logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A AKWiA-I-0913/18/10
 
Opole, 7.12.2010r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI nr     58/10
 
Jednostka kontrolowana
Wydział Oświaty
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
15.11.2010r. – 6.12.2010r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Izabela Dziewulska-Gaj
główny specjalista WKWiA kierownik zespołu kontrolnego
Wiesław Pałczyński
starszy specjalista WKWiA
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
123/10
124/10
Przedmiot kontroli
Nadzór przez pracowników Urzędu Miasta Opola (stanowiska BHP) nad działalnością jednostek oświatowych w zakresie przestrzegania przepisów BHP.
Okres objęty kontrolą
2010r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Irena Koszyk – naczelnik Wydziału
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali
Andrzej Strzelczyk – inspektor BHP
 
Techniki zastosowane podczas postępowania
 
Kontrola akt nadzoru nad placówkami oświatowymi w zakresie BHP i P.Poż.
Kontrola analiz pracownika sprawującego nadzór.
 
Kryteria
 
1.      Zarządzenie Nr OR.I-0151-24/2005 Prezydenta Miasta Opola z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie regulaminu kontroli jednostek oświatowych realizowanej w ramach nadzoru sprawowanego przez organ prowadzący
 
2.      Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 04.256.2572)
 
3.      Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. 06.97.674)
 
4.      Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94)
 
5.      Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.00.106.1126)   
 
6.      Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690)  
 
7.      Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.02.147.1229)
 
8.      Rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.10.109.719), zwanym dalej rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej
 
9.      Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U.199.1673)
 
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r.  w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.97.109.704)
 
11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz.U.98.115.744)  
 
12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  (Dz.U.03.6.69), zwane dalej rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa w szkołach
 
13. Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz.U.03.169.1650)
 
14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.04.180.1860)   
 
15. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U .06.80.563)
 
16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690)
 
Cel kontroli
 
Prawidłowość sprawowania nadzoru przez pracownika na stanowisku BHP.
 
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE KONTROLI
 
Do 2009r. funkcje kontrolne w zakresie przestrzegania przez jednostki oświatowe    przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy uczniów i pracowników szkoły prowadził Wydział Oświaty wspólnie z Referatem BHP. Funkcje tę pełniło troje inspektorów ds. bhp. Po likwidacji Referatu czynności z zakresu nadzoru nad placówkami oświatowymi wykonuje 1 pracownik zatrudniony w UM Opola w niepełnym wymiarze czasu prac (3/4 etatu).
 
1.      Ustalenie w jakim zakresie prowadzony jest faktyczny nadzór
 
Dyrektor co najmniej raz w roku dokonuje kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz określa kierunki ich poprawy a z ustaleń kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby biorące udział, natomiast kopie przekazuje się organowi prowadzącemu (art. 3 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa w szkołach).
 
Prezydent Miasta Opola prowadzi nadzór nad wykonywaniem obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach oświatowych w Opolu.
Kopie protokołów przekazywane są na stanowisko realizujące te zadania w imieniu Prezydenta Miasta Opola – stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach oświatowych.
 
 Tab. 1. Przegląd stanu bezpieczeństwa i higieny w jednostkach podległych
Lp.
Data kontroli
Podmiot kontrolowany
Zakres kontroli
Skład zespołu kontrolnego
Podpisy protokołu
Ocena
Uczestnictwo inspektora BHP – p. Andrzeja Strzelczyka
Zalecenia
Kontrola wykonania zaleceń
1
12.02.2010
PSP nr 21
Przegląd pomieszczeń szkolnych pod kątem bhp
3
pozytywna
Przekazano do wiadomości
0
nd
2
1-14.02.2010
ZSO
ul. Duboisa
BHP warunków korzystania z obiektów placówki
3  
3
pozytywna
Przekazano do wiadomości
0
nd
3
14.02.2010
PSP nr 1
Przegląd pomieszczeń szkolnych pod kątem bhp
2  
2
pozytywna
Przekazano do wiadomości
0
nd
4
15.02.2010
PSP nr 20
Ocena zagrożeń
2
1
Nie stwierdzono zagrożeń
Przekazano do wiadomości
8
Pismo wzywające do udzielenia informacji o wykonanych zaleceniach
 
 
5
15.02.2010
PG nr 8
Ocena zagrożeń
3
1
Nie stwierdzono zagrożeń
Przekazano do wiadomości
4
6
13.04.2010
PP nr 5
Ocena zagrożeń
2
1
Nie stwierdzono zagrożeń
Przekazano do wiadomości
1
7
29.03.2010
PP nr 21
Ocena zagrożeń
2
2
Nie stwierdzono zagrożeń
Przekazano do wiadomości
2
8
8.04.2010
PP nr 42
Ocena zagrożeń
2
2
Nie stwierdzono zagrożeń
Przekazano do wiadomości
3
9
29.03.2010
PP nr 37
Ocena zagrożeń
2
2
Nie stwierdzono zagrożeń
Przekazano do wiadomości
3
10
29.03.2010
PP nr 25
Ocena zagrożeń
2
1
Nie stwierdzono zagrożeń
Przekazano do wiadomości
1
11
29.03.2010
PP nr 14
Ocena zagrożeń
2
1
Nie stwierdzono zagrożeń
Przekazano do wiadomości
1
12
29.03.2010
PP nr 55
Ocena zagrożeń
2
1
Nie stwierdzono zagrożeń
Przekazano do wiadomości
4
13
29.03.2010
PP nr 21
Ocena zagrożeń
2
2
Nie stwierdzono zagrożeń
Przekazano do wiadomości
1
14
29.03.2010
PP nr 44
Ocena zagrożeń
2
2
Nie stwierdzono zagrożeń
Przekazano do wiadomości
1
15
8.04.2010
PP nr 38
Ocena zagrożeń
2
2
Nie stwierdzono zagrożeń
Przekazano do wiadomości
1
16
10.05.2010
PP nr 56
Ocena zagrożeń
2
2
Nie stwierdzono zagrożeń
Przekazano do wiadomości
1
17
30.07.2010
PP nr 6
Ocena zagrożeń
2
2
Nie stwierdzono zagrożeń
Przekazano do wiadomości
0
nd
18
30.07.2010
PP nr 51
Ocena zagrożeń
2
2
Nie stwierdzono zagrożeń
Przekazano do wiadomości
0
nd
19
3.08.2010
PP nr 37
Ocena zagrożeń
2
2
Nie stwierdzono zagrożeń
Przekazano do wiadomości
1
Pismo wzywające do udzielenia informacji o wykonanych zaleceniach
20
5.08.2010
PP nr 56
Ocena zagrożeń
2
2
Nie stwierdzono zagrożeń
Przekazano do wiadomości
0
nd
21
2.08.2010
PP nr 2
Ocena zagrożeń
2
2
Nie stwierdzono zagrożeń
Przekazano do wiadomości
0
nd
22
30.07.2010
PP nr 42
Ocena zagrożeń
2
2
Nie stwierdzono zagrożeń
Przekazano do wiadomości
0
nd
23
5.08.2010
PP nr 23
Ocena zagrożeń
2
2
Nie stwierdzono zagrożeń
Przekazano do wiadomości
2
Pismo wzywające do udzielenia informacji o wykonanych zaleceniach
24
2.08.2010
PP nr 55
Ocena zagrożeń
2
2
Nie stwierdzono zagrożeń
Przekazano do wiadomości
0
nd
25
3.08.2010
PP nr 44
Ocena zagrożeń
2
2
Nie stwierdzono zagrożeń
Przekazano do wiadomości
0
nd
26
30.07.2010
PP nr 3
Ocena zagrożeń
2
2
Nie stwierdzono zagrożeń
Przekazano do wiadomości
0
nd
27
24.08.2010
Zespół Państwowych placówek Kształcenia Plastycznego
Stan sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu
3
3
Nie stwierdzono zagrożeń
Przekazano do wiadomości
0
nd
28
29.08.2010
PO
Kontrola pomieszczeń
3
3
pozytywna
Przekazano do wiadomości
0
nd
29
28.06.2010 – 31.08.2010
ZSO
Ul. Duboisa
Kontrola zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów szkoły
3
3
pozytywna
Przekazano do wiadomości
0
nd
30
2.08.2010
PP
Chatka Puchatka
Ocena zagrożeń
2
2
Nie stwierdzono zagrożeń
Przekazano do wiadomości
0
nd
31
31.08.2010
PSP nr 11
Kontrola obiektu po przerwie feryjnej
4
1
pozytywna
Przekazano do wiadomości
0
nd
32
30.08.2010
PG nr 7
Ocena zagrożeń
2
3
Nie stwierdzono zagrożeń
-
0
nd
33
31.08.2010
PSP nr 8
Ocena zagrożeń
3
4
Nie stwierdzono zagrożeń
Członek zespołu kontrolnego
0
nd
34
31.08.2010
Zespół Placówek Oświatowych
Informacja o przygotowaniu obiektu do nauki
Bd
Podpis dyrektora
pozytywna
Przekazano do wiadomości
0
nd
35
30.08.2010
PSP nr 21
Przegląd pomieszczeń szkolnych pod kątem BHP
3
3
pozytywna
Przekazano do wiadomości
0
nd
36
31.08.2010
Zespół Szkół Ekonomicznych
Przegląd pomieszczeń szkolnych pod kątem BHP
3
3
pozytywna
Przekazano do wiadomości
0
nd
37
31.08.2010
Zespół Szkół Specjalnych
Stan techniczny budynków
3
3
pozytywna
Przekazano do wiadomości
0
nd
38
31.08.2010
PP nr 20
Ocena zagrożeń
2
2
Nie stwierdzono zagrożeń
Przekazano do wiadomości
0
nd
39
30.08.2010
PP nr 29
Kontrola obiektu pod kątem BHP po przerwie feryjnej
3
3
pozytywna
Przekazano do wiadomości
0
nd
40
31.08.2010
LO nr I
Kontrola obiektów pod kątem BHP
3
3
pozytywna
Przekazano do wiadomości
0
nd
41
30.08.2010
PSP nr 14
Kontrola obiektu pod kątem BHP po przerwie feryjnej
3
3
pozytywna
Przekazano do wiadomości
0
nd
42
31.08.2010
PSP nr 7
Ocena zagrożeń
2
2
Nie stwierdzono zagrożeń
Przekazano do wiadomości
0
nd
43
31.08.2010
PSP nr 14
Kontrola obiektu pod kątem BHP po przerwie feryjnej
3
3
pozytywna
Przekazano do wiadomości
1
Pismo wzywające do udzielenia informacji o wykonanych zaleceniach
44
30.08.2010
PSP nr 14
Kontrola obiektu pod kątem BHP po przerwie feryjnej
5
5
pozytywna
Przekazano do wiadomości
0
nd
45
1.09.2010
ZSZ nr 4
Kontrola obiektu pod kątem BHP po przerwie feryjnej
3
3
negatywna
Przekazano do wiadomości
2
Zaplanowana kontrola
46
1.09.2010
PSP nr 20
Ocena zagrożeń
3
2
Nie stwierdzono zagrożeń
Przekazano do wiadomości
0
nd
47
2.09.2010
PP nr 14
Ocena zagrożeń
2
2
Nie stwierdzono zagrożeń
Przekazano do wiadomości
1
Pismo wzywające do udzielenia informacji o wykonanych zaleceniach
48
1.09.2010
PP nr 38
Ocena zagrożeń
2
1
Nie stwierdzono zagrożeń
Przekazano do wiadomości
0
nd
49
3.09.2010
PP nr 4
Kontrola obiektu pod kątem BHP po przerwie feryjnej
2
2
negatywna
Przekazano do wiadomości
0
Zaplanowana kontrola
50
27.08.2010
ZSZ im. K.Wyszyńskiego
Kontrola obiektu pod kątem BHP po przerwie feryjnej
3
3
pozytywna
Przekazano do wiadomości
0
nd
51
31.09.2010
PP nr 46
Ocena zagrożeń
2
2
Nie stwierdzono zagrożeń
Przekazano do wiadomości
0
nd
52
8.09.2010
PG nr 4
Ocena zagrożeń
2
1
Nie stwierdzono zagrożeń
Kontrolujący
1
Pismo wzywające do udzielenia informacji o wykonanych zaleceniach
53
30.08.2010
PP nr 26
Kontrola obiektu pod kątem BHP po przerwie feryjnej
1
1
pozytywna
Przekazano do wiadomości
0
nd
54
30.08.2010
ZST i O im. K. Gzowskiego
Kontrola obiektu pod kątem BHP po przerwie feryjnej
6
1
pozytywna
Przekazano do wiadomości
1
Pismo wzywające do udzielenia informacji o wykonanych zaleceniach
55
1.09.2010
PSP nr 29
Kontrola obiektu pod kątem BHP po przerwie feryjnej
3
3
Występowanie zagrożeń
Przekazano do wiadomości
9
Wizja lokalna i zamknięcie placu
56
31.08.2010
PG nr 4
Ocena zagrożeń
2
2
Nie stwierdzono zagrożeń
Członek zespołu kontrolnego
0
nd
57
8.09.2010
PP nr 25
Ocena zagrożeń
2
2
Nie stwierdzono zagrożeń
Przekazano do wiadomości
1
Pismo wzywające do udzielenia informacji o wykonanych zaleceniach
58
31.08.2010
PP nr 16
Ocena zagrożeń
2
2
Nie stwierdzono zagrożeń
Przekazano do wiadomości
0
nd
59
1.09.2010
PG nr 8
Ocena zagrożeń
5
5
Nie stwierdzono zagrożeń
Przekazano do wiadomości
4
Pismo wzywające do udzielenia informacji o wykonanych zaleceniach
60
9.09.2010
PG nr 25
Ocena zagrożeń
2
2
Nie stwierdzono zagrożeń
Przekazano do wiadomości
1
61
31.08.2010
PLO nr 6
Kontrola obiektu pod kątem BHP 
3
3
Obiekt bezpieczny z wyjątkiem placu wejściowego
Przekazano do wiadomości
 7
Zaplanowana kontrola
62
15.09.2010
ZSP nr 1
Ocena zagrożeń
2
2
Nie stwierdzono zagrożeń
Przekazano do wiadomości
0
nd
63
1.09.2010
ZSB
Kontrola obiektu pod kątem BHP 
3
3
Obiekt bezpieczny 
Przekazano do wiadomości
 0
nd
64
16.09.2010
ZSP nr 1
Ocena zagrożeń
3
3
Nie stwierdzono zagrożeń
Członek zespołu kontrolnego
1
Pismo wzywające do udzielenia informacji o wykonanych zaleceniach
65
31.08.2010
PSP nr 53
Ocena zagrożeń
2
2
Nie stwierdzono zagrożeń
Przekazano do wiadomości
0
nd
67
27.08.2010
ZSO nr II
Kontrola obiektu pod kątem BHP 
3
3
Obiekt bezpieczny 
Przekazano do wiadomości
 0
nd
68
30.08.2010
PSP nr 53
Ocena zagrożeń
2
2
Nie stwierdzono zagrożeń
Przekazano do wiadomości
0
nd
69
27.08.2010
PG nr 6
Kontrola obiektu pod kątem BHP 
3
3
Obiekt bezpieczny 
Przekazano do wiadomości
 0
nd
70
27.08.2010
ZSO nr II
Kontrola obiektu pod kątem BHP 
4
4
Obiekt bezpieczny 
Przekazano do wiadomości
 0
nd
bd – brak danych
nd – nie dotyczy
 
W wyniku analizy przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Oświaty  stwierdzono, że:
 
  • w 11 przypadkach protokołu nie podpisał cały skład komisji,
  • w 1 przypadku brak danych dot. składu kontrolującego.
 
W powyższych kwestiach pracownik nadzoru wystosował do właściwych jednostek stosowne pismo informujące o brakach wyznaczając im termin ich usunięcia. (Akta kontroli 10/58/i/s.1)  
 
W 3 przypadkach stwierdzono, że wyniki kontroli były negatywne, w związku z czym poinformowano dyrektorów jednostek, o konieczności przedłożenia protokołu kontroli po usunięciu usterek powodujących występowanie zagrożeń  z zakresu BHP.  
 
W pozostałych przypadkach, w których mimo stwierdzenia bezpiecznych warunków wydano zalecenia, pracownik wykonujący zadania nadzoru poinformował dyrektorów jednostek o obowiązku przedłożenia informacji o realizacji zaleceń. (Akta kontroli 10/58/i/s.2)  
 
Na dokonanie wszystkich zalecanych czynności ustalono termin.
Jednostki, które nie wykonają ww. zaleceń lub stwierdzą, że nie wykonały zaleceń komisji kontrolującej poddane zostaną kontroli w ramach prowadzonego nadzoru.
 
O każdym wypadku w placówce oświatowej zawiadamia się niezwłocznie organ prowadzący. Zawiadomień dokonuje dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik placówki oświatowej. W składzie zespołu powypadkowego może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego. Organowi prowadzącemu doręcza się protokół powypadkowy na wniosek. Zastrzeżenia do protokołu powypadkowego rozpatruje organ prowadzący.
 
Wydział Oświaty zaplanował w 2011r. kontrolę wykonania zaleceń w wybranych jednostkach, po uprzedniej jednak analizie sprawozdawczej w zakresie wykonania zaleceń.
 
Tab. 2. Rejestr zgłoszeń o wypadkach w placówkach oświatowych
Placówka oświatowa
Data zdarzenia
Data zgłoszenia
Czy poinformowano o sporządzeniu protokołu
Podpis
dyrektora
Czas od wypadku do zgłoszenia
1
PSP 1
2010-11-25
2010-11-25
tak
tak
0
2
PG 7
2010-11-10
2010-11-23
tak
tak
13
3
PG 7
2010-11-16
2010-11-22
tak
tak
6
4
PG 8
2010-10-27
2010-11-08
tak
tak
12
5
PSP 20
2010-10-22
2010-11-17
tak
tak
26
6
PSP 16
2010-11-17
2010-11-19
tak
tak
2
7
PSP 16
2010-11-17
2010-11-19
tak
tak
2
8
PSP 16
2010-11-03
2010-11-19
tak
tak
16
9
PSP 16
2010-10-01
2010-11-19
tak
tak
49
10
PSP 16
2010-11-05
2010-11-19
tak
tak
14
11
PSP 16
2010-11-15
2010-11-19
tak
tak
4
12
PG 6
2010-09-08
2010-09-09
tak
tak
1
13
PSP 1
2010-09-08
2010-09-10
tak
tak
2
14
ZSB 
2010-03-16
2010-09-15
tak
tak
183
15
ZSB 
2010-03-02
2010-09-15
tak
tak
197
16
PSP 7
2010-11-17
2010-11-18
tak
tak
1
17
PSP 20
2010-10-18
2010-11-10
tak
tak
23
18
PG 7
2010-10-18
2010-11-09
tak
tak
22
19
PG 4
2010-11-04
2010-11-08
tak
tak
4
20
PSP 29
2010-11-02
2010-11-03
tak
tak
1
21
ZSZ  
2010-09-30
2010-11-02
tak
tak
33
22
PG 8
2010-10-12
2010-10-12
tak
tak
0
23
PG 8
2010-10-01
2010-10-29
tak
tak
28
24
PG 8
2010-10-15
2010-10-18
tak
tak
3
25
PG 8
2010-10-11
2010-10-29
tak
tak
18
26
PSP 29
2010-10-21
2010-10-29
tak
tak
8
27
PSP 11
2010-09-13
2010-09-28
tak
tak
15
28
PSP 11
2010-09-14
2010-09-28
tak
tak
14
29
PSP 11
2010-09-16
2010-09-28
tak
tak
12
30
PSP 11
2010-10-20
2010-10-26
tak
tak
6
31
PG 2
2010-10-18
2010-10-25
tak
tak
7
32
PG 7
2010-10-07
2010-10-25
tak
tak
18
33
PG 8
2010-09-07
2010-09-23
tak
tak
16
34
PG 6
2010-10-13
2010-10-20
tak
tak
7
35
PG 6
2010-10-19
2010-10-20
tak
tak
1
36
PG 11
2010-10-18
2010-10-20
tak
tak
2
37
MOS
2010-09-13
2010-09-22
tak
tak
9
38
PSP 11
2010-10-06
2010-10-22
tak
tak
16
39
PSP 11
2010-10-12
2010-10-22
tak
tak
10
40
PG 2
2010-09-15
2010-09-21
tak
tak
6
41
PSP 16
2010-10-01
2010-10-18
tak
tak
17
42
PSP 16
2010-10-01
2010-10-18
tak
tak
17
43
PSP 29
2010-10-08
2010-10-18
tak
tak
10
44
PSP 16
2010-10-18
2010-10-18
tak
tak
0
45
PG 7
2010-09-16
2010-10-18
tak
tak
32
46
PSP 25
2010-09-29
2010-10-15
tak
tak
16
47
ZSZ  
2010-09-06
2010-10-19
tak
tak
43
48
ZSZ  
2010-09-23
2010-10-19
tak
tak
26
49
PG 8
2010-10-01
2010-10-15
tak
tak
14
50
PG 8
2010-10-04
2010-10-15
tak
tak
11
51
PG 42
2010-10-08
2010-10-08
tak
tak
0
52
PG 2
2010-10-04
2010-10-13
tak
tak
9
53
PG 2
2010-10-06
2010-10-13
tak
tak
7
54
PG 2
2010-10-04
2010-10-13
tak
tak
9
55
PSP 11
2010-10-08
2010-10-12
tak
tak
4
56
PSP 11
2010-09-22
2010-10-08
tak
tak
16
57
PG 5
2010-06-22
2010-10-05
tak
tak
105
58
PG 5
2010-09-29
2010-10-05
tak
tak
6
59
PG 7
2010-09-30
2010-10-04
tak
tak
4
60
PG 4
2010-09-28
2010-10-01
tak
tak
3
61
PG 28
2010-08-04
2010-10-01
tak
tak
58
62
PG 2
2010-09-14
2010-09-17
tak
tak
3
63
ZSS
2010-09-13
2010-09-17
tak
tak
4
64
PG 2
2010-09-14
2010-09-14
tak
tak
0
65
PG 6
2010-09-03
2010-09-08
tak
tak
5
66
ZSM
2010-02-25
2010-07-13
tak
tak
138
67
ZSM
2010-03-22
2010-07-13
tak
tak
113
68
PSP 1
2010-06-16
2010-07-01
tak
tak
15
69
PSP 1
2010-06-16
2010-07-01
tak
tak
15
70
PSP 1
2010-06-16
2010-07-01
tak
tak
15
71
PSP 26
2010-04-13
2010-07-01
tak
tak
79
72
PSP 26
2010-06-22
2010-07-01
tak
tak
9
73
PSP 21
2010-04-14
2010-06-30
tak
tak
77
74
PSP 21
2010-04-14
2010-06-30
tak
tak
77
75
PSP 21
2010-04-30
2010-06-30
tak
tak
61
76
PSP 21
2010-06-01
2010-06-30
tak
tak
29
77
PSP 21
2010-06-09
2010-06-30
tak
tak
21
78
PSP 21
2010-06-11
2010-06-30
tak
tak
19
79
PSP 21
2010-06-17
2010-06-30
tak
tak
13
80
PG 5
2010-06-23
2010-06-29
tak
tak
6
81
PG 5
2010-06-24
2010-06-29
tak
tak
5
82
PG 7
2009-10-29
2010-06-29
tak
tak
243
83
PG 5
2010-06-08
2010-06-25
tak
tak
17
84
PG 5
2010-06-16
2010-06-25
tak
tak
9
85
PSP 29
2010-06-21
2010-06-22
tak
tak
1
86
PSP 9
2010-06-22
2010-06-23
tak
tak
1
87
PG 8
2010-05-28
2010-06-22
tak
tak
25
88
PG 8
2010-05-25
2010-06-22
tak
tak
28
89
PG 8
2010-06-10
2010-06-22
tak
tak
12
90
PSP 2
2010-06-14
2010-06-21
tak
tak
7
91
PG 8
2010-05-14
2010-06-22
tak
tak
39
92
PG 8
2010-05-14
2010-06-22
tak
tak
39
93
PG 8
2010-04-09
2010-06-21
tak
tak
73
94
PG 8
2010-04-15
2010-06-21
tak
tak
67
95
PG 8
2010-04-22
2010-06-21
tak
tak
60
96
PG 8
2010-05-25
2010-06-21
tak
tak
27
97
PG 8
2010-05-17
2010-06-21
tak
tak
35
98
PG 5
2010-06-21
2010-06-21
tak
tak
0
99
PG 5
2010-05-25
2010-06-21
tak
tak
27
100
PG 5
2010-06-08
2010-06-21
tak
tak
13
101
PG 5
2010-06-02
2010-06-21
tak
tak
19
102
PG 5
2010-06-03
2010-06-21
tak
tak
18
103
PSP 29
2010-06-16
2010-06-18
tak
tak
2
104
PSP 29
2010-06-17
2010-06-18
tak
tak
1
105
PSP 29
2010-06-08
2010-06-18
tak
tak
10
106
PG 5
2010-03-02
2010-03-16
tak
tak
14
107
PG 5
2010-03-02
2010-03-16
tak
tak
14
108
PG 5
2010-03-10
2010-03-16
tak
tak
6
109
PG 6
2010-05-11
2010-06-15
tak
tak
35
110
PG 6
2010-05-31
2010-06-15
tak
tak
15
111
PG 5
2010-05-05
2010-06-10
tak
tak
36
112
PG 5
2010-05-10
2010-06-10
tak
tak
31
113
PG 5
2010-05-27
2010-06-10
tak
tak
14
114
PSP 1
2010-05-13
2010-06-09
tak
tak
27
115
PSP 1
2010-05-14
2010-06-09
tak
tak
26
116
PSP 1
2010-05-20
2010-06-09
tak
tak
20
117
PG 7
2010-05-26
2010-06-08
tak
tak
13
118
PG 7
2010-05-10
2010-06-08
tak
tak
29
119
PSP 29
2010-05-26
2010-06-01
tak
tak
6
120
PP 51
2010-05-27
2010-06-01
tak
tak
5
121
ZSS
2010-05-05
2010-05-28
tak
tak
23
122
MOS
2010-05-06
2010-05-28
tak
tak
22
123
PSP 11
2010-05-18
2010-05-27
tak
tak
9
124
PSP 11
2010-05-20
2010-05-27
tak
tak
7
125
ZSE
2010-03-24
2010-05-26
tak
tak
63
126
ZSE
2010-04-15
2010-05-26
tak
tak
41
127
ZSE
2010-04-29
2010-05-26
tak
tak
27
128
ZSE
2010-05-24
2010-05-26
tak
tak
2
129
ZSE
2010-05-25
2010-05-26
tak
tak
1
130
PG 7
2010-04-20
2010-05-18
tak
tak
28
131
PG 6
2010-05-11
2010-05-20
tak
tak
9
132
PSP 2
2010-05-17
2010-05-31
tak
tak
14
133
PSP 2
2010-05-21
2010-05-31
tak
tak
10
134
PSP 2
2010-05-18
2010-05-31
tak
tak
13
135
PSP 11
2010-05-10
2010-05-13
tak
tak
3
136
PSP 1
2010-04-21
2010-05-13
tak
tak
22
137
PSP 29
2010-05-05
2010-05-12
tak
tak
7
138
PG 7
2010-04-09
2010-05-11
tak
tak
32
139
PSP 11
2010-05-04
2010-05-10
tak
tak
6
140
PSP 11
2010-05-05
2010-05-10
tak
tak
5
141
PG 5
2010-03-08
2010-05-10
tak
tak
63
142
PG 5
2010-04-20
2010-05-10
tak
tak
20
143
PG 5
2010-04-15
2010-05-10
tak
tak
25
144
PSP 1
2010-04-15
2010-05-05
tak
tak
20
145
PSP 1
2010-04-16
2010-05-05
tak
tak
19
146
PG 6
2010-04-12
2010-05-05
tak
tak
23
147
PSP 11
2010-04-16
2010-05-04
tak
tak
18
148
PSP 11
2010-04-22
2010-05-04
tak
tak
12
149
PG 3
2010-04-30
2010-05-04
tak
tak
4
150
PSP 2
2010-04-13
2010-04-27
tak
tak
14
151
PSP 2
2010-04-19
2010-04-30
tak
tak
11
152
PSP 2
2010-03-05
2010-04-30
tak
tak
56
153
PG 8
2010-04-13
2010-04-16
tak
tak
3
154
PG 2
2010-04-08
2010-04-16
tak
tak
8
155
PG 7
2010-03-18
2010-04-15
tak
tak
28
156
LO II
2010-04-13
2010-04-13
tak
tak
0
157
PG 2
2010-04-21
2010-04-21
tak
tak
0
158
PSP 26
2010-03-16
2010-04-19
tak
tak
34
159
PSP 14
2010-03-01
2010-04-16
tak
tak
46
160
PSP 14
2010-03-12
2010-04-16
tak
tak
35
161
ZSB 
2010-02-25
2010-03-08
tak
tak
11
162
PSP 2
2010-03-23
2010-04-13
tak
tak
21
163
PG 4
2010-04-08
2010-04-13
tak
tak
5
164
PSP 15
2010-03-10
2010-04-12
tak
tak
33
165
PG 8
2010-02-17
2010-04-08
tak
tak
50
166
PG 8
2010-03-19
2010-04-08
tak
tak
20
167
PSP 29
2010-03-31
2010-04-07
tak
tak
7
168
PSP 1
2010-03-19
2010-04-08
tak
tak
20
169
PG 7
2010-03-19
2010-04-01
tak
tak
13
170
PG 7
2010-03-24
2010-04-01
tak
tak
8
171
PSP 11
2010-03-18
2010-03-31
tak
tak
13
172
ZSS
2010-02-26
2010-03-29
tak
tak
31
173
PSP 2
2010-03-15
2010-03-29
tak
tak
14
174
PSP 2
2010-03-10
2010-03-29
tak
tak
19
175
PSP 2
2010-03-09
2010-03-29
tak
tak
20
176
PG 4
2010-03-20
2010-03-23
tak
tak
3
177
PSP 2
2009-12-04
2010-03-24
tak
tak
110
178
PSP 2
2010-03-09
2010-03-24
tak
tak
15
179
PSP 2
2010-03-09
2010-03-24
tak
tak
15
180
PSP 2
2010-03-05
2010-03-24
tak
tak
19
181
PSP 2
2010-03-02
2010-03-24
tak
tak
22
182
PG 2
2010-03-16
2010-03-19
tak
tak
3
183
PSP 9
2010-02-24
2010-03-18
tak
tak
22
184
PSP 1
2010-02-17
2010-03-16
tak
tak
27
185
PG 2
2010-03-01
2010-03-15
tak
tak
14
186
PSP 2
2010-03-02
2010-03-12
tak
tak
10
187
PG 4
2010-02-18
2010-03-12
tak
tak
22
188
PSP 29
2010-03-09
2010-03-12
tak
tak
3
189
PSP 10
2010-03-05
2010-03-12
tak
tak
7
190
PSP 28
2010-03-15
2010-03-19
tak
tak
4
191
PG 7
2010-02-26
2010-03-09
tak
tak
11
192
PG 7
2010-02-25
2010-03-09
tak
tak
12
193
PSP 2
2010-02-26
2010-03-08
tak
tak
10
194
PSP 2
2010-02-23
2010-03-08
tak
tak
13
195
PG 7
2010-03-01
2010-03-08
tak
tak
7
196
PG 7
2010-03-05
2010-03-08
tak
tak
3
197
PSP 11
2010-02-25
2010-03-05
tak
tak
8
198
PSP 2
2010-02-17
2010-03-05
tak
tak
16
199
PSP 2
2010-02-15
2010-03-05
tak
tak
18
200
PSP 7
2010-03-02
2010-03-04
tak
tak
2
201
PSP 11
2010-03-02
2010-03-02
tak
tak
0
202
PSP 11
2010-02-19
2010-03-02
tak
tak
11
203
PG 4
2010-02-25
2010-03-01
tak
tak
4
204
PG 6
2010-02-19
2010-02-26
tak
tak
7
205
PG 7
2010-01-15
2010-02-26
tak
tak
42
206
PSP 16
2010-02-23
2010-02-25
tak
tak
2
207
PG 8
2010-01-26
2010-02-23
tak
tak
28
208
PG 5
2010-01-21
2010-02-18
tak
tak
28
209
PG 5
2010-01-25
2010-02-18
tak
tak
24
210
PG 5
2010-01-07
2010-02-18
tak
tak
42
211
PSP 1
2010-01-07
2010-02-17
tak
tak
41
212
PSP 1
2010-01-14
2010-02-17
tak
tak
34
213
PSP 1
2010-01-25
2010-02-17
tak
tak
23
214
PG 7
2010-02-15
2010-02-16
tak
tak
1
215
PSP 2
2010-01-28
2010-02-16
tak
tak
19
216
PSP 2
2010-01-22
2010-02-16
tak
tak
25
217
PSP 2
2009-12-22
2010-02-11
tak
tak
51
218
PSP 2
2009-12-22
2010-02-11
tak
tak
51
219
PSP 2
2010-01-05
2010-02-11
tak
tak
37
220
PSP 26
2010-01-26
2010-02-10
tak
tak
15
221
PSP 26
2010-01-15
2010-02-10
tak
tak
26
222
PSP 11
2010-01-28
2010-02-09
tak
tak
12
223
ZSE
2009-10-15
2010-02-01
tak
tak
109
224
ZSE
2009-11-09
2010-02-01
tak
tak
84
225
ZSE
2009-11-16
2010-02-01
tak
tak
77
226
ZSE
2009-12-02
2010-02-01
tak
tak
61
227
ZSE
2009-12-14
2010-02-01
tak
tak
49
228
ZSE
2010-01-25
2010-02-01
tak
tak
7
229
PG 4
2010-01-26
2010-01-29
tak
tak
3
230
PG 7
2010-01-17
2010-01-26
tak
tak
9
231
PG 7
2010-01-19
2010-01-26
tak
tak
7
232
PG 7
2010-01-13
2010-01-26
tak
tak
13
233
PG 5
2009-12-11
2010-01-25
tak
tak
45
234
PG 5
2010-01-11
2010-01-25
tak
tak
14
235
PG 5
2009-11-06
2010-01-25
tak
tak
80
236
PG 5
2010-01-15
2010-01-25
tak
tak
10
237
PSP 2
2010-01-08
2010-01-25
tak
tak
17
238
PSP 2
2010-01-20
2010-01-25
tak
tak
5
239
PSP 2
2010-01-15
2010-01-25
tak
tak
10
240
PG 4
2010-01-21
2010-01-21
tak
tak
0
241
PG 8
2010-01-04
2010-01-21
tak
tak
17
242
PG 8
2010-01-08
2010-01-21
tak
tak
13
243
PSP 29
2010-01-15
2010-01-20
tak
tak
5
244
PSP 29
2010-01-15
2010-01-20
tak
tak
5
245
PG 7
2010-01-07
2010-01-20
tak
tak
13
246
PSP 1
2009-11-25
2010-01-19
tak
tak
55
247
PG 4
2010-01-18
2010-01-19
tak
tak
1
248
PG 4
2010-01-14
2010-01-18
tak
tak
4
249
PSP 29
2010-01-11
2010-01-15
tak
tak
4
250
PSP 10
2010-01-13
2010-01-14
tak
tak
1
251
PG 8
2009-12-21
2010-01-11
tak
tak
21
252
PG 8
2009-12-14
2010-01-07
tak
tak
24
253
PG 8
2009-12-08
2010-01-07
tak
tak
30
254
PSP 14
2009-12-03
2010-01-05
tak
tak
33
255
PSP 14
2009-12-10
2010-01-05
tak
tak
26
256
PSP 14
2009-12-10
2010-01-05
tak
tak
26
257
PG 7
2009-12-15
2010-01-04
tak
tak
20
258
PG 7
2009-12-21
2010-01-14
tak
tak
24
 
Kontroli poddano wszystkie zgłoszenia wypadków oraz analizę w tym zakresie organu nadzorującego. Stwierdzono, że dyrektorzy szkół nie realizują ww. obowiązku niezwłocznie, choć taki obowiązek został im nałożony w § 41 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa w szkołach. Na kwestie te zwrócił także uwagę pracownik wykonujący nadzór (analiza), który w następstwie powiadomił wszystkich dyrektorów o obowiązkach wymienionym w § 41  ww. rozporządzenia. (Akta kontroli 10/58/i/s.3)  
 
 We wszystkich przypadkach zawiadomienie zostało dokonane przez właściwą osobę.  W składzie zespołów powypadkowych nie uczestniczył pracownik organu prowadzącego. W związku z zaistniałymi wypadkami nie wniesiono zastrzeżeń do protokołów powypadkowych.
Pracownik wykonujący nadzór dokonał analizy sytuacji dot. wypadków. Ustalił, w których szkołach zdarzenia tego typu występują najczęściej.
 
Tab. 3. Analiza wypadków w opolskich szkołach
 
Lp.
Typ szkoły
Liczba wypadkow
Liczba uczniów
Wskaźnik wypadków
1
MOS
2
bd
bd
x
Razem MOS
2
x
x
2
PG 2
11
273
4,03%
3
PG 4
9
227
3,96%
4
PG 5
27
512
5,27%
5
PG 6
9
216
4,17%
6
PG 7
26
513
5,07%
7
PG 8
26
470
5,53%
x
Razem PG
108
2.211
4,88 %
8
PP 28
1
95
1,05%
9
PP 42
1
100
1,00%
10
PP 51
1
175
0,57%
x
Razem PP
3
370
0,81 %
11
PSP 1
19
413
4,60%
12
PSP 2
30
456
6,58%
13
PSP 7
2
94
2,13%
14
PSP 9
2
171
1,17%
15
PSP 10
2
92
2,17%
16
PSP 11
19
387
4,91%
17
PSP 14
5
565
0,88%
18
PSP 15
1
576
0,17%
19
PSP 16
10
212
4,72%
20
PSP 20
1
282
0,35%
21
PSP 21
7
429
1,63%
22
PSP 25
1
88
1,14%
23
PSP 26
5
118
4,24%
24
PSP 28
1
144
0,69%
25
PSP 29
14
268
5,22%
x
Razem PSP
119
4.295
2,77%
26
ZSB 
3
619
0,48%
27
ZSE
11
649
1,69%
28
ZSM
2
813
0,25%
29
ZSS
3
212
1,42%
30
ZSZ  
3
1422
0,21%
31
LO II
1
631
0,16%
x
Razem ponad.
23
4.346
0,53 %
bd – brak danych
 
Pracownik po analizie zgłoszeń zestawił liczbę wypadków w poszczególnych szkołach, w poszczególnych typach szkół oraz ustalił wskaźnik wypadków biorąc za podstawę stosunek liczby wypadków do liczby uczniów w szkole, bowiem liczba nominalna wypadków nie daje właściwego obrazu. Pracownik porównał wskaźniki wypadków w poszczególnych szkołach i ustalił, że w 2011r. pod szczególnym nadzorem znajdą się szkoły, w których wskaźnik ten przekroczył 2,5 %.  Łącznie 31 szkół zgłosiło wypadki. Spośród otrzymanych danych wynika, że w 18 placówkach wskaźnik ten nie przekroczył 2,5%, natomiast w 5 szkołach kształtował się na poziomie do 4,6, za to najwyższy wskaźnik pow. 4,6 dotyczył 7 szkół. W szkołach ponadgimnazjalnych wskaźnik wypadków jest najmniejszy. W MOS brak danych nie pozwolił wyliczyć wskaźnika.
Co kilka lat wykonywane są analizy wypadków pod kątem analizy miejsca zdarzeń oraz doznanych  uszkodzeń. Ostatnia taka analiza miała miejsce w 2008r.  (Akta kontroli 10/58/i/s.4-9). 
Szkoły, w których wystąpił najwyższy wskaźnik zostaną poddane szczególnej kontroli w ramach sprawowanego nadzoru, by zmniejszyć liczbę wypadków. Także podczas kontroli osoba nadzorująca zwróci uwagę na miejsca, w których doszło do wypadków i dokona analizy możliwości zmniejszenia zagrożeń. W tej sprawie opracowywany jest plan kontroli dodatkowej na 2011r.  
 
Rejestr wypadków (wg wzoru w Załączniku nr 2 zarządzenia o bezpieczeństwie w szkołach) prowadzi dyrektor. Protokół powypadkowy sporządza się wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa w szkołach.
 
Pracownik sprawujący nadzór zaplanował na 2011r. w ramach prowadzonych kontroli sprawdzenie, czy dokumentacja powypadkowa, w tym rejestry są prowadzone przez dyrektorów szkół zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
Pracownik wykonujący nadzór nad placówkami oświatowymi realizuje obowiązki zgodnie z obowiązującym prawem.
 
2.      Ustalenie ile przeprowadzono w 2010r. kontroli w jednostkach nadzorowanych
 
Zmiana rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach   w 2009r. zmniejszyła liczbę obligatoryjnych kontroli dyrektorów zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do placówki oświatowej , w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, oraz określania kierunków ich poprawy. Po zmianie dyrektor jest zobowiązany do 1 kontroli rocznie.
 
Ponadto od 2007 roku punkt ciężkości został przeniesiony z działań kontrolnych i władczych na działania w zakresie doradztwa i szkoleń.
Prowadzone są doraźne kontrole wg bieżącego zapotrzebowania. Dotyczą nie tylko bezpieczeństwa i higieny, ale także ochrony przeciwpożarowej (np. próbne ewakuacje). Czasem kontrole obejmują zagadnienia wynikające z bieżącego funkcjonowania jednostki. Mają zatem  charakter doraźnych działań.  
 
Ponadto opracowano harmonogram kontroli bhp w podległych jednostkach oświatowych na rok szkolny 2010/2011. Podstawę prawną stanowiło Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola            ( § 3 pkt 3). Przedmiotem kontroli są;
§         zagrożenia wynikające ze złego stanu technicznego pomieszczeń
§         zagrożenia występujące na skutek niesprawnych instalacji elektrycznych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i wentylacyjnych,
§         zagrożenia wynikające z niebezpiecznych wyjść z obiektu, terenu szkoły
§         certyfikaty zgodności mebli, urządzeń, pomocy szkolnych, materiałów użytych do remontu i modernizacji pomieszczeń,
§         stan oświetlenia pracowni,
§         rejestry wypadków oraz zawiadomienia o wypadkach,
§         dokumentacja związana z próbnymi ewakuacjami,
§         dokumentacja związana z badaniami:
o        oporności (rezystencji) instalacji elektrycznej (badanie co 5 lat),
o        skuteczności zerowania instalacji i urządzeń (badanie co 5 lat),
o        drożność instalacji kominowej i wentylacyjnej (1 raz na rok),
o        instalacji odgromowej (piorunochronnej) (badanie co 5 lat).
 
Kontrolę zaplanowano w 25 placówkach. W 2010r. skontrolowano 14 jednostek. (Akta kontroli 10/58/i/s.10-11)  
 
Prowadzone są ponadto kontrole realizacji obowiązków utrzymania obiektów budowlanych w związku z panującymi warunkami zimowymi i  występowaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, spowodowanych intensywnymi opadami śniegu. Poinformowano dyrektorów placówek oświatowych o konieczności szczególnej dbałości o należyty stan techniczny budynków i niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji. Wymaga się od dyrektorów, aby kontrolowali grubość pokrywy śnieżnej zalegającej na dachu oraz zapewnili bezpieczne usunięcia nadmiaru śniegu, strącenia sopli lodowych i nawisów śnieżnych oraz  utrzymywania przejezdnych i bezpiecznych  dróg komunikacyjnych, schodów zewnętrznych i chodników. Przypomniano, by  wszystkie prace na wysokościach były wykonywane przez pracowników posiadających uprawnienia do pracy na wysokościach lub wyspecjalizowanym firmom. Przypomniano także, że  zgodnie  z  przepisami Prawa budowlanego administratorzy budynków o powierzchni przekraczającej 2 tys. m kw. oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 tys. m kw. mają obowiązek przeprowadzenia dwa razy w ciągu roku kontroli stanu technicznego swoich obiektów. Obowiązki zarządcy w tym zakresie regulują przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U.06.156.1118). Zgodnie z art. 61 pkt 2 Prawa budowlanego  – w razie wystąpienia czynników, które mogą mieć wpływ na uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogącym spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.  
Kontroli udostępniono wykaz 14 placówek oświatowych, których dyrektorzy są zobowiązani do zapewnienia odśnieżenia dachów obiektów, którymi zarządzają w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi. (Akta kontroli 10/58/i/s.12-16).  
 
 
3.      Ustalenie jakie inne - poza kontrolnymi – prowadzone są czynności nadzorcze
 
1)      Doradztwo
 
Pracownik na stanowisku nadzoru nad bezpieczeństwem w placówkach oświatowych w ramach sprawowanego nadzoru realizuje zadania doradcze.
Pracownik przedstawił do kontroli wykaz placówek oświatowych objętych bezpośrednią opieką BHP wg stanu na dzień 10.09.2010r. (11 placówek). Zadanie to realizowane jest w ramach prowadzonego doradztwa. Wydział Oświaty świadczy nieodpłatnie usługi w kilkunastu placówkach, w których nie ma stanowiska inspektora BHP. (Akta kontroli 10/58/i/s.17-19)  
 
W dniu 10.09.2010r. w wyniku zmian w Kodeksie pracy przekazał dyrektorom placówek oświatowych informator dot. spraw wyznaczania pracowników do udzielania pierwszej pomocy, wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji osób. Przedstawiono i skomentowano zmiany w Kodeksie pracy, poinformowano o obowiązku przestrzegania standardowej procedury „Ewakuacja z zagrożonych obiektów Urzędu Miasta Opola, o konieczności zapoznania wszystkich pracowników z instrukcjami BHP i p.poż. Wskazano źródła regulacji. (Akta kontroli 10/58/i/s.20-26)  
 
W dniu 29.09.2010r. przekazano dyrektorom placówek oświatowych informator dot. spraw BHP. Problem dotyczył aktualizacji systemowego programu bezpieczeństwa i identyfikacji zagrożeń. Ponadto poinformowano o zmianach w przepisach dot. ochrony p.poż. w zakresie umieszczania i przechowywania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Ponadto informowano o konieczności prowadzenia przynajmniej raz w roku próbnej ewakuacji w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu (§ 17 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej). Załączono akt prawny oraz wizualizację skrzynki na instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. (Akta kontroli 10/58/i/s.27-28)  
Wydawane są opinie inspektora ds. ochrony p.poż. w sprawach dotyczących ochrony przeciwpożarowej w placówkach oświatowych. (Akta kontroli 10/58/i/s.29-32)  
 
Poinformowano dyrektorów w dniu 19.10.2010r. o I ogólnopolskich Targach BHP i P.Poż., które były zaplanowane w Opolu w dniach 21-22.10.2010r. w Okrąglaku. Wystawa dotyczyła prezentacji systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru, dźwiękowych systemów ostrzegawczych, systemów zarządzania bezpieczeństwem budynków itp. (Akta kontroli 10/58/i/s.33-34)  
 
W dniu 20.10.2010r. poinformowano wszystkich dyrektorów placówek oświatowych o konferencji pn. Edukacja dla bezpieczeństwa w programach nauczania w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. Przekazano program konferencji. Zwrócono uwagę na cel konferencji, tj. diagnozowanie stanu przygotowania szkół do wprowadzenia nowego przedmiotu, zapoznanie z ofertą i możliwościami zdobycia kwalifikacji oraz doskonalenia umiejętności. Przekazano zgłoszenie na konferencje i i program konferencji. (Akta kontroli 10/58/i/s.35-37).  
 
2)      Szkolenia
 
Pracownik na stanowisku nadzoru nad BHP w placówkach oświatowych prowadzi szkolenia pracowników tych jednostek w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia są ewidencjonowane od 2007r. W 2010r. przeszkolono 60 osób. Szkolenia odbyły się w dniach: 13.01, 20.01, 1.04, 15.04, 20.04, 4.05, 19.05, 28.05, 1.06, 14.06, 15.06, 21.06, 1.07, 19.07, 26.07, 2.08, 9.08, 1.09, 3.09, 6.09, 19.10, 7.10, 18.10, 2.11. Od 2007r. przeprowadzono szkolenia dla 289 osób.
 
 
 
3)      Uczestnictwo w ewakuacjach
 
Nowe przepisy z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów nakładają na dyrektorów jednostek oświatowych obowiązek przeprowadzenia przynajmniej raz w roku próbnej ewakuacji. Dyrektorzy nie mają obowiązku zawiadamiania organu prowadzącego o terminie przeprowadzania ewakuacji. Zwyczajowo zawiadamiają telefonicznie lub pisemnie. Po przeprowadzonej ewakuacji sporządza się dokumentację i omówienie przebiegu akcji. Dokumentacja z ewakuacji pozostaje w szkole. Odpowiedni zapis kontrolny zostaje dokonany w książce kontroli placówki. W 2011r. planuje się prowadzenie rejestru ewakuacji w placówkach oświatowych. (Akta kontroli 10/58/i/s.38).  
 
Pracownik realizujący zadania z zakresu nadzoru posiada stosowne uprawnienia w zakresie BHP i P.Poż. stwierdzone licznymi certyfikatami:
§   Zaświadczenie uzyskania kompetencji audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy,
§   Świadectwo ukończenia podyplomowych Studiów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
§   Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej,
§   Zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy,
§   Zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy i obsługi defibrylatorów. (Akta kontroli 10/58/i/s.39-43).  
 
4.      Kontrola sposobu prowadzenia dokumentacji sprawowanego nadzoru
 
Nie jest prowadzona ewidencja kontroli placówek oświatowych. Przeprowadza się wiele kontroli doraźnych w celu rozwiązania problemów bieżących. Nie sporządza się protokołów. Fakt przeprowadzenia kontroli potwierdzany jest w księgach kontroli zewnętrznej jednostek. W Wydziale priorytetem nadzoru jest natychmiastowe reagowanie i niezwłoczna pomoc.   Jednakże ze względów statystycznych  w planach na 2011r. pracownik postanowił prowadzić dziennik wyjść kontrolnych, w których będzie odnotowywana data kontroli i podpis dyrektora jednostki kontrolowanej.   
 
Protokół został sporządzony podczas wizji lokalnej w dniu 27.10.2010r. dot. oceny występowania zagrożeń  w PSP nr 29 i LO VI w Opolu pod kątem oceny nawierzchni placu wejściowego do szkoły. W wizji wzięło udział 6 osób, w tym pracownik prowadzący nadzór BHP nad placówkami oświatowymi. Ustalono przyczyny tak znacznego zniszczenia nawierzchni. Stwierdzono także, że prowizoryczne bieżące naprawy nie rozwiązują problemu. Wymagana jest odbudowa placu. Zespół kontrolny działając na podstawie § 7 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa w szkołach postanowił plac wyłączyć z użytkowania. Wyznaczono do korzystania dwa inne ciągi komunikacyjne piesze dla uczniów, nauczycieli i innych użytkowników. Protokół podpisały wszystkie strony uczestniczące w wizji lokalnej. (Akta kontroli 10/58/i/s.44-47).  
 
 
 
 
 
 
5.      Kontrola wydawanych zaleceń organu nadzorującego
 
Nie wydano w 2010r. żadnych zaleceń placówkom oświatowym w zakresie bezpieczeństwa. Działania te zostaną podjęte w 2011r. na podstawie dokonanych analiz stanu bezpieczeństwa za 2010r.
 
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola   stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola nr OR.I-152-32/2004 z dnia 24.08.2004 r., nr OR.I-0152-42/2004 z dnia 29.10.2004 r., nr OR.I-0152-218/2008 z dnia 16.04.2008r.   kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
Jednostka kontrolowana
   
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
Data: Opole,......                                             
Zespół kontrolny
 
 
 
 
(podpisy)
 
 
Data: Opole, .......
 
 
Podpis Głównego Specjalisty: (na ostatecznej wersji roboczej)
 
 
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału: (na ostatecznej wersji roboczej)
 
 

Załączniki do pobrania: 2011-02-24 10:57:31 - wnioski pokontrolne (68.50 kB)
2011-02-24 11:06:17 - wystąpienie pokontrolne (48.00 kB)

Ilość odwiedzin: 6609
Nazwa dokumentu: Wydział Oświaty
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Dziewulska - Gaj, Małgorzata Jóźwin - Mazurek
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Dziewulska - Gaj, Małgorzata Jóźwin - Mazurek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2011-02-24 10:50:39
Data udostępnienia informacji: 2011-02-24 10:50:39
Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-24 11:14:12

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner