logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 

 
Pieczęć Nagłówkowa
 
 

 

 
 
 
 

KWiA-I-0913-8/10
 
Opole, 28.07.2010r.
 
 
PROTOKÓŁ KONTROLI nr     36/10
 
 
Jednostka kontrolowana
1.   Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
2.   Wydział Inwestycji Miejskich,
3.   Wydział Oświaty,
4.   Wydział Komunikacji,
5.   Wydział Gospodarki i Promocji Miasta.
   
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
9-30.07.2010r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
I. Dziewulska-Gaj – główny specjalista
J. Spadło – inspektor
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
75/10
76/10
Przedmiot kontroli
Kontrola umów pod kątem
realizacji przepisów o gwarancji
Okres objęty kontrolą
2009/2010
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
1.   M. Rabiega – naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska-i Rolnictwa,
2.   A. Cyganiuk – naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich,
3.   I. Koszyk – naczelnik Wydziału Oświaty,
4.   G. Żakowski – naczelnik Wydziału Komunikacji,
5.   M. Wujec – naczelnik Wydziału Gospodarki i Promocji Miasta.
   
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali
 
 
Techniki zastosowane podczas postępowania
1.            Ustalenie liczby Wydziałów przygotowujących umowy zawierające zapisy gwarancyjne. 
2.            Analiza przepisów w badanym zakresie.  
3.            Analiza 24 umów z 5 Wydziałów.
 
Kryteria
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
Art. 577. § 1. W wypadku gdy kupujący otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji. 
§ 2. Jeżeli w gwarancji nie zastrzeżono innego terminu, termin wynosi jeden rok licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. 
 
Art. 578. Jeżeli w gwarancji inaczej nie zastrzeżono, odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. 
 
Art. 579. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 
 
Art. 580. § 1. Kto wykonuje uprawnienia wynikające z gwarancji, powinien dostarczyć rzecz na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji, chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady. 
§ 2. Gwarant jest obowiązany wykonać obowiązki wynikające z gwarancji w odpowiednim terminie i dostarczyć uprawnionemu z gwarancji rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego w paragrafie poprzedzającym. 
§ 3. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie od wydania jej gwarantowi do jej odebrania przez uprawnionego z gwarancji ponosi gwarant. 
 
Art. 581. § 1. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. 
§ 2. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać. 
 
1.      Aby powstało zobowiązanie z tytułu gwarancji strony umowy musza ustalić jej zakres.
2.      Gwarancja jest udzielana na podstawie umownego porozumienia stron. Nie obejmuje przedmiotu umowy o dzieło automatycznie (z mocy prawa).
3.      Ustalenie zakresu następuje w przedmiotowej lub odrębnej umowie (klauzula) lub odrębnym dokumencie wydanym przez gwaranta. Przesłanką ważności gwarancji jest wydanie uprawnionemu dokumentu gwarancyjnego, który jest jednocześnie poświadczeniem jakości rzeczy. Gwarancja bowiem dotyczy jakości rzeczy(art. 577 § 1 Kodeksu cywilnego).
4.      Gwarant powinien określić termin gwarancji, czyli czas, w którym uprawniony może dochodzić swoich roszczeń z tytułu gwarancji.
5.      Zakres gwarancji ustala się w sposób dowolny, czyli poprzez omówienie określonej procedury w umowie lub innym dokumencie, lub powołanie się na artykuły Kodeksu cywilnego.
6.      Zakres gwarancji można w umowie rozszerzyć lub zawęzić. 
Przepisy o gwarancji mogą dotyczyć nie tylko umów sprzedaży. Zgodnie z art. 637 Kodeksu cywilnego Wykonawca jest obowiązany do naprawy swojego dzieła. Wprawdzie artykuł ten odnosi się do rękojmi, to jednak jeżeli wykonawca poświadcza jakość produktu ponosi z tego tytułu odpowiedzialność: „Jeżeli dzieło ma wady, zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu przyjmującemu zamówienie odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy”. W sytuacjach gdy w grę wchodzi odpowiedzialność za wady rzeczy stosować należy przepisy o gwarancji przy sprzedaży w drodze analogii[1] (dotyczy umowy o dzieło i o roboty budowlane). Wymagane wydawałoby się jednak właściwe postanowienia o charakterze gwarancyjnym w umowie, które należałoby traktować jako zmiany w przepisach o rękojmi (art. 558 Kc). Przepisy o gwarancji przy sprzedaży mają zastosowanie   - zgodnie z Kodeksem cywilnym - przy umowie zmiany (art. 604 Kc), dostawy (art. 612 Kc) i renty (art. 906 § 1 Kc). Jeżeli wykonawca dzieła lub robot budowlanych potwierdzi jakość wykonanej przez siebie rzeczy należy tę sytuację traktować jako gwarancję i stosunek ten regulować wedle przepisów Kodeksu cywilnego o gwarancji[2]. W tej sytuacji stosować należy art. 577 i nast. Kc. 
Decyzję o przyznaniu uprawnień z gwarancji podejmuje gwarant. On tez określa warunki gwarancji, które mogą różnić się od tych wskazanych w Kodeksie cywilnym. Gwarant może ograniczyć swoje obowiązki wobec uprawnionego jedynie do naprawy rzeczy, a także wyłączyć możliwość żądania wymiany rzeczy na wolną od wad[3]. W niepublikowanym orzeczeniu Sad Najwyższy[4] wyraził opinię, że gwarancja dotyczyć może jedynie cech użytkowych rzeczy i tkwiących w rzeczy w chwili jej wydania. Ale za to obejmować może wady ukryte. Pozostałe kwestie leżą w gestii rękojmi.
 Gwarancja składa się z dwóch elementów: zapewnienie jakości (sprawne i prawidłowe funkcjonowanie) oraz zasad odpowiedzialności gwaranta. W razie wątpliwości poczytuje się, że gwarant usunie wady albo wymieni wadliwą rzecz[5]. Gwarant może jednak sobie zastrzec odpowiednie warunki użytkowania i nie dokonywanie samodzielnych napraw.
Gwarancja w rzeczy samej jest dodatkowym postanowieniem umownym. Nie wynika z mocy prawa. Wybór podstawy prawnej reklamacji (gwarancja czy rękojmia) należy do uprawnionego.
Cel kontroli
 Stosowanie przepisów o gwarancji zgodnie z kodeksem cywilnym.
 
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE KONTROLI
 
1.  Wydział Komunikacji
 
Zawarto umowę dostawy (nr RB/754/2009 z dn. 23.06.2009) pomiędzy (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))a Gminą Opole. Umowy dotyczą dostawy dokumentów komunikacyjnych  i oznaczeń wg prawnie ustalonych wzorów.
 
Umowa zawiera przepisy gwarancyjne, wg których (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) udziela 10 lat gwarancji na: 1) spersonalizowane prawa jazdy, 2) personalizowane dowody rejestracyjne, 3) karty pojazdu, 4) personalizowane karty pojazdu, 5) pozwolenia czasowe do wielokrotnego stosowania, 6) międzynarodowe prawa jazdy, 7) pozwolenia na kierowanie tramwajem oraz 1 roku gwarancji jakości na  dokumenty i oznaczenia takie jak: 1) pozwolenia czasowe, 2) nalepki kontrolne, 3) personalizowane nalepki kontrolne, 4) znaki legalizacyjne.
Warunkiem utrzymania gwarancji jest przestrzeganie zasad właściwego – zgodnego                       z przeznaczeniem użytkowania dokumentów oraz oznaczeń. Rozpatrywania reklamacji                w zakresie gwarancji jakości będzie prowadzenie zgodnie z zasadami określonymi w § 8.
Strony ustaliły również zasady reklamacji, która zgodnie ze Słownikiem Języka polskiego PWN jest zwrócenie się do dostawcy, producenta, wykonawcy usługi w sprawie ujawnionych wad towaru, niedokładności w dostawie, w rachunku, w wykonaniu usługi itp. z żądaniem naprawienia szkód albozażalenie, skarga złożone w sprawie. W wyniku reklamacji zamawiającego wobec wykonawcy w związku z niezadowalającą jakością przedmiotu umowy w zakresie wad fizycznych, ilościowych czy jakościowych strony ustaliły procedurę postępowania prowadzącą do usunięcia wad i dostarczenia produktu zgodnego z oczekiwaniami zamawiającego.
            W przypadku reklamacji odnośnie wad fizycznych Państwowa Wytwórnia Papierów wartościowych zobowiązuje się dostarczyć dokumenty i oznaczenia wolne od wad w terminie 7 dni roboczych od daty zwrotu reklamowanego produktu oraz przesłaniu ponownego zamówienia.
W sytuacji stwierdzenia braków ilościowych wykonawca zobowiązał się w terminie 2 dni dostarczyć brakujące dokumenty lub oznaczenia, od dnia otrzymania formularza reklamacyjnego oraz ponownego zamówienia.
W przypadku stwierdzenia wad jakościowych ustalono odrębny tryb reklamacyjny. Zgodnie z nim zamawiający jest zobowiązany zgłosić reklamację na uzgodnionym formularzu wraz z przesłaniem wadliwego dokumentu lub oznaczenia. Rozpatrzenie reklamacji trwa 30 dni roboczych od daty otrzymania formularza raklamacyjnego wraz z reklamowanymi dokumentami oraz przesłanie ponownego zamówienia, jeśli wymagane jest wytworzenia nowego dokumentu. Stwierdzenie wadliwości w postępowaniu reklamacyjnym, czyli uznaniu reklamacji Zamawiający jest zwalniany z zapłaty wynagrodzenia za dokumenty, których wadliwość stwierdzono. Przepis ten odpowiada zasadom ustalonym w art. 580 Kodeksu cywilnego wykonanie uprawnień z gwarancji następuje na koszt gwaranta. Ponadto gwarant jest obowiązany wykonać obowiązki wynikające z gwarancji w odpowiednim terminie i dostarczyć uprawnionemu z gwarancji na swój koszt. Strony ponadto ustaliły miejsce wykonywania gwarancji i nie ustaliły kto ponosi koszt dostarczenia przedmiotu gwarancji. Zasady te ustala jednak wspomniany art. 580 Kodeksu cywilnego. Zastosowanie przepisów o gwarancji z Kodeksu cywilnego następuje na podstawie § 13 umowy oraz art. 612 Kc „W przedmiotach nieuregulowanych przepisami niniejszego tytułu, do praw i obowiązków dostawcy i odbiorcy stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży”, a więc także przepisy o gwarancji. Zgodnie z § 7 ust. 3 umowy warunkiem utrzymania gwarancji jest przestrzeganie zasad właściwego - zgodnego z przeznaczeniem użytkowania dokumentów i oznaczeń, a rozpatrywanie reklamacji następuje wg procedur wskazanych w § 8 umowy i omówionych powyżej. Reklamacja dot. wad fizycznych oraz ilościowych dotyczy rękojmi, natomiast omówiona w § 8 ust. 3 wad jakościowych dot. gwarancji. 
We wszystkich przypadkach reklamacja wymaga rozpatrzenia przez Wykonawcę, fakt ten jednak nie wstrzymuje procedury wytworzenia i dostarczenia właściwych blankietów lub oznaczeń, o czym stanowi § 8 ust, 6 umowy. Strony zapisały ponadto w ust. 7, że „Załatwienie reklamacji może nastąpić poprzez wystawienie faktury korygującej”. Zapis ten jest wieloznaczny, nie wynika bowiem z niego, czy wytworzenie poprawionego dokumentu następuje na koszt wykonawcy, czy za dodatkowe czynności zamawiający płaci.                          Z systematyki paragrafu 8 wynika, że wystawienie faktury korygującej dotyczy wszystkich reklamacji. Ponadto umowa nie zawiera postanowień w kwestii kosztów zwrotu wadliwego towaru, a także ponownej dostawy w przypadku nieuznania reklamacji.
             
Ponadto zawarto w dniu 31.12.2009r. umowę o wykonanie analizy sytuacji rynkowej. Wykonawca umowy nie udzielił gwarancji jakości na wykonane przez siebie dzieło. Usuwanie wad dzieła odbywać się powinno w oparciu o zasady rękojmi za wady, o których   w art. 637 Kodeksu cywilnego. Jednakże gwarancji jakości Zamawiający sobie nie zapewnił.
 
Zgodnie z informacją uzyskaną z Wydziału(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). nie wystawiła do umowy odrębnego dokumentu gwarancyjnego. Także do dnia sporządzania protokołu nie wykonywano uprawnień z tytułu udzielonych gwarancji, gdyż nie było takiej potrzeby. Akta kontroli: 10/36/I/s. 1-17.
 
2. Wydział Gospodarki i Promocji Miasta:
 
Zawarto 4 umowy:
a.      Umowa nr GiPM.I 6422/1/9/09 z dnia 3 marca 2009r. zawarta między Gminą Opole a (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) dot. wykonania dokumentacji projektowo-kosztownej: ”Centrum Wystawienniczo -Kongresowego w Opolu
b.      Umowa nr GiPM.I 6446/20/2009 z dnia 21 lipca 2009r. zawarta pomiędzy Gminą Opole a (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) dot. prac projektowych oraz robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa Targowiska Miejskiego CENTRUM w Opolu przy ul. Targowej i Dubois”
c.      Umowa nr GiPM.I 6422/4/42/09 z dnia 17 grudnia  2009r. zawarta między Gminą Opole a (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) dot. wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kompleksowe wyposażenie użytkowo – technologiczne wielofunkcyjnego obiektu, realizowanego w ramach projektu pn. „Regionalne Centrum Biznesu. Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo – Kongresowego w Opolu.
d.      Umowa nr GiPM-0616-28/10 z dnia 12 lutego 2010r. zawarta między Gminą Opole a (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) dot. przygotowanie dwóch grafik „Opole – miasto z perspektywami” i „Opole – stolica polskiej piosenki”.
 
W kwestii umowy z dnia 3.03.2009r. Jednostka projektowa udzieliła pisemnej 5-letniej gwarancji jakości na wykonana dokumentację projektowo-kosztorysową (§ 9 ust. 1 i 3 umowy), zobowiązując się do usunięcia wad w terminie wskazanym przez zamawiającego w okresie nie dłuższym niż 10 dni (§ 9 ust. 4). W umowie gwarant zobowiązał się do wystawienia dokumentów gwarancyjnych i wydania ich z chwilą podpisania protokołów zdawczo-odbiorczych poszczególnych części dokumentacji. Dokument został wystawiony w dniu 30.10.2009r. Stanowi on gwarancję jakości wykonanej dokumentacji na okres 5 lat od daty jej przekazania.
 
W umowie z dnia 21.07.2009r. Wykonawca obok rękojmi udzielił 3-letniej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, liczonej od daty odbioru (§ 11 ust. 1-2) umowy). Zobowiązał się do przedłużenia okresu gwarancji o czas trwania napraw gwarancyjnych (§ 11 ust.3 umowy). W dalszych ustępach § 11 strony powołują się na rękojmię, wyznaczając jej terminy 3-letnie dla prac budowlanych i 1 rok dla urządzeń i wyposażenia, chyba że gwarancja udzielona przez dostawcę przewiduje dłuższy okres (§ 11 ust. 6 pkt b umowy). W dalszych ustępach   (4 i 6) tego paragrafu strony powołują się na rękojmię, której czas wynosi podobnie jak gwarancji „trzy lata dla prac budowlanych” i „jeden rok dla urządzeń i wyposażeń, chyba ze gwarancja udzielona przez dostawcę przewiduje dłuższy okres”. Strony ustaliły, ze jeżeli wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez zamawiającego , ten zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko wykonawcy. Ostatni ustęp stanowi zobowiązanie gwaranta do udzielenia pisemnej gwarancji. Gwarancji pisemnej udzielono w dniu 17.07.2009r. na okres od 21.07.2009r. do 9.01.2010r. Jest to gwarancja dobrego wykonania umowy i należytego usunięcia wad i usterek. Jej górna granica jest kwota 107.973,10 zł.   Dokument został wystawiony w dniu 30.10.2009r. Stanowi on gwarancję jakości wykonanej dokumentacji na okres 5 lat od daty jej przekazania. Gwarant zastrzegł, że podstawą do wystąpienia z roszczeniem o wypłatę jest wyłącznie oryginał pisemnego dokumentu gwarancyjnego.
 
W umowie z 17 grudnia 2009r. Jednostka projektowa udzieliła pisemnej 5- letniej gwarancji jakości na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, liczonej od daty przekazania wykonanego przedmiotu umowy (§ 9 ust1-2 umowy). Gwarant zobowiązał się usuwać wady w terminie wskazanym przez Zamawiającego, lecz nie dłuższym niż 10 dni. Uprawnienia przysługujące z tytułu gwarancji są niezależne od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne dokumentacji (§ 10 umowy). Dokument gwarancyjny został wystawiony w dniu 4.01.2010r. Stanowi on gwarancję jakości wykonanej dokumentacji na okres 5 lat od daty jej przekazania.
Wykonawca umowy z dnia 12.02.2010r. nie udzielił gwarancji na wykonanie przez siebie dwóch grafik dla stoiska promocyjnego Opola. Usuwanie wad dzieła odbywać się powinno w oparciu o zasady rękojmi za wady, o których w art. 637 Kodeksu cywilnego. Jednakże gwarancji jakości Zamawiający sobie nie zapewnił.
 
Zgodnie z informacją uzyskana w Wydziale Zamawiający nie korzystał z uprawnień gwarancyjnych, ponieważ przedmiot umowy tego nie wymagał. Akta kontroli: 10/36/I/s.18-46.
 
3. Wydział Inwestycji Miejskich:
 
Zawarto umowę 14/2222/2009 w dniu 7 października 2009 pomiędzy Gminą Opole               a(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) . Przedmiotem umowy jest opracowanie uzupełniającej dokumentacji projektowej na rozbudowę instalacji klimatyzacyjnej. Zgodnie z § 9 umowy (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy w terminie 3 lat, licząc od daty protokolarnego odbioru przedmiotu umowy. Ponadto strony rozszerzyły odpowiedzialność (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) z tytułu rękojmi za wady fizyczne prac projektowych.   Nie uregulowano szczegółowo kwestii gwarancyjnych, jednak zgodnie z § 11 umowy w sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. Biorąc pod uwagę orzecznictwo dot. kwestii gwarancji w umowach o dzieło – zastosowanie do gwarancji będą miały przepisy Kodeksu cywilnego w przedmiocie gwarancji, zwłaszcza, że (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))nie określiła żadnych warunków gwarancyjnych, jak i nie przekazał stronie zamawiającej odrębnego dokumentu gwarancyjnego. Stosować zatem należy zasady ogólne określone w art. 577-581 Kodeksu cywilnego. Gwarant nie wystawił dokumentu gwarancyjnego. Strony uznały zapis § 9 umowy za wystarczający i zabezpieczający interes Gminy Opole. 
Zgodnie z informacją uzyskaną w Wydziale Zamawiający nie korzystał z uprawnień gwarancyjnych, ponieważ przedmiot umowy tego nie wymagał. Akta kontroli: 10/36/I/s. 47-52.
 
4. Wydział Oświaty
 
Zawarto 3 umowy:
a.      Umowa nr 01/05/2009 z dnia 15 maja 2009, zawarta między Gminą Opole, a firmą (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) dot. budowy hali namiotowej dla Publicznego Gimnazjum nr 7 w Opolu
b.      Umowa nr 01/06/2009, z dnia 26 czerwca 2009 zawarta między Gminą Opole                 a (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) Rozbudowy pomieszczeń w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia w Opolu.
c.      Umowa nr 15/SUR/2009 z dnia 27 lipca 2009 zawarta między: Gminą Opole                  a (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) dot. przebudowy boiska w Publicznym Gimnazjum nr 4 w Opolu.
 
Wszystkie umowy zawierają jednakowe postanowienia gwarancyjne (§8 w umowach pod poz. a i c oraz § 9 w umowie pod poz. b). Wykonawca udziela 5-letniej gwarancji od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy. W trakcie trwania okresu gwarancyjnego Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wad w terminie 14 dni. Usunięcie wad zostało zabezpieczone karą (§ 11 ust.1 lit b umowy), liczona za każdy dzień zwłoki od dnia zgłoszenia wady. Dodatkowo gwarant wyraził zgodę na przedłużenie okresu gwarancyjnego o czas trwania napraw gwarancyjnych. Ponadto wykonawca zobowiązał się do wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej na wartość 5% zaoferowanej ceny brutto, najpóźniej w dniu podpisania umowy. W przypadku umów z dnia 27.07.2009r. oraz 26.06.2009r. Wykonawcy zawarli umowy ubezpieczeniowe, w których zapewnili zapłatę na rzecz Zamawiającego określonej w umowie kwoty 5%, która stanowiła łączną sumę gwarancyjną. Gwarant zobowiązał się do dokonania zapłaty w terminie 14 dnia od dnia doręczenia mu pierwszego pisemnego wezwania do zapłaty zawierającego oświadczenie zamawiającego, że żądana kwota jest należna i wymagalna z tytułu gwarancji. Gwarant określił warunki wygaśnięcia gwarancji             (§ 6 dokumentów gwarancyjnych). W przypadku umowy z dnia 15.05.2009r. Gwarant ubezpieczył należyte wykonanie umowy oraz usunięcie wad i usterek do kwoty wskazanej w umowie jako suma gwarancyjna, która stanowi górną granicę odpowiedzialności.
Gwarant zobowiązał się do dokonania zapłaty w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu pierwszego pisemnego wezwania do zapłaty zawierającego oświadczenie zamawiającego, że Gwarant nie wykonał lub nienależnie wykonał umowę objętą gwarancją               i nie dokonał zapłaty wymagalnych kar umownych lub nie usunął albo nienależycie usunął wady i usterki w przedmiocie umowy.   Gwarant określił warunki wygaśnięcia gwarancji (pkt 7 polisy ubezpieczeniowej).
Zgodnie z umowami Gwarant był zobowiązany do wniesienia stosownego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowych.
Zwrot 70% zabezpieczenia nastąpi z chwilą wykonania umowy, natomiast pozostałe 30% stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji. Strony ustaliły, że na miesiąc przed upływem gwarancji zostanie wykonany komisyjny przegląd wykonanych robót. Zwrot pozostawionych 30% zabezpieczenia następuje po komisyjnym przeglądzie wykonanych robót i stwierdzeniu braku wad, a także braku roszczeń wobec wykonawcy.     
 
Zgodnie z informacją uzyskaną w Wydziale Zamawiający nie korzystał z uprawnień gwarancyjnych, ponieważ przedmiot umowy tego nie wymagał. Akta kontroli: 10/36/I/s. 53-73.
5. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 
Zawarto 13 umów:
 
 1. Umowa nr RB/102/2009 z dnia 1 lutego 2009, zawarta między Gminą Opole                      a(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) . dot. realizacji przedsięwzięcia pn. ”Remont ubytków w nawierzchni asfaltowej na Cmentarzu Komunalnym w Opolu – Półwieś”.
 2. Umowa nr RB/168/2009 z dnia 19 lutego 2009, zawarta między Gminą Opole                     a (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) dot. opracowania dokumentacji technicznej i studium wykonalności do projektu pn. „Odra Urzeka w Opolu”. W części opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej rewaloryzacji Parku Pasieka (Nadodrzańskiego) Nadodrzańskiego Opolu.
 3. Umowa nr RB/236/2009 z dnia 9 marca 2009, zawarta między Gminą Opole                        a (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) dot. opracowania projektu budowlanego i wykonawczego pod nazwą „Odwodnienie użytków rolnych przyległych do Obwodnicy Północnej na odcinku od ul. Oleskiej do ul. Częstochowskiej.
 4. Umowa nr RB/263/2009 z dnia 20 marca 2009, zawarta między Gminą Opole                       a (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) dot. prac konserwacyjnych na placach zabaw zlokalizowanych na terenach zieleni urządzonej, na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i złożonej w przetargu oferty.
 5. Umowa nr RB/312/2009 z dnia 25 lutego 2009, zawarta między Gminą Opole a (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) dot. dostawy 1420 sztuk brązowych pojemników typu BIO o pojemności 7 litrów, służących do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, zgodnie z ofertą ostateczną z dn. 17.02.2009.
 6. Umowa nr RB/663/2009 z dnia 4 maja 2009, zawarta między Gminą Opole                          a (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) dot. opracowania dokumentacji pn. „ Warunki korzystania z wód zbiornika „Silesia” ogrodów działkowych „Chabry” zlokalizowanych przy ul. Luboszyckiej.
 7. Umowa nr RB/842/2009 z dnia 21 lipca 2009, zawarta między Gminą Opole a firmą (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) dot. sprzedaży sprzętu komputerowego.
 8. Umowa nr RB/872/2009 z dnia 24 lipca 2009, zawarta między Gminą Opole                      a (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) dot. robót polegających na „Remoncie dróg dojazdowych do gruntów rolnych”.
 9. Umowa nr RB/903/2009 z dnia 31 lipca 2009, zawarta między Gminą Opole                       a (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) dot. opracowania pod nazwą „Wykonanie 12 przeglądów rozszerzonych obiektów inżynierskich zlokalizowanych na terenie Miasta Opola należących do Gminy Opole, a znajdujących się na gruntach Skarbu Państwa pokrytych wodami.
 10. Umowa nr 9/342/2009 z dnia 5 sierpnia 2009, zawarta między Gminą Opole                        a (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) dot. inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul Sobieskiego w Opolu”.
 11. Umowa nr RB/1499/2009 z dnia 16 listopada 2009, zawarta między Gminą Opole              a (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) dot. opracowania dokumentacji pn. „Koncepcja warunków korzystania z wód zbiornika „Silesia” zlokalizowanego w Opolu na styku ulic Luboszyckiej i Kępskiej, na potrzeby miejskiego kąpieliska oraz poboru wód do podlewania ogrodów działkowych „Chabry” zlokalizowanych przy ul. Luboszyckiej”.
 12. Umowa nr RB/1513?2009 z dnia 20 listopada 2009, zawarty między Gminą Opole              a firmą (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) dot. opracowania „Sprawozdania z realizacji programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla Miasta Opola za lata 2007-2008”.
 13. Umowa nr RB/713/2009 z dnia 8 maja 2009, zawarta między Gminą Opole a firmą v dot. dostawy 1522 sztuk brązowych pojemników typu BIO o pojemności 10 litrów, służących do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, zgodnie z ofertą złożoną z dn. 9.11.2009.
 14. Umowa nr RB/1277/2009, z dn.27.10.2009, zawarta między Gminą Opole                         a  (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) dot. „Przebudowy fontanny przy pl. Wolności w Opolu”.
 
Ad a)
W umowie z dnia 1.02.2009  nie udzielono gwarancji na wykonywane prace. W sprawie tej zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 
Ad b)
W umowie  z dnia 19.02.2009 strony  ustaliły (§ 9 umowy), że termin gwarancji wynosi                 3 lata licząc od daty odbioru końcowego. Warunki gwarancji określa Karta Gwarancyjna stanowiąca załącznik nr 2 do umowy oraz jej integralna część. Gwarant wykona gwarancję na podstawie pisemnego zgłoszenia wad w terminie 14 dni od ich ujawnienia. Usunięcie wad nastąpi nie później niż do 30 dni od daty ich zgłoszenia. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji następuje gdy wykonane opracowanie ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na określony w umowie cel.
Ad c)
W umowie z dnia 9.03.2009 Wykonawca udzielił 24-miesięcznego okresu gwarancji na wykonany projekt (§ 13 umowy). Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługiwać będzie uprawnienie z tytułu rękojmi. Gwarant nie wystawił odrębnego dokumentu gwarancyjnego i nie określił szczegółowych warunków gwarancji. Obowiązuje w tym zakresie Kodeks cywilny.
Ad d)
W umowie z dnia  20.03.2009 Wykonawca udzielił 12-miesięcznego okresu gwarancji na wykonane prace (§ 3 umowy). Gwarant nie wystawił odrębnego dokumentu gwarancyjnego i nie określił szczegółowych warunków gwarancji. Obowiązuje w tym zakresie Kodeks cywilny.
Ad e)
W umowie z dnia 25.02.2009 Wykonawca udzielił 12-miesięcznego okresu gwarancji na dostarczenie pojemników (§ 5 umowy). Gwarant nie wystawił odrębnego dokumentu gwarancyjnego i nie określił szczegółowych warunków gwarancji. Obowiązuje w tym zakresie Kodeks cywilny.
Ad f)
 W umowie z dnia 4.05.2009   Wykonawca udzielił 24-miesięcznego okresu gwarancji na wykonany projekt (§ 8 umowy). Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługiwać będzie uprawnienie z tytułu rękojmi. Gwarant nie wystawił odrębnego dokumentu gwarancyjnego i nie określił szczegółowych warunków gwarancji. Obowiązuje w tym zakresie Kodeks cywilny.
Ad g)
W umowie z dnia 21.07.2009 Sprzedawca zagwarantował, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy (§ 5 umowy). Ponadto wyłączył swoją odpowiedzialność gwarancyjną                 w przypadku uszkodzeń wynikłych z nieprawidłowej eksploatacji sprzętu przez Kupującego. W ramach gwarancji zobowiązał się do bezpłatnego usunięcia wad sprzętu w ciągu 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia zgłoszenia wady. Naprawy gwarancyjnej nastąpią na koszt Gwaranta i odbywać się będą u Kupującego. Ewentualny transport przedmiotu umowy (w razie konieczności) w celu naprawy odbywać się będzie także na koszt Gwaranta. Naruszenie warunków gwarancji obciążone zostało finansową odpowiedzialnością Gwaranta. Do umowy nie dołączono dodatkowego dokumentu gwarancyjnego, mimo, że na taki dokument strony powołały się w umowie (§ 5 ust.2).  
Ad h)
W umowie z dnia 24.07.2009  Wykonawca udzielił na piśmie Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy (§ 9 umowy). Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego. Odpowiedzialność gwarancyjna jest niezależna od rękojmi za wady fizyczne                  i prawne. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz wynikłe z powodów zaistniałych przed zakończeniem odbioru końcowego robót. Warunkiem odpowiedzialności gwarancyjnej jest protokolarne stwierdzenie istnienia wady.  W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usunąć zauważone wady i usterki niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. Fakt usunięcia wad powinien być stwierdzony protokolarnie przy przedstawicielu Zamawiającego. Do umowy dołączony został odrębny dokument gwarancyjny z dnia 3.09.2009r.
Ad i)
W umowie z dnia 31.07.2009   Wykonawca udzielił 12-miesięcznego okresu gwarancji na wykonaną „dokumentację przeglądową” (§ 11 umowy) niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi za wady fizyczne dokumentacji. W umowie nie określono warunków gwarancji.
Ad j)
W umowie z dnia 5.08.2009  niezależnie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność z tytułu gwarancji (§ 13 umowy). Na wykonanie robót Wykonawca udziela 3 letniej pełnej gwarancji liczonej od daty komisyjnego odbioru końcowego. Czas gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych. Gwarant w umowie zobowiązał się do udzielenia pisemnej gwarancji na wykonane roboty. Odrębny dokument gwarancyjny został doręczony przez Gwaranta w dniu 25.09.2009r.
Ad k)
W umowie z dnia 16.11.2009 Wykonawca udzielił 24-miesięcznego okresu gwarancji na wykonaną dokumentację (§ 8 umowy), niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanej dokumentacji. W umowie nie zostały określone szczegółowe warunki gwarancji. Gwarant nie wystawił także żadnego odrębnego dokumentu gwarancyjnego.
 
 
 
Ad l)
W umowie z dnia 8.05.2009r. strony uzgodniły 3-letni okres gwarancyjny, liczony od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązał się w mowie do udzielenia gwarancji na piśmie za wykonany i przekazany wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym przedmiot umowy. Gwarancji takiej udzielił w dniu 4.12.2009r.
Ad m)
W umowie z dnia  20.11.2009 dostawca udzielił 12-miesięcznego okresu gwarancji na dostarczone pojemniki. Nie ustalono szczegółowych warunków gwarancji obowiązują zatem przepisy Kodeksu cywilnego.
Ad n)
W umowie z dnia 27.10.2009 strony postanowiły (§ 9 umowy), iż niezależnie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność z tytułu gwarancji. Na wykonanie roboty udzielił zatem  3-letniej gwarancji liczonej od daty odbioru końcowego zgodnie ze złożoną ofertą. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych. Nie ustalono szczegółowych warunków gwarancji obowiązują zatem przepisy Kodeksu cywilnego.
 Zgodnie z informacją uzyskaną w Wydziale Zamawiający nie korzystał z uprawnień gwarancyjnych, ponieważ przedmiot umowy tego nie wymagał. Akta kontroli: 10/36/I/s. 74144.
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola   stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola nr OR.I-152-32/2004 z dnia 24.08.2004 r., nr OR.I-0152-42/2004 z dnia 29.10.2004 r., nr OR.I-0152-218/2008 z dnia 16.04.2008r.   kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 
Jednostka kontrolowana
   
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
Data: Opole,......                                              
Zespół kontrolny
 
 
 
 
(podpisy)
 
 
Data: Opole, .......
 
Podpis Głównego Specjalisty: (na ostatecznej wersji roboczej)
 
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału: (na ostatecznej wersji roboczej)
 


[1] Wyrok SN z 22 kwietnia 1986 r., I CR 16/86, OSNC 1987/8/119.
[2] Uchwała SN z 10 lipca 2008 r., III CZP 62/08 (OSNC 2009/7-8/106.
[3] Wyrok SN z 16 kwietnia 2004 r., I CK 599/03, OSNC 2005/5/82.
[4] Wyrok SN z 30 listopada 1999 r., I CKN 821/99 (niepubl.)
[5] A. Brzozowski ,w: Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, wyd. C. H. Beck, 2009

Załączniki do pobrania: 2011-03-01 10:46:58 - Wystąpienia pokontrolne (72.00 kB)

Ilość odwiedzin: 8278
Nazwa dokumentu: Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Dziewulska - Gaj, Jacek Spadło
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Dziewulska - Gaj, Jacek Spadło
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2011-03-01 10:37:01
Data udostępnienia informacji: 2011-03-01 10:37:01
Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-01 10:48:07

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner