze szczególnym uwzględnieniem stanu zdrowia. W umowie ponadto określono obowiązki najemcy i zasady jej rozwiązania.
 
6.      Umowa użyczenia zawarta pomiędzy dyrektorem PSP nr 24 a (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) w dniu 17.09.2010r. na czas określony, tj. od 17.09.2010r. do 30.06.2011r. z wyłączeniem ferii zimowych. Przedmiotem umowy jest sala gimnastyczna wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym. Celem umowy są zajęcia sportowe. Umowa określa harmonogram zajęć, natomiast jej uzupełnieniem (integralna częścią) są zasady współpracy. Umowa określa obowiązki biorącego w użyczenie. Użyczający zastrzegł sobie, ze nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt będący własnością UKS, znajdujący się na terenie obiektu. Umowa zobowiązuje korzystającego do zwrotu przedmiotu umowy w stanie użyczenia z dnia przekazania. Korzystający zobowiązał się do dbałości o przedmiot umowy z należyta starannością i zgodnie z zasadami jego eksploatacji określonymi w regulaminie wewnętrznych użyczającego. Umowa ustala szczegółowe obowiązki korzystającego. Odpowiedzialność za szkody i straty oraz wszelka inna odpowiedzialność cywilna i materialna obciąża korzystającego. 
 
7.      Umowa użyczenia zawarta pomiędzy dyrektorem PG nr 4 a (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) w dniu 20.02.2010r. na czas określony, tj. do dnia 19.02.2011r. Przedmiotem umowy jest sala gimnastyczna wraz ze stałym wyposażeniem oraz zapleczem higieniczno-sanitarnym. Celem umowy są zajęcia sportowe. Do umowy załączono harmonogram korzystania z obiektu. Umowa ustala zakaz przekazywania obiektu osobom trzecim. Ponadto określa obowiązki biorącego w użyczenie. Użyczający zapewnił sobie prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia jeżeli korzystający będzie używać przedmiotu użyczenia niezgodnie z jego przeznaczeniem, spowoduje znaczne pogorszenie jego stanu technicznego lub naruszy inne postanowienia zawartej umowy. Do umowy załączono poza harmonogramem Regulamin korzystania z sali gimnastycznej.
 
 
W Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu działają tylko 3 uczniowskie kluby sportowe i to z nimi zawarte są umowy najmu Sali gimnastycznej. Uczniowskie kluby sportowe (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))  nie korzystają z pomieszczeń tej szkoły.
 
Dyrektor PSP nr 11 w Opolu poinformował, że na terenie szkoły działający kiedyś (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) trzy lata temu przeniósł się do (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) i obecnie działa w ramach struktur Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Opolu. Także (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) realizuje swoją działalność w ramach(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) , z którym PSP nr 11 współpracuje w zakresie upowszechniania sportów wspinaczkowych wśród dzieci i młodzieży i to z tym stowarzyszeniem zawiera umowy najmu Sali gimnastycznej. Akta kontroli 10/58/I/s.34-36.
 
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola nr OR.I-152-32/2004 z dnia 24.08.2004 r., nr OR.I-0152-42/2004 z dnia 29.10.2004 r., nr OR.I-0152-218/2008 z dnia 16.04.2008r.   kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 
Jednostka kontrolowana
   
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
Data: Opole,......                                             
Zespół kontrolny
 
 
 
 
(podpisy)
 
 
Data: Opole, .......
 
Podpis Głównego Specjalisty: (na ostatecznej wersji roboczej)
 
 
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału: (na ostatecznej wersji roboczej)
 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2011-02-24 10:34:09 - wnioski pokontrolne (59.50 kB)
2011-02-24 10:35:33 - wystąpienie pokontrolne (46.50 kB)

Ilość odwiedzin: 6531
Nazwa dokumentu: Wydział Oświaty
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Dziewulska - Gaj, Małgorzata Jóźwin - Mazurek
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Dziewulska - Gaj, Małgorzata Jóźwin - Mazurek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2011-02-24 10:25:45
Data udostępnienia informacji: 2011-02-24 10:25:45
Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-24 10:36:43

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner